Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2007-04-19
IJ2007/1466/D
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5
971 86 LULEÅ
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Riksdagen har beslutat om anslaget 47:1 Åtgärder för nationella minoriteter för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:01, utg.omr. 01, bet. 2006/07:KU1, rskr. 2006/07:46).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

47:1

Åtgärder för nationella minoriteter (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län6 250
ap.1Statsbidrag till kommuner och landsting (ram)6 000
ap.2Regionala uppföljningsinsatser (ram)250
Disponeras av Institutet för språk och folkminnen187
ap.6Språkvård för nationella minoritetsspråk (ram)187
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.9Åtgärder för den romska minoriteten (ram)0
Disponeras av regeringen4 000
ap.3Stöd för nationella minoriteter (ram)4 000
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet0
ap.8Åtgärder för den romska minoriteten (ram)0

Villkor för anslag 47:1

ap.1 Statsbidrag till kommuner och landsting

Anslagsposten avser statsbidrag till kommunerna inom förvaltningsområdena för samiska respektive finska och meänkieli samt till Norrbottens läns landsting. Statsbidraget skall avse kostnader för åtgärder som följer av lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Föreskrifter om medlens fördelning finns i förordningen (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av samiska, finska och meänkieli.

ap.2 Regionala uppföljningsinsatser

Från anslagsposten finansieras administration av bidragen till kommunerna och landstinget.

Från anslagsposten finansieras också insatser för att följa upp och utvärdera de regionala åtgärderna, samt för att inom ramen för detta arbete samråda med och inhämta kunskap från Sametinget. Även informationsinsatser får finansieras från anslagsposten.

Medel från anslagsposten får även användas för uppdraget att analysera hur kommunerna och landstinget hittills använt statsbidraget och ge förslag på hur medlen skall kunna användas och fördelas framöver. Uppdraget finns beskrivet i regleringsbrevet till länsstyrelserna.

ap.3 Stöd för nationella minoriteter

Från anslagsposten finansieras stöd till verksamhet som främjar regeringens minoritespolitiska mål, i huvudsak statsbidrag till Sametinget och organisationer som företräder nationella minoriteter. Föreskrifter om statsbidragets fördelning finns i förordningen (2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter. Vid beräkning av fördelningen av statsbidraget skall en sådan fast del som anges i 3 § förordningen uppgå till minst 400 000 kronor.

ap.6 Språkvård för nationella minoritetsspråk

Anslagsposten avser bidrag för att bygga upp och bedriva en språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

ap.9 Åtgärder för den romska minoriteten

Från anslagsposten får finansieras kostnader som Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10) har för att i enlighet med direktiven (dir. 2006:101) stödja insatser som syftar till att motverka diskriminering och skapa kunskap, såväl bland myndigheter och kommuner som hos romer, om livsvillkoren för romer i Sverige och hur dessa kan förbättras.

Medlen får även användas för att täcka Kammarkollegiets kostnader för utbetalningarna till delegationen och till de övriga mottagare som delegationen beslutat.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.603 %0
ap.8000
ap.909000
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
47:1 ap.747:1 ap.9100 %
47:1 ap.547:1 ap.6100 %
47:1 ap.847:1 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagstyp
47:1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap.5ram
ap.7ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Abraham Haro
Likalydande till

Institutet för språk och folkminnen
Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/F
Jordbruksdepartementet/JFS
Kulturdepartementet/Kr
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK
Delegationen för romska frågor
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Sametinget
Sveriges Kommuner och Landsting