Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2007-06-07
U2007/1894/F
U2007/3969/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 26:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 26:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:10

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet111 965
ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (ram)29 859
ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (ram)9 631
ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (ram)3 819
ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (ram)2 520
ap.5Svenska Barnboksinstitutet (ram)5 820
ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (ram)4 337
ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (ram)18 398
ap.8Bidrag till IMEGO (ram)20 000
ap.11Nobelmuseum (ram)5 000
ap.12Vetenskap och allmänhet (ram)1 000
ap.13Till regeringens förfogande (ram)11 581
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län706
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)706

Villkor för anslag 26:10

ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

Medlen från anslagsposten skall utbetalas av Kammarkollegiet som ett engångsbelopp efter rekvisition från Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen skall användas till akademiens allmänna verksamhet och forskningssamarbete mellan Sverige och länder inom f.d. Sovjetunionen samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien skall före den 1 maj 2008 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av medlen. Av redogörelsen skall framgå omfattning och inriktning av forskningssamarbetet mellan Sverige och länderna i f.d. Sovjetunionen samt akademiens bedömning av detta arbete.

ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Rom utbetala 9 631 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av institutets årsredovisning.

ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska institutet i Athen utbetala 3 819 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av institutets årsredovisning.

ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul utbetala 2 520 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av institutets årsredovisning.

ap.5 Svenska Barnboksinstitutet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Svenska Barnboksinstitutet utbetala 5 820 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av institutets årsredovisning.

ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen)
utbetala 4 337 000 kronor som ett engångsbelopp.

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte skall före den 1 mars 2008 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för användningen av medlen.

ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier

a) Kammarkollegiet skall efter rekvision från Institutet för framtidsstudier utbetala medlen, 18 398 000 kronor, kvartalsvis.

b) Institutets användning av medlen skall framgå av årsredovisningen.

c) Stiftelsen Institutet för framtidsstudiers grundläggande förmögenhet (2 000 000 kr) - omräknad efter de förändringar av konsumentprisindex som skett efter det att medlen tillställdes stiftelsen och fram till utgången av budgetåret 2006 skall vara nöjaktigt placerad och får inte tas i anspråk.

ap.8 Bidrag till IMEGO

Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 20 000 000 kronor under anslagsposten till Imego AB för forskning inom mikroelektronik. Medlen skall utbetalas kvartalsvis.

Användningen av bidraget till Imego AB skall framgå av årsredovisningen.

ap.9 Bidrag till EISCAT

Anslagsposten avser bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen erlagd tull och mervärdesskatt. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt föreligger, skall medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om ett sådant beslut eller avtal inte föreligger, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.11 Nobelmuseum

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Nobelmuseum utbetala
5 000 000 kronor som ett engångsbelopp.

Användningen av medlen skall framgå av årsredovisningen.

ap.12 Vetenskap och allmänhet

Kammarkollegiet skall efter rekvisition från den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet utbetala 1 000 000 kronor som ett engångsbelopp. Anslagsposten avser medel för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare.

Föreningen skall senast den 1 mars 2008 till Utbildningsdepartementet lämna en redogörelse för medlens användning.

ap.13 Till regeringens förfogande

a) Anslagsposten får finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området och fördelas av Kammarkollegiet efter särskilda beslut av regeringen.

b) Från anslagsposten skall kostnader om högst 900 000 kronor för anställningar som forskarassistent eller doktorand med inriktning mot genusforskning finansieras i enlighet med regeringsbeslut den 19 juni 1997, nr 29, U96/790/F. Medel skall utbetalas med en tolftedel per månad för varje anställning fr.o.m. den månad då anställningen tillträds. Medel skall endast utbetalas för anställningar som totalt finansierats via Kammarkollegiet under en kortare period än 48 månader. Medel för anställning som tillträds under budgetåret 2007 skall efter rekvisition utbetalas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet skall sedan samtliga rekvisitioner för budgetåret 2007 ingivits, rapportera om utfallet till regeringen.

c) Kammarkollegiet skall utbetala 1 350 000 kronor till Norges Utdannings- og forskningsdepartementet för Sveriges del i finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

d) Kammarkollegiet skall efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala 1 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

e) Kammarkollegiet skall utbetala 300 000 kronor till Stiftelsen San Michele. Användningen av medlen skall redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2008.

f) från anslagsposten skall utbetalas 1 500 000 kronor till Kungl. biblioteket för utvecklingsinsatser inom ramen för digitaliseringsverksamheten.

g) Kammarkollegiet skall utbetala 600 000 kronor till Vetenskapsrådet för informationsinsatser i anslutning till det internationella polaråret (IPY).

h) Kammarkollegiet skall utbetala 450 000 kronor till Länsstyrelsen i Norrbottens län avseende bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen erlagd tull och mervärdesskatt. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt föreligger, skall medlen av Länstyrelsen i Norrbottens län utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslut eller avtal. Om ett sådant beslut eller avtal inte föreligger, utbetalas medlen av Länsstyrelsen i Norrbottens län med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.803 %0
ap.9213 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.133 3593 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Finansdepartementet/budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
EISCAT Scientific Association