Finansdepartementet


Regeringsbeslut
23

2007-06-20
Fi2007/5000
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslagen 31:2, 31:7 (2003), 31:10, 31:11 (2006), 31:13 och 31:14 (2005)
Riksdagen har beslutat om anslaget 31:14 (2005), anslaget 31:11 (2006), anslaget 31:7 (2003) och anslaget 31:2 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:2

Räntebidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket1 013 963
ap.1Räntebidrag m.m. (ram)1 013 963

Villkor för anslag 31:2

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslaget 31:2 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.

31:10

Byggkostnadsforum m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket17 892
ap.3Genomförande av pilotprojekt (ram)17 892
Disponeras av regeringen0
ap.1Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet6 958
ap.2Administration utvärdering (ram)4 970
ap.4Byggsamordnare (ram)1 988

Villkor för anslag 31:10

ap.1 Stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet

Anslagsposten 1 får disponeras för stöd till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet och som kommit till Boverket senast den 5 november 2002. Bidraget skall främst riktas till ekologiska åtgärder i större nybyggnadsprojekt med stor andel hyresrätter.

ap.2 Administration utvärdering

Anslagsposten 2 får belastas med högst 4 970 tkr för Boverkets administration av Byggkostnadsforum och utvärdering m.m.

ap.3 Genomförande av pilotprojekt

Anslagsposten 3 får användas för att genom Boverkets Byggkostnadsforum stödja lämpliga pilotprojekt som på nya sätt söker minska boendekostnaderna vid nybyggnad av främst hyresbostäder samtidigt som projekten främjar en hållbar utveckling, vilket innefattar resurs- och kostnadseffektivitet under byggnaders livslängd. Även andra upplåtelseformer än hyresrätt som arbetslokaler eller lokaler dit allmänheten har tillträde, exempelvis skolor och lokaler, kan få stöd. Boverkets Byggkostnadsforum skall inom ramen för sitt nuvarande uppdrag i högre grad beakta behovet av att få fram bostäder till rimliga kostnader som är avsedda och anpassade till de behov unga har.

Anslagsposten får även belastas med kostnader för att i efterhand utvärdera, dokumentera och publicera kunskap om projekt som redan genomförts med motsvarande syfte och inriktning så att dessa kan fungera som goda exempel. Boverkets Byggkostnadsforum skall redovisa hur medlen använts och till vilket syfte samt dess förväntade effekt. 

Anslagsposten får även användas för att under perioden den 1 september 2007 t.o.m. den 31 december 2007 upprätthålla driften av den hemsida Byggkommittén (Fi 2004:15) inrättat.

ap.4 Byggsamordnare

Anslagsposten får användas för genomförande av utredningen om ett utvecklingsprogram för bygg-, fastighets- och anläggningssektorn. Slutredovisning av uppdraget skall ske senast 2007.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2006

31:11

Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (ram)0

Villkor för anslag 31:11

ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist.

Budgetår 2005

31:14

Bidrag till installation av hissar (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Bidrag till installation av hissar (ram)0

Villkor för anslag 31:14

ap.1 Bidrag till installation av hissar

Anslaget får användas till att lämna bidrag till nyinstallation av hiss eller annan lyftanordning i flerbostadshus som påbörjas under perioden den 15 april-31 december 2004.

Budgetår 2003

31:7

Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Stöd för anordnande av bostäder för studenter (ram)0

Villkor för anslag 31:7

ap.1 Stöd för anordnande av bostäder för studenter

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2000:588) om statligt investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter. För att beviljas bidrag skall bostäderna vara påbörjade före den 31 december 2003.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
31:2 Räntebidrag m.m.
ap.130 419142 0000
31:7 (2003) Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter
ap.1 (2003)03 5000
31:10 Byggkostnadsforum m.m.
ap.102 8000
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.40Allt0
31:11 (2006) Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.1 (2006)0Allt0
31:14 (2005) Bidrag till installation av hissar
ap.1 (2005)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
31:10 Byggkostnadsforum m.m.
31:10 ap.431:10 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Mats Odell
Åsa Karlsson
Kopia till

Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/Regeringskansliets revisionskontor
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartemetet/BA
Finansdepartementet/SMS
Miljödepartementet/H