Finansdepartementet


Regeringsbeslut
34

2007-06-20
Fi2007/5028 (delvis)
Kungliga hov- och slottsstaten
Kammarkollegiet


Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:47, prop. 2006/07:100, utg.omr. 01, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Kungliga hov- och slottsstaten och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

90:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet50 375
ap.1Kungliga hovstaten (ram)50 375
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten48 093
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)48 093

Villkor för anslag 90:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
90:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.11 4983 %0
ap.21 4473 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 007
2007-02-254 007
2007-03-254 007
2007-04-254 007
2007-05-254 007
2007-06-254 007
2007-07-254 007
2007-08-254 007
2007-09-254 007
2007-10-254 007
2007-11-254 007
2007-12-254 016
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
90:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kungliga hov- och slottsstaten skall enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Tyngdpunkten i redovisningen skall läggas på hur tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren. Överenskommelsen mellan Riksmarskalksäbetet och regeringen har kompletterats 2005. Med anledning av denna komplettering skall verksamhetsberättelsen bli utförligare när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslagsposten till Hovstaten. Förutom uppgifter om antalet anställda skall även antalet resdagar och antalet gäster vid olika slags representation redovisas, liksom uppgifter avseende Hovstallet. Information skall ges om de olika organisatoriska enheternas andel av de sammanlagda kostnaderna för Hovstaten. Därvid skall samtliga kostnader som anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de berörda enheterna.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall med undantag av föreskriften i 4 § om resultredovisning tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2).

Kungliga slottsstaten undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lena Westin
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagen, Konstitutionsutskottet
Riksmarskalksämbetet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS