Finansdepartementet


Regeringsbeslut
13

2007-03-01
Fi2007/1477(delvis)
Finansinspektionen
Box 6750
113 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Finansinspektionen
Riksdagen har beslutat om Finansinspektionens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Finansinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Finansiella system och tillsynFinansiell tillsyn och normgivningTillsyn
Regelgivning
Tillstånd och anmälningar
Statistik

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Finansiella system och tillsyn

Mål

Målet för politikområdet är att det finansiella systemet skall vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd, att reglering och tillsyn skall bidra till förtroendet för den finansiella sektorn, att tillsynen skall bedrivas effektivt, att statens finansförvaltning skall bedrivas effektivt samt att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

1.1.1

Verksamhetsområde Finansiell tillsyn och normgivning

Mål

Att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

Att bidra till konsumentskyddet inom det finansiella systemet.

De åtgärder som vidtas i syfte att uppnå de övergripande målen skall vägas mot eventuella negativa effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Återrapportering

Lämna en samlad bedömning av om myndigheten uppfyllt målen för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Finansiellt och operativt stabila företag med väl fungerande intern kontroll och sund balans mellan kapital och risker.

Företagens åtaganden gentemot kunder skall kunna uppfyllas.

Väl genomlysta produkter och finansiella tjänster med relevanta villkor presenterade på ett rättvisande sätt.

Motverka förtroendeproblem samt att den finansiella sektorn används för oegentligheter och brottsliga syften.

Återrapportering

Redovisa antalet avslutade tillsynsärenden, nedlagd arbetstid på dessa, fördelade på riskkategori, samt principerna för hur tillsynen prioriterats mellan företag av olika storlek och riskkategori. Redovisningen skall innehålla en jämförelse med motsvarande uppgifter för tidigare år.

Redovisa antalet temaundersökningar och vilka initiativ som tagits med anledning av dessa.

Redovisa antalet beslutade sanktionsavgifter och andra sanktioner. Redovisningen skall delas upp på respektive lag.

För åren 2005 — 2007 redovisa i vilken omfattning beslut av Finansinspektionen har överklagats och i vilken utsträckning de överklagade besluten har ändrats.

Redovisa hur tillsynen har bedrivits för att i ett tidigt skede kunna identifiera livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor med för hög finansiell risk och en analys av tillsynsmetodens effektivitet.

Redovisa en bedömning av hur företagens placeringsriktlinjer och tillgångsplaceringar har förändrats till följd av genomförandet av tjänstepensionsdirektivet.

Redovisa en bedömning av företagens rådgivning, information och klagomålshantering gentemot kunderna. Redovisningen skall särskilt uppmärksamma hur kraven på en god information och genomlysning tillgodoses på fond- respektive försäkringsmarknaden.

Redovisa de initiativ som tagits för att motverka intressekonflikter och förtroendeproblem inom den finansiella sektorn, t.ex. i livförsäkringsbolag och värdepappersinstitut.

Redovisa insatser som gjorts för att förhindra att det finansiella systemet används i brottsliga syften med avseende på regelefterlevnad, tillsynsmetoder och samverkansformer. Insatser för att säkerställa efterlevnaden av lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skall redovisas. Antalet ärenden som överlämnats till Ekobrottsmyndigheten under åren 2004 — 2007 skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Regelgivning

Mål

Reglerna skall vara enkla, tydliga och ändamålsenliga och

  • bidra till stabilitet och genomlysning av de enskilda finansiella företagen och
  • bidra till ett gott konsumentskydd.

Återrapportering

Redogöra för hur regelgivningen bidragit till stabiliteten i de finansiella företagen och ett gott konsumentskydd.

Redogöra för hur regelgivningsprocessen drivs mot bakgrund av den ökade delegeringen som ny lagstiftning i vissa fall medger.

Redogöra för hur informationsförmedling till berörda görs i samband med regeländringar.

Redovisa resultat av insatserna för att säkerställa en så likformig tolkning som möjligt av de nya kapitaltäckningsreglerna inom EU.

Redogöra för hur arbetet med att införa nya regler bedrivits, hur existerande regler förenklats samt uppgifter om nya, ändrade föreskrifter och allmänna råd.

Redogöra för hur regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen har beaktats i samband med regelgivningen.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Tillstånd och anmälningar

Mål

Handläggningen av tillstånds- och anmälningsärenden skall hålla hög kvalitet, vara snabb och kostnadseffektiv.

Återrapportering

Redovisa i vilken utsträckning kvalitet och kostnadseffektivitet förbättrats i förhållande till tidigare år, samt hur stor andel av ärendena som handläggs inom fastställda tidsramar.

Redovisa uppgifter om genomsnittliga handläggningstider för olika tillstånds- och anmälningsärenden samt totala antalet nedlagda arbetstimmar för sådana ärenden. Jämförelse skall göras med motsvarande uppgifter för åren 2004 — 2006.

Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. Redovisningen skall innehålla en analys av kostnadstäckningsgraden.

Redovisa på vilket sätt kunskap som erhålls i samband med prövning av tillstånds- och anmälningsärenden används för att effektivisera tillsynen.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Statistik

Mål

Verksamheten med finansmarknadsstatistiken skall bedrivas ändamålsenligt och effektivt.

Återrapportering

Redovisa hur uppgiften att ansvara för och utveckla den officiella statistiken inom finansmarknadsområdet har fullföljts.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Med beaktande av övriga mål medverka till att goda förutsättningar finns för att bedriva finansiell verksamhet i såväl Sverige som Östersjöområdet till nytta för både konsumenter och företag.

Återrapportering

Redovisa hur målet har beaktats i tillsynen, regelgivningen och tillståndsgivningen samt genom övriga insatser.

Mål 2

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Finansinspektionen skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar i enlighet med de definitioner som anges i regeringsbeslut (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

  • god förmåga,
  • i huvudsak god förmåga men med vissa brister,
  • viss, men bristfällig,
  • förmåga respektive ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot de risker som identifieras i myndighetens risk- och sårbarhetsanalys och gentemot de omvärldsexempel som Krisberedskapsmyndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras. Åtgärder och verksamheter finansierade av anslaget 7:5 Krisberedskap och effekterna dessa haft på förmågorna skall särredovisas.

Finansinspektionen skall i övrigt:

1. Redovisa avgiftsuttaget enligt förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet fördelat på de olika företagsgrupperna, övriga företag och myndigheter avseende senaste treårsperioden.

2. Redovisa utfallet av samarbetet med Konsumentverket till följd av samrådsskyldigheten myndigheterna emellan.

3. Redovisa de insatser och initiativ som Finansinspektionen vidtagit som företrädare för staten i styrelserna för Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå.

4. Redovisa erfarenheter och kostnader för att införa det IT-baserade systemet för transaktionsrapportering.

5. Redovisa vilka internationella överenskommelser som har träffats mellan Finansinspektionen och andra tillsynsmyndigheter inom EES med anledning av de nya bestämmelserna om tillsyn över finansiella konglomerat och vad överenskommelserna avser.

6. Redovisa utfallet av det mellan Finansinspektionen och länsstyrelsen delade tillsynsansvaret för pensionsstiftelser som följer av de nya tjänstepensionsreglerna.

7. Redovisa utgiftsprognoser för 2007—2010 vid nedan angivna tidpunkter. Varje prognos skall kommenteras i förhållande till tidigare prognostillfälle, i förhållande till budgeten samt till utfallet för 2006. Prognoserna lämnas till regeringen och i Hermes, det senare enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti, samt den 30 oktober 2007.

3

Organisationsstyrning

Intern styrning utvecklas för att förbättra samordning, effektivitet och kvalitet.

Service och information gentemot företag och konsumenter skall förbättras med hjälp av informationstekniken.

Återrapportering

Redovisa genomförda insatser för att säkerställa effektiv samordning inom myndigheten bl.a. avseende uppgifter som begärs in av företagen i samband med tillsyn samt tillstånd och anmälningar.

Redovisa genomförda insatser för att med stöd av informationstekniken förbättra service och information.

Redogöra för utfall av myndighetens lokalbyte vad gäller kostnader och påverkan på den löpande verksamheten. En jämförelse med tidigare lokaler skall lämnas vad gäller kostnader per arbetsplats.

4

Uppdrag

1. Redovisa de initiativ som Finansinspektionen tagit för att utveckla myndighetens verksamhet med anledning av de rekommendationer som lämnats av Riksrevisionen i rapporten om Konsumentskyddet inom det finansiella området — Fungerar tillsynen? (RiR 2006:12). Redovisning lämnas senast den 10 augusti 2007.

2. Redovisa en analys av möjligheterna att genom undersökningar bland konsumenter kartlägga konsumenternas synpunkter avseende konsumentvägledning, statens stöd till konsumenter inom det finansiella området och om Finansinspektionens roll inom konsumentskyddsområdet. Uppdraget skall redovisas efter samråd med Konsumentverket. Redovisning lämnas senast den 31 augusti 2007.

3. Redovisa hur arbetet bedrivs med att bättre möta efterfrågan inom verksamhetsgrenen Tillstånd och anmälningar, utan att verksamheten inom övriga verksamhetsgrenar påverkas negativt. Redovisning lämnas senast den 18 maj 2007.

4. Redovisa förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen och förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet med anledning av ny och planerad lagstiftning. Redovisning lämnas dels den 20 april 2007, dels den 1 oktober 2007. Innan förslagen redovisas skall ett samråd ske med Ekonomistyrningsverket och med berörda branschföreträdare.

5. Redovisa hur arbetet med ledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 av den 27 oktober 2004 om samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheter som ansvarar för konsumentskyddslagstiftningen har bedrivits. Redovisningen skall innehålla vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa efterlevnaden av kraven i förordningen och ske efter samråd med Konsumentverket. Redovisning lämnas dels den 28 september 2007, dels i årsredovisningen.

6. Redovisa de initiativ som tagits för att bemöta de synpunkter avseende Finansinspektionen som framförs i den av Financial Action Task Force (FATF) den 17 februari 2006 antagna utvärderingsrapporten om Sverige. Redovisningen skall även innehålla en redogörelse för vidtagna och planerade insatser och åtgärder för att säkerställa en effektiv tillsyn över kraven i Europaparlamentets och rådets förordning om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel (2005/0138). Redovisning lämnas dels senast den 28 september 2007, dels senast den 30 mars 2008. Vid redovisningen den 30 mars 2008 skall även rutiner för sanktioner vid överträdelser redovisas.

7. Rapporten om stabilitetsläget inom det finansiella området som skall redovisas senast den 15 oktober 2007 skall bl.a. innehålla en redovisning av företagens förmåga att identifiera och hantera risker och hur företagens kapital förhåller sig till deras risker. Redovisningen skall särskilt uppmärksamma effekterna av de nya kapitaltäckningsreglerna. Vidare skall rapporten innehålla en bedömning av livförsäkringsbolagens förmåga att uppfylla sina åtaganden gentemot kunderna, bl.a. om skuldtäckningstillgångarna tillsammans med kapitalbasen utgör en tillräcklig säkerhet för försäkringsåtagandena.

8. Inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. I ett första steg senast den 19 februari 2007 redovisa ett underlag som beskriver inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som bedrivs och kommer att bedrivas. Redovisningen kan också innehålla förslag till förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. I ett andra steg senast den 19 oktober 2007 redovisa ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Uppdrag 12—14 som lämnats i regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Finansinspektionen med rapporteringstidpunkt under 2007

12. Rapporten om konsumentskyddet inom det finansiella området, som skall lämnas den 1 juni 2007, skall bl.a. innehålla en redovisning av genomförda analyser av risker för konsumenterna på de finansiella marknaderna och vilka effekter detta fått för prioritering och planering av myndighetens verksamhet.

13. Finansinspektionen skall i samråd med Konsumentverket kartlägga förekomsten av standardvillkor som tillämpas mellan konsument och näringsidkare på det finansiella området. Uppdraget innebär vidare att analysera om ytterligare behov finns av standardvillkor eller om det förekommer andra brister på detta område och i sådana fall föreslå eller vidta lämpliga åtgärder. Uppdraget skall redovisas i en gemensam rapport från Finansinspektionen och Konsumentverket senast den 1 september 2007.

14. Finansinspektionen ges i uppdrag att arbeta för att informationen till konsumenterna bidrar till målet om ett gott konsumentskydd inom det finansiella området. Uppdraget innebär att se över hur informationen till konsumenterna kan samordnas och bli mer enhetlig såväl hos myndigheter som hos övriga aktörer. Det ingår också att i samråd med Verket för förvaltningsutveckling se över hur myndigheterna kan samverka för att effektivisera framtagandet av informationen med hänsynstagande till de förvaltningspolitiska målen. Uppdraget skall redovisas efter samråd med Konsumentverket, samt övriga aktörer senast den 15 november 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

2:1

Finansinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Finansinspektionen187 943
ap.1Finansinspektionen (ram)187 943

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
2:1 Finansinspektionen
ap.15 638Allt0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Finansinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2515 661
2007-02-2515 661
2007-03-2515 661
2007-04-2515 661
2007-05-2515 661
2007-06-2515 661
2007-07-2515 661
2007-08-2515 661
2007-09-2515 661
2007-10-2515 661
2007-11-2515 661
2007-12-2515 672
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Finansinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Finansinspektionen

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Ansökningsavgifter
Avgifter (SFS 2001:911)09 33632 00037 000-5 0004 336
Administrativ service
Avgiftsförordningen (SFS 1992:191)002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter (SFS 2001:911)

Avgifter som disponeras redovisas skilt från statsbudgeten. Överskottet från tidigare år avseende avgifter enligt förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen skall under 2007 kunna användas för att slutföra prövningar av modeller för beräkning av kapitalkrav för kreditrisk respektive operativ risk.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättsliga avgifter
Särskilda avgifter enligt lagen (2000:1087)2711003 00003 0003 000
Avgifter (SFS 2004:297)2712001 00001 0001 000
Avgifter (SFS2002:1042)254800187 943196 000-8 057-8 057
Summa00191 943196 000-4 057-4 057
Belopp angivna i tkr

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet som bedrivs med stöd av bestämmelserna i förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen skall över tiden finansieras fullt ut med de avgifter som tas ut för ändamålet.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras10 200
Belopp angivna i tkr

Villkor

Medlen skall användas för verksamhet som bedrivs inom verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga under Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Krigsförsäkringsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Liso Norrman
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Försvarsdepartementet, Enheten för det civila försvaret
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, SMS
Näringsdepartementet/NL
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Krisberedskapsmyndigheten
Konsumentverket
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Konsumenternas Försäkringsbyrå