Nätverk för statliga internrevisorer

Nästa tillfälle

9 oktober Anmälan Platser kvar
12 oktober Anmälan Platser kvar

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer som bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare får du möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar.

Målgrupp

Du som arbetar med internrevision på någon av de 71 myndigheter som ska ha internrevision.

Innehåll

18 september: Regeringsuppdraget Behovet av internrevision

ESV ska enligt regeringsuppdraget ta fram en rapport om behovet av internrevision i staten. Rapporten ska behandla:

  • om urvalet av de myndigheter som följer internrevisionsförordningen är ändamålsenligt
  • om anställningskravet i internrevisionsförordningen är ändamålsenligt
  • om internrevisionen vid vissa myndigheter bör kunna samordnas
  • vilka förutsättningarna är för att särskilda granskningar som genomförs vid myndigheterna i större utsträckning ska kunna samordnas.

ESV ska rapportera uppdraget i januari 2021.

Vid nätverksträffen ger utredaren Annika Alexandersson en lägesbeskrivning för projektet och redogör för synpunkter som ESV hämtat in. Mötet innehåller också ett samtal med deltagarna om några av de frågor ESV kommer att behöva ta ställning till i uppdraget.

9 oktober: Riksrevisionen om revision i förhållande till det nya regelverket

Välkommen till en nätverksträff där vi får höra Riksrevisionen berätta om hur det är att revidera myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll. Riksrevisionen kommer även att berätta om revisionen i förhållande till det nya regelverket för intern styrning och kontroll.

12 oktober: Internrevision och intern styrning och kontroll i staten – vilka är utmaningarna?

ESV ska enligt ett regeringsuppdrag ta fram en rapport om den ekonomiska styrningen i staten. Rapporten ska innehålla en redogörelse för vad den ekonomiska styrningen omfattar, hur den har utvecklats över tid och vilka utmaningar den står inför. I uppdraget definieras ekonomisk styrning i staten som finansiell styrning, resultatstyrning, internrevision och intern styrning och kontroll. ESV ska rapportera uppdraget i april 2021.

Vid nätverksträffen berättar Karolina Larfors om uppdraget. Därefter för vi en diskussion med deltagarna om utmaningarna för internrevision och intern styrning och kontroll i staten.

Pris

Nätverksträffarna är kostnadsfria.

Anmälan

På grund av nuvarande situation med covid-19 kommer ESV att genomföra nätverksträffarna för internrevisorer digitalt, via Skype. 

För att vi ska kunna skicka en inbjudan till det digitala mötet behöver vi er e-postadress. Den anger du när du anmäler dig. Länken skickar vi ut två dagar innan träffen.

Praktisk information

Nätverksträffen startar kl. 9.00 och avslutas senast kl 11.00.

För frågor om träffarna den 9 och 12 oktober, vänligen kontakta Karolina Larfors.

Kontakt