Månadsutfall för statens budget oktober 2012
Publicerad 29 November 2012

Statens budget uppvisade ett underskott på 14,3 miljarder kronor i oktober. Förra året uppvisade budgeten ett överskott på 2,9 miljarder kronor i oktober. Inkomsterna blev 55,5 miljarder kronor, vilket är 3,1 miljarder kronor lägre än oktober föregående år. Utgifterna uppgick till 69,8 miljarder kronor, vilket är 14,1 miljarder kronor högre än oktober 2011.

 

Hittills i år visar budgeten ett överskott på 46,2 miljarder kronor, vilket är 106,8 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. De totala inkomsterna för perioden januari-oktober uppgick till 684,9 miljarder kronor, vilket är 83,8 miljarder kronor lägre än samma period föregående år. Det beror bland annat på slutreglering av kommunalskatter för 2010 och på att inkomster av försåld egendom är lägre.

 

De totala utgifterna för perioden januari-oktober blev 638,7 miljarder kronor, vilket är 23,1 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. De största ökningarna återfinns inom utgiftsområdena Försvar, Ekonomisk trygghet för familjer, Arbetsmarknad och arbetsliv, Kommunikationer, Avgiften till EU samt för Riksgäldskontorets nettoutlåning.

Budgetsaldo, miljarder kronor
Utfall okt 2012 Utfall okt 2011 Förändring okt Utfall jan-okt 2012 Utfall jan-okt 2011 Förändring jan-okt Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
Totala inkomster 55,5 58,7 -3,1 684,9 768,6 -83,8 813,0 833,1  
Totala utgifter 69,8 55,8 14,1 638,7 615,6 23,1 831,2 814,4 10,8
Budgetsaldo -14,3 2,9 -17,2 46,2 153,0 -106,8 -18,2 18,7
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Utgiftstaket för 2012 är fastställt till 1 084 miljarder kronor.

 

De takbegränsade utgifterna i oktober blev 90,4 miljarder kronor, vilket är 4,7 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Hittills i år uppgår de takbegränsade utgifterna till 826,2 miljarder kronor, vilket är 31,2 miljarder kronor högre än samma period föregående år.

 

Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., samt Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget omfattas av utgiftstaket.

Takbegränsade utgifter, miljarder kronor
Utfall okt 2012 Utfall okt 2011 Förändring okt Utfall jan-okt 2012 Utfall jan-okt 2011 Förändring jan-okt Prognos 2012 SB 2012 ÄB 2012
LänkUtgiftsområden exkl. räntor 70,4 67,0 3,4 629,3 611,8 17,5 787,0 792,0 4,8
Ålderspensionssystemet 20,0 18,6 1,3 196,9 183,2 13,7 238,7 238,6
Takbegränsade utgifter 90,4 85,6 4,7 826,2 795,0 31,2 1 025,6 1 030,6 4,8
Prognos=ESV:s senaste prognos, SB=Statens budget, ÄB=Ändringsbudget

Diagram
LänkTotala utgifter per månad utfall 2011 och 2012
LänkTotala inkomster per månad utfall 2011 och 2012


Månadsutfall för statens budget publiceras senast den sista vardagen i månaden efter aktuell utfallsmånad. Publikationer samt publiceringsplan utges av avdelningen statlig redovisning och finansiering vid Ekonomistyrningsverket och finns publicerade på www.esv.se/amnesomraden/Prognoser-och-utfall/Utfall-for-statens-budget/Publiceringsplan-for-manadsutfall/. Publiceringstidpunkter tre månader framåt finns också publicerat på Internationella Valutafondens hemsida http://dsbb.imf.org i dess Advance Release Calendar i enlighet med statistikutgivningsstandarden SDDS.


Ekonomistyrningsverket l Postadress: Box 45316, 104 30, Stockholm l Tel: 08-690 4300 l Fax: 08-690 43 50
Besöksadress: Drottninggatan 89, Kartal E-post: registrator@esv.se l Organisationsnummer: 202100-5026