Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:1

2007-08-02
Ju2007/6828/SIM
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Migrationsverket
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 08, bet. 2006/07:SfU2, rskr. 2006/07:33).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Migrationsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MigrationspolitikAsylPrövning av ansökan
Prövning av hinder mot verkställighet
Mottagande, bosättning, återvändande m.m.
Besök och bosättningPrövning av ansökan om besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Migrationspolitik

Mål

 • Värna asylrätten i Sverige och internationellt

 • Upprätthålla en reglerad invandring

 • Införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring

 • Öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU

1.1.1

Verksamhetsområde Asyl

Mål

Asylprocessen skall vara rättssäker och human i alla led. Migrationsverkets handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av utlänningsärenden samt verkets prövning av verkställighetshinder skall ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Migrationsverket skall fördjupa och förbättra samverkan med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera asylprocessen så att den totala väntetiden i förhållande till föregående år minskar. Särskild hänsyn skall tas till barn.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen för hela verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan

Mål - Prövning av ansökan

Beslut om uppehållstillstånd eller avvisning respektive utvisning skall fattas senast inom sex månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. Beslut i fråga om asylansökningar som rör ensamkommande barn skall fattas senast inom tre månader. Ärendebalansen vid årets utgång skall vara lägre än vid årets början.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

Av redovisningen skall särskilt framgå

 • graden av måluppfyllelse i termer av andel ärenden avgjorda inom sex respektive tre månader
 • analys av och statistik om verksamheten i övrigt, bl.a. i enlighet med vad som preciseras i avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav

 

 

Mål - Processföring och omprövning av beslut

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut skall omprövning ske senast inom en vecka. Migrationsverket skall följa migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens tidsfrister. Mål som återförvisats från migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen skall handläggas skyndsamt.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas. Migrationsverket skall beskriva och analysera arbetet med verkets överklaganden av migrationsdomstolarnas domar.

Mål - Vidarebosättning

Åtgärder skall vidtas för att genom vidarebosättning i Sverige erbjuda skydd främst för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målet har uppnåtts. Om målet inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas. Verket skall vidare redovisa antalet personer som vidarebosatts fördelat på medborgarskap, ålder och kön samt grund för uppehållstillstånd.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Prövning av hinder mot verkställighet

Mål - Prövning av hinder mot verkställighet

Frågor om nya omständigheter som uppkommer efter att ett lagakraftvunnet beslut har meddelats skall hanteras rättssäkert och skyndsamt.

Om Migrationsverket meddelar beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) skall beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom en månad.

Beslut i fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) skall fattas inom en månad från det att utlänningen åberopat nya omständigheter.

Om Migrationsverket beviljar ny prövning enl. 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) skall beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Mottagande, bosättning, återvändande m.m.

Mål - Mottagande av asylsökande m.m.

Mottagandet skall vara humant och värdigt under hela asylprocessen. Insatser inom mottagandet skall främja de asylsökandes framtid såväl vid ett eventuellt beviljande av uppehållstillstånd som vid ett eventuellt återvändande. Inom mottagandet skall bl.a. svenskundervisning erbjudas och arbete samt praktik skall särskilt uppmuntras. Mottagandet skall vara kostnadseffektivt.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa och analysera verksamheten samt vidtagna åtgärder i syfte att nå målet. Av redovisningen skall särskilt framgå

 • antalet personer som deltagit i organiserad sysselsättning fördelat på form av sysselsättning
 • särskild redovisning av svenskundervisningens form och omfattning 
 • antalet personer som har undantagits från kravet på arbetstillstånd enligt 5 kap. 4 § utlänningsförordningen (2006:97), hur många av dessa som arbetat, uppgifter om yrke och bransch samt omfattning av arbetet
 • vilka kvalitetskrav som verket har som utgångspunkt i arbetet med att erbjuda asylsökande ett boende
 • utnyttjandegraden i förhållande till antalet platser vad gäller boendet för de asylsökande
 • antalet personer som tagits i förvar och verkets andel därav samt på vilka grunder förvarstagandet beslutats. Av redovisningen skall framgå förvarstiden.

Därutöver skall statistik som ger en beskrivning av verksamheten redovisas i enlighet med vad som preciseras i avsnitt 2 Övriga mål och återrapporteringskrav.

Mål - Utbetalning av ersättning till asylsökande

Migrationsverket skall säkerställa att inga felaktiga utbetalningar av ersättningar till den asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. förekommer.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras i syfte att förebygga felaktiga utbetalningar. Verket skall redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga utbetalningar. Redovisningen skall avse 2006 samt 2007.

Mål – Ensamkommande barn

Migrationsverket skall genom att teckna överenskommelser med kommuner säkerställa ett väl fungerande mottagande för ensamkommande barn som söker asyl.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa arbetet med att teckna överenskommelser.

Mål - Bosättning

Väntetiderna för bosättning  skall kortas.

Migrationsverket skall senast fyra veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats en person som är registrerad i mottagandesystemet vid behov anvisa en tillgänglig plats i en kommun som har överenskommelse om introduktionsplatser och dessutom lämna relevant underlag till kommunen. I detta arbete skall Migrationsverket ta hänsyn till personens förutsättningar till en ändamålsenlig introduktion samt verka för att bosättning i första hand sker i en kommun med god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. Relevant underlag skall lämnas inom två veckor till aktuell kommun vid bosättning där Migrationsverket inte medverkat. 

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa

 • det totala antalet överenskommelser fördelat på län som ingåtts 2007 och hur många av dessa som är treåriga,
 • hur många personer som tagits emot i kommunerna under 2007 (enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.) och hur många av dem som beretts bosättning med stöd av Migrationsverket fördelat på kön, ålder och hushåll,
 • den genomsnittliga väntetiden mellan anvisning till en kommun till dess att bosättning har skett i kommunen,
 • hur information lämnats till asylsökande under ansökningstiden och i samband med ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd om förutsättningarna i olika kommuner och regioner att få arbete och bostad samt övriga relevanta förutsättningar, och
 • hur samverkan mellan Migrationsverket, länsstyrelserna och Arbetsmarknadsstyrelsen har utvecklats och eventuella behov av förändringar.

Mål - Återvändande

Väntetiderna för återvändande skall kortas.

När ett beslut om avvisning eller utvisning vunnit laga kraft skall Migrationsverket omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa att beslutet verkställs.

Andelen personer som har meddelats lagakraftvunnet beslut om avvisning respektive utvisning och som återvänder inom lagstadgad tid skall öka.

Migrationsverket skall verka för att avtal sluts med svenska, utländska och internationella organisationer om åtgärder för att underlätta utlänningars återvändande och att erfarenheterna från genomförda projekt tas tillvara. 

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa vidtagna åtgärder i syfte att få ett väl fungerande samarbete med berörda parter i syfte att minska väntetiderna inför ett återvändande

Verket skall redovisa antalet personer som återvänt självmant under året. Av redovisningen skall framgå tiden mellan lagakraftvunnet beslut om avvisning respektive utvisning och utresa.

Migrationsverket skall redovisa en analys och bedömning av de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att lagakraftvunna beslut om avvisning eller utvisning verkställs.

Migrationsverket skall redovisa hur medlen under anslaget 12:7 Utresor för avvisade och utvisade används för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande. I redovisningen skall ingå en redogörelse för de erfarenheter för återvändandearbetet som nämnda åtgärder har resulterat i, samt en analys av förutsättningarna för ett fortsatt utnyttjande av medlen i syfte att effektivisera återvändandearbetet.

Mål - Bosättning respektive återvändande

1.1.2

Verksamhetsområde Besök och bosättning

Mål

Prövningen av ärenden avseende besök och bosättning skall ske rättssäkert och effektivt. Migrationsverkets handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av utlänningsärenden samt verkets prövning av verkställighetshinder skall ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Särskild hänsyn skall tas till barn. Väntetiden för den sökande skall i varje led vara så kort som möjligt inom ramen för verksamhetens utförande.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen för hela verksamhetsområdet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om besök och bosättning

Mål - Viseringsärenden

Beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket skall fattas inom tre veckor från det att ansökan inkommit till verket.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målet har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

Av redovisningen skall särskilt framgå

 • graden av måluppfyllelse i termer av andel ärenden avgjorda inom tre veckor från ansökningsdatum
 • åtgärder vidtagna för att minska tiden från ansökan till beslut
 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden, väntetiden för avgjorda ärenden (genomsnitt och median), antalet personer som efter viseringstidens utgång inte återvänt till hemlandet utan i stället sökt asyl i Sverige och av vilka länder dessa personer beviljades visering samt personernas medborgarskap

Mål - Bosättningsärenden

Väntetiden för beslut skall var så kort som möjligt med hänsyn till sökandens och övriga berördas behov. Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige skall fattas inom sex månader från ansökningsdatum.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen uppnåtts. Om målen inte uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

Av redovisningen skall särskilt framgå

 • graden av måluppfyllelse i termer av andelen anknytningsärenden avgjorda inom sex månader från ansökningsdatum
 • antalet utlänningar som beviljats tidsbegränsat respektive permanent uppehållstillstånd samt på vilka grunder tillstånden meddelats
 • hur många barn utan medföljande legal vårdnadshavare som ansökt om uppehållstillstånd av andra skäl än asyl
 • antalet personer som är föremål för s.k. uppskjuten invandringsprövning som får permanent uppehållstillstånd före två års utgång och vilka skäl som ligger till grund för beslut

Mål - Processföring och prövning av verkställighetshinder

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut skall omprövning ske senast inom en vecka.

Migrationsverket skall följa migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens tidsfrister.

Mål som återförvisats av migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen skall handläggas skyndsamt.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas. Migrationsverket skall beskriva och analysera arbetet med verkets överklaganden av migrationsdomstolarnas domar.

Mål - Arbetskraftsinvandring

I ärenden som rör arbetstillstånd skall tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens samt arbetsmarknadens behov. Beslut skall dock fattas senast inom tre månader.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

Av redovisningen skall särskilt framgå

 • antalet utlänningar som beviljats arbetstillstånd, på vilka grunder tillstånden meddelats samt hur många medföljande familjemedlemmar som beviljats uppehålls- och arbetstillstånd. Redovisningen skall omfatta såväl uppehållsrätt för EU/EES-medborgare som arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare.

1.1.3

Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

Mål

Prövning, omprövning och överklagande av medborgarskapsärenden skall ske rättssäkert och effektivt. Migrationsverkets handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av medborgarskapsärenden skall ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Den totala väntetiden från ansökan till beslut skall minska i jämförelse med föregående år.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa en sammanfattande beskrivning och analys av måluppfyllelsen för hela verksamhetsområdet.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Mål - Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap skall fattas inom sju månader från det att ansökan inkommit till Migrationsverket. Migrationsverket skall skyndsamt handlägga ärenden där särskilt behov av svenskt medborgarskap föreligger.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

Av redovisningen skall särskilt framgå

 • graden av måluppfyllelse i termer av andel ärenden avgjorda inom sju månader
 • antalet inkomna, avgjorda och öppna ärenden samt antalet bifalls- och avslagsbeslut
 • väntetiden för avgjorda ärenden

Mål - Processföring och omprövning av beslut

Vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut skall omprövning ske senast inom en vecka.

Migrationsverket skall följa migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens tidsfrister.

Mål som återförvisats av migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen skall handläggas skyndsamt.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas. Migrationsverket skall beskriva och analysera arbetet med verkets överklaganden av migrationsdomstolarnas domar.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Kvalitetssäkring

Migrationsverket skall redogöra för hur kvaliteten i handläggningen av asyl- samt besöks- och bosättningsärenden tillförsäkrats och utvecklats.

Av redovisningen skall särskilt framgå hur verket

 • utvecklar och upprätthåller en egen landkunskap
 • följer utvecklingen och tillämpar den rättspraxis och landpraxis som skapas av Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen, Europadomstolen, EG-domstolen och FN:n kommittén mot tortyr m.m. samt MR-kommittén
 • arbetar för att bidra till en rättssäker förvaltningsprocess

Redovisningen skall lämnas till regeringen senast den 1 maj 2007.

Identitetsuppgifter

Mål

Identitetsuppgifter, nödvändiga för genomförande av utresa vid ett avvisnings- eller utvisningsbeslut eller om ett beslut om uppehållstillstånd meddelas, bosättning i kommun, skall finnas tillgängliga för Migrationsverket så tidigt som möjligt i prövningsprocessen.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa att identitetsuppgifter finns tillgängliga i prövningsprocessen.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

Mål

Migrationsverket skall i största möjliga utsträckning delta i och använda sig av fördelarna av Sveriges medlemskap i EU. En ändamålsenlig och effektiv samverkan med andra medlemsstater samt med Europeiska kommissionen är en förutsättning för detta. Verket skall säkerställa att de medel som Sverige erhåller från den Europeiska återvändandefonden samt från den Europeiska flyktingfonden, utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. Migrationsverket skall säkerställa att de statistiska uppgifter som skall lämnas till kommissionen (Eurostat) är av sådan omfattning och kvalitet att en maximal fördelning av medel från den Europeiska återvändandefonden och från den Europeiska flyktingfonden avsätts för Sveriges räkning.

Migrationsverket skall identifiera strategiska mål för verkets deltagande i olika internationella fora. Verket skall härvid särskilt ta hänsyn till möjliga effektivitetsvinster och andra synergier. 

Migrationsverket skall bedriva en ändamålsenlig och effektiv samverkan med andra internationella aktörer och i förekommande fall andra länder.

Målet för regeringens politik för global utveckling är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112, rskr. 2004/05:161, rskr. 2005/06:204). Migrationsverket skall inom ramen för sin verksamhet bidra till att målet för regeringens politik för global utveckling uppfylls.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa i vilken utsträckning målen har uppnåtts. Om målen inte har uppnåtts skall en analys av orsakerna till detta redovisas.

Migrationsverket skall redovisa de medel verket erhållit från den Europeiska återvändandefonden samt från den Europeiska flyktingfonden.

Migrationsverket skall redovisa det arbete som har skett inom ramen för det europeiska samarbetet och särskilt utvecklingen i arbetet med att öka harmoniseringen av asyl- och migrationspolitiken i EU. Vidare skall samverkan med andra internationella aktörer redovisas. Verket skall redovisa vilka projekt drivna av International Organization for Migration (IOM) och andra internationella organisationer som Migrationsverket stödjer finansiellt eller på annat sätt. Det faktiska genomförandet av projekt i samverkan med IOM och andra internationella organisationer skall utvärderas. Utvärderingen skall redovisas den 1 september 2007.

Migrationsverket skall senast den 31 oktober 2007 lämna en redovisning för hur verket i det egna arbetet och i samarbete med andra aktörer bidragit till detta mål samt hur verksamheten främjat och präglats av politikens rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling.

Återrapporteringskrav för verksamhets- och utgiftsprognoser

Migrationsverket skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. En månadsfördelad prognos på anslagen/anslagsposterna 12:1, 12:2, 12:6 och 12:7 skall också lämnas. För anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 skall Migrationsverket redovisa det ackumulerade utfallet för år 2007. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Migrationsverket skall utifrån sitt samordningsansvar inhämta och sammanställa för prognosmodellen nödvändig information från samtliga berörda myndigheter.

15 januari (endast prognosmodellen)

26 februari

23 april

2 augusti samt

23 oktober

Av redovisningen skall också följande framgå

 • den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet fördelat på olika kostnadsslag
 • tiden från det att Migrationverket fattar beslut i uppehållstillstånds- och asylärenden fram till dess att sökanden underrättats om beslutet fördelat på olika ärendekategorier
 • antalet personer som återvänt självmant respektive antalet personer vars beslut har verkställts efter överlämnande till polisen fördelat på destinationsländer

Migrationsverket skall därutöver lämna en utförlig analys av antalet asylsökande, inklusive en internationell jämförelse av antalet asylsökande, samt redovisa de förväntade effekterna av vidtagna eller beslutade åtgärder. Verket skall också vid behov lämna förslag på regeländringar eller andra åtgärder i syfte att nå de av regeringen satta målen och för att kunna bedriva en verksamhet inom de ekonomiska ramar som är anvisade.

Migrationsverket skall dessutom redovisa arbetet med överenskommelser med kommuner om introduktionsplatser samt bosättning i kommunerna.

Övrig rapportering i årsredovisningen

Utöver vad som framgår av 3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Migrationsverket redovisa utgiften per ärende för respektive verksamhetsgren. Med utgiften per ärende avses i första hand hur mycket medel från anslaget 12:1 som har använts inom respektive verksamhetsgren. Antalet årsarbetare per verksamhetsgren skall vidare redovisas. För verksamhetsgrenen Prövning av ansökan skall en analys av produktivitetsutvecklingen redovisas (bl.a. antalet ärenden per årsarbetare). Analysen skall omfatta åren 2005, 2006 och 2007. Migrationsverket skall samlat redovisa verkets utgifter hänförliga till instans- och processordningen.

Inom samtliga verksamhetsgrenar skall återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder. Av redovisningen skall särskilt framgå

 • antalet avgjorda asylärenden, varav antalet avgjorda inom sex månader respektive tre månader samt handläggningstid för avgjorda ärenden för respektive hushållstyp
 • väntetiderna för avgjorda grundärenden, överklagandeärenden samt väntetid vid avvisnings- och utvisningsbeslut (genomsnittlig och median)
 • den genomsnittliga dygnsutgiften i mottagandesystemet, inklusive förvar, fördelat på olika kostnadsslag samt dess motsvarighet på total utgiftsnivå
 • en analys av utfallet i förhållande till villkoret för förvaret, inkluderande genomsnittlig dygnsutgift, beläggningsgrad samt genomsnittligt antal inskrivna
 • genomsnittlig registrerad tid i mottagandesystemet fördelat efter handläggningsstatus
 • antalet personer som beviljats permanent respektive tidsbegränsat uppehållstillstånd samt på vilken grund tillstånden beviljats
 • åtgärder som vidtagits för att beakta barnperspektivet såväl i prövningen och mottagandet som i återvändandet samt bosättningsärenden
 • antalet återkallade tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av anknytning
 • antalet utfärdade resehandlingar med angivande av destinationsland samt hur stor del av de utresta personerna som saknade resehandlingar
 • antalet personer som under året har fått nedsättning enligt LMA fördelat på olika grunder och en analys av detta

Generellt återrapporteringskrav för Processföring och överprövning av verkställighetshinder

Migrationsverket skall beträffande omprövning och överklagande redovisa

 • antalet inkomna överklagade ärenden
 • antalet ärenden där Migrationsverket helt eller delvis ändrat beslutet såsom klaganden begärt (uppdelat på utlännings- och medborgarskapsärenden samt för utlänningsärendena uppdelat på grunder för tillstånd). Ensamkommande barn skall särredovisas
 • antalet ärenden där Migrationsverket ännu inte tagit ställning i fråga om omprövning
 • antalet ärenden där verket överklagat migrationsdomstolarnas avgöranden
 • handläggningstid (genomsnittlig och median)
 • styckkostnad per ärende

Migrationsverket skall beträffande prövning av hinder mot verkställighet redovisa

 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beviljat permanent respektive tidsbegränsat uppehållstillstånd efter tillämpning av 12 kap. 18 § utlänningslagen samt på vilken grund tillstånd beviljats
 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beslutat att enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen inte bevilja ny prövning
 • antalet ärenden i vilka Migrationsverket beslutat att enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning samt utfallet och denna prövning
 • styckkostnad per ärende

3

Organisationsstyrning

Mål

Migrationsverket skall tillförsäkra att personalen har ändamålsenlig kompetens, särskild vikt skall läggas på rättslig kompetens. Berörd personal skall ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheter som är relevanta i deras arbete.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa vilka insatser och åtgärder som har vidtagits inom ramen för myndighetens kompetensuveckling för att säkerställa att personalen har ändamålsenlig rättslig kompetens. Redovisningen skall särskilt belysa insatser för att berörd personal har goda kunskaper i relevanta delar i utlänningslagen och lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572), respektive i EG-rätt och EU-kunskaper. Migrationsverket skall aktivt arbeta med kvalitetssäkring av beslutsmotiveringar i ärenden där risk för tortyr eller dödsstraff har åberopats av den sökande. Frågor som rör kvinnor samt homo- och bisexuella samt transpersoner skall särskilt uppmärksammas i utbildningshänseende. Verket skall vidare rapportera vilka åtgärder som vidtagits avseende utbildning om mänskliga rättigheter sedan 2002 samt följa upp denna utbildning.

Mål

Barns egna asylskäl skall alltid utredas och bedömas samt redovisas i besluten. Särskild barnkompetens skall finnas vid de enheter som handlägger ärenden rörande barn.

Återrapportering

Migrationsverket skall redovisa måluppfyllelsen samt särskilt hur arbetet med att använda barnkonsekvensanalyser fortskrider, i vilken omfattning och inom vilka verksamheter dessa används samt möjliga utvecklingsområden. Migrationsverket skall dessutom redovisa i vilken utsträckning god mans ökade möjlighet att ingripa har förbättrat situationen för ensamkommande barn.

4

Uppdrag

Handläggningstid

Migrationsverket skall göra en analys av möjligheterna att minska handläggningstiden i första instans från sex månader till tre månader i ett asylärende.

 Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

EU:s rörlighetsdirektiv

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier antogs den 29 april 2004. Genom lagändringar i bl.a. 3 a kap. utlänningslagen (2005:716), vilka trädde i kraft den 30 april 2006, genomfördes direktivet i svensk rätt. Skatteverket skall tillsammans med Migrationsverket göra en uppföljning av om det vid tillämpningen av direktivet finns några kvarstående administrativa problem eller hinder för inflyttande unionsmedborgare. Myndigheterna skall redovisa resultatet av uppföljningen samt lämna förslag till författningsändringar senast den 31 maj 2007.

EU-fonder

Enligt förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om den Europeiska återvändandefonden och den Europeiska flyktingfonden (KOM(2005)123 slutligt) skall medlemsstaterna utse en för fonderna ansvarig myndighet. Migrationsverket skall vidta förberedelser som säkerställer att verket kan vara ansvarig myndighet för fonderna och samtidigt kunna söka medel ur dessa för genomförande av projekt för vilka verket är huvudansvarig utan att intressekonflikt uppstår. Uppdrag skall redovisas senast den 14 april 2007.

Statistik

Migrationsverket skall redovisa statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna samt väntetiden för utredning i anknytningsärenden vid respektive utlandsmyndighet under år 2006, om möjligt uppdelat på kvinnor och män. Uppdraget skall redovisas senast den 1 mars och den 1 oktober 2007.

Handlingsplan för tillgänglighetsfrämjande insatser

Migrationsverket skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplan för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgänglig för personer med funktionshinder enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Detta skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

Antidiskriminering

Migrationsverket skall upprätta antidiskrimineringsstrategier avseende etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning samt funktionshinder. Strategierna bör ta sin utgångspunkt i den diskriminering som kan förekomma inom myndighetens verksamhet såsom bemötande och behandling av dem som kommer i kontakt med Migrationsverket. Samråd skall ske med DO, HomO och Handisam vid upprättandet av strategierna. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 15 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

12:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket1 657 784
ap.3IT-verksamhet (ram)22 000
ap.6Prövning av ansökan (ram)919 784
ap.7Mottagande av asylsökande m.m. (ram)716 000

Villkor för anslag 12:1

ap.3 IT-verksamhet

Från anslagsposten finansieras utgifter för investeringar, tillkommande infrastruktur och hårdvara som behövs för migratationsarbetet vid utlandsmyndigheterna.

ap.6 Prövning av ansökan

Från anslagsposten finansieras Migrationsverkets utgifter för personal, förvaltning och lokaler hänförliga till prövningsverksamheten inkl den initiala prövningsfasen. Från anslagsposten finansieras också verkets övriga förvaltningsutgifter exklusive de som finansieras under anslagsposten 7.

Högst 1 500 000 kronor får användas för kompetensutvecklingsfrågor för utlandsmyndigheterna.

Från anslagsposten finansieras utgifter som är hänförliga till Migrationsverkets uppdrag att anpassa det datoriserade ärendehanteringssystemet WILMA till det framtida gemensamma europeiska informationssystemet (VIS) samt för de tekniska åtgärder som vidtas för att utlandsmyndigheterna skall kunna utfärda säkrare pass.

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket skall redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

ap.7 Mottagande av asylsökande m.m.

Från anslagsposten finansieras Migrationsverkets personal, lokaler (exklusive bostäder för de asylsökande), förvaltningskostnader och övriga kostnader för asylsökande hänförliga till mottagandet och informationsinsatser samt förvarsverksamheten.

Högst 200 000 000 kronor inkl. avvecklingskostnader får användas för förvarsverksamhet exkl. transfereringar.

12:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 784 950
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)2 520 950
ap.3Bostäder för asylsökande (ram)264 000

Villkor för anslag 12:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Från anslaget finansieras utgifter för

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

ap.3 Bostäder för asylsökande

Från anslagsposten finansieras de asylsökandes boende dvs. lokaler, drift och utrustning.

12:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket310 708
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)6 580
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 400
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)285 950
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)15 478
ap.8Anhörigresor (ram)1 300
Disponeras av regeringen10 524
ap.1Internationell samverkan (ram)8 500
ap.3Återvandringsinsatser m.m. (ram)2 024
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet2 935
ap.2Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 12:3

ap.1 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 50 000 kronor får fattas av Regeringskansliet.

ap.2 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Utbetalning sker kvartalsvis efter rekvisition.

ap.3 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvända till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när de inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information till enskilda, organisationer och kommuner,

 • utbildningsinsatser och

 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

Från anslagsposten får även finansieras insatser avseende medborgare i Montenegro och Serbien som vill återvända dit efter det att deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört att gälla.

ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Migrationsverket får disponera den del av anslagsbeloppet som överstiger 270 900 000 kronor först efter beslut av regeringen. Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.för mottagande av flyktingar m.fl. 

 • som organiserat överförs till Sverige 
 • som skall tas emot i Sverige med stöd av Sveriges ingångna avtal med internationella domstolar och tribunaler om omplacering av vittnen och anhöriga som är i behov av skydd
 • och för andra personer som överförs till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Medel från anslagsposten får först efter beslut av regeringen användas för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Den sista bankdagen i juni 2007 skall anslagsposten belastas genom att ett schabloniserat belopp utbetalas till Integrationsverket. Beloppet skall utgöras av antalet organiserat överförda personer multiplicerat med 150 500 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras

 • resor för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning
 • information och förberedande insatser inför överföringen
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i åtgärder som syftar till sådan överföring eller till insatser främst i närområdet 

I första hand skall åtgärderna avse flyktingar eller skyddsbehövande i övrigt för vilka främst FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och svenska utlandsmyndigheter presenterat förslag till överföring och där andra möjligheter är uttömda.

ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

12:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket93 055
ap.2Migrationsverket (ram)93 055
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet200
ap.1Regeringskansliet (ram)200

Villkor för anslag 12:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (2005:716).

Regeringskansliet skall till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2006 för offentligt biträde i utlänningsärenden.

ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716).

12:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården144 000
ap.2Kriminalvården (ram)144 000
Disponeras av Migrationsverket57 202
ap.1Migrationsverket (ram)57 202
Disponeras av regeringen3 000
ap.3Utresor för avvisade och utvisade (ram)3 000

Villkor för anslag 12:7

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716), eller

 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften skall avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 10 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

ap.2 Kriminalvården

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (2005:716) och där utgiften avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,

 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,

 • resor och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt

 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

ap.3 Utresor för avvisade och utvisade

Från anslagsposten finansieras åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

12:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket30 218
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)30 218

Villkor för anslag 12:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för utbetalningar för projekt som beviljats bidrag från den europeiska flyktingfonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden skall redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 02 Bidrag från den europeiska flyktingfonden.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
12:1 Migrationsverket
ap.3660Allt0
ap.627 594Allt0
ap.721 480Allt0
12:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.252 679Inget0
ap.37 320Inget0
12:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.12553 %0
ap.2883 %0
ap.3613 %0
ap.42123 %0
ap.5423 %0
ap.68 579Inget0
ap.74643 %0
ap.8243 %0
12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.163 %0
ap.22 792Allt0
12:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 7163 %0
ap.24 4103 %0
ap.303 %0
12:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.1907Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Migration

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
12:1 Migrationsverket
12:1 ap.112:1 ap.6100 %
12:1 ap.412:1 ap.6100 %
12:1 ap.512:1 ap.6100 %
12:2 Ersättningar och bostadskostnader
12:2 ap.112:2 ap.3100 %
12:3 Migrationspolitiska åtgärder
12:3 ap.912:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
12:1 Migrationsverket
ap.1ram
ap.2ram
ap.4ram
ap.5ram
ap.8ram
ap.9ram
12:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.1ram
12:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.9ram
12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.4ram
12:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.2ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25136 314
2007-02-25136 314
2007-03-25136 314
2007-04-25136 314
2007-05-25136 314
2007-06-25136 314
2007-07-25136 314
2007-08-25136 314
2007-09-25136 314
2007-10-25136 314
2007-11-25136 314
2007-12-25136 330
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.6Prövning av ansökan
12:1 ap.7Mottagande av asylsökande m.m.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som sökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder.

Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 12:1 Migrationsverket för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom t.ex. Twinningprojekt och CARDS.

Migrationsverket undantas från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 27 § Anslagsförordningen (1996:1189). Utbetalningar till asylsökande får ske från icke räntebelagt flöde även i de fall utbetalningen till en mindre del omfattar utgifter som belastar räntebelagt flöde. Korrigering mellan betalningsflödena skall i dessa fall ske genom betalning från räntebelagt flöde till statsverkets checkräkning.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Jan Erlandsson
Kopia till

Justitedepartementet, DOM, EMA, KRIM, PO
Finansdepartementet/Ba
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, IM
Regeringskansliets revisionskontor/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Arbetsmarknadsstyrelsen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: