Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2007-04-12
U2007/2923/SV
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 25:15 (2006) Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 25:15 (2006) Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

25:15

Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.1Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:15 (2006) Bidrag till vissa organisationer för uppsökande verksamhet
ap.1 (2006)0Inget0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Robert Modlitba
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket