Nätverk

ESV anordnar nätverksträffar kring olika teman som anknyter till ESV:s verksamhetsområden. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta erfarenheter och fördjupa våra kunskaper i det aktuella temat tillsammans med andra myndigheter och ibland särskilt inbjudna sakkunniga.

Nätverket för intern styrning och kontroll

ESV genomför nätverksträffar för anställda på de myndigheter som ska tillämpa förordningen om intern styrning och kontroll.

Nätverket för resultatredovisning

ESV samordnar nätverket för bättre resultatredovisning i årsredovisningen. Syftet med träffarna är att stötta myndigheterna i att utveckla och förbättra arbetet med resultatredovisningen utifrån gällande regelverk.

Nätverket för statliga internrevisorer

ESV genomför nätverksträffar för statliga internrevisorer. Nätverksträffarna bygger på ett aktivt deltagande och interaktion mellan deltagarna.