Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2007-08-30
IJ2007/2470/IM
Integrationsverket
Box 633
601 14 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Integrationsverket
Riksdagen har beslutat om att Integrationsverket skall avvecklas per den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under perioden den 1 januari till och med den 30 juni 2007 för Integrationsverkets verksamhet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikLika rättigheter, skyldigheter och möjligheterNyanländas etablering
Främja integration
Tillståndet och utvecklingenNationell uppföljning och utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.1.1

Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nyanländas etablering

Mål

Integrationsverket skall senast två veckor efter att en begäran om en introduktionsplats inkommit från Migrationsverket anvisa en plats i en kommun som kan erbjuda bra introduktion.

Återrapportering

- En redovisning av verkets bidrag till mottagning, bosättning och introduktion av nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar. Av redovisningen skall framgå:

  1. Hur många kommuner som verket träffat överenskommelser med om att ta emot nyanlända invandrare samt vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner.
  2. I vilken omfattning Integrationsverket medverkat vid bosättningen av nyanlända invandrare. Den genomsnittliga väntetiden från det att begäran om introduktionsplats inkommit till Integrationsverket dels till dess att introduktionsplats anvisas i en kommun och dels till dess att mottagning sker i kommunen.

- Förberedelser som gjorts för att möjliggöra en uppföljning av i vilken grad den statliga ersättningen enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. täcker kommunernas genomsnittliga kostnader för försörjningsstöd för flyktingar mottagna 2002-2003.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Främja integration

Mål

Statens stöd till ideella organisationer verksamma inom integrationsområdet fördelas i enlighet med villkoren för respektive stödform.

Återrapportering

- Integrationsverket skall lämna en samlad redovisning till regeringen om användning av statens stöd till

  • verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering,
  • verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande organisationer,
  • Centrum mot rasism, samt
  • Quick Response.

Regeringen återkommer med närmare anvisningar om redovisningen av stöden för 2007.

1.1.2

Verksamhetsområde Tillståndet och utvecklingen

Mål

Kunskapen om levnadsvillkor och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv skall öka.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Tillståndet och utvecklingen för integration och utanförskap belyses i rapporter enligt nedan.

Återrapportering

- En statistikrapport med statistik, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration. Redovisas senast den 30 juni 2007.

- Utvecklingen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal med utgångspunkt från databasen STATIV. Redovisas senast den 30 mars 2007.

- En analys av tillståndet och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi i Sverige. Redovisas i rapporten Integrationsbarometern senast den 30 maj 2007.

- Metodkunskap som erhållits genom myndighetens uppdrag att kartlägga förekomst och omfattning av diskriminering, inklusive  de enkäter som använts vid uppföljningar av upplevd diskriminering, integrationsbarometern m.m.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

All individstatistik skall delas upp på kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Integrationsverket skall för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognosen månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

För anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande skall dessutom det ackumulerade utfallet redovisas för år 2007. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 15 januari, den 26 februari och den 23 april. Prognosen skall före redovisningen vara avstämd med Migrationsverket.

I anslutning till redovisningen av prognoser skall verket också redovisa utvecklingen av arbetet med överenskommelser med kommuner om introduktionsplatser samt bosättningen i kommunerna och ange eventuella hinder.

3

Organisationsstyrning

Integrationsverket skall senast den 1 oktober 2007 lämna en årsredovisning för verksamheten till och med den 30 juni 2007 i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Styrelsen och myndighetens chef har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen skall lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen samt myndighetens chef. Styrelsens och myndighetens chefs ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 14 § verksförordningen (1995:1322). Regeringen återkommer med närmare anvisningar om vad som skall gälla för verksamhetens avveckling samt krav på slutredovisning avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

4

Uppdrag

Samlat system för uppföljning och analyser av integrationspolitikens resultat (pågående uppdrag)

Integrationsverket skall ansvara för att en samlad övergripande analys genomförs av integrationspolitikens utveckling och resultat. Analysen skall bygga på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer. Där det är relevant, skall barns och ungdomars levnadsvillkor analyseras särskilt. Med ungdomar avses i huvudsak gruppen 13-25 år. Integrationsverket skall även bistå myndigheterna med kunskap om och metodik för integrationspolitisk analys. Rapporten skall lämnas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 30 juni 2007.

Ökat genomslag av integration och mångfald i det regionala utvecklingsarbetet (pågående uppdrag)

Integrationsverket skall utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, IPTS och Nutek samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. Integrationsverket skall särskilt bistå i arbetet att definiera och konkretisera vad begreppen innebär i ett regionalt tillväxt- och utvecklingssammanhang samt hur de kan operationaliseras till mätbara mål som kan användas av verksamheter på lokal och regional nivå.

Nutek skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan har lämnats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 juni 2006. Arbetslivsinstitutets och Integrationsverkets insatser under 2007 kommer med anledning av myndigheternas avveckling 30 juni 2007 att bli begränsade.

Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare (nytt uppdrag)

Under förutsättning av Europarlamentets godkännande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avser regeringen senare besluta om vilken myndighet som skall ha ansvaret för fonden. Integrationsverket skall tillsammans med den myndighet regeringen beslutar medverka i framtagande av en nationell strategi samt fleråriga och årliga program som skall ligga till grund för den svenska delen av fondens insatser.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:1

Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket46 730
ap.1Integrationsverket (ram)46 730
Disponeras av Migrationsverket9 600
ap.4Integrationsverket - del till Migrationsverket (ram)9 600
Disponeras av Statistiska centralbyrån800
ap.6Integrationsverket - del till Statistiska Centralbyrån (ram)800
Disponeras av Ungdomsstyrelsen2 000
ap.7Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen (ram)2 000
Disponeras av Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige1 600
ap.5Integrationsverket - del till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (ram)1 600
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län850
ap.3Integrationsverket - del till LSTHLM (ram)850
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län310
ap.8Integrationsverket - del till LBLEK (ram)310
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län385
ap.9Integrationsverket - del till LDAL (ram)385
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län100
ap.11Integrationsverket - del till LGOTL (ram)100
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län365
ap.10Integrationsverket - del till LGAVLE (ram)365
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län320
ap.12Integrationsverket - del till LHAL (ram)320
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län290
ap.13Integrationsverket - del till LJAMTL (ram)290
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län420
ap.14Integrationsverket - del till LJONK (ram)420
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län360
ap.15Integrationsverket - del till LKALM (ram)360
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län340
ap.16Integrationsverket - del till LKRON (ram)340
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län360
ap.17Integrationsverket - del till LNBOTT (ram)360
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län750
ap.20Integrationsverket - del till LSKANE (ram)750
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län390
ap.21Integrationsverket - del till LSODER (ram)390
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län360
ap.22Integrationsverket - del till LUPPS (ram)360
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län400
ap.23Integrationsverket - del till LVARML (ram)400
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län385
ap.25Integrationsverket - del till LVBOTT (ram)385
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län345
ap.27Integrationsverket - del till LVNORR (ram)345
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län410
ap.24Integrationsverket - del till LVASTM (ram)410
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län960
ap.26Integrationsverket - del till LVGOTL (ram)960
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län450
ap.19Integrationsverket - del till LORE (ram)450
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län450
ap.18Integrationsverket - del till LOGTL (ram)450
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Integrationsverket - del till LSTHLM

Anslagsposten avser förvaltningskostnader med avseende på nya uppgifter för länsstyrelserna med anledning av Integrationsverkets avveckling per den 1 juli 2007.

Likalydande villkor gäller för anslagsposterna 8 till och med 27.

ap.4 Integrationsverket - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser förvaltningskostnader med avseende på nya uppgifter för Migrationsverket med anledning av Integrationsverkets avveckling per den 1 juli 2007.

ap.5 Integrationsverket - del till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Anslagsposten avser förvaltningskostnader för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för solidaritet och hantering av migrationsströmmar.

ap.6 Integrationsverket - del till Statistiska Centralbyrån

Anslagsposten avser förvaltningskostnader med avseende på nya uppgifter för Statistiska centralbyrån med anledning av Integrationsverkets avveckling per den 1 juli 2007.

ap.7 Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen

Anslagsposten avser förvaltningskostnader med avseende på nya uppgifter för Ungdomsstyrelsen med anledning av Integrationsverkets avveckling per den 1 juli 2007.

10:2

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket61 864
ap.1Statsbidrag till organisationer som främjar integration (ram)21 964
ap.2Lokal och regional samverkan om introduktion för nyanlända (ram)20 000
ap.4Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
ap.5Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar (ram)2 400
ap.6Stöd till Centrum mot rasism (ram)3 000
ap.7Stöd till Quick Response (ram)500
Disponeras av Rikspolisstyrelsen0
ap.10Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld (ram)0
Disponeras av Kammarkollegiet2 100
ap.12Integrationsåtgärder - del till KAM (ram)2 100
Disponeras av regeringen20 400
ap.3Insatser i syfte att bryta utanförskap (ram)20 000
ap.8Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld (ram)0
ap.9Till regeringens disposition (ram)400
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet1 000
ap.11Europeiska året för lika möjligheter för alla (ram)1 000

Villkor för anslag 10:2

ap.1 Statsbidrag till organisationer som främjar integration

Anslagsposten avser bidrag enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Av tilldelade medel skall högst 9 000 000 kronor avse organisationsbidrag och
högst 9 000 000 kronor avse verksamhetsbidrag. Resterande medel skall fördelas som projektbidrag. Insatser för att underlätta nyanlända invandrares etablering skall prioriteras vid fördelning av projektbidrag.

ap.2 Lokal och regional samverkan om introduktion för nyanlända

Anslagsposten avser kostnader för utvecklingsarbete i syfte att åstadkomma en snabbare och effektivare introduktion på regional och lokal nivå bl.a. genom ökad samverkan. Medlen skall användas i enlighet med regeringsbeslut Ju2006/1330/IM.

ap.3 Insatser i syfte att bryta utanförskap

Regeringen avser att senare besluta om medlens användning.

ap.4 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Från anslagsposten får högst en miljon kronor användas till insatser för att öka kompetensen hos personer i verksamheten. Integrationsverket skall ta fram en plan för insatserna i samverkan med Ombudsmannen mot Etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Jämställdhetsombudsmannen och Handikappombudsmannen. Fram till Integrationsverkets avveckling får ombudsmännen rekvirera medel för insatser från Integrationsverket inom ramen för planen. 

ap.5 Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.

ap.6 Stöd till Centrum mot rasism

Anslagsposten avser finansiering av Centrum mot rasism. Med ändring av regeringens beslut den 2 oktober 2003 (Ju2003/6982/IM) skall följande villkor gälla för stödet:

Verksamheten som stödet avser skall huvudsakligen inriktas mot rasism och främlingsfientlighet, inklusive antisemitism, islamofobi och antiziganism samt homofobi och diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Delar av stödet får användas för arbete med andra frågor som har nära anknytning till huvudverksamheten.

Stödet skall användas för löpande drift i form av personal, lokaler, administration samt verksamhet i syfte att

· förstärka och utveckla samarbetet med frivilligorganisationer som arbetar med de i sammanhanget aktuella frågorna,

· bedriva verksamhet för kunskapsbyggnad, dokumentation, information och opinionsbildning,

· bedriva och utveckla den webbaserade kunskapsbanken,

· följa upp och utvärdera bedriven verksamhet.

Medlen får inte tas i anspråk för att finansiera verksamhet som bedrivs av de enskilda frivilligorganisationer som ingår i Centrum mot rasism.

Integrationsverket får ställa sådana villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet som behövs för att säkerställa att stödet används så att det bidrar till de ovan angivna inriktningarna och syftena. Integrationsverket får från Centrum mot rasism begära in det underlag som behövs för bedömningen. Vid fördelning av medel skall verket beakta att det statliga stödet avbryts från och med 2008.

ap.7 Stöd till Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av Quick Response.

Integrationsverket får ställa nödvändiga villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet. Myndigheten får från Röda Korsets ungdomsförbund begära in det underlag som behövs.

ap.8 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld samt för stöd och samordning i uppbyggnad av skyddat boende. Medlen får även avse andra insatser som kan behövas för ungdomar som hotas av sina anhöriga av hedersrelaterade orsaker. Vidare får en mindre del av medlen avse fortsatt internationellt erfarenhetsutbyte i dessa frågor.

ap.9 Till regeringens disposition

Regeringen avser att senare besluta om medlens användning.

ap.10 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för att utveckla utbildningen av anställda inom polisväsendet med avseende på ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och för att utvärdera hela satsningen.

 

De myndigheter som har fått regeringens uppdrag att vidta insatser mot hedersrelaterat våld bör hålla varandra informerade om sina aktiviteter för att undvika dubbelarbete och för att dra fördel av varandras kunskap och erfarenheter.

ap.11 Europeiska året för lika möjligheter för alla

Medlen får finansiera kostnader som Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02) har för att i enlighet med direktiven (dir. Ju2006:27) stödja insatser som görs inom ramen för EU:s initiativ Europeiska året för lika möjligheter för alla.

Medlen får användas för stöd till sådana aktiviteter och projekt som tas fram i den nationella strategin för året samt för nationell samordning av informationsinsatser.

Delegationen skall senast den 31 mars 2008 redovisa medlens användning till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

ap.12 Integrationsåtgärder - del till KAM

Från anslagsposten finansieras kostnader som Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10) har för att i enlighet med direktiven (dir. 2006:101) stödja insatser som syftar till att motverka diskriminering och skapa kunskap, såväl bland myndigheter och kommuner som hos romer, om livsvillkoren för romer i Sverige och hur dessa kan förbättras.

Insatserna skall genomföras utifrån en av Delegationen för romska frågor särskilt upprättad arbetsplan.

Av medlen får högst 210 000 kronor användas för att täcka Kammarkollegiets kostnader för utbetalningarna till delegationen och till de övriga mottagare som delegationen beslutat.

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket2 056 982
ap.1Grundersättning (ram)130 521
ap.2Schablonersättning (ram)1 615 572
ap.3Ersättningar för äldre och funktionshindrade (ram)90 629
ap.4Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare (ram)35 849
ap.5Extraordinära ersättningar (ram)6 451
ap.6Sjukvårdsersättningar (ram)74 200
ap.8Särskild ersättning för utökat flyktingmottagande (ram)0
ap.9Tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006 (ram)103 760
Disponeras av Migrationsverket2 065 922
ap.10Grundersättning - del till Migrationsverket (ram)3 204
ap.11Schablonersättning - del till Migrationsverket (ram)1 436 097
ap.12Ersättning för äldre och funktionshindrade - del till Migrationsverket (ram)79 371
ap.13Ersättning för ensamkommande barn - del till Migrationsverket (ram)92 901
ap.14Extra ordinära ersättningar - del till Migrationsverket (ram)93 549
ap.15Sjukvårdsersättningar - del till Migrationsverket (ram)85 800
ap.16Extra ersättning 2007 till 2009 (ram)275 000
Disponeras av regeringen25 378
ap.17Till regeringens disposition (ram)25 378

Villkor för anslag 10:3

ap.1 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 9 §.

ap.2 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 10 - 13 §§.

Utöver anslagna medel på anslagsposten skall den sista bankdagen i juni 2007, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, överföras belopp som motsvaras av under första halvåret 2007 mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 150 500 kronor.

ap.3 Ersättningar för äldre och funktionshindrade

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 16 - 20 och 37 §§.

ap.4 Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 21 §.

ap.5 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 26, 27 och 38 §§.

ap.6 Sjukvårdsersättningar

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 34 - 36 §§.

ap.9 Tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006

Anslagsposten avser ersättning enligt förordning (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006.

ap.10 Grundersättning - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 9 §.

ap.11 Schablonersättning - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 10 - 13 §§.

Utöver anslagna medel på anslagsposten skall den sista bankdagen i december 2007, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, överföras belopp som motsvaras av under andra halvåret 2007 mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 150 500 kronor.

ap.12 Ersättning för äldre och funktionshindrade - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 16 - 20 och 37 §§.

ap.13 Ersättning för ensamkommande barn - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 21 och 22 §§.

ap.14 Extra ordinära ersättningar - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 26 och 38 §§.

Migrationsverket får efter samråd med länsstyrelserna besluta om hur stor del av anvisade medel som får disponeras för ersättning i direkt anslutning till att överenskommelser om flyktingmottagande enligt 1 § i förordningen träffas och om fördelning av dessa medel mellan olika län.

ap.15 Sjukvårdsersättningar - del till Migrationsverket

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. enligt 34 - 36 §§.

ap.16 Extra ersättning 2007 till 2009

Anslagsposten avser extra ersättning till kommuner 2007 - 2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden enligt förordning som regeringen avser att besluta om senare.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
10:1 Integrationsverket
ap.11 402Allt0
ap.20Allt0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.180Inget0
ap.190Inget0
ap.200Inget0
ap.210Inget0
ap.220Inget0
ap.230Inget0
ap.240Inget0
ap.250Inget0
ap.260Inget0
ap.270Inget0
10:2 Integrationsåtgärder
ap.103 %0
ap.20Inget0
ap.30Allt0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Allt0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.107 000Inget0
ap.11362 290Inget0
ap.128 000Inget0
ap.1315 000Inget0
ap.140Inget0
ap.1520 000Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:1 Integrationsverket
10:1 ap.110:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.7ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 795
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Integrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2511 682
2007-02-2511 682
2007-03-2511 682
2007-04-2511 684
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Integrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.1Integrationsverket
Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25155
2007-10-25155
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.8Integrationsverket - del till LBLEK
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25192
2007-10-25193
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.9Integrationsverket - del till LDAL
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-2550
2007-10-2550
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.11Integrationsverket - del till LGOTL
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25182
2007-10-25183
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.10Integrationsverket - del till LGAVLE
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25160
2007-10-25160
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.12Integrationsverket - del till LHAL
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25145
2007-10-25145
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.13Integrationsverket - del till LJAMTL
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25210
2007-10-25210
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.14Integrationsverket - del till LJONK
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25180
2007-10-25180
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.15Integrationsverket - del till LKALM
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25170
2007-10-25170
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.16Integrationsverket - del till LKRON
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25180
2007-10-25180
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.17Integrationsverket - del till LNBOTT
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25375
2007-10-25375
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.20Integrationsverket - del till LSKANE
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25425
2007-10-25425
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.3Integrationsverket - del till LSTHLM
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25195
2007-10-25195
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.21Integrationsverket - del till LSODER
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25180
2007-10-25180
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.22Integrationsverket - del till LUPPS
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25200
2007-10-25200
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.23Integrationsverket - del till LVARML
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25192
2007-10-25193
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.25Integrationsverket - del till LVBOTT
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25172
2007-10-25173
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.27Integrationsverket - del till LVNORR
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25205
2007-10-25205
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.24Integrationsverket - del till LVASTM
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25480
2007-10-25480
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.26Integrationsverket - del till LVGOTL
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25225
2007-10-25225
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.19Integrationsverket - del till LORE
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25225
2007-10-25225
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.18Integrationsverket - del till LOGTL
Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-251 600
2007-08-251 600
2007-09-251 600
2007-10-251 600
2007-11-251 600
2007-12-251 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.4Integrationsverket - del till Migrationsverket
Till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25800
2007-10-25800
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rådet för Europeiska socialfonden i Sveriges disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.5Integrationsverket - del till Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Till Statistiska centralbyråns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-25400
2007-10-25400
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statistiska centralbyråns disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.6Integrationsverket - del till Statistiska Centralbyrån
Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-07-251 000
2007-10-251 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.7Integrationsverket - del till Ungdomsstyrelsen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Integrationsverket undantas från kravet enligt 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att anläggningstillgångar som används i verksamheten skall finansieras med lån i Riksgälden. Detta innebär att låneskuld hos Riksgälden per den 30 juni 2007 amorteras i sin helhet.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket