Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2007-08-16
IJ2007/2320/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 14 Arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 14 Arbetsliv för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

24:2

Särskilda jämställdhetsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 160
ap.3Särsk jämställdåtg - del till KAMK (ram)4 660
ap.2Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn (ram)500
Disponeras av regeringen411 350
ap.1Jämställdhetsinsatser (ram)411 350
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet150
ap.5Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (ram)150

Villkor för anslag 24:2

ap.1 Jämställdhetsinsatser

Fördelning av medel på anslagsposten:

- 400 miljoner kronor avser insatser på jämställdhetsområdet, bl.a. forskning om kvinnors hälsa och insatser inom ramen för en handlingsplan för att minska våldet mot kvinnor.

- 10 miljoner kronor avser kostnader inom ramen för en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

- 2 miljoner kronor avser insatser för jämställda löner.

ap.2 Jämställdhetsprojekt inom kultursektorn

Från anslagsposten finansieras bidrag till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn som beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt med stöd av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.

ap.3 Särsk jämställdåtg - del till KAMK

Fördelning av medel från anslagsposten beslutas av Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.

Återbetalning av projektmedel som beviljats tidigare budgetår från anslagspost 1 skall föras till anslagsposten.

ap.5 Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras delegationens administration, löner, sammanträden, resor och övriga kostnader för hantering och uppföljning av bidragen till jämställdhetsprojekt inom kultursektorn samt ersättning för Kammarkollegiets kostnader för sådana bidragsutbetalningar.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.112 360Inget0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.50Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
24:2 Särskilda jämställdhetsåtgärder
ap.4ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Kerstin Twengström
Kopia till

Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Finansdepartementet/BA
Integrations-och Jämställdhetsdepartementet/ADM
Integrations-och Jämställdhetsdepartementet/D
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Delegationen för fördelning av bidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt