Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2007-06-20
U2007/4636/SAM (delvis)
Valideringsdelegationen
Box 2024
600 02 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Valideringsdelegationen
Riksdagen har beslutat om Valideringsdelegationens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54, prop. 2006/07:100, utg.omr. 16, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Valideringsdelegationen och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxenutbildningFrämjande av validering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur Valideringsdelegationen har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Främjande av validering

Mål

Höja kvaliteten, stärka legitimiteten och öka likvärdigheten vid validering av vuxnas kompetens och kunskaper.

Återrapportering

Vidtagna åtgärder och resultaten av dessa.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Valideringsdelegationen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

  • Den 23 januari 2007,

  • den 7 mars 2007,

  • den 2 maj 2007,

  • den 2 augusti 2007, och

  • den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Valideringsdelegationens behov av ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice skall mot ersättning tillhandahållas av Nationellt centrum för flexibelt lärande under 2007.

4

Uppdrag

Nya Uppdrag

År 2007 är Valideringsdelegationens sista verksamhetsår. Myndigheten skall därför avveckla verksamheten till den 31 december 2007. Delegationen har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen skall lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till
1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående delegationen. Delegationens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 13 § verksförordningen (1995:1322). Direktören har efter tidpunkten för entledigandet, fram till det att slutlig årsredovisning lämnats, ett fortsatt ansvar för ekonomiadministration till följd av avvecklingen.

Tidigare uppdrag

Valideringsdelegationen skall under 2006 och 2007 i samråd med Högskoleverket och Verket för högskoleservice se över effektiviteten och kvaliteten i nuvarande ansvarsfördelning vad gäller validering av utländska högskoleutbildningar i syfte att underlätta validering av utländsk utbildning och yrkeserfarenhet.

Uppdrag lämnade i särskild ordning

Regeringen gav den 31 augusti 2006 Valideringsdelegationen i uppdrag att lämna författningsförslag rörande genomförande och dokumentation av validering m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 13 augusti 2007. Valideringsdelegationen fick även i uppdrag att bl.a. rapportera förväntade och faktiska slutsatser av sitt arbete. Rapporteringen skall ske i form av en delrapport senast den 15 december 2006 och en slutrapport senast den 15 januari 2008 (U2006/5870/SV).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:15

Valideringsdelegationen (Ramanslag)

Disponeras av Valideringsdelegationen38 499
ap.2Valideringsdelegationen (ram)38 499

Villkor för anslag 25:15

ap.2 Valideringsdelegationen

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2003:1096) med instruktion för Valideringsdelegationen.

Valideringsdelegationen får ge bidrag till projekt vilka syftar till att främja utveckling av validering.

Av anslagsposten skall 3 miljoner kronor användas i samråd med Högskoleverket och Verket för högskoleservice.

Av anslagsposten får 20 miljoner kronor enbart användas för pilotverksamheten att validera 1 000 personers utländska yrkeskompetens.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:15 Valideringsdelegationen
ap.25553 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Valideringsdelegationens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 541
2007-02-251 541
2007-03-251 541
2007-04-251 541
2007-05-251 541
2007-06-251 541
2007-07-254 874
2007-08-254 874
2007-09-254 874
2007-10-254 874
2007-11-254 874
2007-12-254 883
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valideringsdelegationens disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:15 ap.2Valideringsdelegationen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valideringsdelegationen undantas från kravet att upprätta finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Jansson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Nationellt centrum för flexibelt lärande