Socialdepartementet


Regeringsbeslut
8

2007-06-28
S2007/5928/HS
Läkemedelsförmånsnämnden
Box 55
171 11 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Läkemedelsförmånsnämnden
Riksdagen har beslutat om Läkemedelsförmånsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:01, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Läkemedelsförmånsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

För samtliga mål som Läkemedelsförmånsnämnden skall återrapportera emot skall myndigheten ange de viktigaste åtgärderna som vidtagits samt hur dessa har bidragit till måluppfyllelsen.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdLäkemedel och förbrukningsartiklar

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Verksamheten inom hälso- och sjukvården skall vara av god kvalitet, det vill säga vara säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, evidensbaserad och ändamålsenlig samt ges inom rimlig tid. Dessa delar av hälso- och sjukvården skall redovisas på ett öppet och jämförbart sätt.

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall inte återrapportera mot detta mål.

 

Mål 2

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering

Redovisning av hur praxis för nämndens tolkning av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. har utvecklats i beslutsfattandet och en bedömning av hur nämndens beslut har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Läkemedel och förbrukningsartiklar

Mål 1

Handläggningstiden för nya läkemedel och nya förbrukningsartiklar skall, när inte särskilda skäl föreligger, hållas inom 120 dagar.

Återrapportering

Redovisning av ärendeutvecklingen för året gällande nya originalläkemedel och nya förbrukningsartiklar i form av:

 • antal beslut,

 • andel ärenden där subvention beviljats,

 • antal beslut där begränsad subvention beviljats,

 • antal beslut med villkor,

 • antal överklagade beslut,

 • genomsnittlig handläggningstid,

 • antal ärenden vars handläggningstid har överstigit 120 dagar, samt orsaken till detta.

Mål 2

Aktörerna på läkemedelsområdet, särskilt förskrivarna, skall få ökad kunskap om subventionssystemet och nämndens beslut.

Återrapportering

Redovisning av vidtagna informationsinsatser till förskrivarna och andra aktörer.

Övrig återrapportering

Redovisning av prisutvecklingen på läkemedel, uppdelat på generiska läkemedel, parallellimporterade läkemedel och originalläkemedel, för året i form av:

 • antal prissänkningar,

 • antal prishöjningar,

 • förändring i prisnivån, samt

 • kommentar till hur prisutvecklingen har påverkat kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av beslut om att receptfria läkemedel skall ingå i läkemedelsförmånerna och motiveringen till besluten samt vilken kostnad besluten bedöms innebära för läkemedelsförmånerna.

Redovisning av fattade beslut i genomgångna terapigrupper och vilka effekter dessa beräknas få för kostnaderna för läkemedelsförmånerna samt redovisning av en prognos för när genomgången av läkemedelssortimentet beräknas vara genomförd.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Läkemedelsförmånsnämnden skall redovisa utgiftsprognoserna för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari

7 mars

2 maj

2 augusti

30 oktober

Nytt uppdrag

Mål

Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården skall planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt som möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen. 

Återrapportering

Läkemedelsförmånsnämnden skall i samverkan med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Läkemedelsverket redovisa genomförda insatser för att nå målet.

4

Uppdrag

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev

Läkemedelsförmånsnämnden skall i samråd med Myndigheten för handikappolitisk samordning upprätta handlingsplaner för hur lokalerna, verksamheterna och informationen vid myndigheten skall bli tillgängliga för personer med funktionshinder enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken. Dessa handlingsplaner skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:7

Läkemedelsförmånsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Läkemedelsförmånsnämnden53 626
ap.1Läkemedelsförmånsnämnden (ram)53 626

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
13:7 Läkemedelsförmånsnämnden
ap.11 7593 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Läkemedelsförmånsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 885
2007-02-254 885
2007-03-254 885
2007-04-254 885
2007-05-254 885
2007-06-254 885
2007-07-254 052
2007-08-254 052
2007-09-254 052
2007-10-254 052
2007-11-254 052
2007-12-254 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Läkemedelsförmånsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:7 ap.1Läkemedelsförmånsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Läkemedelsförmånsnämnden medges undantag från 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende upprättande av finansieringsanalys.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Anne Nilsson
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Läkemedelsverket
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Sveriges Kommuner och Landsting
Apoteket AB