Nationellt nätverk för nyttorealisering

Från och med 2019 samordnar Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) det nationella nätverket för nyttorealisering. Nätverket syftar till att vara ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör nyttorealisering. Särskild vikt ska dock läggas vid frågor som är av gemensam karaktär.

Nätverket är en plattform för att få inspiration, hitta vägar framåt och ta del av hur andra organisationer har löst sina problem. Detta kan bidra till att öka den egna organisationens mognadsgrad i nyttorealisering och tillämpningen av densamma.

Målgrupp

Nätverket är öppet för alla anställda inom den offentliga sektorn. För att bli medlem i nätverket kan du anmäla ditt intresse via huvudkontaktpersonen på din myndighet. Arbetar du på en myndighet som inte redan är medlem i nätverket kan du kontakta Magdalena Norlin-Schönfeldt, som ansvarar för nätverket på DIGG.

Innehåll

Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna. Som deltagare kommer du att få möjlighet att knyta kontakter och delta i diskussioner kring aktuella frågeställningar. Externa föredragshållare kommer att bjudas in för att bidra till intressanta och inspirerande diskussioner.

Som medlem i nätverket har du möjlighet att påverka inriktningen och innehållet på nätverkets träffar.

Kontakt

Senast uppdaterad: