Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2007-06-28
IJ2007/2005/D
IJ2007/2022/JÄM
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 30:3 Bidrag för kvinnors organisering
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:3 Bidrag för kvinnors organisering för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:38).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet23 870
ap.3Bidrag för kvinnors organisering (ram)23 870
Disponeras av regeringen3 500
ap.5Bidrag för riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (ram)3 500
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet3 041
ap.4Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt (ram)3 041

Villkor för anslag 30:3

ap.3 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen skall fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder.

ap.4 Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt

Från anslagsposten finansieras delegationens administration, löner, sammanträden, resor och övriga kostnader för hanteringen och uppföljning av bidragen för kvinnors organisering samt ersättning för Kammarkollegiets kostnader för bidragsutbetalningar.

ap.5 Bidrag för riksdagspartiernas kvinnoorganisationer

Regeringskansliet skall efter rekvisition betala ut medel dels till nedanstående kvinnoorganisationer för deras organisering och verksamhet, dels till nedanstående riksdagspartier för att användas för deras kvinnoorganisationers organisering och verksamhet, enligt följande fördelning:

Centerkvinnorna Riksorganisationen 395 415 kronor

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet 370 344 kronor

Sverige Socialdemokratiska kvinnoförbund S-kvinnor 901 863 kronor

Liberala kvinnor 390 401 kronor

Miljöpartiet de gröna 345 272 kronor

Moderata samlingspartiet 736 390 kronor

Vänsterpartiet 360 315 kronor

Ovanstående kvinnoorganisationer och riksdagspartier skall redovisa den verksamhet de har bedrivit med de utbetalade medlen till Regeringskansliet senast den 1 april 2008.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
30:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.301 5470
ap.403 %0
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Cecilia Malmström
Katarina Sundberg
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna
Jämställdhetsombudsmannen
Centerkvinnorna Riksorganisationen
Liberala kvinnor
Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
Miljöpartiet de Gröna
Moderata samlingspartiet
Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund - S-kvinnor
Vänsterpartiet
Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt