Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:3

2007-04-12
UD2007/12774/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 8:1  ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om att anvisa medel på anslaget 8:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 07, bet. 2006/07:UU2, rskr. 2006/07:56).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

8:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen185 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)185 000

Villkor för anslag 8:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Av tillgängliga medel på anslagsposten får Rikspolisstyrelsen under 2007 utbetala högst 185 000 000 kronor.

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen (se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Medel skall användas för nedanstående verksamhet planerad för 2007, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

Förkortning

Indikativa belopp mnkr

AfrikaFN:s insats i Demokratiska Republiken Kongo

MONUC

13,0

EU:s insats i Demokratiska Republiken Kongo

EUPOL

3,0

FN:s insats i Sierra Leone (f.d. UNAMSIL)

UNIOSIL

3,2

FN:s insats i Liberia

UNMIL

15,0

FN:s insats i Sudan

UNMIS

21,0

EU:s stöd till AMIS II, Darfur, AU

AMIS

9,2

AsienNato:s insats i Afghanistan

ISAF/PRT

8,0

FN:s insats i Östtimor

UNMIT

8,0

OSSE:s insats i Kirgizistan


1,5

EuropaOSSE:s insats i Serbien


4,5

OSSE:s insats i Makedonien


1,5

FN:s insats i Kosovo

UNMIK

50,6

EU:s insats i Bosnien-Hercegovina

EUPM

13,3

EU:s insats i Kosovo

EUPT

3,0

OSSE:s insats i Montenegro


1,5

OSSE:s insats i Kroatien


1,3

OSSE:s insats i Södra Kaukasien


1,5

MellanösternEU:s stöd till Palestinska Myndigheten

EUCOPPS

8,5

EU:s gränsövervakningsinsats i Gaza, Rafah

EU BAM

9,4

ÖvrigtPolisutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan


8,0

Summa


185,0

Nya eller utökade insatser har tillkommit enligt separata regleringsbrevsändringar.

Verksamhet

Förkortning

Resurstillskott,

indikativa belopp mnkr

FN:s insats i Georgien 

UNOMIG

(0)
5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
8:1 Biståndsverksamhet
ap.120Allt0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Annelie Almkvist
Kopia till

SB Internrevisionen
Ju-PO
UD-UrP
UD-UrIU
UD-KSA
UD-EC
UD-SP
UD-UP
UD-USTYR
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA RK Ekonomi
Riksdagen UU
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen