Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2007-02-22
IJ2007/865/KO
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 40:6
Riksdagen har beslutat om och anslaget 40:6 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:73).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)2 187
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 187

Villkor för anslag 40:6

ap.1 Det nordiska miljömärkningssystemet

  • Villkoren gäller för anslagsposterna 1 och 2.
  • Anslaget disponeras av Kammarkollegiet för utbetalning till SIS Miljömärkning AB och avser bidrag för utveckling av miljömärkningskriterier för konsumentprodukter (se prop. 2006/07:1, utgiftsområde 18).
  • Medlen betalas ut efter rekvisition kvartalsvis i efterskott med en fjärdedel av 2 187 000 kronor.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emilia Högquist
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Fi/BA
M/Hm
N/ES
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
SIS Miljömärkning AB