Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2007-05-10
Ku20071464/KR
(delvis)
Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Statens maritima museer
Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:37).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

Målet för Statens maritima museer är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i Statens maritima museers verksamhet.

Ett barnperspektiv skall integreras i Statens maritima museers verksamhet, bl.a. genom att barns och ungdomars möjlighet till inflytande och delaktighet ökar.

Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete skall öka och integreras i Statens maritima museers verksamhet.  

Återrapportering
Myndigheten skall redovisa måluppfyllelsen enligt de kvantitativa och kvalitativa mått som myndigheten finner mest relevanta. Redovisningen skall vara jämförbar mellan olika verksamhetsår.

Resultaten skall redovisas för myndigheten samt i tillämpliga delar per museum.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • regalskeppet Vasas bevarandesituation.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Statens maritima museer skall bl.a. redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa

 • måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse,

 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök,

 • åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik.

Mål 3

Utveckla den pedagogiska verksamheten i samarbete med bl.a. skola, universitet, högskola samt andra kulturinstitutioner.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål

Öka kunskapen inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Statens maritima museer skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Statens maritima museer skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för år 2006 respektive år 2007 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning skall ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar Kulturrådet lämnar.

Lokalkostnader

Statens maritima museer skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2007. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till respektive hyresvärd.

Lönebidrag

Statens maritima museer skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.

Prognoser 2007-2010

Statens maritima museer skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 23 januari 2007

- den 7 mars 2007

- den 2 maj 2007

- den 2 augusti 2007

- den 30 oktober 2007

4

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens maritima museer skall till Statens kulturråd senast den 5 april, 5 juli och 5 oktober 2007 samt den 5 januari 2008 lämna uppgifter om den månadsvisa besöksutvecklingen på myndighetens museer. Uppgifterna skall redovisas per museum och skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året uppdelat på besökare under 19 år, respektive 19 år och äldre.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av förändringar gällande entréavgifter.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:27

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima museer99 422
ap.6Statens maritima museer (ram)99 422

Villkor för anslag 28:27

ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten skall minst 2 miljoner kronor användas för bevarandeåtgärder avseende regalskeppet Vasa.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
28:27 Centrala museer: Myndigheter
ap.62 9833 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)32 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 842
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-258 285
2007-02-258 285
2007-03-258 285
2007-04-258 285
2007-05-258 285
2007-06-258 285
2007-07-258 285
2007-08-258 285
2007-09-258 285
2007-10-258 285
2007-11-258 285
2007-12-258 287
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:27 ap.6Statens maritima museer

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter008 2428 24200
Vasamuseet0069 71469 71400
Summa0077 95677 95600
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2007 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöhistoriska museet och Marinmuseum skall för barn och unga upp till 19 år ha fri entré till alla utställningar. Statens maritima museers verksamhet vid Vasamuseet, med undantag för lokalkostnaderna samt bidrag för att genomföra bevarandeprogrammet avseende regalskeppet Vasa, finanseras med avgifter. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av myndigheten. Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • entréer och visningar
 • föreläsningar och annan publik verksamhet; verksamhet som riktas särskilt till barn och unga skall särredovisas
 • butiksförsäljning
 • konferensverksamhet
 • avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen
 • övrigt

Statens maritima museer skall redovisa besöksstatistik samt entré- och försäljningsintäkter i förhållande till kostnader för verksamheten vid Vasamuseet.

Statens maritima museer får i mån av tillgängliga medel lämna bidrag till vård och bevarande av historiskt värdefulla fartyg, främst segelfartyg.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens maritima museer skall i årsredovisningen för 2007 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Matilda Berggren
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet, ESA
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer