Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
7

2007-06-20
IJ2007/2030/IM
IJ2007/2022/JÄM (delvis)
Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
C/o Integrationsverket, Box 633
601 14 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
Riksdagen har beslutat om att Integrationsverket skall avvecklas per den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87).

Riksdagen har beslutat om verksamheten för Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (prop. 2006/07:100, bet. FiU:21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen har beslutat att tillkalla en särskild utredare som skall ansvara för avvecklingen av Integrationsverket (dir. 2007:34). Utöver vad som anges i direktiven beslutar regeringen att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapportering

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket skall senast den 15 oktober lämna en lägesrapport inklusive en budgetprognos för 2008.

3

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Integrationsverkets tillgångar och skulder till Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket skall ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8§§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Integrationsverket har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 30 juni 2007 och Avvecklingsmyndigheten övertar ansvaret från och med den 1 juli 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:6

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket35 000
ap.1Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (ram)35 000

Villkor för anslag 10:6

ap.1 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
10:6 Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen skall en resultatredovising med en beskrivning av resultaten av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna av avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal samt tillgångar respektive skulder omhändertagits.

Intäkter från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, skall betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/ADM
Regeringskansliets färvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Integrationsverket
Statens pensionsverk