Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2007-09-27
S2007/8282/SF
Försäkringskassan
Adolf Fredriks kyrkogata 8
103 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Försäkringskassan
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59, prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:SfU:1, rskr. 2006/07:75, prop. 2006/07:1, utg.omr. 11, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75, prop. 2006/07:1, utg.omr. 12, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75, prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:72, prop. 2006/07:100, utg.omr. 10, bet. 2006/07:21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Försäkringskassan och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försäkringskassans huvudsakliga uppgifter är att handlägga enskilda ärenden inom socialförsäkrings- och bidragssystemen. I uppdraget ingår också att medverka till att arbetsförmågan hos enskilda tillvaratas så att förutsättningarna till försörjning via eget arbete ökar.

Försäkringskassans arbete med att genomföra de åtaganden som gjordes i myndighetens förändringsplan fortgår. Regeringen ser därutöver ett antal utmaningar för Försäkringskassan under de kommande åren.

 • Fortsatt prioritering av ohälsoområdet med ett ökat fokus på den enskildes arbetsförmåga. Sjukskrivningsprocessen måste bli effektivare med tidiga och aktiva åtgärder.
 • Arbetet med att förebygga och förhindra brott skall stärkas.
 • Myndigheten måste hantera den kommande generationsväxlingen inom organisationen.
 • Ytterligare fokus måste läggas på kvalitet och rättssäkerhet.
Verksamheten omfattar politikområdena 19-21 i sin helhet samt delar av politikområdena 13 och 16. Politikområdena är indelade i verksamhetsområden (se tabell nedan). Därutöver ingår Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Nedan hanteras detta område, av systemtekniska skäl, som ett fiktivt politik- respektive verksamhetsområde.

Försäkringskassans verksamhet delas in i följande verksamhetsgrenar:

 • ärendeproduktion,
 • information, och
 • stabs- och expertfunktion.

Generella frågor

Generella frågor är ett samlingsbegrepp för sektorsövergripande, tvärgående, politikområdesövergripande frågor. De avser viktiga centrala och av statsmakterna beslutade frågor. Gemensamt för dem är att resultat uppnås genom att de integreras i och utgör del av andra politikområden.     

De generella frågorna skiljer sig åt både till innehåll och karaktär. De flesta har dock gemensamt att de påverkar såväl myndighetens externa som interna verksamhet. Grundläggande är förvaltningspolitiken, som utgår från principerna om demokrati, effektivitet och rättssäkerhet.  

Försäkringskassan som har en bred och omfattande verksamhet berörs av de flesta av de generella frågorna. Myndighetens långsiktiga arbete med dessa frågor styrs av grundläggande styrdokument såsom lagar, förordningar, handlingsprogram och strategier. De kortsiktiga perspektiven framgår bl.a. av de mål, specifika återrapporteringskrav och uppdrag, som årligen anges i myndighetens regleringsbrev. Det bör noteras att de olika styrinstrumenten kan användas tillsammans och utgöra preciseringar av eller kompletteringar till varandra.  

Försäkringskassans interna och externa verksamhet skall sålunda, där det är relevant, präglas av de särskilda krav som regeringen ställer inom nedanstående områden. Kraven skall beaktas i rapporter, uppdrag och återrapporteringar.

 • Barnpolitik och barnets rättigheter,
 • demokrati och mänskliga rättigheter,
 • folkhälsa,
 • ekonomisk brottslighet,
 • global utveckling,
 • handikappolitik och funktionshindrades rättigheter,
 • integrationspolitik,
 • jämställdhetspolitik,
 • miljöpolitik,
 • regional utvecklingspolitik,
 • totalförsvar, och
 • ungdomspolitik. 

Rapporter, uppdrag och återrapporteringskrav

I samtliga rapporter, uppdrag och återrapporteringar skall myndigheten särskilt redovisa hur barnpolitik och barnets rättigheter, handikappolitik och funktionshindrades rättigheter, integrationspolitik, jämställdhetspolitik och ungdomspolitik har beaktats. I de fall myndigheten anser att ett eller flera områden inte är relevanta skall detta anges särskilt och motiveras. 

Samtliga rapporter, uppdrag och återrapporteringar skall, om inte särskilda skäl föreligger, redovisas uppdelade på utrikes respektive inrikes födda kvinnor respektive män. I de fall en sådan redovisning inte görs skall skälen för det redovisas.

I bilaga 2 till detta regleringsbrev redovisas dels de olika grundläggande styrdokumenten som gäller för Försäkringskassans arbete med de generella frågorna dels de mål, återrapporteringar och uppdrag som specifikt uttrycks i 2007 års regleringsbrev. 

Mål för Försäkringskassans verksamhet

För Försäkringskassans administration finns dels övergripande mål, dels mål för respektive verksamhetsgren, som gäller för samtliga politikområden.

I bilaga 3 till detta regleringsbrev presenteras en översikt över Försäkringskassans målstruktur.

Försäkringskassans övergripande mål

Mål 1

Tilltron till socialförsäkringen och dess administration skall vara hög.

Mål 2

Administrationen av socialförsäkringen skall vara rättssäker, effektiv och ha hög kvalitet.

Mål 3

Försäkringskassan skall ha en god personalpolitik.

Generella mål för verksamhetsgrenarna

 

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Mål 1

De försäkrade skall få de förmåner de har rätt till.

Mål 2

Rättssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten skall vara hög.

Mål 3

Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen skall inte förekomma.

Verksamhetsgren Information

Mål

Kunskapen om socialförsäkringen skall vara så god att den används i enlighet med riksdagens och regeringens fastslagna grunder

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

Mål

Statsmakternas och övriga intressenters behov av kunskap om Försäkringskassans verksamhetsområde och dess utveckling skall tillgodoses.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
TandvårdÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid arbetsoförmågaErsättning vid och åtgärder mot ohälsaÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk äldrepolitikErsättning vid ålderdomÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ersättning vid dödsfallÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ekonomisk familjepolitikFörsäkringÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Behovsprövade bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Generella bidragÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion
Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÅlderspensionssystemet vid sidan av statsbudgetenÄrendeproduktion
Information
Stabs- och expertfunktion

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

1.1.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.1.1.2

Verksamhetsgren Information

1.1.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.1.2

Verksamhetsområde Tandvård

1.1.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.1.2.2

Verksamhetsgren Information

Mål

Allmänheten skall ha god kännedom om variationer i prissättningen samt om rätten till information om priser och behandlingsalternativ i samband med tandvård.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.2

Politikområde Handikappolitik

1.2.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall öka. Diskrimineringen av kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall minska.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.2.1.2

Verksamhetsgren Information

1.2.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.3

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

Inriktning

Sjukförsäkringen skall syfta till att bevara tryggheten för den som drabbas av sjukdom eller skada. Samtidigt skall den ge motiv och möjlighet att återgå till arbete. Försäkringshandläggningen skall präglas av kvalitet och likformighet. Arbetslinjen skall vara vägledande i sjukskrivningsprocessen och Försäkringskassan skall främja insatser som syftar till att motverka långtidssjukskrivning och utanförskap genom aktiva och tidiga insatser.

1.3.1

Verksamhetsområde Ersättning vid och åtgärder mot ohälsa

Mål 1

Försäkringskassan skall bidra till att förebyggande åtgärder vidtas för minskad sjukfrånvaro.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall utöver ovanstående krav på återrapportering av måluppfyllelsen redovisa förändringar i attityder till och kunskap om sjukförsäkringen.

Mål 2

Försäkringskassan skall verka för en väl fungerande sjukskrivningsprocess som ger rätt ersättning i rätt tid och syftar till att arbetsförmåga tillvaratas och att den enskildes möjlighet till försörjning genom eget arbete ökar. Kvinnors ohälsa skall särskilt beaktas.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall utöver ovanstående krav på återrapportering av måluppfyllelsen redovisa följande:

 • de åtgärder som vidtagits inom den ordinarie verksamheten för att minska kvinnors ohälsa,
 • de åtgärder som vidtagits inom 90 dagar från sjukfallets första dag samt resultaten av vidtagna åtgärder,
 • antalet avstämningsmöten som genomförts inom 90 dagar från sjukanmälningsdagen och det totala antalet genomförda möten,
 • sammansättningen av inflödet och utflödet i aktivitets- och sjukersättning under 2007, och
 • antalet sjukpenningärenden och ärenden om aktivitets- eller sjukersättning där beslut fattats om att dra in eller sätta ned ersättningen samt antalet beslut om avslag.

En första redovisning skall lämnas den 15 augusti 2007 och en samlad redovisning i årsredovisningen för 2007.

Försäkringskassan skall vidare i årsredovisningen för 2007 redovisa i vilken utsträckning försäkrade som varit sjukskrivna mer än 90 dagar fått förutsättning att försörja sig själv genom förvärvsarbete.

Mål 3

Försäkringskassan skall bidra till ökad kunskap om resultat av vidtagna åtgärder för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Arbetsskademål

Senast vid utgången av 2008 skall 75 procent av dem som ansökt om arbetsskadelivränta få beslut inom 120 dagar från ansökningsdagen.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Integrationspolitiskt mål

Skillnaderna i sjukpenningdagar och aktivitets- och sjukersättningsdagar skall minska mellan inrikes och utrikes födda genom att arbetsförmågan tas tillvara mer aktivt.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Jämställdhetspolitiskt mål

Skillnaderna i sjukpenningdagar och aktivitets- och sjukersättningsdagar skall minska mellan kvinnor och män genom att arbetsförmågan tas tillvara mer aktivt.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.3.1.2

Verksamhetsgren Information

1.3.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.4

Politikområde Ekonomisk äldrepolitik

Mål

Personer med låg eller ingen inkomstrelaterad pension skall garanteras ett värdesäkrat grundskydd. Efterlevande make skall ges ett rimligt ekonomiskt stöd för att klara omställningen efter ett dödsfall.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.4.1

Verksamhetsområde Ersättning vid ålderdom

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa den ekonomiska standarden för utrikes födda kvinnor respektive män som har fyllt 65 år jämfört med motsvarande för inrikes födda kvinnor respektive män.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa handläggningsstid och styckkostnad per beslut för ålderspension för personer bosatta utomlands.

1.4.1.2

Verksamhetsgren Information

1.4.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.4.2

Verksamhetsområde Ersättning vid dödsfall

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa förändringen av den ekonomiska standarden vid ett dödsfall för efterlevande utrikes födda kvinnor respektive män, jämfört med motsvarande för efterlevande inrikes födda kvinnor respektive män.

Försäkringskassan skall redovisa hur efterlevande kvinnors respektive mäns ekonomiska standard påverkas vid ett dödsfall. Därvid ska redovisas hur ekonomin för efterlevande förändras vid dödsfallet och för tiden därefter.

1.4.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa handläggningsstid och styckkostnad per beslut för efterlevandepension för personer bosatta utomlands.

1.4.2.2

Verksamhetsgren Information

1.4.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

Mål

Skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan familjer med och utan barn skall minska inom ramen för den generella välfärden.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.5.1

Verksamhetsområde Försäkring

Mål

Det samlade uttaget av föräldrapenning skall vara jämställt mellan kvinnor och män.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.1.2

Verksamhetsgren Information

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa sitt arbete med informationsspridning och attitydpåverkan till blivande föräldrar och arbetsgivare.

1.5.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5.2

Verksamhetsområde Behovsprövade bidrag

Mål

Underhåll skall i ökad utsträckning regleras direkt mellan föräldrarna.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

1.5.2.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.2.2

Verksamhetsgren Information

1.5.2.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.5.3

Verksamhetsområde Generella bidrag

1.5.3.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.5.3.2

Verksamhetsgren Information

1.5.3.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1.6

Politikområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1.6.1

Verksamhetsområde Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1.6.1.1

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1.6.1.2

Verksamhetsgren Information

Mål 1

Försäkringskassan skall tillsammans med Socialdepartementet verka för en ökad kunskapsspridning om orsakerna till, principerna för och effekterna av pensionsreformen.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Mål 2

Informations- och uppföljningsinsatser skall vara kostnadseffektiva och ge en samlad information om hela ålderspensionssystemet.

Fler kvinnor och män skall ha sådan kunskap om det reformerade ålderspensionssystemet att de kan bedöma sin framtida allmänna pension och på vilket sätt de kan påverka pensionens storlek.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Specifik återrapportering

Försäkringskassan skall utöver ovanstående krav på återrapportering av måluppfyllelsen redovisa total kostnad för information och kostnad per pensionssparare.

Försäkringskassan skall vidare senast den 15 maj 2007 redovisa kunskapsnivån om ålderspensionssystemet bland utrikes födda kvinnor respektive män jämfört med motsvarande för inrikes födda kvinnor respektive män.

1.6.1.3

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

Mål 1

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten skall på ett effektivt sätt samverka för att minska kostnaderna inom pensionssystemet till nytta för pensionsspararna och pensionärerna.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

Mål 2

Systemen för inkomstpension respektive premiepension skall bära sina egna kostnader.

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa måluppfyllelsen. Redovisningen skall beakta de särskilda krav som de generella frågorna innebär.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Krisberedskapsförmåga

Inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar under verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga ansvarar Försäkringskassan för viss verksamhet.

Mål

Försäkringskassan skall ha god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Dnr. Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Försäkringskassan skall redovisa ovanstående förmågor enligt skalan:

 • god förmåga,
 • i huvudsak god förmåga, men med vissa brister,
 • viss, men bristfällig förmåga, respektive
 • ingen/mycket bristfällig förmåga.
Bedömningarna i redovisningen skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar inom myndighetens ansvarsområde skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte ordinarie verksamhet kan bedrivas. Vidare skall de effekter som genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna redovisas. Om utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter som finansieras av anslaget 7:5 Krisberedskap och de effekter som dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Uppdrag kopplade till de generella målen för verksamhetsgrenarna

Verksamhetsgren Ärendeproduktion

1. Felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen – omfattning, risker och information

Försäkringskassan skall redovisa en bedömning av den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen. Försäkringskassans skall vidare redovisa den faktiska omfattningen av misstänkta respektive lagförda brott mot socialförsäkringen. Försäkringskassan skall i samband med detta redovisa hur myndigheten utvecklat sina metoder för riskhantering och riskanalys inom detta område och hur den myndighetsgemensamma modell för riskhantering som myndigheter i Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) utvecklar även integreras i myndigheten. Försäkringskassan skall utifrån risk- och väsentlighetsanalyser motivera sina prioriteringar i kontrollarbetet samt ange hur rutiner och samarbete med andra myndigheter utvecklats för att minska identifierade risker.

Försäkringskassan skall också redovisa myndighetens administrativa kostnader för arbetet mot felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen, samt utvecklingen av dessa kostnader då arbetet integreras i ordinarie handläggnings- och kvalitetssystem. Försäkringskassan skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att tillse att de försäkrade lämnas information om att Försäkringskassan utför kontroller samt utbyter information med andra myndigheter och arbetslöshetskassor i syfte att säkra korrekta utbetalningar. En första redovisning skall lämnas senast den 31 augusti 2007, en andra i anslutning till årsredovisningen för 2007.

2. Förstärkt kontrollverksamhet

Försäkringskassan skall förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen. För åren 2006 och 2007 har regeringen tilldelat extra medel som skall användas för att ytterligare stärka myndighetens arbete med att förebygga och minska förekomsten av fusk och felaktigheter.

Försäkringskassan skall senast den 28 februari 2007 redovisa en plan för hur de extra medlen skall användas under 2007. I planen skall det framgå vilka insatser som skall vidtas, inom vilka områden, tidpunkter för insatserna och preliminär resursåtgång (kostnadsberäkningar och årsarbetskrafter).

Försäkringskassan skall i anslutning till årsredovisningen för 2007, utifrån de extra medel som tillförts myndigheten och den plan som myndigheten upprättat för dessa medel, redovisa vilka insatser som har vidtagits för att förebygga och minska felaktiga utbetalningar, resursåtgång för vidtagna insatser samt resultaten av dessa. Myndigheten skall dessutom lämna en utvärdering av det arbete som bedrivits till följd av de extra medel som tillförts för 2006 och 2007. Försäkringskassan skall dessförinnan, senast den 31 augusti 2007, lämna en redogörelse för de ovanstående frågorna så långt det är möjligt. I denna redogörelse skall Försäkringskassan även lämna en redogörelse för hur myndigheten avser bedriva det fortsatta arbetet med att förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar och brott mot socialförsäkringen efter 2007.

3. Samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar

Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Arbetsmarknadsverket, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket och Skatteverket  skall bistå varandra för att förhindra felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. De insatser och åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget skall avrapporteras senast den 28 september 2007. Myndigheterna har fått likalydande uppdrag i respektive regleringsbrev för 2007.

4. Samverkan mellan Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Försäkringskassan

Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Försäkringskassan skall tillsammans redovisa de åtgärder som vidtagits i enlighet med den i maj 2006 beslutade gemensamma strategin för att bekämpa bidragsbedrägerier. Redovisningen skall innehålla en samlad beskrivning och analys av åtgärderna och resultatet av dessa. Redovisningen skall lämnas senast den 1 oktober 2007.

5. Åtgärder för förbättrat informationsutbyte

Försäkringskassan skall tillse att informationsutbytesrutinen används aktivt i handläggningen och integreras i myndighetens kvalitetsuppföljningssystem.

Försäkringskassan skall tillsammans med övriga berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används optimalt. Myndigheterna skall därvid redovisa vilka åtgärder som vidtagits mot bakgrund av de åtgärder som Statskontoret föreslår i sin rapport Informationsutbyte kräver bra förutsättningar (2006:7). Av redovisningen skall särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten till befintlig information (t.ex. genom avregistrering av sjukfall i direkt anslutning till friskskrivning) och hur informationsutbytet kan utvecklas och utvidgas till fler förmåner för att optimera ändamålsenligheten ur ett myndighetsövergripande perspektiv. Av uppdragsredovisningen skall även framgå vilka övriga åtgärder som vidtagits i syfte att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. I de fall myndigheternas förbättringsåtgärder rör arbetslöshetskassorna skall Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan skall ansvara för att uppdraget redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2007.

Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått liknande uppdrag i respektive regleringsbrev för 2007.

6. Effektmätning

Försäkringskassan, Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall tillsammans under året genomföra en effektmätning av informationsutbyte mellan myndigheter och arbetslöshetskassor motsvarande de som gjordes 2003, 2004 och 2006. Arbetslöshetskassorna skall beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan skall ansvara för att uppdraget redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2007.

Försäkringskassan skall därtill undersöka effekten på antalet felaktiga dubbla utbetalningar sedan myndigheten från och med den 14 december 2006 har infört en automatisk kontroll mot arbetsförmedlingarna och arbetslöshetskassorna vad avser utbetalningar av tillfällig föräldrapenning. Även detta skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 december 2007, tillsammans med en tidsplan för när övriga förmåner omfattas av den automatiska kontrollen.

Arbetsmarknadsverket, Centrala studiestödsnämnden och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har fått liknande uppdrag i respektive regleringsbrev för 2007.

7. Internationella ärenden

Förordning (EG) nr 883/2004, med tillhörande tillämpningsförordning, som samordnar medlemsstaternas system för social trygghet bedöms träda i kraft 2009. Förordningarna innebär vissa förändringar i förhållande till nu gällande regelverk. De nya förordningarna avser bl.a. att korta handläggningstiderna i enskilda ärenden och att minska administrationen genom elektroniskt informationsutbyte mellan medlemsstaterna. I dagsläget sker informationsutbytet främst genom pappersblanketter. De nya EG-bestämmelserna kommer att ställa ökade krav på registerhållning av uppgifter och eventuellt också medföra behov av ändringar i den nationella lagstiftningen.

Försäkringskassan skall senast den 1 juli 2007 lämna en översiktlig analys av vad som behöver göras på nationell nivå för att genomföra de nya EG-bestämmelserna. Senast den 31 december 2007 skall Försäkringskassan lämna en rapport med en plan för hur detta skall genomföras. Rapporten skall innehålla en analys av de åtgärder som bör vidtas för att bestämmelserna skall kunna tillämpas från 2009. Det kan handla om förändringar i lagstiftning, IT-system, administrativa rutiner, informationssatsningar, statistikuppföljning m.m. Förändringar av IT-systemen skall knyta an till tidigare lämnade uppdrag att göra det möjligt att följa upp internationella ärenden. Uppdraget skall genomföras efter samråd med Socialdepartementet och berörda myndigheter.

Verksamhetsgren Stabs- och expertfunktion

1. Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 i Hermes vid följande prognostillfällen; den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och den 30 oktober 2007.

Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Vid prognostillfällena skall följande redovisas, om inte annat anges:

 • belastning på samtliga anslag och anslagsposter redovisat totalt samt fördelat per månad (redovisas inte den 23 januari),
 • prognosticerat utfall för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 21 Sjukpenning, avseende samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet uppdelat på medel som används av samordningsförbunden, för pilotverksamheten med förstärkta insatser för långtidssjukskrivna, för samverkan enligt handlingsplanen mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket respektive för övrig samverkan (redovisas inte den 23 januari),
 • förbrukade samt intecknade ännu inte utbetalda medel för anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap. 20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (redovisas inte den 23 januari). Redovisningen av förbrukade medel skall vara uppdelad på försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade utredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder,
 • prognostiserat utfall för 2007 för samtliga anslag och anslagsposter, redovisat totalt samt fördelat per månad,
 • prognostiserat utfall för 2007 för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, totalt,
 • förklaring till och analys av utfall i samband med förändringar i prognoser,
 • beskrivningar av eventuella förändringar av prognosmodeller, samt
 • beräkningar av samtliga anslagsnivåer och anslagsposter samt utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2008 - 2010.

Den 23 januari skall Försäkringskassan även redovisa preliminärt utfall för 2006 för samtliga anslag och anslagsposter samt för ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten.

2. Forskningsverksamhet

Försäkringskassan skall redovisa resultaten av sitt arbete med att stödja och medverka till att forskning bedrivs inom socialförsäkringsområdet. Redogörelsen skall främst omfatta i forskningshänseende prioriterade områden. En särskild redovisning skall lämnas av forskningsinitiativ i frågor som rör socialförsäkringens effekter och dess samband med administrationen.

I uppdraget ligger också att redogöra för hur resultatet av forskningen förts vidare till olika intressenter samt hur hur myndigheten har säkerställt att den forskning som beviljats medel håller hög kvalitet. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Försäkringskassan miljöledningsarbeteDnr M2006/4485/Hm

Uppdrag kopplade politikområdena

Politikområde Handikappolitik

1. Skillnader i ansökningar om bilstöd

Försäkringskassan skall analysera de skillnader som finns mellan kvinnor och män i antalet ansökningar om bilstöd och i antalet beviljade ansökningar om bilstöd. Uppdraget skall redovisas i samband med årsredovisningen för 2007.

2. Skillnader i beviljade assistanstimmar

Ända sedan assistansreformen genomfördes 1994 har det funnits betydande skillnader mellan olika län när det gäller genomsnittligt antal beviljade assistanstimmar. Det finns även vissa skillnader i det genomsnittliga antalet assistanstimmar som beviljas kvinnor och män. FK skall redovisa skillnaderna över tid samt de åtgärder som vidtagits för att minska skillnaderna. FK skall även bedöma om de vidtagna åtgärder har varit verkningsfulla och tillräckliga för att minska skillnaderna samt om och i vilken riktning de har påverkat kostnadsutvecklingen för assistansersättningen."

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

  

Verksamhetsområde Tandvård

2. Uppföljning av högkostnadsskyddet

Försäkringskassan skall följa upp högkostnadsskyddet avseende protetik för personer som är 65 år eller äldre. Uppföljningen skall främst avse kvaliteten i Försäkringskassans handläggning av ärenden om förhandsprövning samt handläggningstidernas utveckling. Uppdraget skall redovisas vid två tillfällen, senast den 20 juli 2007 och senast den 20 januari 2008. Den andra redovisningen skall också innehålla en analys av skillnader mellan könen inom högkostnadsskyddet för personer som är 65 år eller äldre.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Vård i annan EU/EES-stat

Försäkringskassan skall senast den 1 september 2007 inkomma till regeringen med uppgift om hur många personer som under tiden den 1 februari 2005 till den 31 januari 2007 mottagit vård i en annan EU/EES-stat och fått denna vård ersatt av svenska staten med stöd av EG-fördragets regler om fri rörlighet för tjänster. Redogörelsen skall innehålla uppgift om vilken typ av vård det rört sig om (här bör bl.a. anges om det rört sig om planerad eller nödvändig vård samt om det gällt sjukhusvård eller inte). Redogörelsen skall även innehålla uppgift om kostnader för respektive vårdtyp. Försäkringskassan skall, utöver nämnda redovisning och analys, även redogöra för beviljade och avslagna beslut samt orsak till beslut för förhandstillstånd enligt förordning 1408/71 eller ersättning i efterhand för vård i annat EU/EES-land.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att förbereda införandet av ett nytt tandvårdsstöd Dnr 2006/9534/HS

Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga

1. Samverkansmedel

Försäkringskassan skall redovisa hur de statliga medlen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet har fördelats mellan olika samverkansåtgärder, hur de har använts samt resultaten av vidtagna åtgärder. I detta sammanhang skall de medel som använts för administration och personalkostnader inom Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket särskilt redovisas. En första redovisning skall lämnas den 15 augusti 2007. En redovisning för hela 2007 skall lämnas i årsredovisningen för 2007.

Försäkringskassan skall, vad avser de samverkansinsatser som bedrivs enligt prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:2 och som finansieras med ovanstående medel, utvärdera dessa insatser. Utvärderingen skall avse i vilken utsträckning dessa insatser har bidragit till att sjukskrivna har återfått arbetsförmågan och till att minska kostnaderna för sjukförsäkringen. Försäkringskassan skall analysera om några insatser har varit särskilt betydelsefulla i dessa avseenden. Uppdraget skall delredovisas den 15 augusti 2007 och slutredovisas i anslutning till årsredovisningen för 2007. Under arbetets gång skall uppdraget fortlöpande stämmas av med Socialdepartementet.

2. Finansiell samordning

Försäkringskassan skall tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen stödja utvecklingen av finansiell samordning. Förbundet Sveriges kommuner och landsting skall ges möjlighet att delta i arbetet.

3. Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket

Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket skall gemensamt inom ramen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet verka för att antalet som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka. Det gäller grupperna:

 • sjukskrivna arbetslösa,
 • sjukskrivna anställda som behöver byta anställning på grund av ohälsa, samt
 • personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen skall följa upp hur de statliga medlen för denna samverkan har använts med avseende på dels Försäkringskassans och AMV:s kostnader  uppdelade på förvaltningskostnader respektive kostnader för program, dels målgrupper, insatser samt resultaten av vidtagna åtgärder.

Uppdraget skall delredovisas senast den 15 augusti 2007 och omfatta insatser under 2006 respektive första halvåret 2007. En samlad redovisning för 2007 skall lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2007. 

4. Sektorsövergripande uppföljningssystem

Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen fick 2003 i uppdrag att utveckla och förvalta ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet skall kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning.

Försäkringskassan skall samlat för myndigheterna, senast den 15 augusti 2007, redovisa resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

5. Rehabiliteringspenning

Försäkringskassan skall analysera orsakerna till att antalet personer som uppbär rehabiliteringspenning har minskat sedan 2004. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

6. Tidsbegränsad sjukersättning och aktivitetsersättning

Försäkringskassan skall kartlägga de avslutade fall med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning som inte på nytt beviljats sjuk- och aktivitetsersättning. I uppdraget ingår att belysa de faktorer ochegenskaper som karaktäriserar individer som inte beviljats sjuk- och aktivitetsersättning på nytt. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

7. Hälsa i arbetslivet för unga

I regleringsbreven för 2005 och 2006 har Försäkringskassan fått i uppdrag att följa utvecklingen av hälsan i arbetslivet för ungdomar i åldrarna 16-29 år. För detta ändamål har indikatorer utformats. En första redovisning enligt dessa indikatorer lämnades i årsredovisningen för 2005 och en sådan redovisning skall lämnas även för 2006. Försäkringskassan skall även för 2007 lämna en redovisning med utgångspunkt i de utformade indikatorerna. Redovisningen skall lämnas i årsredovisningen för 2007 och omfatta en analys av utvecklingen under de tre studerade åren.

8. Beviljandefrekvens arbetsskadelivränta

Försäkringskassan skall analysera orsakerna till de stora skillnaderna i beviljandefrekvens vid beslut om arbetsskadelivränta för kvinnor respektive män. Försäkringskassan skall dessutom redovisa de åtgärder Försäkringskassan vidtagit för att komma till rätta med osakliga skillnader.

9. Uppföljning av vilande aktivitets- och sjukersättning

Försäkringskassan skall följa upp införandet och analysera effekterna av de nya reglerna om rätt till vilande aktivitets- och sjukersättning vid studier. Redovisningen skall omfatta

 • arbetet med implementeringen av reglerna , inkl. samarbetet med Centrala studiestödsnämnden,
 • uppgifter om i vilken utsträckning som Försäkringskassan beviljat denna förmån samt
 • en analys och bedömning av reglernas utformning särskilt i fråga om de 24 kalendermånader som ersättningen kan vara vilande är en väl avvägd tidsperiod.

En delredovisning, avseende främst de två första punkterna, skall lämnas i årsredovisningen. En slutredovisning skall lämnas senast den 15 augusti 2008.

10. Trefjärdedels aktivitets- och sjukersättning

Försäkringskassan skall följa upp och analysera effekterna av reglerna om särskilda insatser för personer med trefjärdedels aktivitets- eller sjukersättning enligt lagen (1998:1755). Uppföljningen skall framför allt belysa hur många personer som omfattas av dessa särskilda insatser och hos vilka arbetsgivare dessa personer bereds anställning. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

11. Bestämningsfaktorer för hälsan inom arbetslivet

Försäkringskassan skall till Statens folkhälsoinstitut redovisa utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom arbetslivet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilka uppgifter som skall lämnas bestäms i samråd med Statens folkhälsoinstitut. Redovisningen skall ske till Statens folkhälsoinstitut senast den 1 april 2008 och vid behov kompletteras före den 1 oktober 2008.

12. Aktiviteter för personer med aktivitetsersättning

Försäkringskassan skall redovisa i vilken utsträckning som personer som beviljats  aktivitetsersättning deltagit i av Försäkringskassan planerade aktiviteter sedan denna möjlighet infördes 2003. Av redovisningen skall det framgå vilka slags aktiviteter som varit mest frekventa.

Vidare skall Försäkringskassan göra en bedömning av i vilken utsträckning dessa aktiviteter ökat de unga personernas förutsättningar att uppnå eller förbättra arbetsförmågan. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2007.

13. Ohälsotillskott

Försäkringskassan skall senast den 1 mars 2007 redovisa en plan för hur resurstillskottet om 350 miljoner kronor som tillförts för 2007 för fortsatta insatser inom ohälsoområdet skall användas. Den 15 augusti 2007 skall Försäkringskassan lämna en första redovisning av hur resurstillskottet använts och de bedömda effekterna av detta. En redovisning för hela 2007 skall lämnas i årsredovisningen.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Ohälsotillskottet 2006RB06
SamverkansmedelRB06
Samverkan mellan Försäkringskassan och ArbetsmarknadsverketRB06
Sektorsövergripande uppföljningssystem (SUS)RB06
ArbetshjälpmedelRB06
Ungdomars hälsa i arbetslivetRB06
Pilotverksamhet med förstärkta insatser för långtidssjukskrivna (Pila)Dnr S2005/10219/SF

Politikområde Ekonomisk familjepolitik

1. Indikatorer för att mäta måluppfyllelse

Målet för verksamhetsområde Försäkring lyder Det samlade uttaget av föräldrapenning skall vara jämställt mellan kvinnor och män. Försäkringskassan skall utarbeta resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelsen efter samråd med Socialdepartementet. En redovisning av indikatorerna skall lämnas senast den den 21 maj 2007. De slutligt valda indikatorerna skall användas från och med årsredovisningen för 2007.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Kunskapsöversikt och kartläggning av problem inom förmånerna handikappersättning och vårdbidragDnr S2006/5681/SF

Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten

1. Översyn av beräkningsmodellen för kostnader för pensionsadministrationen

Försäkringskassan skall göra en översyn av beräkningsmodellen för myndighetens kostnader för pensionsadministrationen. Översynen skall beakta de iakttagelser och slutsatser som Statskontoret redovisar i sin granskning av modellen (Dnr S2006/3796/SF). Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

2. Pensionsreformens effekter på de framtida pensionsnivåerna och kompensationsgraderna

Försäkringskassan skall i samarbete med Socialdepartementet analysera och redovisa pensionsreformens effekter på de framtida pensionsnivåerna och kompensationsgraderna samt ta fram ett mått som visar på de ekonomiska incitamenten i pensionssystemet för de enskilda att förlänga arbetslivet. Resultaten skall även analyseras i förhållande till motsvarande indikatorer som tas fram av andra nationella eller internationella aktörer.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Beräkning av inkomstbasbeloppetDnr S2002/7963/SF

Uppdrag kopplade till Organisationsstyrning

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Förändringsplan för Försäkringskassan Dnr S2004/9432/SF
Kompetensförsörjning RB 06

Övriga uppdrag

1. Strategi för ökat deltagande på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder

Arbetskraftsdeltagandet är generellt betydligt lägre för personer med funktionshinder jämfört med övriga befolkningen. Många av de myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar för att genomföra handikappolitiken skall medverka till att underlätta och möjliggöra att fler personer med funktionshinder ges möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen skall inom ramen för sina respektive sektorsansvar formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder skall kunna försörja sig genom eget arbete.En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget men Arbetsmarknadsstyrelsen är sammankallande myndighet. Strategin skall tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet. Strategin skall redovisas till regeringen i ett gemensamt dokument senast den 29 februari 2008.

2. Storstadspolitik

Staten har erbjudit 25 kommuner lokala utvecklingsavtal för 2007 i syfte att bryta utanförskapet med utgångspunkt från individens behov (Dnr Ju2006/10026/STO, Ju2006/3869/STO). Försäkringskassan skall utifrån sitt ordinarie uppdrag bidra till avtalens måluppfyllelse genom att träffa samverkansöverenskommelser med berörda kommuner. Hinder för samverkan skall anmälas till den särskilt utredaren, storstadskoordinatorn (dir. 2006:66). Uppdraget skall redovisas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 1 oktober 2007.

3.Mänskliga rättigheter

Med utgångspunkt från Försäkringskassans policy för de mänskliga rättigheterna inom socialförsäkringen (Dnr 66385-2006) och åtgärd 11 i En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (skr. 2005/06:95) skall myndigheten vid genomförandet av den framtagna Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna inom socialförsäkringen 2007-2009 (Dnr 66379-2006) se till att insatser mot diskriminering särskilt uppmärksammas i kundundersökningar, analyser, utbildning av personal och andra i sammanhanget relevanta aktiviteter. I detta arbete skall samråd ske med DO, HomO, JämO och Handisam. Dessa insatser samt övrigt arbete med handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna som genomförts under året skall redovisas samlat i årsredovisningen för 2007.

4. Regional utveckling

Regeringen fattade den 14 december 2006 beslut om en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 (Dnr N2006/11184/RUT). Strategin skall bidra till att skapa konkurrenskraftigare regioner och individer i Sverige. Den skall även vara vägledande för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken, liksom för statliga myndigheters medverkan i det regionala utvecklingsarbetet.

Försäkringskassan skall medverka till genomförandet av den nationella strategin och dess prioriteringar, i första hand prioriteringen avseende kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud. Försäkringskassan skall, senast den 2 juli 2007 samt i årsredovisningen för budgetåret 2007, redovisa till Näringsdepartementet:

 • vilka av den nationella strategins prioriteringar som myndigheten utgått från samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras,
 • formerna för medverkan och samverkan med det organ som har det regionala utvecklingsansvaret i länet, och
 • planerade och genomförda insatser med andra myndigheter.

Försäkringskassan skall bistå Verket för näringslivsutveckling (Nutek) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från Nutek. Försäkringskassan skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

5. Registerdata

Försäkringskassan skall i en pilotverksamhet löpande leverera registerdata om utbetalningar och beslut m.m. på datamedia. Uppgifterna levereras till Statistiska Centralbyrån som samkör med andra registerdata samt avidentifierar dem. Ärendeslag, periodicitet samt övriga tekniska villkor bestäms i samråd mellan Försäkringskassan och Socialdepartementet.

6. Regelförenkling

Försäkringskassan skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Socialdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (Dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Försäkringskassan skall i ett första steg redovisa underlag till Socialdepartement senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Försäkringskassan skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Försäkringskassan skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Uppdrag givna i särskilda regeringsbeslut och tidigare regleringsbrev

Uppdrag att delta i en försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingarFi2006/227

7. Nyanlända invandrare

FK får i uppdrag att, senast den 5 november 2007, redovisa vilka åtgärder myndigheten avser att vidta för nyanlända invandrares etablering i samhället och hur myndigheten avser att följa upp dessa åtgärder. Två grupper skall särskilt belysas; nyanlända invandrare med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och nyanlända invandrare som omfattas av Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

Bakgrunden är att Integrationsverket avvecklas vid halvårsskiftet 2007 och berörda myndigheter får ett ansvar för frågorna inom sina respektive ansvarsområden. Riksdagen har också tillkännagett för regeringen att uppdragen till berörda myndigheter skall förtydligas i syfte att klargöra ansvarsfördelning, villkor för samverkan och målgrupper för myndigheternas insatser rörande nyanlända invandrare (bet. 2006/07:AU6, rskr 2006/07:99 och 100).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

19:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan34 339 419
ap.21Sjukpenning (ram)29 593 545
ap.18Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning (ram)2 083 219
ap.19Rehabiliteringspenning (ram)1 489 183
ap.17Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning (ram)147 400
ap.15Närståendepenning (ram)82 281
ap.16Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning (ram)8 291
ap.20Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m. (ram)935 500
Disponeras av regeringen5 000
ap.5Till regeringens disposition (ram)5 000

Villkor för anslag 19:1

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras för att ta fram kunskap om och utveckla sjukskrivningsprocessen.

ap.15 Närståendepenning

Anslagsposten disponeras för närståendepenning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.

ap.16 Statlig ålderspensionsavgift för närståendepenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 8 990 224 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -699 224 kronor.

ap.17 Statlig ålderspensionsavgift för rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 148 008 832 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -608 832 kronor.

ap.18 Statlig ålderspensionsavgift för sjukpenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 2 714 689 012 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -631 470 012 kronor.

ap.19 Rehabiliteringspenning

Anslagsposten disponeras för rehabiliteringspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Försäkringskassan får använda anslagsposten för ersättning för skada orsakad av deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.

ap.20 Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster m.m.

Anslagsposten får användas för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster i form av försäkringsmedicinska utredningar, arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar och aktiva rehabiliteringsåtgärder, arbetshjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar, särskilt bidrag samt resor till och från arbetet. Medlen får även användas för egenproducerade utredningar vid Försäkringsmedicinskt centrum. Medlen får inte användas för köp av aktiva rehabiliteringsåtgärder för sjukskrivna arbetslösa.

Försäkringskassan får disponera högst 5 000 000 kronor för att tillsammans med Arbetsmarknadsstyrelsen utveckla angelägna projekt inom arbetshjälpmedelsområdet.

.

ap.21 Sjukpenning

Anslagsposten disponeras i huvudsak för sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring samt för de utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti och särskilt högkostnadsskydd), frivillig sjukpenningförsäkring samt avskrivning av återbetalningspliktiga studiemedel.

Högst 1 440 miljoner kronor av anslagsposten får användas för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Medlen skall i huvudsak användas för aktiva rehabiliteringsinsatser riktade till individer i syfte att fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser återgår i arbete.

En förutsättning för samverkan inom rehabiliteringsområdet enligt prop. 1996/97:63 och prop. 2002/03:2 är att alla inblandade parter bidrar med medel som står i proportion till deras ansvar för åtgärder för den grupp som samverkan riktar sig till. De medel som Försäkringskassan utbetalar för sådan samverkan utgör statens samlade andel i denna verksamhet.

De åtgärder som får finansieras enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, skall ligga inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde. Av resurserna till den finansiella samordningen skall Försäkringskassan bidra med hälften. De medel som Försäkringskassan utbetalar skall utgöra statens samlade andel i finansiell samordning.

Medlen får även användas för den särskilda pilotverksamheten med förstärkta insatser för långtidssjukskrivna och personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning (Pilaprojektet). Medlen får användas för kostnader hos Försäkringskassan för en inledande genomgång av samtliga ärenden i målgruppen samt för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader och kostnader för rehabiliteringsinsatser, arbetsmarknadspolitiska program och aktivitetsstöd som avser personer som behöver insatser för att återfå arbetsförmågan eller som behöver sådana insatser för att förebygga framtida sjukdomsfall och nedsättning av arbetsförmågan.

19:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan72 321 445
ap.5Aktivitets- och sjukersättningar (ram)57 815 963
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar (ram)10 495 382
ap.7Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)28 100
ap.6Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar (ram)3 982 000

Villkor för anslag 19:2

ap.5 Aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för aktivitetsersättning och sjukersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

ap.7 Kostnader för vissa personer med aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för ersättning enligt lagen (1998:1755) om särskilda insatser för personer med trefjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för aktivitets- och sjukersättningar

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 10 850 465 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om - 355 083 000 kronor.

19:3

Handikappersättningar (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 198 000
ap.1Handikappersättningar (ram)1 198 000

Villkor för anslag 19:3

ap.1 Handikappersättningar

Anslagsposten disponeras för handikappersättningar enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

19:4

Arbetsskadeersättningar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan6 285 000
ap.5Arbetsskadelivränta (ram)5 798 000
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta (ram)485 000
ap.6Vissa övriga ålderspensionsavgifter (ram)2 000

Villkor för anslag 19:4

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 500 531  835 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om   -15 531 835 kronor.

ap.5 Arbetsskadelivränta

Anslagsposten disponeras för ersättning vid arbetsskada m.m. enligt bl.a. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring.

Regeringen bemyndigar Försäkringskassan att fr.o.m. den 1 januari 2007 räkna upp livräntor från frivilliga yrkesskadeförsäkringen med den procentsats som motsvarar förändringen av prisbasbeloppet mellan 2006 och 2007.

ap.6 Vissa övriga ålderspensionsavgifter

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 2 241 559 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -241 559 kronor.

19:5

Ersättning för kroppsskador (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan57 800
ap.3Ersättning för kroppsskador (ram)56 100
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador (ram)1 700

Villkor för anslag 19:5

ap.3 Ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för finansiering av ersättning enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd. För skador som inträffat före den 1 juli 1977 belastas anslagsposten bl.a. enligt lagen (1950:261) om ersättning med anledning av kroppsskada ådragen under militärtjänstgöring.

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för ersättning för kroppsskador

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 1 633 743 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om 66 257 kronor.

19:6

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 148 024
ap.1Förvaltningsmedel (ram)6 998 024
ap.4Resursförstärkning för att förhindra felaktiga utbetalningar (ram)150 000

Villkor för anslag 19:6

ap.1 Förvaltningsmedel

Av anslagsposten får högst 11 000 000 kronor användas för att stödja forskning inom socialförsäkringens område.

Av anslagsposten får 25 000 000 kronor endast användas för utvecklings- och utbildningsinsatser inom området försäkringsmedicin.

Anslagsposten får användas för:

 • ersättning till styrelse och socialförsäkringsnämnder, och

 • utgifter som kan hänföras till avvecklingen av verksamheten vid de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket.

Utgifter för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen och som följer av gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslagsposten.

ap.4 Resursförstärkning för att förhindra felaktiga utbetalningar

Anslagsbeloppet skall användas för att stärka insatserna mot felaktiga utbetalningar med 300 årsarbetskrafter.

Försäkringskassans tilldelas 150 000 000 kronor 2006 respektive 2007 för att anställa 300 årsarbetskrafter utöver ordinarie nyanställningar. Av det totala antalet årsarbetskrafter inom Försäkringskassan skall 300 användas för att ytterligare stärka insatserna mot felaktiga utbetalningar.

19:7

Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av regeringen2 000
ap.1Till regeringens disposition (ram)2 000
Disponeras av Försäkringskassan998 000
ap.2Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård (ram)998 000

Villkor för anslag 19:7

ap.1 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponers för att utvärdera effektiviteten i de olika åtgärder som landstingen vidtagit inom ramen för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård enligt de  överenskommelser som träffats mellan Landstingsförbundet (som numera ingår i Sveriges Kommuner och Landsting) och staten.

ap.2 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

Anslagsposten disponeras för utbetalning av ett bidrag till landsting under förutsättning att landstinget har vidtagit åtgärder i syfte att minska sjukfrånvaron. De närmare villkoren anges i en överenskommelse från den 12 januari 2006 mellan Landstingsförbundet och staten.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

20:1

Garantipension till ålderspension (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan20 574 800
ap.4Garantipension till ålderspension (ram)20 574 800

Villkor för anslag 20:1

ap.4 Garantipension till ålderspension

Anslaget disponeras för följande ändamål.

Garantipension till ålderspension enligt lagen (1998:702) om garantipension, hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension och särskilt pensionstillägg till ålderspension enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn.

Tillskott enligt 34 § lagen (1913:120) om allmän pensionsförsäkring, jämförd med 38 § lagen (1962:382) angående införande av lagen om allmän försäkring, skall utgå till den på frivilliga avgifter grundade försäkringen.

20:2

Efterlevandepensioner till vuxna (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan15 869 000
ap.1Efterlevandepensioner till vuxna (ram)15 869 000

Villkor för anslag 20:2

ap.1 Efterlevandepensioner till vuxna

Anslagsposten disponeras för omställningspension, särskild efterlevandepension och änkepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn. Även garantipension till ovanstående förmåner ingår som en del av anslagsposten.

20:3

Bostadstillägg till pensionärer (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan7 355 000
ap.1Bostadstillägg till pensionärer (ram)7 355 000

Villkor för anslag 20:3

ap.1 Bostadstillägg till pensionärer

Anslagsposten disponeras för bostadstillägg enligt lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

20:4

Äldreförsörjningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan402 700
ap.1Äldreförsörjningsstöd (ram)402 700

Villkor för anslag 20:4

ap.1 Äldreförsörjningsstöd

Anslagsposten disponeras för äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2001:853) om äldreförsörjningsstöd.

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

21:1

Allmänna barnbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan23 490 000
ap.1Allmänna barnbidrag (ram)23 490 000

Villkor för anslag 21:1

ap.1 Allmänna barnbidrag

Anslagsposten disponeras för barnbidrag, flerbarnstillägg och förlängt barnbidrag enligt lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag. Medel har beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler).

21:2

Föräldraförsäkring (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan28 606 380
ap.9Föräldrapenning (ram)21 471 769
ap.4Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning (ram)2 094 960
ap.11Tillfällig föräldrapenning (ram)4 161 364
ap.8Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning (ram)405 733
ap.12Havandeskapspenning (ram)430 573
ap.10Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning (ram)41 981

Villkor för anslag 21:2

ap.4 Statlig ålderspensionsavgift för föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 2 127 315 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -32 315 000 kronor.

ap.8 Statlig ålderspensionsavgift för tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 460 489 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -54 489 000 kronor.

ap.9 Föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.10 Statlig ålderspensionsavgift för havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för statlig ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 45 757 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -3 757 000 kronor.

ap.11 Tillfällig föräldrapenning

Anslagsposten disponeras för tillfällig föräldrapenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

ap.12 Havandeskapspenning

Anslagsposten disponeras för havandeskapspenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

21:3

Underhållsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 117 000
ap.1Underhållsstöd (ram)2 117 000

Villkor för anslag 21:3

ap.1 Underhållsstöd

Anslagsposten disponeras för underhållsstöd enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd. Inkomster från återbetalningsskyldiga skall tillgodoföras och särredovisas under denna anslagspost.

21:4

Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan35 784
ap.1Bidrag till kostnader för internationella adoptioner (ram)35 784

Villkor för anslag 21:4

ap.1 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

Anslagsposten disponeras för kostnader för bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn.

21:5

Barnpension och efterlevandestöd till barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan1 029 000
ap.2Barnpension och efterlevandestöd till barn (ram)1 029 000

Villkor för anslag 21:5

ap.2 Barnpension och efterlevandestöd till barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för barnpension och efterlevandestöd för barn enligt lagen (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

21:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan2 760 500
ap.4Vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)2 521 000
ap.3Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn (ram)239 500

Villkor för anslag 21:6

ap.3 Statlig ålderspensionsavgift för vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för ålderspensionsavgift enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 243 385 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om -3 885 000 kronor.

ap.4 Vårdbidrag för funktionshindrade barn

Anslagsposten disponeras för kostnader för vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

21:7

Pensionsrätt för barnår (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan4 592 000
ap.2Pensionsrätt för barnår (ram)4 592 000

Villkor för anslag 21:7

ap.2 Pensionsrätt för barnår

Anslagsposten disponeras för pensionsrätt för barnår enligt lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift.

Anslaget i sin helhet avser preliminär statlig ålderspensionsavgift för 2007 om 4 530 209 000 kronor och ett regleringsbelopp för 2004 om
61 791 000 kronor.

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

21:1

Bostadsbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan3 458 000
ap.2Bostadsbidrag (ram)3 458 000

Villkor för anslag 21:1

ap.2 Bostadsbidrag

Anslagsposten disponeras för bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:1

Tandvårdsförmåner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen13 000
ap.4Kompetenscentrum på tandvårdsområdet (ram)13 000
Disponeras av Försäkringskassan3 220 000
ap.5Tandvårdsersättning (ram)3 220 000

Villkor för anslag 13:1

ap.4 Kompetenscentrum på tandvårdsområdet

Socialstyrelsen disponerar anslagsposten för ekonomiskt stöd till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Högst 12 500 000 kronor får utbetalas till olika kompetenscentrum, varav ett belopp om högst
4 500 000 kronor får användas till verksamheten vid Socialstyrelsens kunskapscentrum för dentala material. Socialstyrelsen avgör vilka kompetenscentrum som skall få del av resterande medel. Ett belopp om 500 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen

ap.5 Tandvårdsersättning

Anslagsposten disponeras för tandvårdsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

13:8

Sjukvård i internationella förhållanden (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan368 023
ap.1Sjukvård i internationella förhållanden (ram)368 023

Villkor för anslag 13:8

ap.1 Sjukvård i internationella förhållanden

Anslagsposten disponeras för sjukförsäkringsförmåner enligt förordning (EEG) nr 1408/71 och gällande överenskommelser om social trygghet som Sverige tecknat med andra länder.

16:7

Bilstöd till personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan256 000
ap.1Bilstöd till personer med funktionshinder (ram)256 000
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 16:7

ap.1 Bilstöd till personer med funktionshinder

Anslagsposten disponeras för bilstöd till personer med funktionshinder enligt lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder samt förordningen (1988:890) om bilstöd till personer med funktionshinder.

ap.2 Till regeringens disposition

Anslagssparandet disponeras av regeringen.

16:8

Kostnader för statlig assistansersättning (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan14 450 000
ap.1Kostnader för statlig assistansersättning (ram)14 450 000

Villkor för anslag 16:8

ap.1 Kostnader för statlig assistansersättning

Anslagsposten disponeras för assistansersättning till vissa personer med funktionshinder enligt lagen (1993:389) om assistansersättning, samt förordningen (1993:1091) om assistansersättning. Inkomster från kommunerna avseende assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka tillgodoförs och särredovisas under detta anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
13:1 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.4390Inget0
ap.5161 000Inget0
13:8 Sjukvård i internationella förhållanden
ap.118 401Inget0
16:7 Bilstöd till personer med funktionshinder
ap.17 680Inget0
ap.20Allt0
16:8 Kostnader för statlig assistansersättning
ap.1433 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.50Inget0
ap.154 114Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.1974 459Inget0
ap.2046 775Inget0
ap.21887 806Inget0
19:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ap.52 890 798Inget0
ap.6199 100Inget0
ap.71 405Inget0
ap.80Inget0
19:3 Handikappersättningar
ap.159 900Inget0
19:4 Arbetsskadeersättningar m.m.
ap.40Inget0
ap.5289 900Inget0
ap.60Inget0
19:5 Ersättning för kroppsskador
ap.32 805Inget0
ap.40Inget0
19:6 Försäkringskassan
ap.1350 0003 %0
ap.403 %0
19:7 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
20:1 Garantipension till ålderspension
ap.41 028 740Inget0
20:2 Efterlevandepensioner till vuxna
ap.1793 450Inget0
20:3 Bostadstillägg till pensionärer
ap.1367 750Inget0
20:4 Äldreförsörjningsstöd
ap.120 135Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
21:1 Allmänna barnbidrag
ap.11 174 500Inget0
21:2 Föräldraförsäkring
ap.40Inget0
ap.80Inget0
ap.91 073 588Inget0
ap.100Inget0
ap.11208 068Inget0
ap.1221 529Inget0
21:3 Underhållsstöd
ap.1105 850Inget0
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.12 000Allt0
21:5 Barnpension och efterlevandestöd till barn
ap.261 740Allt0
21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn
ap.30Inget0
ap.4126 050Inget0
21:7 Pensionsrätt för barnår
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
21:1 Bostadsbidrag
ap.2242 060Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
19:1 ap.919:1 ap.21100 %
19:1 ap.719:1 ap.21100 %
19:1 ap.2219:1 ap.21100 %
19:6 Försäkringskassan
19:6 ap.519:6 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
21:4 ap.221:4 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
13:1 Tandvårdsförmåner m.m.
ap.3ram

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/apAnslagstyp
19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
ap.7ram
ap.9ram
ap.22ram
19:6 Försäkringskassan
ap.5ram

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Anslag/apAnslagstyp
21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
19:6 Försäkringskassan
ap.18 9008 0009002009
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäkringskassan bemyndigas att under 2007 besluta om bidrag, som inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 8 900 000 kronor efter 2007.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 160 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)741 927
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25595 668
2007-02-25595 668
2007-03-25595 668
2007-04-25595 668
2007-05-25595 668
2007-06-25595 668
2007-07-25595 668
2007-08-25595 668
2007-09-25595 668
2007-10-25595 668
2007-11-25595 668
2007-12-25595 676
Summa7 148 024
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans disposition enligt detta regleringsbrev är:
19:6 ap.1Förvaltningsmedel
19:6 ap.4Resursförstärkning för att förhindra felaktiga utbetalningar

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Ersättning från småföretagsförsäkringen1 0083002 5002 50001 308
Försäkringsmedicinskt centrum-3 58601101100-3 586
Administration av statlig fordran009 0009 00000
Ersättning från försvaret1 64305 0005 00001 643
Administration av ålderspension122 96476 059520 300616 000-95 700103 323
Ersättning från affärsdrivande verk003 0003 00000
ADB001 0001 00000
Övrigt-757043 00043 0000-757
Summa121 27276 359583 910679 610-95 700101 931
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Övriga intäkter
Frivillig sjukpenningförsäkring2811-526-421340676-336-1 283
Belopp angivna i tkr

Villkor

Frivillig sjukpenningförsäkring

Den avgiftsfinansierade frivilliga sjukpenningförsäkringen var tidigare en del av de allmänna försäkringskassornas verksamhet och avgifterna fonderades. Fonderna upphörde i samband med att Försäkringskassan bildades. Finansieringen sker sedan 2005 via anslaget 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. ap.21 Sjukpenning.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Följande avgifter bestäms av regeringen:

 • avgift för administration av ålderspension,

 • avgift för administration av arbetsskador vid affärsdrivande verk för skador som reglerats före den 1 juli 1995,

 • avgift för administration av familjebidrag och dagpenning till totalförsvarspliktiga, samt

 • avgift för administration av statlig fordran.

2. Storleken på övriga avgifter fastställs av Försäkringskassan, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

3. När Försäkringskassan lämnar ut handlingar i arbetsskadeärenden till AFA Trygghetsförsäkring får avgift, i stället för enligt bestämmelserna i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), tas ut enligt grunder som Försäkringskassan och AFA Trygghetsförsäkring kommer överens om.

4. Försäkringskassan får utöver vad som anges i 4 § avgiftsförordningen (1992:191) mot ersättning utföra datorbearbetningar för externa beställare samt tillhandahålla tjänster inom områdena systemutveckling, statistik, statistiskt metodstöd och efterbehandling av postförsändelser, om inte annat sägs i förordning (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration. Inkomsterna tillförs anslaget 19:6.

5. Med undantag för avgifter för den frivilliga sjukpenningförsäkringen disponeras avgiftsintäkterna av Försäkringskassan.


UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 1. Försäkringskassan får med undantag av 13 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188 ) använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Arbetsmarknadsstyrelsen.

 2. För tjänsteexportverksamheten får Försäkringskassan undantag från kravet på lönsamhet i 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) .

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 1. Brev den 30 december 1937 angående försäkringstekniska grunder för pensionsstyrelsens på frivilliga avgifter grundade försäkring m.m.

 2. Brev den 20 december 1957 angående ändrade försäkringstekniska grunder för den frivilliga statliga pensionsförsäkringen (ändrat den 20 december 1962 och den 15 december 1976).

På regeringens vägnar
Cristina Husmark Pehrson
Maria Rindeborn Jonsson
Kopia till

Civilutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Näringsdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Premiepensionsmyndigheten
Statens pensionsverk
Statskontoret
Konsumentverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetsgivarverket
Arbetsmiljöverket
Boverket
Centrala studiestödsnämnden
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Ekonomistyrningsverket
Konkurrensverket
Riksgäldskontoret
Statens folkhälsoinstitut
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Socialstyrelsen
Förbundet Sveriges kommuner och landsting
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Senast uppdaterad: