Finansdepartementet


Regeringsbeslut
5

2007-05-16
Fi 2007/1638
(delvis)
Verket för förvaltningsutveckling
Box 214
101 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Verket för förvaltningsutveckling
Riksdagen har beslutat om Verket för förvaltningsutvecklings verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Verket för förvaltningsutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingE-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet
En kompetent förvaltning

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Förvaltningspolitiken syftar till att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Svensk statsförvaltning skall vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Viktiga delmål för verksamheten är att utveckla styrning, och då inte minst ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.

1.1.1.1

Verksamhetsgren E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet

Mål

Förvaltningen tillämpar en säker, effektiv och samordnad informationshantering och har automatiserat lämpliga delar av sin ärendehantering.

Verket skall

1. driva på utvecklingen av elektronisk förvaltning. Denna ska stå sig väl i internationell jämförelse och vara harmoniserad med europeisk utveckling,

2. skapa vägledningar och riktlinjer för myndigheternas arbete med att automatisera ärendehanteringen och förenkla tillgången till registerinformation,

3. utveckla förvaltningsgemensamma specifikationer som kan ligga till grund för myndigheternas utvecklingsarbete,

4. främja användning av ändamålsenliga varor och tjänster inom området informationsteknik genom upphandling till effektiva villkor och låga kostnader.

Återrapportering

Verket skall

1. redogöra för sina insatser och resultat såvitt avser utvecklingen av elektronisk förvaltning,

2. redovisa sina insatser och lämna en övergripande analys kring utvecklingen av automatiserad ärendehantering och den elektroniska tillgången till registerinformation,

3. redogöra för insatser och beslut om föreskrifter, vägledningar, riktlinjer och förvaltningsgemensamma specifikationer som avses ligga till grund för myndigheternas utvecklingsarbete,

4. redovisa användningen av ramavtal och beräknade besparingar samt

5. redovisa hur arbetet fortskrider med rättsinformationssystemet.

1.1.1.2

Verksamhetsgren En kompetent förvaltning

Mål

Förvaltningen inger förtroende och tillit.

Verket skall

1. ge efterfrågestyrt och behovsrelaterat stöd till statliga myndigheters strategiska kompetensförsörjning genom generella utvecklingsinsatser,

2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen,

3. utveckla och tillhandahålla efterfrågestyrda utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen bland annat för förändring och utveckling av elektronisk förvaltning,

4. tillhandahålla utbildningar som tidigare anordnats av Regeringskansliet i huvudsak inom områdena

  • administration, ekonomi, den statliga budgetprocessen m.m.,
  • EU-utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen,
  • sektorsövergripande frågor. Omfattning och innehåll skall bestämmas i samråd med Regeringskansliet,

5. administrera och informera om nordisk och europeisk utbytestjänstgöring samt concours.

Återrapportering

Verket skall

1. redogöra för insatser och för de olika typer av stöd som bedrivits inom området strategisk kompetensförsörjning samt vilka delar och hur stor del som finansieras via avgifter. I de fall kostnadstäckning inte tillämpas skall verket redogöra för skälen.

2. senast den 15 augusti 2007 lämna en rapport avseende analys av statsförvaltningens strategiska kompetensförsörjning,

3. redovisa vilka utbildningar som genomförts och vilka utbildningar eller delar av utbildningar som finansieras via avgifter. Verket ska också redovisa hur man beaktat ett jämställdhetsperspektiv i de utvecklingsinsatser som verket genomför och som riktar sig till den statliga förvaltningen. I de fall kostnadstäckning inte tillämpas skall verket redogöra för skälen.

4. redovisa statistik över målgrupper och deltagande myndigheter avseende genomförda utbildningar. Särredovisning av deltagare från Regeringskansliet skall göras uppdelat per departement samt

5. redovisa insatser som gjorts inom området nordisk och europeisk utbytestjänstgöring samt concours. Verket skall också redovisa utvecklingen inom respektive område.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Verket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti och 30 oktober 2007.

Verket skall för år 2006 göra motsvarande sammanställning och analys av sjukfrånvaron i staten som tidigare publicerats för åren 2003—2005. Sammanställningen skall publiceras i skrift senast den 23 maj 2007. Av skriften skall framgå en analys av sjukfrånvaron och hur situationen har utvecklats i förhållande till åren 2003, 2004 och 2005. Uppgifterna per myndighet skall redovisas per sektor.

Verket skall se över verksamheten och omfattningen inom området för elektronisk samhällsinformation som verket bedriver, främst avseende portalen sverige.se. Om det inte finns särskilda skäl för en fortsatt drift av portalen skall den successivt trappas ned och därefter skall verket ta ställning till om portalen kan övergå till annan huvudman, annan myndighet eller helt avvecklas. Verksamheten som avser rättsinformation skall inriktas mot det ansvar som följer av rättsinformationsförordningen (1999:175). Verket skall återrapportera arbetet senast den 2 maj 2007.

4

Uppdrag

Särskilda uppdrag

1. Verket skall redovisa en faktarapport om förvaltningsutvecklingen senast den 1 mars 2007.

2.Verket skall löpande biträda Regeringskansliet (Finansdepartementet) i arbetet med den horisontella styrningen som beskrivs i prop. 2006/07:1, utgiftsområde 2, avsnitt 5. Verkets insatser inom övrig verksamhetsuveckling skall avse metodstöd för pågående och kommande utvecklingsinsatser hos myndigheterna. Verket får främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen genom att erbjuda myndigheter stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet och genom att verka för ökad samverkan.

Återrapportering
Verket skall redovisa sitt arbete med att stödja myndigheternas verksamhetsutveckling och samverkan utöver vad som följer av arbetet med den elektroniska förvaltningen samt bedöma vilket bidrag detta stöd ger till de förvaltningspolitiska målen. Verket skall också redovisa sitt arbete med att följa forskning av betydelse för förvaltningens utveckling samt hur erfarenheter av denna forskning utnyttjas i verkets arbete.

3. För att främja användningen av e-legitimationer skall verket genomföra ett treårigt program med start år 2006. Programmet riktar sig till de statliga myndigheter, kommuner och landsting, vilka enligt verkets bedömning är avropsberättigade till relevanta ramavtal inom eID-området. Satsningen omfattar statliga myndigheter, kommuner och landsting som under perioden sätter nya elektroniska tjänster i drift och som vid tidpunkten för ansökan ännu inte ingått avtal för elektronisk identifiering (eID). Som stöd för fördelning av ekonomiska medel skall verket kartlägga berörda myndigheters, kommuners och landstings planer på driftsättning av e-tjänster som förutsätter eID. Verket skall vidare ta fram standardiserade former för avrop av relevanta ramavtal. Kostnader får endast finansieras i mån av medel.

Återrapportering
Verket skall löpande hålla regeringen informerad och redovisa resultatet i årsredovisningen.

4. Verket skall analysera och redovisa verksamheten och dess totala kostnader inom området för kompetensutveckling. Kostnaderna för olika målgrupper samt bedömning av möjligheten att ta ut avgifter från målgruperna skall redovisas. Förslag och bedömning om hur framtida verksamhet kan finansieras och bedrivas skall lämnas. Verket skall redovisa uppdraget till Regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 april 2007.

5. Verket skall redovisa vilka nationella och internationella arbets- och samverkansgrupper som verket deltagit i. Resursåtgång i personmånader respektive kostnader skall redovisas. 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Verket för förvaltningsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling55 511
ap.1Verket för förvaltningsutveckling (ram)55 511

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Verket för förvaltningsutveckling

Anslaget får användas för utgifter avseende En kompetent förvaltning. Av anslaget skall 5 457 tkr täcka verkets verksamhet och kostnader för deltagare från Regeringskansliet för de utbildningar som överförts från Regeringskansliet.

1:13

E-legitimationer (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling12 930
ap.1E-legitimationer (ram)12 930

Villkor för anslag 1:13

ap.1 E-legitimationer

Anslagsposten får användas för att under ett startår täcka nyuppkomna kostnader hos de myndigheter, kommuner och landsting som sätter nya elektroniska tjänster i drift och som vid tidpunkten för ansökan ännu inte ingått avtal för elektronisk identifiering (eID).

Anslaget får också användas för att under ett fortsättningsår subventionera kostnader för elektronisk identifiering (eID) hos dem som fått hjälp med startår.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 1998

D:003

Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.2Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området (ram)0

Villkor för anslag D:003

ap.2 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området

Anslaget får användas för ändamål inom ramen för myndighetens verksamhetsfält. Utgifter för En kompetent förvaltning skall i första hand redovisas mot detta anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
1:8 Verket för förvaltningsutveckling
ap.11 665Allt0
1:13 E-legitimationer
ap.105 1210
D:003 (1998) Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området
ap.2 (1998)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:8 (2005) Statens kvalitets- och kompetensråd
ap.3 (2005)ram
1:12 (2004) Utveckling av 24-timmarsmyndigheten
ap.3 (2004)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för förvaltningsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 625
2007-02-254 625
2007-03-254 625
2007-04-254 625
2007-05-254 625
2007-06-254 625
2007-07-254 625
2007-08-254 625
2007-09-254 625
2007-10-254 625
2007-11-254 625
2007-12-254 636
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för förvaltningsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Verket för förvaltningsutveckling

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
IT-upphandling014 00040 00045 000-5 0009 000
Kompetensutveckling000000
Summa014 00040 00045 000-5 0009 000
Avgifter enligt 4 § Avgiftsförordningen (1992:191)
En kompetent förvaltning003 30003 3003 300
Belopp angivna i tkr

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IT-upphandling 

Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

En kompetent förvaltning 

Verket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 2 § 6-8 förordningen (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna får disponeras av Verket för förvaltningsutveckling och skall redovisas mot anslag 1:8, ap.1 Verket för förvaltningsutveckling.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. För kursdeltagare anställda vid Regeringskansliet gäller följande. Verket får ta ut kursavgift motsvarande rörliga kostnader vid internat och resor i samband med utrikes EU-utbildningar. Vid utbildningar i övrigt som förts över från Regeringskansliet är kostnaden för deltagare från Regeringskansliet finansierad inom ramen för anslaget (1:8 Verket för förvaltningsutveckling).

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verket får även undantag från kravet att lämna finansieringsanalys i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SMS

Senast uppdaterad: