Miljödepartementet


Regeringsbeslut
17

2007-07-05
M2007/3026/A
(slutligt)
Vägverket
781 87 BORLÄNGE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 34:11
Riksdagen har beslutat om anslaget 34:11 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:100, utg.omr. 20, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:11

Miljöbilspremie (Ramanslag)

Disponeras av Vägverket50 000
ap.1Miljöbilspremie (ram)50 000

Villkor för anslag 34:11

ap.1 Miljöbilspremie

Anslagsposten disponeras av Vägverket för bidrag i form av miljöbilspremie på 10 000 kr till privatpersoner som köper ny miljöbil mellan den 1 april 2007 och den 31 december 2007 enligt förordningen (2007:380) om miljöbilspremie.

Av anslagsposten får högst 794 000 kr användas för administrativa kostnader för 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:11 Miljöbilspremie
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Harald Perby
Kopia till

Finansdepartementet/budgetavdelningen
Näringsdepartementet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet