Program ESV-dagen 2020

8.30 Registrering

Kaffe med smörgås

9.30 Välkommen till ESV-dagen 2012

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Anna Olin Kardell, moderator

9.40 Mänskligt agerande i kris

Misse Wester, professor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, Lunds universitet

Människors vardag har i hög grad påverkats av coronakrisen. Inom riskforskningen försöker vi titta på hela kedjan från hur människor tänker om hot och risker, till vad det får för betydelse för vad människor faktiskt gör. Vilken typ av budskap tar invånarna till sig från olika aktörer? Vad får det för betydelse på kortare och längre sikt?

10.10 Krishantering förr och nu

Per Molander, tidigare generaldirektör, huvudsekreterare i katastrofkommissionen 2005 och författare

Utifrån sin långa erfarenhet ger Per Molander sitt perspektiv på hur regeringens och myndigheternas styrning och krishantering har fungerat, såväl under tidigare kriser som under den pågående pandemin. Vilken roll har tidigare erfarenheter spelat i hanteringen av coronakrisen och vilka nya lärdomar kan vi ta med oss till framtiden?

10.40 Fika

11.10 Utmaningar att styra komplexa system – i Sverige och internationellt

Lars Niklasson, biträdande professor i statsvetenskap, Linköpings universitet och Sieps

Den offentliga förvaltningen är ett komplext system av organisationer med överlappande uppdrag och beroenden, där man försöker samarbeta för att hantera olika samhällsutmaningar. Hur styr man ett sådant system på ett framgångsrikt sätt och vilka är utmaningarna i Sverige och internationellt?

11.40 Att samarbeta i komplexa system – så arbetade Socialstyrelsen under krisen

Urban Lindberg, ställföreträdande generaldirektör och stabschef, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna centrala delar av förvaltningens krishantering. Urban Lindberg berättar om erfarenheterna från att samarbeta med andra myndigheter, regioner och kommuner för att lösa uppdraget, samt hur Socialstyrelsen parallellt styrt sin krisorganisation och linjeorganisation.

12.00 Lunch

13.00 Strategisk styrning och beredskap under coronakrisen

Mer information presenteras efter sommaren.

13.30 Beslutsunderlag i en rörlig tid – vad kan automatiserade metoder bidra med?

Lisa Brouwers, analyschef, Folkhälsomyndigheten, Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef, Konjunkturinstitutet och Henrik Boström, professor vid KTH, forskare inom maskinlärning

Under en kris ökar beslutsfattarnas behov av snabb tillgång till pålitliga beslutsunderlag, samtidigt som förutsättningarna är osäkra och ständigt ändras. Hur går man tillväga som prognosmakare i en sådan situation? Vilka är för- och nackdelarna med att använda automatiserade metoder?

14.15 Pandemins påverkan på ekonomin

Harry Flam, professor i internationell ekonomi och tidigare ordförande i finanspolitiska rådet

Under våren har regeringen vidtagit omfattande åtgärder för att skydda företag och hushåll mot coronapandemins ekonomiska konsekvenser. Utifrån Finanspolitiska rådets oberoende granskning av regeringens finanspolitik under våren 2020 diskuterar Harry Flam om åtgärderna är förenliga med långsiktigt hållbara offentliga finanser och de budgetpolitiska målen.

14.45 Fika och rundabordssamtal

Möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i form av rundabordssamtal på olika teman som leds av en samtalsmoderator. Här kan du exempelvis diskutera utmaningar och lärdomar från vårens distansarbete, eller coronapandemins effekter på utfallet för statens budget och den ekonomiska rapporteringen.

15.30 Perspektiv på krisen – hur har den svenska modellen fungerat?

Ewa Stenberg , journalist, Dagens Nyheter

Coronakrisen påverkar hela samhället och får stora effekter på människors liv. Detta ställer krav på en öppen och transparent förvaltning med en tydlig ansvarsfördelning. Hur har den svenska förvaltningsmodellen fungerat ur medias och allmänhetens perspektiv? Hur har media balanserat mellan rollen att informera medborgarna och granska makthavarna?

15.50 När världen blev en by

Mustafa Can, journalist och författare

Pandemin påminner om hur sköra vi människor är när naturen blåser på oss. Men när sårbarheten är gemensam uppstår en global känsla av ett ”vi” där världen blir en gemensam by. Människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden och har ett behov av att samverka oavsett landgränser, hudfärg, religion, ideologi, ålder, kön eller sexuell läggning.

16.30 Summering av dagen

Clas Olsson, generaldirektör, ESV och Anna Olin Kardell, moderator

16.35 Avslutning

Dagen avslutas. Notera att det inte blir något efterföljande mingel i år.

Kontakt