Miljödepartementet


Regeringsbeslut
2

2007-06-28
M2007/3026/A
(delvis)
M2007/1327/Na m.fl.
Se bilaga 1
Naturvårdsverket
106 48 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Naturvårdsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Naturvårdsverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 20, bet. 2006/07:MJU1, rskr. 2006/07:65, prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:40, prop. 2006/07:100, utg.omr. 20, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Naturvårdsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
MiljöpolitikPådrivande och förebyggande miljöarbeteTillsyn och normgivning
Övriga styrmedel och strategier
Bevara och restaurera natur och miljöEfterbehandling av förorenade områden
Åtgärder för att bevara biologisk mångfald
Investeringsprogram
Kunskap och underlag för miljöarbeteMiljöforskning
Uppföljning och utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Miljöpolitik

Mål

Att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta.

1.1.1

Verksamhetsområde Pådrivande och förebyggande miljöarbete

Mål

Att nationellt och internationellt utveckla och tillämpa styrmedel i enlighet med de fem grundläggande miljövärdena.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn och normgivning

Mål 1

Alla föreskrifter, allmänna råd och annan vägledning som behövs till förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har meddelats.

Återrapportering 1

1. Föreskrifter och allmänna råd som beslutats under 2007.
2. Övriga insatser.

Mål 2

Det finns kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten i syfte att öka andelen avfall som återvinns utan risk för skadliga miljö- och hälsoeffekter.

Återrapportering 2

Insatser.

Mål 3

Genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan pågår i samarbete med länsstyrelser och kommuner. Utvärderingar av den operativa tillsynen pågår och de informella nätverkens roll i tillsynsvägledningen har klargjorts.

Återrapportering 3

Insatser och direkta effekter.

Mål 4


Naturvårdsverket har givit operativa tillsynsmyndigheter och övriga väsentliga aktörer möjlighet att ge synpunkter till verket när verket deltar i utformning och revidering av EG-direktiv och andra väsentliga åtaganden i EU-samarbetet. Naturvårdsverket har vid deltagande i kommissionens expert- och arbetsgrupper konsekvensbedömt de viktigaste förslagen. Efter det att kommissionen lämnat slutliga förslag har Naturvårdsverket redovisat konsekvensbedömningar av dessa till Miljödepartementet. Under förhandlingarna i ministerrådet har Naturvårdsverket vid behov bistått Miljödepartementet med konsekvensbedömningar. Naturvårdsverket har vid deltagande i arbetsgrupper i internationella processer inklusive miljökonventioner, där det är relevant, konsekvensbedömt förslag som arbetats fram.

Återrapportering 4

Insatser.

Mål 5

Naturvårdsverket har tidigt i processen lämnat synpunkter och svar på framställningar och remisser när det gäller prövningar enligt miljöbalken och därmed bidragit till att underlätta, förkorta och effektivisera domstolarnas och andra myndigheters planering och ärendehandläggning.

Återrapportering 5

Insatser.

Mål 6

Naturvårdsverket har gjort insatser på avfallsområdet utifrån prioriteringarna i den nationella avfallsplan som verket redovisade till regeringen den 30 september 2005.

Återrapportering 6

Insatser och direkta eller förväntade effekter.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser och direkta effekter vad gäller bevakning av allmänna miljövårdsintressen och deltagande i mål och ärenden som handläggs hos myndigheter och domstolar.
2. Väsentliga tillsynsvägledningsinsatser och en bedömning av direkta effekter.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Övriga styrmedel och strategier

Mål 1

En vägledning för tillämpning av ekosystemansatsen i olika sektorer, såväl i land- som vattenmiljö, finns tillgänglig.

Återrapportering 1

Insatser.

Mål 2

Naturvårdsverket har aktivt bidragit till att öka, tillämpa och sprida kunskaperna om vindkraftens samlade effekter på naturen och miljön i stort i syfte att underlätta utbyggnaden av vindkraft.

Återrapportering 2

1. Insatser och förväntade eller direkta effekter.
2. Hur Naturvårdsverket har deltagit i beredningsprocessen för vindkraftsärenden och när i beredningsprocessen verket avgivit yttrande i de samråd som rör vindkraftsärenden.
3. Övriga insatser som främjar möjligheterna för utbyggnad av vindkraft.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser för att genomföra strategin om giftfria och resurssnåla kretslopp.
2. Insatser och direkta effekter av Naturvårdsverkets klimatarbete.
3. Insatser och direkta effekter av arbetet med regional utveckling.
4. Övriga väsentliga insatser och en bedömning av direkta effekter.

1.1.2

Verksamhetsområde Bevara och restaurera natur och miljö

Mål

Att effektivt genomföra insatser för att bevara, skydda och vårda miljö, samt restaurera och återställa skadad miljö för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Efterbehandling av förorenade områden

Mål

Beslut om insatser har baserats på en analys och prioritering av vad som behöver göras för att förorenade områden skall ha identifierats, undersökts och efterbehandlats senast 2050.

Återrapportering

Insatser med redovisning av hur anslagsmedlen fördelats och en bedömning av direkta effekter.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Åtgärder för att bevara biologisk mångfald

Mål 1

Senast 2008 finns nya riktlinjer för den långsiktiga kalkningsverksamheten för sjöar och vattendrag som speglar den förändrade belastningsituationen och det eventuella behovet av markkalkning.

Återrapportering 1

Insatser.

Mål 2

De länsstyrelser som genomför ett pilotarbete med regionala landskapsstrategier har fått stöd och Naturvårdsverket har följt arbetet på så sätt att verket kan publicera en vägledning under 2008.

Återrapportering 2

Insatser.

Mål 3

Senast den 30 september 2007 har Naturvårdsverket ett program för kompetensutveckling om dialog, lokal delaktighet och lokal förvaltning samt konfliktlösningsmekanismer som riktar sig till dem som arbetar med praktisk naturvård och naturresursförvaltning.

Återrapportering 3

Insatser.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Hur anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald använts de tre senaste åren fördelat på följande kategorier: områdesskydd, skötsel av skyddade områden, friluftsliv, viltförvaltning, vattenrelaterat arbete, åtgärdsprogram för artbevarande samt övrigt. Av redovisningen skall framgå hur arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter utvecklats. Redovisningen avseende skydd och skötsel skall ske per objektkategori eller naturtyp på nationell och regional nivå. Användningen av medlen som enligt anslagspost 7 får disponeras för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön skall framgå av redovisningen av vattenrelaterat arbete.
2. Kalkningsverksamhetens utveckling på nationell och regional nivå i förhållande till den nationella kalkningsplanen och försurningsutvecklingen.
3. Fastigheter som överförts i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. och värdet på respektive fastighet.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Investeringsprogram

Mål

Takten i den ekologiska omställningen i kommunerna har ökat.

Återrapportering

Insatser och direkta effekter.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser och direkta effekter avseende klimatinformation.

2. Övriga väsentliga insatser och hur anslagsmedlen använts.

1.1.3

Verksamhetsområde Kunskap och underlag för miljöarbete

Mål

Att genom forskning, uppföljning och analys ta fram den kunskap som behövs för att genomföra och förnya insatser för att nå miljökvalitetsmålen.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Miljöforskning

Mål

Fördelningen av forskningsmedlen har beslutats utifrån en analys av vilken ny kunskap som behövs för att nå miljökvalitetsmålen samt med beaktande av hög vetenskaplig kvalitet och en jämn fördelning mellan könen.

Återrapportering

Hur medlen fördelats i relation till miljökvalitetsmålen och motiven bakom fördelningen samt hur medlen fördelats mellan män och kvinnor.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Hur Naturvårdsverket samverkar med andra när det gäller klimatforskning.
2. Övriga väsentliga insatser och en bedömning av direkta effekter.
3. Bedömning av direkta effekter av avslutade program.

1.1.3.2

Verksamhetsgren Uppföljning och utvärdering

Mål 1

Miljöövervakningen har möjliggjort effektiv uppföljning av miljökvalitetsmålen och slagit larm när miljö och hälsa hotats.

Återrapportering 1

1. Hur utvecklingsinsatser och översyn av miljöövervakningsprogrammen lett till en ökad anpassning till uppföljningen av miljökvalitetsmålen.
2. Insatser för att säkerställa att signaler för miljöövervakningen m.m. om påverkan som kan hota människors hälsa och miljön fångas upp, värderas och hanteras.

Mål 2

Det finns en strategi för hur informationen om miljötillståndet i havet skall förbättras.

Återrapportering 2

Insatser.

Mål 3

Det finns ett breddat och utvecklat övervakningsprogram rörande förekomsten och omsättningen av persistenta gifter i Östersjöns ekosystem inklusive kustområden. Ursprunget till samt förekomsten och den vidare spridningen av dessa miljögifter från havet till andra ekosystem är så långt möjligt kartlagd. Dagens kunskap om möjliga gifteffekter på bestånd av bl.a. fisk och fågel i såväl marin som limnisk miljö har sammanfattats och ytterligare forskningsinsatser som behövs för det fortsatta arbetet med ovanstående frågor är identifierade.

Återrapportering 3

Insatser.

Mål 4

Senast 2008 har Naturvårdsverket, i samordning med den utvecklade miljöövervakningen, tagit fram matematiska, dynamiska modeller för Östersjön och dess kustområden. Modellerna möjliggör bedömningar av effekten på ekosystemen av olika grader av närsaltreduktion och av olika nyttjandegrader av fisk och säl. Baserade på erhållen kunskap finns nyckeltal och indikatorer för arter och bestånd väsentliga för ekosystemets funktion och för väsentliga nyttjandeintressen.

Återrapportering 4

Insatser.

Mål 5

Ett nationellt baserat referensregister över naturinventeringar och andra undersökningar av naturmiljön är uppbyggt och nationellt täckande inventeringar och andra nationella undersökningar av naturmiljön är tillgängliga via en nationell spridnings- och hämtningsportal på Internet senast 2008.

Återrapportering 5

Insatser.

Övrig återrapportering avseende verksamhetsgrenen

1. Insatser med redovisning av hur anslaget 34:2 Miljöövervakning m.m. ap. 1 och ap. 8 använts samt förväntade effekter.
2. Effekter av tidigare års insatser.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Naturvårdsverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 i Hermes vid följande prognostillfällen 2007: 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

Miljöledning

Naturvårdsverket skall senast den 1 mars 2007 redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

Bidrag till organisationer

Naturvårdsverket skall senast den 1 augusti 2007 återrapportera till regeringen vilka bidrag som sökts av och beviljats till organisationer för 2007 avseende anslagen 34:1 Naturvårdsverket och 34:2 Miljöövervakning m.m. ap. 6.

Bidrag till AB Svenska Miljöstyrningsrådet

Naturvårdsverket skall senast den 15 april 2008 redovisa användningen av de utbetalade medlen.

Regional utveckling

Naturvårdsverket skall senast den 2 juli 2007 till regeringen (Näringsdepartementet) översiktligt delredovisa arbetet avseende regional utvecklingspolitik. Av redovisningen skall bl.a. framgå vilka av prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013 som ingått i detta arbete, vilka av Naturvårdsverkets verksamheter som berörts eller kommer att beröras, formerna för medverkan och stöd till de aktörer som har det regionala utvecklingsansvaret i länen samt planerade och genomförda insatser med berörda myndigheter.

4

Uppdrag

Inledning

Naturvårdsverket skall så långt som möjligt beräkna kostnader för föreslagna åtgärder och analysera de samhällsekonomiska och statsfinansiella effekterna av förslagen inom alla berörda utgiftsområden samt konsekvenser för andra av riksdagen fastställda mål. Detta bör i den mån det är möjligt innefatta monetära beräkningar av direkt eller indirekt nytta av förslagen samt beräkning av marginalkostnad/marginalnytta. För åtgärdsförslag som medför statsfinansiella kostnader skall förslag på finansiering redovisas. Naturvårdsverket skall också bedöma de föreslagna åtgärdernas tillräcklighet för att uppnå de delmål eller miljökvalitetsmål som förslagen avser. Konsekvenserna för Sveriges internationella miljöarbete bör redovisas i förekommande fall. Förslag till författningsändringar skall redovisas i den mån sådana anses behövas. I den mån de är tillämpliga skall även föreskrifterna i förordningen (1998:1829) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor beaktas.

1. Efterbehandling

Naturvårdsverket skall redovisa en lägesbeskrivning av efterbehandlingsarbetet i landet. Redovisningen skall lämnas senast den 28 februari 2007.

2. Investeringsprogram

Naturvårdsverket skall redovisa en översiktlig beskrivning av effekterna av investeringsprogrammen senast den 1 augusti 2007.

3. Framtida handel

4. Miljöledning 1

Naturvårdsverket skall ge myndigheterna fortsatt stöd i deras miljöledningsarbet och senast den 1 juni varje år t.o.m. 2010 redovisa en sammanfattning av myndigheternas årliga redovisningar.

5. Miljöledning 2

Naturvårdsverket skall senast den 1 juni 2008 i samverkan med myndigheterna i grupp 1 (myndigheter med särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet, miljömålsansvariga myndigheter och länsstyrelserna) redovisa förslag till metod för uppföljning av miljöeffekter och konsekvenser av miljöledningsarbetet i myndigheterna.

6. Miljöledning 3

Naturvårdsverket skall senast den 1 juni 2010 redovisa en utvärdering av miljöeffekter och konsekvenser av miljöledningsarbetet i statliga myndigheter inkl. förslag till förbättringsåtgärder.

7. Producentansvar

Naturvårdsverket skall utreda förutsättningarna att ändra dagens förpackningsbaserade producentansvar till ett producentansvar som utgår från materialströmmar samt utreda möjligheten att utveckla insamlingssystemet för sådant avfall. Naturvårdsverket skall lämna förslag till hur ett sådant system kan vara utformat och vid behov föreslå andra åtgärder för att utveckla producentansvaret. Förslagen skall åtföljas av redogörelser för miljövinster, konsekvenser för berörda aktörer och eventuella målkonflikter. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

8. Globala kemikaliestrategin

Naturvårdsverket skall inom ramen för sitt ansvarsområde senast den 1 oktober 2007 rapportera till Kemikalieinspektionen, som är nationell kontaktpunkt för den globala kemikaliestrategin, vilka av de mål och aktiviteter som anges i handlingsplanen inom den globala kemikaliestrategin som redan bedöms uppnådda, vilka åtgärder Naturvårdsverket genomfört och på vilket sätt dessa antas bidra till strategin samt vilka av målen som Naturvårdsverket bedömer kommer att nås genom de insatser Naturvårdsverket planerar.

9. Växtskydd

Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Kemikalieinspektionen skall tillsammans och efter samråd med Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Skogsstyrelsen lämna förslag till handlingsplan för hållbart växtskydd för perioden 2010 t.o.m. 2013. Planen skall utgöra ett redskap i det långsiktiga arbetet att fortlöpande minska hälso- och miljörisker samt beroendet av växtskyddsmedel, även inkluderat icke yrkesmässig användning. Behov av åtgärder på kort och medellång sikt skall beaktas med utgångspunkt från relevanta miljökvalitetsmål samt delmål. Olika ambitionsnivåer avseende mål och lämpliga åtgärder bör redovisas. Planen bör vara framåtsyftande för att tidigt kunna möta eventuella behov av åtgärder som en följd av förändrade behov av växtskyddsmedel samt förutsättningar i övrigt. En strategi för långsiktig tillförsel av kunskaps- och teknikutveckling bör redovisas. I arbetet skall myndigheterna beakta pågående processer inom den europeiska gemenskapen samt internationellt med relevans för området. Arbetet skall utföras i samarbete med övriga berörda myndigheter och organisationer. Konsekvenser av de föreslagna åtgärderna skall redovisas liksom kostnader för åtgärder samt förslag till finansiering av dessa. Förslag till utvärdering och uppföljning av handlingsplanen skall presenteras. Jordbruksverket skall samordna arbetet och redovisa uppdraget senast den 15 augusti 2008.

10. Natura 2000

Naturvårdsverket skall, om resultaten från inventeringarna av marina naturtyper på utsjöbankar visar att det finns ett sådant behov, lämna förslag till ytterligare Natura 2000-områden för de naturtyper i marin miljö där utvärdering av medlemsstaterna hittillsvarande bidrag ännu inte skett, framförallt sublittorala sandbankar och rev. Resultatet, bl.a. vägledning, från Europeiska kommissionens marina expertgrupp skall användas vid genomförandet av uppdraget. Förslagen skall baseras på förslag från berörda länsstyrelser. De riktlinjer som angavs i regeringens uppdrag till Naturvårdsverket och länsstyrelserna den 24 augusti 2000, kompletterade med att uppdraget också skall genomföras i samråd med Sveriges geologiska undersökning, skall i övrigt vara vägledande för arbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 20 december 2007.

11. Ramdirektivet för vatten

Naturvårdsverket skall svara för den rapportering till EG-kommissionen som krävs enligt artikel 3 i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

12. Life+

 
Naturvårdsverket skall efter samråd med övriga berörda myndigheter utarbeta underlag till nationella svenska årliga prioriteringar enligt EU:s finansieringsinstrument för miljön (Life+). Uppdraget skall redovisas senast två månader före den tidpunkt som läggs fast enligt artikel 15(2)(a).

13. Underlag inför Sveriges EU-ordförandeskap

Naturvårdsverket skall, i syfte att ytterligare underlätta förförberedelserna för Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009, uppdatera Naturvårdsverket rapport 5619 i ljuset av utvecklingen i EU:s miljöarbete under 2007. I den mån så erfordras skall uppdraget utföras efter samråd med Kemikalieinspektionen och andra berörda myndigheter. Uppdraget redovisas senast den 31 december 2007.

14. Förberedelser inför EU-ordförandeskapet

Naturvårdsverket skall löpande bistå Miljödepartementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall Naturvårdsverket senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet.

15. Nordiska ministerrådet

Naturvårdsverket skall, efter samråd med Kemikalieinspektionen, senast den 1 april 2007 redovisa förslag på ämnesområden som Sverige bör prioritera under sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008.

16. Global klimatregim

Naturvårdsverket skall bistå Miljödepartementet med underlag och stöd inför det informella internationella ministermötet 2007 om en framtida global klimatregim.

17. Luftkvalitet

Naturvårdsverket skall redovisa förslag till hur det kommande EU-direktivet om luftkvalitet kan genomföras i svensk rätt. Översynen bör ske med utgångspunkten att förslagen och konsekvensbedömningarna i rapporten "Samordnad kontroll av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft - Redovisning av ett regeringsuppdrag" skall anpassas så att de överensstämmer med det kommande direktivet. I lämpliga delar skall författningsförslag lämnas. Uppdraget skall rapporteras senast fyra månader efter det att direktivet har antagits.

18. Utveckling av EU:s system för handel med utsläppsrätter

Naturvårdsverket och Statens energimyndighet skall tillsammans delta i arbetet med att genomföra och förbättra Europaparlamentets och rådets direktiv2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG. I uppdraget ingår att löpande bistå Regeringskansliet i arbetet med att utveckla handelssystemet och analysera de förslag som EG-kommissionen och dess arbetsgrupper under det andra klimathandlingsprogrammet har lämnat och väntas lämna avseende bl.a. möjligheten att inkludera flyget, skapa större harmonisering i tilldelning och definitioner samt länka handelssystemet till andra länder och regionala system. Myndigheterna skall redovisa en analys av EG-kommissionens rapport som enligt artikel 30 i direktivet för handel med utsläppsrätter skall överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Denna analys skall redovisas till regeringen senast tre månader efter det att EG-kommissionen har avgivit sin rapport. Myndigheterna får fördela uppgiften mellan sig utifrån respektive kompetensområden men slutrapporteringen skall ske samlat. Omfattningen av arbetet bör stämmas av regelbundet med Regeringskansliet för att anpassa utredningsbehov till tillgängliga resurser och tidplan utifrån den internationella processen.

19. Rapportering enligt direktivet om handel med utsläppsrätter

Naturvårdsverket och Statens energimyndighet skall tillsammans senast den 11 juni 2007 redovisa förslag till rapport på engelska till EG-kommissionen i enlighet med artikel 21 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter av växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG.

20. Regelförenkling

Naturvårdsverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 december 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010. Naturvårdsverket skall i ett första steg redovisa underlag till Miljödepartement senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. Naturvårdsverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Naturvårdsverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen. Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader skall Naturvårdsverket senast den 30 mars 2007, till Verket för näringslivsutveckling (Nutek), redovisa sådana förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

21. SWENTEC

Naturvårdsverket skall inom ramen för de delar av sin verksamhet som har anknytning till miljödriven teknikutveckling samverka med Sveriges Miljöteknikråd, SWENTEC (Swedish Environmental Technology Council).

22. Erfarenheter av EU:s system för handel med utsläppsrätter

Naturvårdsverket och Statens energimyndighet skall tillsammans och efter samråd med Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelserna redovisa erfarenheter från tillståndsprövning och tilldelningsförfarande, övervakning, verifiering och rapportering, tillsyn och registerfrågor inom EU:s handel med utsläppsrätter som det tillämpas i Sverige. I rapporteringen skall, om myndigheternas erfarenheter ger anledning därtill, förslag till förbättringar lämnas. Myndigheterna får fördela uppgifterna mellan sig i enlighet med sina respektive ansvarsområden, men skall lämna en gemensam rapport. Uppdraget skall redovisas senast den 31 maj 2007.

Ändring av tidigare lämnat uppdrag

Uppdrag 12 i regleringsbrevet för 2006 avseende Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket skall analysera behovet av ytterligare satsningar för att utveckla miljöövervakningen som underlag för en adaptiv förvaltning av havet och för tillämpningen av ekosystemansatsen. Inom ramen för den revision av miljöövervakningen som redan har påbörjats skall Naturvårdsverket se över hur en ökad samordning mellan all miljöövervakning på land och i söt- och saltvattenmiljöer kan ske, eftersom spridningen av olika ämnen berör alla dessa miljöer. Uppdraget skall redovisas den 1 december 2007 .

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:4

Stöd till friluftsorganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket24 910
ap.10Stöd till friluftsorganisationer (ram)24 910

Villkor för anslag 30:4

ap.10 Stöd till friluftsorganisationer

Anslaget fördelas av Friluftsrådet.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

34:1

Naturvårdsverket (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket339 457
ap.1Naturvårdsverket (ram)339 457

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Naturvårdsverket

1. Av anslaget får högst 5 000 000 kronor användas för bidrag till sådant av andra organiserat bedrivet utvecklingsarbete som främjar de verksamheter Naturvårdsverket ansvarar för. Naturvårdsverket får fördela ytterligare 5 000 000 kronor till ideella miljöorganisationers arbete.
2. Naturvårdsverket skall fördela högst 5 000 000 kronor till insatser för information om rovdjur och för att utvärdera informationssatsningen, varav högst 4 000 000 kronor skall tilldelas rovdjurscentra efter ansökan.

34:2

Miljöövervakning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket275 956
ap.1Miljöövervakning (ram)191 336
ap.2Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m. (ram)16 300
ap.6Bidrag till ideella miljöorganisationer (ram)7 600
ap.7Bidrag till Swedish Water House (ram)3 000
ap.8Program för utsläpp och avfall (ram)57 720

Villkor för anslag 34:2

ap.1 Miljöövervakning

Miljömålsrådet får fördela högst 163 836 000 kronor till övervakning av miljötillstånd i den yttre miljön, inklusive viss internationell rapportering. Miljömålsrådet får fördela högst 27 500 000 kronor till miljömålsuppföljning.

ap.2 Bidrag till åtgärder för miljökrav vid offentlig upphandling m.m.

Naturvårdsverket skall till AB Svenska Miljöstyrningsrådet utbetala 500 000 kronor för informationsinsatser m.m. för att stimulera organisationer till nya och förnyade registreringar enligt EMAS-förordningen. Resterande medel skall fördelas enligt följande för insatser i enlighet med regeringens skrivelse 2006/07:54 Miljöanpassad offentlig upphandling. 14 300 000 kronor skall utbetalas till AB Svenska Miljöstyrningsrådet för arbete med miljökrav vid offentlig upphandling. 500 000 kronor vardera skall utbetalas till Nämnden för offentlig upphandling respektive Ekonomistyrningsverket för informations- och utbildningsinsatser.  500 000 kronor disponerar Naturvårdsverket för uppföljning av handlingsplanen.

ap.6 Bidrag till ideella miljöorganisationer

Anslagsposten skall användas för bidrag till ideella miljöorganisationers arbete. Naturvårdsverket beslutar om fördelningen av medlen.

ap.7 Bidrag till Swedish Water House

Anslagsposten skall användas för bidrag till verksamheten vid Swedish Water House (SWH). Naturvårdsverket skall, efter samråd med Regeringskansliet, utbetala bidraget till Stockholm International Water Institute (SIWI) vid Stockholm Vatten AB eller, om stiftelsen SIWI har hunnit bildas, till stiftelsen SIWI för projekt SWH. Bidraget skall användas till att genom utåtriktad verksamhet i form av utbildningar, seminarier, deltagande i internationella möten och processer, internetbaserad information etc. förmedla kunskap och erfarenheter framförallt inom området integrerad vattenförvaltning. Naturvårdsverket skall senast den 15 april 2008 redovisa till regeringen hur bidraget till SWH använts och ge en bedömning av i vilken grad det har bidragit till de angivna syftena.

ap.8 Program för utsläpp och avfall

Anslagsposten skall användas för programmet för utsläpp och avfall, för utvecklingsarbete för internationell rapportering och för arbete med utsläppsrätter.

34:3

Åtgärder för biologisk mångfald (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket1 961 822
ap.1Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag (ram)218 000
ap.2Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m. (ram)1 743 822
Disponeras av regeringen0
ap.3Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 34:3

ap.1 Bidrag till kalkning av sjöar och vattendrag

1. Anslagsposten disponeras för bidrag enligt förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag.
2. Högst 30 000 000 kronor disponeras för analys av långsiktiga effekter av kalkningsverksamheten samt för utvecklingsinsatser.
3. Högst 10 000 000 kronor får användas för markkalkning och andra insatser i enlighet med utvecklingsfasen av Skogsstyrelsens åtgärdsprogram mot markförsurning och för ett hållbart brukande av skogsmarken.

ap.2 Kostnader för investeringar för naturvård och skötsel av skyddade områden m.m.

1. Anslagsposten disponeras för ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken såvitt avser Naturvårdsverkets ansvarsområde.
2. Anslagsposten disponeras för kostnader för förvärv samt avtalslösningar för statens räkning av värdefulla naturområden.
3. Anslagsposten disponeras för statsbidrag till kommun eller kommunal stiftelse för områdesskydd av värdefulla naturområden.
4. Anslagsposten disponeras för utredningar och inventeringar som ger underlag för både skydd av värdefulla naturområden och förslag till utpekande till nätverket Natura 2000 samt förhandlings- och värderingskostnader efter prövning i varje enskilt fall i samband med skyddsåtgärder enligt miljöbalken.
5. Anslagsposten disponeras för upprättande och genomförande av åtgärdsprogram, viltförvaltning samt inventeringar m.m. för arter och livsmiljöer.
6. Anslagsposten disponeras för kostnader för skötsel, fastighetsförvaltning, uppföljning och övervakning av nationalparker, naturreservat och andra områden med områdesskydd samt nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, världsarv, Ramsarområden, biosfärområden och områden som ingår i eller föreslås ingå i nätverket Natura 2000.
7. Inkomster från försäljning av fastigheter skall tillföras anslaget. Intäkter av uthyrning m.m. får användas i verksamheten under anslaget.
8. Högst 109 000 000 kronor disponeras för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Härav skall 89 700 000 kronor fördelas till länsstyrelserna. Resterande medel skall fördelas enligt följande. 6 000 000 kronor fördelas till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter för Norra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt för arbete med kartläggning, analys och åtgärder i enlighet med förslag nr 1 i Aktionsplan för havsmiljön(Naturvårdsverket, rapport 5563). 1 500 000 kronor skall tilldelas Sveriges meteorologiska och hydrologiska instititut (SMHI) för främst anpassning av databaser för delavrinningsområden, anpassning av hydrologisk information för internationell rapportering samt framtagande av hydrologiskt och hydrografiskt underlag för vattenmyndigheternas arbete. 5 300 000 kronor skall tilldelas Sveriges geologiska undersökning för färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd i övrigt till vattenmyndigheterna. 6 500 000 kronor disponeras av Naturvårdsverket för arbete med EG:s ramdirektiv för vatten till i huvudsak dels utveckling av vägledningsmaterial för vattenförvaltningen, dels utveckling av datavärdskap samt av vissa gemensamma dataunderlag, databaser och geografiska informationsskikt för berörda myndigheters och kommuners arbete på området, dels kostnader för avtal om deras tillång till data från centrala databaser, i första hand hos SMHI, dels konsultstöd för rapportering enligt direktivet och av utveckling av metodstöd för ekonomiska analyser, dels särskilda informationsinsatser.
9. Högst 7 000 000 kronor får fördelas för arbete med att utveckla modellunderlag inom ramen för Baltic Nest för beslut om åtgärder mot övergödning av Östersjön i det internationella arbetet med att restaurera Östersjön i enlighet med förslag nr 27 i aktionsplanen för havsmiljön.
10. Högst 17 000 000 kronor får, efter samråd med Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet, fördelas till länsstyrelserna för arbete med återskapande av våtmarker i odlingslandskapet i enlighet med uppdrag 18 i regleringsbrevet för 2007 för länsstyrelserna. Medlen får användas för såväl länsstyrelsernas som kommunernas insatser.  
11. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) till planerad övervakning inom ramen för arbete med programmet att följa och analysera utveckling av sjukdomstillstånd hos vilda djurpopulationer. Därutöver får högst 3 000 000 kronor utbetalas till SVA för eventuella akuta åtgärder som genomförts i samråd med Naturvårdsverket.
12. Högst 600 000 kronor får utbetalas till länsstyrelserna i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län för genomförande av en enkätundersökning om användningen av terrängskotrar i fjällområdet, som gavs som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till nämnda länsstyrelser.
13. Högst 700 000 kronor får utbetalas per länsstyrelse i Stockholms, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Västra Götalands, Dalarnas och Västerbottens län för arbete med regionala landskapsstrategier, som gavs som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till nämnda länsstyrelser.
14. Högst 300 000 kronor får utbetalas per länsstyrelse i Gotlands, Jämtlands, Norrbottens, Värmlands och Västra Götalands län för arbete med länsvisa program för natur- och kulturturism, som gavs som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till nämnda länsstyrelser.
15. Högst 720 000 kronor får utbetalas till Konjunkturinstitutet för arbete med samhällsekonomisk monetär värdering av biologisk mångfald, som gavs som uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till Konjunkturinstitutet.
16. Högst 4 200 000 kronor får utbetalas till Centrum för biologisk mångfald för arbete med att utveckla och genomföra ett Nationellt program för lokal och traditionell kunskap, som gavs i regeringsbeslut den 15 december 2005 (dnr M2005/6448/N) som uppdrag till Centrum för biologisk mångfald.
17. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas till Länsstyrelsen i Norrbottens län för arbete med att utveckla formen för förvaltningen av världsarvet Laponia i enlighet med hemställan den 30 juni 2006 (dnr M2006/2962/Na).
18. Högst 3 000 000 kronor får utbetalas till länsstyrelserna för fortsatt arbete med den lokala och kommunala naturvårdssatsningen, främst beträffande slutrapportering, slutredovisning och erfarenhets- och kunskapssammanställning från projekten.
19. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas till Rossby center för arbete med regional klimatmodellering som ger underlag för bedömningar av hur framtida klimatförändringar påverkar ekosystem och därmed biologisk mångfald.
20. Högst 1 500 000 kronor disponeras för Naturvårdsverkets arbete med LIFE+.

34:4

Sanering och återställning av förorenade områden (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket499 023
ap.1Sanering och efterbehandling av förorenade områden (ram)499 023
Disponeras av Sveriges geologiska undersökning7 000
ap.3Sanering o återställ - del till SGU (ram)7 000
Disponeras av Statens strålskyddsinstitut1 000
ap.4Sanering o återställ - del till SSI (ram)1 000

Villkor för anslag 34:4

ap.1 Sanering och efterbehandling av förorenade områden

Av anslagsposten får högst 492 523 000 kronor utbetalas 2007.

1. Anslaget disponeras för bidrag enligt förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden.
2. Anslaget får användas för att finansiera undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder, för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida sanerings- och återställningsinsatser i landet samt för arbete med tillsyn över förorenade områden hos länsstyrelserna i syfte att öka inslaget av privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder så att det framtida behovet av bidragsfinansiering minskar.
3. Anslaget får disponeras för verkställighetskostnader samt för utrednings- och åtgärdskostnader som återkrävs av ansvariga enligt miljöbalken eller äldre lagstiftning.

ap.3 Sanering o återställ - del till SGU

Anslagsposten disponeras för inventering samt, i enlighet med delmålens prioriteringar, genomförande av ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar för objekt som förorenats av statlig organisation som inte längre finns kvar.

ap.4 Sanering o återställ - del till SSI

Anslagsposten disponeras för omhändertagande av historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk verksamhet, dvs. avfall som uppkommit före den 1 juli 2006. Bidrag får utbetalas till enskilda.

34:5

Miljöforskning (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket86 312
ap.1Miljöforskning (ram)86 312

Villkor för anslag 34:5

ap.1 Miljöforskning

1. Naturvårdsverket skall utbetala högst 20 000 000 kronor till Stiftelsen för institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL). Beslut fattas av SIVL då överenskommelse har träffats med näringslivet om samfinansierad forskning och utvecklingsverksamhet vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Medlen till stiftelsen får även användas för nationell finansiering av EU-projekt.
2. Naturvårdsverket beslutar om fördelning av medlen till övrig miljöforskning. Verksamheten får omfatta forskningsbidrag, uppdragsforskning, forskningsbedömningar samt kunskapsöverföring från forskning, kunskapssammanställningar och utredningar med anknytning till forskningen.
3. Forskningsmedlen skall främst finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete med t.ex. miljökvalitetsmålen, miljöbalken samt underlag för internationellt förhandlingsarbete. Naturvårdsverket skall via anslaget finansiera Sveriges bidrag till den internationella klimatpanelen (Intergovernmental Panel for Climate Change, IPCC). Anslaget kan också användas för svenska forskares deltagande i IPCC-arbetet.
4. Högst 1 000 000 kronor får användas för effektuppföljning av verksamheten beträffande biologisk myggkontroll vid Nedre Dalälven.

34:10

Stöd till klimatinvesteringar (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket492 750
ap.1Stöd till klimatinvesteringar (ram)359 000
ap.2Administration och information (ram)36 000
ap.3Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor (ram)0
ap.4Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel (ram)97 750

Villkor för anslag 34:10

ap.1 Stöd till klimatinvesteringar

Anslagsposten disponeras för stöd till klimatinvesteringsprogram i enlighet med förordningen (2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram. Högst 5 000 000 kronor får användas för stöd till arbete med lokala klimatstrategier med prioritering av små kommuner. Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Naturvårdsverket med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 75 procent av tilldelat anslag. Naturvårdsverket får disponera anslagssparande från 2007 för att infria åtaganden gjorda till och med 2007.

ap.2 Administration och information

Anslagsposten får användas för utgifter i samband med administration, information och utvärdering av klimatinvesteringsprogrammen och de lokala investeringsprogrammen för ekologisk hållbarhet. Högst 15 000 000 kronor får användas för klimatinformation. Av dessa skall 1 000 000 kronor utbetalas till Vetenskapsrådet för informationsinsatser under det internationella polaråret (IPY). Medlen skall fördelas av den svenska IPY-kommittén. Resterande medel skall i första hand användas för att bearbeta, översätta och sprida informationen från IPCC:s fjärde utvärdering och andra forskningsresultat, kunskap om klimatfrågans problem och lösningar samt för att sprida svenska erfarenheter internationellt. Anslagsposten får därutöver belastas med högst 2 000 000 kronor för sektorsmyndigheternas arbete med beredning av åtgärder inom sina respektive kompetensområden i klimatinvesteringsprogrammen, samt med högst 5 000 000 kronor för länsstyrelsernas administration.

ap.3 Stöd till kommunalt nätverk för klimatfrågor

Anslagsposten får användas för stöd till kommuners samverkan för arbete med klimatfrågor.

ap.4 Stöd till åtgärder för främjande av förnybara drivmedel

Anslagsposten disponeras för bidrag i enlighet med förordningen om statliga bidrag till åtgärder för främjande av distibution av förnybara drivmedel. Bidrag får utbetalas när förordningen har trätt i kraft. Med undantag från 20 a § anslagsförordningen (1996:1189) får Naturvårdsverket med stöd av tilldelat anslag ingå åtaganden som medför utgifter under följande budgetår motsvarande högst 75 procent av tilldelat anslag. Naturvårdsverket får disponera anslagssparande från 2007 för att infria åtaganden gjorda till och med 2007.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2003

34:1

Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket0
ap.1Stöd till lokala investeringsprogram (ram)0

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Stöd till lokala investeringsprogram

Naturvårdsverket får använda anslagssparande från det under utgiftsområde 18 uppförda anslaget 34:1 Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, anslagsposten 1.
Naturvårdsverket får inte disponera överblivna medel från slutreglerade projekt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
30:4 Stöd till friluftsorganisationer
ap.100Inget0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:1 (2003) Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
ap.1 (2003)0Allt0
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
34:1 Naturvårdsverket
ap.110 184Allt0
34:2 Miljöövervakning m.m.
ap.103 %0
ap.20Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.88 2793 %0
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.103 %0
ap.303 %0
ap.40Allt0
34:5 Miljöforskning
ap.103 %0
34:10 Stöd till klimatinvesteringar
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
34:3 ap.334:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagstyp
34:2 Miljöövervakning m.m.
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
34:2 Miljöövervakning m.m.
ap.155 00030 00012 8702010
ap.815 00010 0001 3862010
34:3 Åtgärder för biologisk mångfald
ap.2150 00030 000120 000
34:4 Sanering och återställning av förorenade områden
ap.1600 000250 000245 5822010
34:5 Miljöforskning
ap.1130 00060 00065 3852010
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2007, för anslaget 34:2 Miljöövervakning m.m., ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöövervakning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 55 000 000 kronor för ap. 1 och högst 15 000 000 kronor för ap.8 under 2008-2010.
2. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2007, för anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med områdesskydd, artbevarande och naturvårds- och fastighetsförvaltning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 150 000 000 kronor efter 2007.
3. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2007, för anslaget 34:4 Sanering och återställning av förorenade områden, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med genomförande av saneringsinsatser som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 600 000 000 kronor under 2008-2010.
4. Naturvårdsverket bemyndigas att under 2007, för anslaget 34:5 Miljöforskning, ingå ekonomiska förpliktelser i samband med planering, upphandling och genomförande av miljöforskning som inklusive tidigare åtaganden innebär utgifter på högst 130 000 000 kronor under 2008-2010.
5. Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa om inget annat anges. 

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)85 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)18 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Naturvårdsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2528 288
2007-02-2528 288
2007-03-2528 288
2007-04-2528 288
2007-05-2528 288
2007-06-2528 288
2007-07-2528 288
2007-08-2528 288
2007-09-2528 288
2007-10-2528 288
2007-11-2528 288
2007-12-2528 289
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Naturvårdsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
34:1 ap.1Naturvårdsverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Information och utbildning-7 93208 0006 0002 000-5 932
NOx004 3004 30000
Batterifonden002 5002 50000
Jägarexamen/jaktkortregister007 5007 50000
Summa-7 932022 30020 3002 000-5 932
Belopp angivna i tkr

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Miljöskyddsavgifter2537005 00005 0005 000
Miljöskyddsavgifter - elavfall253703006 4506 45000
Övrig offentligrättslig verksamhet2552001 00001 0001 000
Summa0012 4506 4506 0006 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Investeringar i mark, markanläggningar, byggnader och pågående projekt som sker under anslaget 34:3 Åtgärder för biologisk mångfald, skall inte finansieras genom lån i Riksgäldskontoret.
2. Naturvårdsverket får ta emot bidrag från EU och andra finansiärer för investeringar i mark och byggnader med undantag för föreskriven skyldighet i 5 och 7 §§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Naturvårdsverket får enligt 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Naturvårdsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 20 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Cecilia Malmström
Marianne Wigselius
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Finansdepartementet, BA
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Fiskeriverket
Sjöfartsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Lantmäteriverket
Statens energimyndighet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 2, 2007-06-28

Diarienummerförteckning

M2007/3026/A
(delvis)
M2007/1327/Na
M2006/5280/Hm
M2005/6180/Hm

Senast uppdaterad: