Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:5

2007-05-16
U2007/3867/SAM
Statistiska centralbyrån
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 25:80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr 2006/07:54) .

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:80

Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Statistiska centralbyrån7 300
ap.1Statistiska centralbyrån (ram)7 300
Disponeras av Kammarkollegiet1 736
ap.3Medel som fördelas efter regeringens beslut (ram)1 736
Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet1 600
ap.5Informationsinsatser om EU:s nya utbildningsprogram (ram)1 600
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet1 100
ap.2OECD-CERI:s indikatorprojekt jämte annan internationell jämförande statistik m.m. (ram)1 100

Villkor för anslag 25:80

ap.1 Statistiska centralbyrån

25:80 ap.1 Statistiska centralbyrån Anslagspost 1: Anslaget får användas för utgifter enligt följande:

1. Utbildningsstatistisk årsbok, statistikhäftet På tal om utbildning, årlig undersökning av invandrares utbildning, vuxenutbildningsstatistik, elevpanelundersökningarna, statistik över utbildningskostnader samt internationella jämförelser och gemensam utbildningsstatistik. Vad gäller undersökningen av utbildning bland invandrade, skall Statistiska centralbyrån (SCB) samverka med Migrationsverket samt andra berörda myndigheter om utveckling av metoder för uppgiftsinsamling.

2. Enligt förordningen (1988:137) med instruktion för SCB skall myndigheten göra långsiktiga prognoser och analyser enligt särskilda regeringsbeslut. SCB skall göra analyser av trender i samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad och för det löpande arbetet med långsiktiga prognoser enligt nedan. Redovisningarna skall även vara uppdelade på kvinnor och män.

a) Efterfrågeprognoser skall täcka hela arbetsmarknaden på både kort och lång sikt.

b) SCB:s analyser skall bland annat omfatta flöden för olika utbildningsgrupper in i och ut ur landet, långsiktiga effekter av demografiska förändringar på utbildning och arbetsmarknad, efterfrågan och tillgången på utbildade från hela utbildningsområdet inklusive forskarutbildade, hur konjunktursvängningar påverkar förhållandet mellan utbildning och arbetsmarknad samt internationella jämförelser.

c) En övergripande publicering bör ske minst vart tredje år. Därutöver skall årliga uppföljningar göras.

3. Utveckling av högskoleenkät rörande forskning.

4. SEI-kodning av yrkesregistret.

ap.3 Medel som fördelas efter regeringens beslut

Medel betalas ut enligt särskilda beslut av regeringen.

ap.5 Informationsinsatser om EU:s nya utbildningsprogram

Anslagsposten får belastas med kostnader för lansering av EU:s nya utbildningsprogram för livslångt lärande 2007-2013

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:80 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning
ap.1219Allt0
ap.2333 %0
ap.3523 %0
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Lars Santesson
Likalydande till

Regeringskansliet
Kammarkollegiet
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Migrationsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet