Statlig styrning, redovisning och finansiering – grundkurs

Kursen i november genomförs på plats i Stockholm.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till dig som är nyanställd eller ny i din roll inom staten. Du arbetar på en ekonomiavdelning som controller, ekonomihandläggare, ekonomiassistent, internrevisor, verksamhetsutvecklare, linjechef eller motsvarande.

Kursens mål

Kursen ska ge dig kunskap om regelverken för statlig styrning, redovisning och finansiering samt om hur det hänger ihop för staten som helhet. Den ska vidare få dig att se din roll och din myndighet i ett större sammanhang.

Kursprogram

Kursen inleds med en webbaserad utbildning i Statlig styrning som genomförs innan sammankomsten. Utbildningen tar cirka 90 minuter.

Sammankomsten består till stor del av föreläsningar med inslag av diskussioner i mindre grupper. Föreläsarna kommer från ESV och från andra berörda myndigheter.

I kursen ingår följande områden:

  • Samspelet mellan departement och myndighet
  • Finansiell styrning av och i myndigheter
  • Resultatredovisning och finansiell redovisning i myndighetens årsredovisning
  • Det statliga redovisningsregelverket
  • Betalningar i staten
  • Hur myndigheternas siffror bidrar till staten som helhet.

I kursen ingår även en övning där du väljer mellan inriktningarna styrning och redovisning:

  • Övningen i styrning ger en inblick i hur olika myndigheter styrs av regering och riksdag. Vi utgår från centrala styrdokument såsom instruktion, regleringsbrev, lagar och förordningar som är särskilt relevanta ur styrningssynpunkt. Både resultatstyrningen och den finansiella styrningen diskuteras under passet.
  • Övningen i redovisning är fokuserad på grundläggande bokföring av händelser specifika för statlig verksamhet. Den tar även upp hur händelserna påverkar resultat- och balansräkning samt anslagsredovisning. För att delta i övningen bör du vara redovisningsekonom eller ha grundläggande kunskaper om bokföring.

Under kursen används era respektive myndigheters årsredovisningar och regleringsbrev för att få ökad förståelse för myndigheternas olika verksamheter.

Pris

  • 9 000 kronor exklusive moms. Priset inkluderar förtäring och dokumentation.

Avbokning

Vid avbokning tre till en vecka före kursstart faktureras 50 procent av avgiften. Vid avbokning senare än sju dagar före kursstart faktureras hela avgiften. Platsen kan överlåtas till någon annan i organisationen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid otillräckligt antal deltagare.

Kontakt