Socialdepartementet


Regeringsbeslut
3

2007-02-08
S2006/4823/ST (delvis)
S2007/1410/ST
Socialstyrelsen
Rålambsvägen 3
106 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Socialstyrelsen
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Socialstyrelsens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 06, bet. 2006/07:FöU1, rskr. 2006/07:31, prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Socialstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Socialstyrelsens verksamhet omfattar följande politikområden, vilka är
indelade i ett antal verksamhetsområden. Inom varje verksamhetsområde
finns en eller flera verksamhetsgrenar.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Hälso- och sjukvårdspolitikHälso- och sjukvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
TandvårdTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
HandikappolitikDelaktighet och jämlikhetBidrag till utbildningsanordnare m.fl
Stöd och serviceTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
ÄldrepolitikVård och omsorg om äldreTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
SocialtjänstpolitikIndivid- och familjeomsorgTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
FolkhälsaSamordnat folkhälsoarbeteKunskap
Myndighetsuppgifter
Hälsofrämjande levnadsvanorKunskap
Myndighetsuppgifter
Smittskydd och hälsoskyddTillsyn
Normering
Kunskap
Myndighetsuppgifter
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarKrisberedskapsförmåga
UtbildningspolitikStudiestödsverksamhetBidrag vid korttidsstudier
VuxenutbildningBidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Mål

Vårdens kvalitet och tillgänglighet skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen för 2007 lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården.

1.1.1

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård

Mål 1

Verksamheten inom hälso- och sjukvården skall vara av god kvalitet, det vill säga vara säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik, evidensbaserad och ändamålsenlig samt ges inom rimlig tid. Dessa delar av hälso- och sjukvården skall redovisas på ett öppet och jämförbart sätt.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa ett urval av genomförda insatser inom hälso-och sjukvården samt myndighetens arbete för att nå målet.

Socialstyrelsen skall i sin redovisning särskilt bedöma hur hälso- och sjukvården redovisar sin kvalitet på ett öppet och jämförbart sätt.

Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta.

Mål 2

Medlen inom läkemedelsförmånerna skall användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall analysera orsakerna bakom utvecklingen av läkemedelsförsäljningen samt redovisa en bedömning av kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånerna under åren 2007-2008 och vilka faktorer som påverkar denna. Analysen skall omfatta den totala läkemedelsförsäljningen, dvs. läkemedelsförmånerna, receptfria läkemedel, egenavgifter och läkemedel som används i slutenvård. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta. Socialstyrelsen skall särskilt belysa och analysera orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika landsting/regioner och mellan kvinnor och män. Analysen kan även göras för enskilda läkemedel, läkemedelsgrupper eller terapiområden i den mån detta behövs för att påvisa orsakerna bakom skillnaderna i läkemedelsanvändningen. Analysen skall rapporteras senast den 30 september 2007. Socialstyrelsen skall i arbetet samråda med Läkemedelsförmånsnämnden.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål 1

Socialstyrelsen skall genom tillsyn av hälso- och sjukvården verka för en ökad patientsäkerhet.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa sina erfarenheter av hur arbetet med avvikelse- och riskhantering utvecklas av vårdgivarna.

Socialstyrelsen skall redovisa sina erfarenheter av vårdgivarnas arbete med att implementera den nya föreskriften om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården samt den reviderade föreskriften om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria.

Socialstyrelsen skall redovisa identifierade riskområden och brister inom hälso- och sjukvården samt vilka åtgärder myndigheten och vårdgivare har vidtagit eller planerar att vidta. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta.

Mål 2

Varaktiga förbättringar i tillgänglighet, kvalitet och säkerhet i den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården för äldre skall främjas genom tillsynen. Tillsynen skall samordnas med länsstyrelsernas tillsyn av äldreomsorgen.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit dels för att påtalade brister i den kommunala hälso- och sjukvården åtgärdats, dels för att förebygga att brister uppkommer igen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Normering

Mål

Socialstyrelsen skall verka för att myndighetens riktlinjer för vård och behandling, föreskrifter och allmänna råd i ökad utsträckning ligger till grund för sjukvårdshuvudmännens planering och lokala vårdprogram.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndighetens riktlinjer för vård och behandling påverkar medicinsk praxis samt hur myndigheten verkar för att föreskrifter och allmänna råd används respektive hur de får genomslag i hälso- och sjukvården.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

Mål 1

Socialstyrelsen skall verka för att hälso- och sjukvården arbetar för att främja god hälsa hos vårdtagarna.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser för att nå målet.

Mål 2

Kunskapsspridningen till hälso- och sjukvården skall planeras och utföras på ett sådant sätt att staten så långt som möjligt uppfattas som en samordnad aktör av huvudmännen.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i samverkan med Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsverket och Läkemedelsförmånsnämnden redovisa genomförda insatser för att nå målet.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.1.2

Verksamhetsområde Tandvård

Mål 1

Tandhälsan skall förbättras för de grupper som är mest eftersatta ur tandhälsosynpunkt.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser och hur dessa påverkat huvudmän och övriga aktörer att arbeta med tandhälsa.

Mål 2

Behandlingsmetoder som används inom tandvården skall i så stor utsträckning som möjligt vara evidensbaserade.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa genomförda insatser för att uppnå målet.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa identifierade riskområden och brister inom tandvården samt vilka åtgärder myndigheten och vårdgivare har vidtagit eller planerar att vidta.

1.1.2.2

Verksamhetsgren Normering

 

1.1.2.3

Verksamhetsgren Kunskap

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redogöra för den verksamhet för kunskapsutveckling och kunskapsförmedling som har bedrivits vid det nationella kunskapscentret för dentala material. En redogörelse skall också lämnas för fördelningen av de medel som har avsatts för kompetenscentrum på tandvårdsområdet.

1.1.2.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.2

Politikområde Handikappolitik

Mål

- En samhällsgemenskap med mångfald som grund,

- att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,

- jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen vad gäller stöd och service till flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder, med inriktning på väsentliga förändringar. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta.

1.2.1

Verksamhetsområde Delaktighet och jämlikhet

Mål

Möjligheterna för delaktighet och självbestämmande för kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall öka. Diskrimineringen av kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall minska.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd har arbetat för att nå målet.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Bidrag till utbildningsanordnare m.fl

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilt utbildningsstöd m.m. skall ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

 • Totala kostnader för särskilt utbildningsstöd inom vuxenutbildningsområdet fördelat mellan folkhögskolan, universitet och högskolor.

 • Antalet deltagare med särskilt utbildningsstöd per termin vid folkhögskola även omräknat till deltagarveckor och helårsprestationer.

 • Antalet studenter med särskilt utbildningsstöd vid universitet och högskolor. Redovisningen skall vara fördelad mellan olika grupper av personer med funktionshinder.

 • Totala kostnader för omvårdnadsinsatserna vid de fyra riksgymnasieorterna de tre senaste åren.

 • Antalet avtalade habiliterings- och elevhemsplatser de tre senaste läsåren.

 • Kostnadsutvecklingen per avtalad elevhemsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren och kostnadutvecklingen per avtalad habiliteringsplats för respektive riksgymnasieort de tre senaste läsåren. Stora skillnader mellan huvudmännen, när det gäller kostnad per plats, skall kommenteras.

 • All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta.

1.2.2

Verksamhetsområde Stöd och service

Mål

Socialtjänstens insatser för stöd och service till kvinnor och män respektive flickor och pojkar med funktionshinder skall ges med ökat brukarinflytande och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningarna för öppna jämförelser och ökad valfrihet skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet samt resultaten av myndighetens insatser.

1.2.2.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa samverkan enligt målet och effekterna av denna samverkan. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

1.2.2.2

Verksamhetsgren Normering

1.2.2.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.2.2.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.3

Politikområde Äldrepolitik

Mål

Äldre skall kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, bemötas med respekt, samt ha tillgång till god vård och omsorg.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom äldreomsorg och äldrevård, med särskild inriktning på väsentliga förändringar. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta.

1.3.1

Verksamhetsområde Vård och omsorg om äldre

Mål

Socialtjänstens insatser till äldre kvinnor respektive män skall ges med ökat brukarinflytande och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningarna för öppna jämförelser och ökad valfrihet skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet samt resultaten av myndighetens insatser.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering

Socialstyrelsen ska redovisa samverkan enligt målet och effekterna av denna samverkan. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna fortsätta att återapportera hur arbetet fortskrider med att ta fram bedömningskriterier inom några specifikt identifierade områden inom äldreomsorgen för hela riket. Utvecklingen skall kunna bedömas genom att resultatet av tillsynen kan jämföras över tid.

1.3.1.2

Verksamhetsgren Normering

1.3.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.3.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.4

Politikområde Socialtjänstpolitik

Mål

Stärka förmågan och möjligheten till social delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt stärka skyddet för utsatta barn.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen lämna en redovisning av tillståndet och utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen, med inriktning på väsentliga förändringar. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta.

1.4.1

Verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg

Mål 1

Socialtjänstens insatser till kvinnor och män respektive flickor och pojkar inom individ- och familjeomsorgen skall ges med ökat brukarinflytande och baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Förutsättningarna för öppna jämförelser skall förbättras.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten har arbetat för att nå målet samt resultaten av myndighetens insatser.

Mål 2

Unga kvinnor respektive män som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning skall stärkas i sin förmåga till självförsörjning.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten bidragit till att stödja socialtjänsten att uppnå målet.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att utveckla den officiella statistiken inom ekonomiskt bistånd så att den möjliggör en bättre och mer detaljerad orsaks- och ändamålsanalys samt insats- och resultatanalys inom socialtjänstens område.

1.4.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Samverkan mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna skall vidareutvecklas i syfte att uppnå

 • ökad samordning såväl mellan länsstyrelserna som mellan den regionala och nationella tillsynen inom socialtjänstområdet,

 • ökad samordning vad gäller tillsynen över socialtjänsten och hälso- och sjukvården, samt

 • minskade brister och missförhållanden i huvudmännens verksamhet.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa samverkan enligt målet och effekterna av denna samverkan. Redovisningen skall göras efter samråd med länsstyrelserna och kan göras samlat för politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik respektive Socialtjänstpolitik.

1.4.1.2

Verksamhetsgren Normering

1.4.1.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.4.1.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Vid fördelningen av statsbidrag skall Socialstyrelsen beakta

- att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete. Till ett sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper.

- att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tas tillvara i den nationella opinionsbildningen.

- att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå uppsatta mål. Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2007) enligt förordning (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Folkhälsa, verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor).

1.5

Politikområde Folkhälsa

Mål

Målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen av folkhälsa och sociala förhållanden. Särskilt skall de grupper uppmärksammas som är mest eftersatta ur hälsosynpunkt eller i ekonomisk och social bemärkelse. Redovisningen skall även redogöra för eventuella regionala skillnader. Avrapportering skall ske i särskild ordning med en folkhälsorapport senast den 1 oktober 2008 och en social rapport senast den 31 mars 2010. En lägesrapport om folkhälsa skall lämnas i anslutning till årsredovisningen.

1.5.1

Verksamhetsområde Samordnat folkhälsoarbete

Mål

Kunskapen om och tillämpningen av effektiva och kunskapsbaserade metoder för ett samordnat folkhälsoarbete skall öka hos kommuner, landsting och övriga relevanta aktörer.

1.5.1.1

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.1.2

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.5.2

Verksamhetsområde Hälsofrämjande levnadsvanor

1.5.2.1

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.2.2

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

Mål

Vid fördelningen av statsbidrag skall Socialstyrelsen beakta

 • att organisationerna bedriver förebyggande och socialt stödjande arbete (till ett sådant arbete kan räknas att stärka förmågan till social delaktighet i samhället för ekonomiskt och socialt utsatta grupper),
 • att riksorganisationernas nationella opinions- och utbildningsinsatser stärker det lokala arbetet samt att den lokala nivåns arbete och erfarenheter tas tillvara i den nationella opinionsbildningen,
 • att samverkan stärks, dels mellan organisationerna, dels mellan organisationerna och kommunerna och andra intressenter.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa hur bidragsgivningen har bidragit till att uppnå uppsatta mål. Socialstyrelsen skall redovisa fördelningen av medel uppdelad på alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer samt våld mot kvinnor. En samlad redovisning om statsbidragets användning skall ske i särskild ordning (senast den 31 maj 2007) enligt förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. (Ovanstående mål och återrapporteringskrav gäller även politikområde Socialtjänstpolitik, verksamhetsområde Individ- och familjeomsorg).

1.5.3

Verksamhetsområde Smittskydd och hälsoskydd

Mål 1

Samhällets smittskydd skall tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen inom smittskyddet med inriktning på väsentliga förändringar. Redovisningen skall genomgående vara uppdelad på kön där det inte föreligger särskilda skäl emot detta.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom smittskyddsområdet under året till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Socialstyrelsen skall redovisa vidtagna åtgärder för att stärka den nationella beredskapen mot globala allvarliga smittutbrott.

Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten verkar inom EU och andra internationella organ när det gäller beredskap mot globala allvarliga smittutbrott och vilka effekter detta arbete har för den nationella beredskapen

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits i enlighet med villkoren för de särskilda medlen för beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (anslag 14:7, ap. 10).

Mål 2

Spridning av allvarlig smitta samt konsekvenserna av spridning av sådan smitta skall förhindras och begränsas.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa tillståndet och utvecklingen beträffande skyddet mot spridning av allvarlig smitta för vilka det finns behov av en särskild samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa av myndigheten vidtagna åtgärder för att upprätthålla ett effektivt skydd mot spridning av allvarlig smitta och för att utveckla samordning eller planering på nationell nivå.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts under året till följd av myndighetens åtgärder från tidigare år.

Socialstyrelsen skall informera regeringen om genomförandet av handlingsplanen för postcertifiering av polio enligt regeringsbeslut nr 65 den 13 juni 2002.

Åtgärder som vidtas inom politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar skall återrapporteras inom politikområdet.

Mål 3

Den miljörelaterade ohälsan hos befolkningen skall minska och en hög hälsoskyddsnivå skall upprätthållas.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa utvecklingen avseende hälsorisker i miljön och miljörelaterad ohälsa. Avrapportering skall ske i särskild ordning (miljöhälsorapport) under 2009.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att öka kunskapen om effektiva förebyggande åtgärder för att minska ohälsa som är orsakad av faktorer i såväl den yttre som den inre miljön.

Socialstyrelsen skall redovisa vilka resultat som uppnåtts inom hälsoskyddsområdet under året som en följd av tidigare års åtgärder.

Mål 4

Målet för samhällets insatser mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar är att begränsa spridningen och konsekvenserna av dessa infektioner för samhället och för den enskilde. 

Delmål:

 • antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där smittöverföringen skett i Sverige skall halveras till år 2016
 • hivinfektion hos asylsökande och nyanlända anhöriginvandrare skall identifieras inom två månader och för övriga grupper som vistats i högendemiska områden inom sex månader
 • kunskapen om hiv/aids och om hur det är att leva med sjukdomen skall förbättras i offentlig verksamhet, i arbetslivet och i samhället i stort.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall redovisa de väsentligaste insatserna som gjorts under året för att uppnå delmålen och det övergripande målet. År 2006 är basåret för den halvering av nyupptäckta fall av hivinfektion som skall vara uppnådd år 2016.

1.5.3.1

Verksamhetsgren Tillsyn

1.5.3.2

Verksamhetsgren Normering

1.5.3.3

Verksamhetsgren Kunskap

1.5.3.4

Verksamhetsgren Myndighetsuppgifter

1.6

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.

1.6.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

Återrapportering

Socialstyrelsen skall inte återrapportera mot detta mål.

1.6.1.1

Verksamhetsgren Krisberedskapsförmåga

Mål

Målet är att verksamheter inom Socialstyrelsens ansvarsområde skall ha en god krishanteringsförmåga, operativ förmåga och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar i enlighet med vad som sägs i (Fö2006/2843/CIV).

Återrapportering

Inom verksamhetsgrenen Krisberedskapsförmåga skall myndigheten redovisa ovanstående förmågor enligt skalan;

- god förmåga,

- i huvudsak god förmåga men med vissa brister,

- viss, men bristfällig, förmåga respektive

- ingen/mycket bristfällig förmåga.

Redovisningens bedömningar skall göras gentemot risker som identifieras i risk- och sårbarhetsanalys inom ansvarsområdet och gentemot de omvärldsexempel som myndigheten har tagit fram. Gränssättande faktorer inom myndighetens ansvarsområde som allvarligt påverkar förmågan att hantera allvarliga störningar skall redovisas, liksom alternativa sätt att säkerställa att den nytta som verksamheten normalt tillhandahåller kan levereras på annat sätt, om inte den ordinarie verksamheten kan bedrivas. Uppföljningen skall redovisa vilka effekter genomförda åtgärder och verksamheter haft på förmågorna. I de fall utfallet, i effekt- eller kostnadstermer, väsentligt skiljer sig från planen skall detta kommenteras och motiveras.

1.7

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.7.1

Verksamhetsområde Studiestödsverksamhet

Mål

Verksamheten skall bidra till att kvinnor respektive män kan studera utan att begränsas av sina ekonomiska resurser eller av funktionshinder.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till att målet uppfylls är Centrala studiestödsnämnden, Överklagandenämnden för studiestöd, Specialpedagogiska institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Socialstyrelsen.

1.7.1.1

Verksamhetsgren Bidrag vid korttidsstudier

Mål

Den genomsnittliga tiden för handläggning av ärenden skall inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

 • Antal ansökningar totalt samt antal ansökningar som avslagits,

 • den genomsnittliga handläggningstiden

 • den genomsnittliga ärendekostnaden

 • antalet studerande fördelat på åldersgrupperna 

-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-64 

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot att göra detta. All statistik skall redovisas totalt samt uppdelat på studier vid särvux respektive studier om funktionshinder.

1.7.2

Verksamhetsområde Vuxenutbildning

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Specialpedagogiska institutet, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

1.7.2.1

Verksamhetsgren Bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen

Mål

Handläggningen av bidrag till särskilda insatser inom folkbildningen skall ha hög kvalitet och leda till att resurserna utnyttjas effektivt.

Återrapportering

 • Totala kostnader för bidrag till särskilda insatser för handikappåtgärder vid folkhögskolan.

 • Antalet folkhögskolor med bidrag för särskilt kostnadskrävande utbildningsinsatser för deltagare med funktionshinder samt antalet studerande som erhållit stöd genom dessa insatser.

 • Totala kostnader för bidrag till SRF uppdelat på kostnader för anpassning av studiematerial samt på administration kring anpassningen.

 • Redovisning av hur många studiecirklar och folkhögskolekurser som fått anpassat studiematerial.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Socialstyrelsen skall redovisa hur myndigheten arbetar för att systematiskt integrera barnperspektivet i sin verksamhet för att säkerställa att barns intressen, behov och rättigheter tillgodoses inom hälso- och sjukvården.

2. Mål
Socialstyrelsen skall i sin verksamhet belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns villkor i förhållande till de jämställdhetspolitiska målen. Socialstyrelsen skall vidare verka för att jämställdhetsperspektivet och de kunskaper som genereras vid jämställdhetsanalyser integreras i det praktiska arbetet hos huvudmännen.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa samt ge exempel på hur jämställdhetsperspektivet har integrerats i myndighetens löpande arbete. Vidare skall Socialstyrelsen redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom hälso- och sjukvården och socialstjänsten för att stärka jämställdhetsarbetet. Myndigheten skall identifiera områden i behov av utveckling och redovisa exempel på konkreta åtgärder för det fortsatta arbetet med att säkerställa kvinnors och mäns likvärdiga behandling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

3. Socialstyrelsen har ett särskilt ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken uppfylls inom de politikområden där Socialstyrelsen verkar.

Mål
- Senast vid utgången av år 2009 skall det finnas ett system som kan ligga till grund för att löpande beskriva levnadsförhållanden för personer med funktionshinder.
- Senast vid utgången av år 2010 skall det finnas ett uppföljningssystem för rehabilitering/habilitering.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall redogöra för de insatser som vidtagits under 2007 för att nå målen.

4. Socialstyrelsen ansvarar för sektorsanknuten statistik inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen redovisa hur kravet på tillgänglighet, könsuppdelning m.m. enligt 13-14 §§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken har uppfyllts.

5. Socialstyrelsen skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010. Prognoserna skall kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna skall lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 23 januari, 7 mars, 2 maj, 2 augusti, 30 oktober.

6. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall halvårsvis per den 30 juni och 30 december, redovisa utbetalningar till den kommunala sektorn uppdelade på kommuner, landsting och kommunala organisationer. Rapporteringen skall ske inom en månad efter avstämningsdatum och ange anslag och utbetalt belopp med kommentarer om ändamål.

7. Mål
Socialstyrelsen skall bidra till att hälsan hos personer med utländsk bakgrund skall förbättras.

Återrapportering
Socialstyrelsen skall rapportera i vilken grad målet har uppnåtts med hjälp av indikatorerna;

· Andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund, 16-84 år jämfört med motsvarande andel kvinnor och män med svensk bakgrund, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som gott.

· Andelen kvinnor och män med utländsk bakgrund, 16-84 år jämfört med motsvarande andel kvinnor och män med svensk bakgrund, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt.

Socialstyrelsen skall ange konstaterade och tänkbara orsaker till skillnader i hälsa mellan de med utländsk bakgrund och de inrikes födda i Sverige samt orsaker till utvecklingen över tid. Myndigheten skall vidare bedöma hur de insatser som genomförts av myndigheten bidragit till att uppnå målet. Redovisning skall göras till Socialdepartementet i samband med årsredovisningen för år 2007.   

8. Socialstyrelsen skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

3

Organisationsstyrning

Socialstyrelsen skall redovisa hur många av myndighetens uppdrag som under år 2007 avrapporterats i tid, i hur många fall förlängd tid begärts och hur många uppdrag som rapporterats efter utsatt tid. Detta omfattar såväl uppdrag som givits i regleringsbrev som separata regeringsbeslut. Uppdrag där Socialstyrelsen samverkar med andra myndigheter omfattas också.

4

Uppdrag

Politikområde Hälso- och sjukvårdspolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall redovisa sina pågående och planerade projekt som finansieras genom Dagmaröverenskommelsen. Redovisningen skall ha inkommit till Socialdepartementet senast den 28 februari 2008.

2. Socialstyrelsen skall tillsammans med bl.a. Sveriges Kommuner och Landsting se över metoderna för att samla in statistik avseende tandhälsa hos barn och ungdomar samt utarbeta förslag till förbättringar. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 2007.

3. Socialstyrelsen skall, med anledning av sin uppgift att fortlöpande ta fram underlag för att bedöma tillgången och efterfrågan på barnmorskor, läkare och sjuksköterskor i hälso- och sjukvården samt tandläkare och tandhygienister i tandvården, senast den 31 januari 2007 rapportera de bedömningar myndigheten gör av den aktuella situationen. I rapporten skall även redovisas de bedömningar Socialstyrelsen gör av den framtida utvecklingen.

4. Socialstyrelsen skall utifrån vad som anges i prop. 2005/06:195, följa upp användningen och konsekvenserna av den nya lagstiftningen om elektroniska kommunikationstjänster m.m. inom psykiatrisk tvångsvård. I Socialstyrelsens uppföljning skall uppmärksammas om det finns skillnader i hur den nya lagstiftningen tillämpas för patienter som genomgår psykiatrisk tvångsvård respektive rättspsykiatrisk vård. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2008.

5. Socialstyrelsen skall följa upp tillämpningen av de bestämmelser om genetisk information i försäkringssammanhang som genom lagen (2006:351) om genetisk integritet införs den   1 januari 2007. Socialstyrelsen skall efter hörande av Finansinspektionen särskilt redovisa om antalet försäkringstagare som nekas försäkring ändras, hur stor andel av personförsäkringarna som omfattas av undantagsbestämmelserna i 2 kap. 2 § lagen om genetisk integrietet m.m. samt vilken genetisk information som begärs in av förskringsbolagen i dessa sammanhang. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2008.

6. Socialstyrelsen skall utforma en modell för hur nationella riktlinjer för tandvården skall utarbetas samt påbörja ett arbete med att ta fram riktlinjer inom olika områden. Socialstyrelsen skall senast den 1 september 2007 redovisa en modell för arbetet med riktlinjer. Därefter skall Socialstyrelsen årligen, i samband med årsredovisningen, redogöra för sitt fortsatta arbete med att ta fram riktlinjer inom tandvårdsområdet. Uppdraget ingår i Dagmaröverenskommelsen 2007.

7. Socialstyrelsen skall utarbeta nationella riktlinjer och kvalitetsindikatorer utifrån den inriktning som uttrycks i den så kallade Dagmaröverenskommelsen 2007 samt följa upp och öppet redovisa resultat med utgångspunkt i god vård. Återrapporteringen skall ske enligt vad som anges i överenskommelsen.

8. Socialstyrelsen skall i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting kartlägga hemsjukvårdens omfattning, bl.a. målgrupper, avgränsning mot annan sjukvård, läkartillgänglighet, hemsjukvård dygnet runt, samverkan med specialistsjukvård samt antal sjukhusbesök för enskilda individer. Vidare skall en redovisning ske av eventuella brister i data om kostnader. En jämförelse skall göras mellan landsting där landstingen ansvarar för hemsjukvården och med landsting där kommunerna ansvarar för hemsjukvården. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2008.

Socialstyrelsen skall under 2007 prioritera arbetet med att utveckla indikatorer inom hemsjukvård för att öppet kunna redovisa, värdera och jämföra verksamheternas processer och resultat. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2008.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting göra en uppföljning av landstingens verksamhet avseende tandvård som utgör ett led i en sjukdomsbehandling enligt tandvårdslagen (1985:125) och tandvårdsförordningen (1998:1338). Uppföljningen skall även omfatta eventuella könsskillnader på detta område. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2007.

2. Socialstyrelsen skall utreda förutsättningarna för en försöksverksamhet som innebär att legitimerade tandhygienister får genomgå en utbildning som syftar till att ge dem en utvidgad kompetens med inriktning mot ingrepp i tandens hårdvävnader till följd av karies. Med ingrepp i tandens hårdvävnader till följd av karies avses inte ingrepp i tandpulpa eller rotkanal. Socialstyrelsen skall bland annat analysera de juridiska förutsättningarna och redovisa förslag till eventuella regelförändringar, som bedöms erforderliga, samt bedöma vilka moment som bör ingå i en sådan utbildning för att tillräcklig kompetens skall uppnås och under vilka former utbildningen skall bedrivas. Uppdraget skall redovisas senast den 20 januari 2007.

3. Socialstyrelsen skall översiktligt belysa cancersjukligheten i Sverige och analysera den svenska cancervårdens kvalitet och effektivitet i ett internationellt och nationellt perspektiv. Vidare skall Socialstyrelsen bedöma Regionala Onkologiska Centras roll för utvecklingen av cancervården regionalt och nationellt samt utreda hur kunskapsspridningen inom detta område fungerar. Socialstyrelsen skall analysera samspelet med de nationella riktlinjer som Socialstyrelsen avser att presentera 2006 och de regionala och lokala vårdprogram som idag utarbetas av professionerna. Utifrån genomförda analyser skall myndigheten analysera om det ur ett nationellt utvecklingsperspektiv finns skäl att förändra cancervårdens struktur och organisering. En lägesrapport har lämnats i oktober 2006 och uppdraget skall slutredovisas till regeringen senast den 30 april 2007.

4. Socialstyrelsen skall, utifrån vad som anges i Överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet om införande av en nationell vårdgaranti och en fortsatt satsning på förbättrad tillgänglighet i hälso- och sjukvården, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, följa upp införandet av den nationella vårdgarantin och den fortsatta satsningen på förbättrad tillgänglighet. Socialstyrelsen har lämnat delredovisning den 1 november 2006 och skall, genom en ändring av tidigare beslut, lämna slutredovisning senast den 31 januari 2008.

5. Socialstyrelsen skall utifrån vad som anges i Överenskommelse om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården, och i Överenskommelse om en fortsatt satsning för utveckling av psykiatrin, följa upp hur landstingen arbetar för att nå målsättningarna i överenskommelserna, vilka resultat som uppnåtts samt bedöma hur intentionerna i överenskommelserna uppfyllts i respektive landsting. Uppföljningen skall bl.a. baseras på de redovisningar som landstingen enligt överenskommelserna skall lämna till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har lämnat delredovisning den 31 oktober 2006 och skall lämna slutredovisning senast den 15 februari 2008.

6. Regeringsbeslut 2a den 20 januari 2005
Uppdrag att följa upp satsningen på vård, sysselsättning, boende och verksamhetsutveckling för personer med psykisk sjukdom eller psykiskt funktionshinder. Uppdraget skall redovisas senast den 1 augusti 2007.

7. Regeringsbeslut nr 18 den 8 december 2005
Uppdrag att kartlägga hur landstingen arbetar med prioriteringar inom hälso- och sjukvården samt analysera hur detta arbete förhåller sig till vad som anges i de riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvården som riksdagen fattat beslut om. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 maj 2007.

8. Regeringsbeslut 6a den 9 februari 2006
Uppdrag att inventera och sammanställa landstingens rekommendationer, prioriteringar och behandlingspraxis för abort vid tidig graviditet, dvs. medicinsk abort respektive kirurgisk abort. Socialstyrelsen skall kartlägga eventuella väntetider i vården för abort vid tidig graviditet. I Socialstyrelsens uppdrag skall ingå att undersöka om det föreligger regionala skillnader mellan olika landsting. Socialstyrelsen skall vidare göra en konsekvensbedömning samt lämna förslag på eventuella åtgärder. I regeringsbeslut 10 den 14 september 2006 har uppdraget förlängts, vilket innebär att uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2007.

9. Regeringsbeslut 6 den 9 mars 2006
Uppdrag angående kunskaps- och metodutveckling avseende hälsoproblem som relateras till dentala material. Redovisning av beslut om medelsfördelning skall ske senast den 1 oktober 2006 och därefter skall fr.o.m. den 31 mars 2007 en årlig redovisning av medlens användning ske.

10. Regeringsbeslut 7 den 9 mars 2006
Uppdrag om inrättande av ett nationellt register inom området biverkningar och hälsoeffekter av dentala material. En första redovisning skall ske i samband med årsredovisningen för 2006 och därefter skall en årlig redovisning ske i samband med årsredovisningen.

11. Regeringsbeslut 4 den 13 juli 2006
Uppdrag att utreda behov av särskilda krav för läkares behörighet att utfärda vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. Redovisning skall ske senast den 28 februari 2007.

12. Regeringsbeslut 3 den 24 augusti 2006
Uppdrag till Socialstyrelsen att i samarbete med SBU inventera de utvärderingar som gjorts angående vissa kirurgiska behandlingsmetoder av kroniska besvär efter whiplashskador samt att vid behov bedöma förutsättningarna för att genomföra sådana vetenskapliga utvärderingar i Sverige. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2007.

13. Regeringsbeslut 4a den 31 augusti 2006
Uppdrag avseende den psykiatriska hälso- och sjukvården och kommunernas verksamheter för personer med psykiska funktionshinder. Socialstyrelsen skall utreda hur myndighetens stöd skall organiseras och vilka aktiviteter som myndigheten avser genomföra under perioden 2007-2009. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

14. Regeringsbeslut 8 den 14 september 2006
Uppdrag att initiera ett femårigt nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder. Redovisning av erfarenheter och resultat skall ske den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2011.

15. Regeringsbeslut 9 den 14 september 2006
Uppdrag att inrätta ett femårigt projekt med en utbildningssatsning för Case Managers, som är en metod för att koordinera och ge sammansatt vård, socialt stöd och rehabilitering till personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionshinder. Redovisning av erfarenheter och resultat skall ske den 31 januari 2009 samt den 31 januari 2011.

Politikområde Handikappolitik

Nya uppdrag

1. Strategi för ökat deltagande på arbetsmarknaden för personer med funktionshinder.

Arbetskraftsdeltagandet är generellt betydligt lägre för personer med funktionshinder jämfört med övriga befolkningen. Många av de myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar för att genomföra handikappolitiken skall medverka till att underlätta och möjliggöra att fler personer med funktionshinder ges möjlighet att försörja sig genom eget arbete. Arbetsmarknadsstyrelsen, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen skall inom ramen för sina respektive sektorsansvar formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder skall kunna försörja sig genom eget arbete. En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget men Arbetsmarknadsstyrelsen är sammankallande myndighet. Strategin skall tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet. Strategin skall redovisas till regeringen i ett gemensamt dokument senast den 29 februari 2008.

2. Socialstyrelsen skall fortsätta utveckla, följa och stödja verksamhet med personliga ombud för kvinnor respektive män med psykiska funktionshinder. Arbetet skall ske enligt den inriktning som beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000. Socialstyrelsen skall lämna en redovisning av verksamhetens utveckling till regeringen för 2006 senast den 15 april 2007. Rapporten skall även omfatta den ekonomiska redovisningen för 2006. Socialstyrelsen skall även i samverkan med andra aktörer lämna olika förslag till hur målgruppen kan definieras tydligare så att den uppfattas mer likvärdigt över landet. Socialstyrelsen skall i detta arbete bl.a. utgå från att kvinnor och män som är hemlösa i stor utsträckning har omfattande psykiska funktionshinder. Dessa kvinnor och män lever under särskilt socialt utsatta förhållanden och kan ha ett stort behov av samordnade insatser. Socialstyrelsen skall redovisa förslagen och olika konsekvenser av dessa till regeringen senast den 1 juli 2007.

3. Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna sammanställa, göra jämförelser över tid och analysera utvecklingen av antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut samt avslagsbeslut trots bedömt behov enligt 4. kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Uppdraget avser insatser till personer med funktionshinder i alla åldrar vad gäller LSS och personer under 65 år vad gäller SoL. Uppgifterna för 2006 ska avse förhållandet per den 31 december 2006.

Sammanställningen och analysen skall också omfatta antalet ansökningar om sanktionsavgifter för ej verkställda domar enligt SoL och LSS respektive antalet ej verkställda myndighetsbeslut enligt SoL. Hur många av dessa ansökningar som har bifallits av domstolen skall också redovisas. Sammanställningen skall därutöver omfatta uppgifter om rapporterade gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Denna del av uppdraget avser förhållandet under hela år 2006.

Uppdraget i sin helhet skall redovisas senast den 31 augusti 2007. Redovisningen skall göras uppdelad på kön.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall analysera förutsättningarna för samordning av olika individuella planer som ett barn, ungdom eller vuxen med funktionshinder kan ha. Det kan vara en individuell plan enligt lagen (1993:389) om stöd och service till vissa funktionshindrade, individuell habiliterings- eller rehabiliteringsplan enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), åtgärdsprogram enligt grundskoleförordningen (1994:1194) eller motsvarande bestämmelser i andra skolformsförordningar eller individuella studieplaner i det offentliga skolväsendet för vuxna. Socialstyrelsen skall särskilt uppmärksamma behov av förändringar i författningar och andra regelverk för att möjliggöra att individuell planering kan göras gemensamt av flera aktörer. Uppdraget skall genomföras i samarbete med Skolverket och Specialpedagogiska institutet. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

2. Under perioden 1998-2004 har antalet personer som beviljats insatsen råd och stöd enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade (LSS) halverats. I LSS- och hjälpmedelsutredningens betänkande LSS - Särskilt personligt stöd berörs frågan om hur man skall tolka statistiken. Utredaren menar att det finns indikationer på att det finns behov som inte tillgodoses. Frågeställningen är dock inte fullständigt utredd. Mot denna bakgrund skall Socialstyrelsen undersöka huruvida personer som tillhör LSS personkrets får sina behov av habilitering och rehabilitering tillgodosedda inom ramen för den verksamhet som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 juni 2007.

3. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall utreda faktorer som påverkar antalet sökande till den Rh-anpassade gymnasieutbildningen. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2007.

4. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002 t.o.m. den 31 december 2006. En slutredovisning skall lämnas till regeringen senast den 30 april 2007.

5. Regeringsbeslut nr 17 den 5 oktober 2000
Uppdrag rörande avveckling av vårdhem för utvecklingsstörda.

Politikområde Äldrepolitik

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall i samverkan med länsstyrelserna sammanställa, göra jämförelser över tid och analysera utvecklingen av antalet ej verkställda domstols- och myndighetsbeslut samt avslagsbeslut trots bedömt behov inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Uppgifterna för 2006 ska avse förhållandet per den 31 december 2006.

Sammanställningen och analysen skall också omfatta antalet ansökningar om sanktionsavgifter för ej verkställda domar respektive ej verkställda myndighetsbeslut inom äldreomsorgen enligt SoL. Hur många av dessa ansökningar som har bifallits av domstolen skall också redovisas. Sammanställningen skall därutöver omfatta uppgifter om rapporterade gynnande nämndbeslut inom äldreomsorgen enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader. Denna del av uppdraget avser förhållandet under hela år 2006.

Uppdraget i sin helhet skall redovisas senast den 31 augusti 2007. Redovisningen skall göras uppdelad på kön.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni 2007 i en särskild rapport redovisa Socialstyrelsens och länsstyrelsernas resursanvändning i fråga om nya tjänster (s.k. äldreskyddsombud) för tillsyn av äldreomsorg. Redovisningen skall bl.a. omfatta antal årsarbetare som arbetar med tillsyn inom äldreomsorgen både på länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter - fördelat på äldre (tjänster före 2003) och nya tjänster - antalet oanmälda och anmälda inspektioner i olika verksamheter, hur tillsynen har utvecklats, intensifierats och strukturerats mellan Socialstyrelsen och länsstyrelserna samt mellan och inom länsstyrelser. Rapporten bör även omfatta annan relevant information som har samband med den förstärkta tillsynen av äldreomsorgen hos Socialstyrelsen och länsstyrelserna, t.ex. effekter av tillsynen. Rapporten skall avse 2006 och länsstyrelsens underlag skall lämnas till Socialstyrelsen senast den 15 mars 2007.

2. Med anledning av behovet att följa upp och utvärdera den kommunala hemsjukvården samt även övriga analysbehov, bl.a. för jämförelser mellan kommunerna, speciellt mellan kommuner med ansvar för hemsjukvård och kommuner där landstingen har ansvaret, vidare för rapporteringar i internationella sammanhang samt för att kunna få underlag för produktivitetsberäkningar inom områdena äldre- och handikappomsorg respektive hälso- och sjukvård, krävs en separat kostnadsredovisning av kommunernas hemsjukvårdsinsatser enligt § 18 HSL. Socialstyrelsen ges därför i uppdrag att från och med verksamhetsår 2008 göra en separat redovisning av kostnader för hemsjukvården enligt § 18 HSL fördelad på äldre respektive funktionshindrade samt på områdena ordinärt respektive särskilt boende enligt SoL respektive insatser enligt LSS i räkenskapssammandragets vård- och omsorgsflik. För verksamhetsår 2007 skall Socialstyrelsen lämna vissa uppgifter med en lägre detaljeringsgrad.

3. Socialstyrelsen skall svara för administration av, stöd till och uppföljning av uppbyggnaden och utvecklingen av regionala FoU-centra inom äldreområdet under 2006-2008. En kortfattad redovisning av utvecklingen skall lämnas i lägesrapporten varje år. Socialstyrelsen skall lämna en samlad rapport om utvecklingen senast den 30 juni 2009.

4. Regeringsbeslut nr 45 den 31 januari 2002
Uppdrag att följa upp och utvärdera bestämmelser och regler beträffande avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Socialstyrelsens uppdrag skall avse tidsperioden den 1 januari 2002 t.o.m. den 31 december 2006. En slutredovisning skall lämnas till regeringen senast den 31 mars 2007.

5. Regeringsbeslut nr 437 den 21 december 2004
Uppdrag till Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete. Medel för kunskapssammanställning och informationssatsning om unga demenssjuka personer. Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den 1 februari 2007.

6. Regeringsbeslut nr 4 den 27 januari 2005
Uppdrag att utveckla metoder för att följa utvecklingen av anhörigstöd i kommunerna. Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den 31 december 2008.

7. Regeringsbeslut nr 3 den 14 april 2005
Uppdrag om nationellt stöd för kvalitetsutveckling i måltids- och näringsfrågor inom äldreomsorgen. Socialstyrelsen skall lämna en redovisning i en delrapport senast den 1 april 2006. Slutredovisningen av uppdraget skall ske senast den 1 april 2007.

8. Regeringsbeslut nr 25 den 20 december 2005
Uppdrag att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Socialstyrelsen skall senast den 30 juni varje år lämna en samlad redogörelse till regeringen för satsningen avseende året innan. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 december 2008.

Socialstyrelsen svarar för en årlig utvärdering och sammanställning av de länsvisa rapporter som redovisar hur medlen har använts och vilka effekter som uppnåtts. Detta skall rapporteras till regeringen senast den 30 juni varje år.

9. Regeringsbeslut nr 9 den 21 juni 2006
Uppdrag om årliga nationella brukarundersökningar inom vården och omsorgen om äldre. Socialstyrelsen skall redovisa en sammanställning och analys av resultaten av brukarundersökningen i en rapport till regeringen. En analys av bortfallet bör ingå i denna rapport. Syftet är att rapporten skall kunna användas som underlag för beslut om fortsatta utvecklingsåtgärder.

10. Regeringsbeslut nr 13 a den 21 juni 2006
Uppdrag om att fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser till vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppdraget skall avrapporteras senast den 15 januari 2007 om beviljade stimulansbidrag.

11. Regeringsbeslut nr 13 b den 21 juni 2006
Uppdrag om ledning, samordning och uppföljning av insatser för vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppdraget skall redovisas senast den 15 januari 2007.

12. Regeringsbeslut nr 4c den 4 september 2006
Uppdrag att utveckla ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg om äldre. Socialstyrelsen skall årligen, senast den 1 april med början 2007, lämna en redovisning av verksamheten till regeringen.

Politikområde Socialtjänstpolitik

Nya uppdrag

1. I tillägg till uppdrag att utreda insatser till kvinnor med missbruk under graviditet liksom fortsatta stödinsatser till familjen enligt regeringsbeslut nr 11 den 7 september 2006 skall Socialstyrelsen föreslå hur socialtjänstens insatser bör utformas för att barn som lever i familjer med missbruksproblem skall uppmärksammas och få det stöd som de behöver. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

2. Uppdrag till Socialstyrelsen med anledning av avisering i prop. 2005/06:99. Socialstyrelsen skall sammanställa kunskapsläget om hur riskbedömningar skall göras när socialnämnden utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge samt redovisa hur metoder inom området kan utvecklas. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2007.

3. Socialstyrelsen skall tillsammans med Boverket ta fram en plan för kartläggning av den sekundära bostadsmarknaden i Sverige. Med sekundär bostadsmarknad avses de bostäder som med olika typer av avtal eller på annat sätt upplåts genom socialtjänstens försorg. Det kan t.ex. vara när socialtjänsten är ägare eller har hyresavtal för att sedan hyra ut till andrahandshyresgäster eller olika former av försöksboenden. Planen skall innehålla ett förslag till hur myndigheterna fortlöpande kan studera den sekundära bostadsmarknadens utbredning och utveckling i Sverige. Uppdraget skall redovisas till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 1 september 2007.

4. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) får i uppdrag att inventera vilka metoder och arbetssätt som används i socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens och i andra aktörers (exempelvis frivilligorganisationer och kyrkor) arbete med personer med erfarenhet av prostitution och med offer för människohandel för sexuella ändamål. Inventeringen skall vara separat för barn och vuxna. Socialstyrelsen skall även ha ett internationellt perspektiv vid inventeringen. Med utgångspunkt i denna inventering skall Socialstyrelsen föreslå hur metoderna och arbetssätten kan utvärderas för att visa om de är verkningsfulla. Därefter skall resultaten av Socialstyrelsens arbete spridas till socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2008.

5. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) skall sammanställa tillgänglig kunskap om verkningsfulla metoder när det gäller socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare inom ramen för påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst samt insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2008.

6. Socialstyrelsen skall, i enlighet med Socialutskottets betänkande (2005/06:SoU31), påtala vikten av att berörda tillsynsmyndigheter uppmärksammar och följer upp hur verksamheter med anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (2001:453) 14 kap 1 § kan bli bättre på att upptäcka och anmäla misstanke om barnmisshandel. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för år 2007.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall undersöka möjligheterna att komplettera den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd med uppgifter om orsak till behov av och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd. Dessa uppgifter om kvinnors och mäns biståndsmottagande går idag inte att löpande följa upp. Ett förslag till utvidgning av den officiella statistiken om ekonomiskt bistånd avseende dessa uppgifter skall redovisas senast den 31 mars 2007.

2. Regeringsbeslut nr 14 den 6 oktober 2005
Uppdrag att dels göra en nationell kartläggning av förekomsten av s.k. hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från nära anhöriga, dels ta fram en lägesrapport om länsstyrelsernas insatser i form av skyddat boende, förebyggande arbete och andra insatser mot hedersrelaterat våld.

Socialstyrelsen har den 30 april 2006 lämnat en lägesrapport om länsstyrelsernas insatser, resultatet av dessa och en bedömning av behovet av insatser för tiden fram till den 31 december 2007. Socialstyrelsen skall med ändring av regeringens tidigare beslut senast den 31 mars 2007 lämna en rapport om kartläggningen av förekomsten av hedersrelaterat hot och våld mot ungdomar från en nära anhörig.

3. Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) skall sammanställa kunskap om internationella adoptioner. Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

Socialstyrelsen skall ta fram ett förslag till hur en uppföljning av hur det går för barn som adopteras till Sverige från andra länder kan läggas upp och genomföras med jämna mellanrum så att utvecklingen kan följas på sikt. Uppdraget skall redovisas senast den 31 januari 2007.

4. Regeringsbeslut nr 12 den 7 juli 2005
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) har den 13 november 2006 redovisat vilken forskning, uppföljning och utvärdering av arbetsmetoder och arbetsformer som finns i de länder där arbete med ungdomar som utsätts för s.k. hedersrelaterat våld har pågått under längre tid. IMS skall också genomföra en uppföljningsstudie av utfallet av olika insatser som nu prövas regionalt och lokalt med hjälp av de särskilda medel som regeringen har anvisat. Uppdraget skall redovisas i en slutrapport senast den 30 november 2007.

5. Regeringsbeslut nr 13 den 3 november 2005
Inrättande av arbetsgrupp med uppgift att samordna myndigheternas arbete med storstadspolitiska frågor. Arbetet skall avslutas senast den 31 december 2007.

6. Regeringsbeslut nr 6 den 27 januari 2005
Uppdrag om fortsatt utvecklingsarbete mot hemlöshet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2008.

7. Regeringsbeslut nr 10 den 3 februari den 2005
Uppdrag att medverka till etablering av flera försöksverksamheter med samverkan under gemensamt tak vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för allvarliga brott. Uppdraget skall delredovisas senast den 15 juni 2006 och slutredovisas senast den 1 mars 2008.

8. Regeringsbeslut nr 8 den 12 januari 2006
Uppdrag att stödja utvecklingen av vården av personer med tungt missbruk. Socialstyrelsen skall enligt detta beslut biträda länsstyrelserna med kunskapsstöd, bl.a. vad gäller effektiva metoder i missbrukarvården, samt nationellt samordna, följa upp och utvärdera satsningen och dess effekter. För detta ändamål får Socialstyrelsen rekvirera sammanlagt 3 000 000 kronor. Denna rekvisition skall ske senast 2007. Uppdraget skall slutredovisas senast den 31 december 2009.

9. Regeringsbeslut nr 8 den 6 april 2006
Medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser och bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård m.m. Uppdraget skall redovisas senast den 15 februari 2007.

10. Regeringsbeslut nr 16 den 14 juni 2006
Uppdrag att göra en analys av försörjningsstödet, särskilt avseende riksnormen. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2007.

11. Regeringsbeslut nr 11 den 7 september 2006
Uppdrag att utreda insatser till kvinnor med missbruk under graviditet liksom fortsatta stödinsatser till familjen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2007.

Politikområde Folkhälsa

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall till Statens folkhälsoinstitut (FHI) rapportera utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet och bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data skall lämnas bestäms i samråd med FHI. Redovisningen skall ske till FHI före den 1 april 2008 och vid behov kompletteras före den 1 oktober 2008.

2. Socialstyrelsen skall, i samråd med berörda aktörer, göra en inventering av antibiotikaanvändningen inom hälso- och sjukvården. Inventeringen skall genom ett lämpligt urvalsförfarande belysa situationen inom både öppen- och slutenvården. Inventeringen skall redogöra för tillgången till infektionsmedicinsk kompetens, i kvalitetsarbetet såväl som i den löpande kliniska verksamheten vid vårdinrättningar. Vidare skall det belysas huruvida riktlinjer för utredning, inklusive riktlinjer för mikrobiologisk diagnostik, och antibiotikabehandling vid olika infektionssjukdomar finns utarbetade och tillgängliga, samt vilka metoder som finns för utvärdering av hur riktlinjerna följs och att resultaten av dessa utvärderingar regelbundet analyseras, samt hur denna kunskap återförs till berörd personal. Uppdraget skall redovisas senast den 15 juni 2008.

3. Socialstyrelsen skall, i enlighet med sitt ansvar att samordna smittskyddet på nationell nivå, ansvara för att erfarenheterna från arbetet med genomförandet av strategin för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar följs upp. Uppföljningen skall göras i samråd med övriga berörda aktörer. Socialstyrelsen skall löpande i årsredovisningen rapportera om sitt arbete på området och skall inkomma till regeringen med en större översyn under hösten 2010.

4. Socialstyrelsen skall ta fram ett underlag beträffande anslaget 14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar under utgiftsområde 9 för budgetåret 2008. Uppdraget skall redovisas senast den 15 maj 2007.

5. Socialstyrelsen skall inom ramen för det pågående arbetet med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård, ta fram ett kunskapsunderlag och en vägledning för riktade insatser till ungdomar och unga vuxna inom området sexuellt överförbara sjukdomar inklusive sex- och samlevnadsinformation, vid t.ex. ungdomsmottagningar och liknande verksamheter. I uppdraget ingår även att belysa förutsättningarna för samverkan mellan skolan och hälso- och sjukvården. Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2009.

6. Socialstyrelsen skall ta fram ett underlag om strategiskt viktiga frågor inom det nationella smittskyddet. Syftet är att ge regeringen möjlighet att i större utsträckning kunna arbeta långsiktigt och proaktivt. Konkreta målsättningar och aktiviteter krävs för att möjliggöra en god uppföljning. Uppdraget skall genomföras i samråd med Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut och redovisas senast den 1 december 2007.

7. Socialstyrelsen skall ta fram underlag om strategiskt viktiga frågor inom EU-samarbetet för smittskyddet. Syftet är att ge regeringen möjlighet att i större utsträckning kunna arbeta långsiktigt och proaktivt. Följande delar ingår i uppdraget:

 • Socialstyrelsen skall, i samråd med Smittskyddsinstitutet, ta fram ett underlag för det strategiska arbetet sett utifrån ett femårsperspektiv. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2008
 • Socialstyrelsen skall ta fram ett underlag om strategiskt viktiga frågor inför det kommande svenska ordförandeskapet hösten 2009. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2007
 • Socialstyrelsen skall ge förslag till vidareutveckling av befintliga rutiner för samarbetet mellan myndigheten och departementet. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2007.

Redovisningarna skall innehålla konkreta målsättningar och aktiviteter för att möjliggöra en god uppföljning.

8. Socialstyrelsen skall inom ramen för sitt ansvarsområde till Kemikalieinspektionen, som är nationell kontaktpunkt för den globala kemikaliestrategin, rapportera den 1 oktober 2007 vilka av de mål och aktiviteteter som anges i handlingsplanen inom den globala kemikaliestrategin som redan anses uppnådda, hur de uppnåtts samt vilka av målen som kommer att tas om hand genom myndighetens planerade verksamhet.

9. Socialstyrelsen skall   mot bakgrund av överenskommelsen om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting redovisa följande uppdrag till Socialdepartementet:

 • Socialstyrelsen skall genomföra en kartläggning och analys med syfte att belysa hur de verksamheter av riksintresse som hittills erhållit statligt bidrag bidrar till att uppfylla det mål och de delmål som satts upp för den nationella hivpolitiken. Även de principer som hittills har legat till grund för den fördelningsnyckel som gäller för bidraget bör ses över. I kartläggningen och analysen bör även frågan om vilka kommuner och landsting som skall inkluderas i storstadsregionerna belysas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juni 2008.
 • Socialstyrelsen skall överväga möjligheterna att införa ett fördelningssätt för att, förutom via en fördelningsnyckel, kunna fördela riktade bidrag till verksamheter av riksintresse. I detta bör särskilt en kartläggning och analys av de insatser som görs för att stödja barn som är smittade och barn med anknytning till smittade personer genomföras. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.
 • Socialstyrelsen skall genomföra en kartläggning av i vad mån regionala kunskapscentrum skulle kunna svara för de behov som finns av samarbete mellan huvudmän i frågor som rör kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.
 • Socialstyrelsen skall genomföra en kartläggning och analys av hur de tidsbegränsade satsningar som erhållit statliga medel bidrar till att uppfylla det övergripande målet och de tre delmålen avseende hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. I denna kartläggning och analys bör fördelar och nackdelar med nuvarande fördelningssystem belysas och det bör särskilt beaktas vilka konsekvenser som det nuvarande fördelningssystemet har för de ideella organisationernas arbete. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.
 • Socialstyrelsen skall ta fram en samlad strategi för hur uppföljning och utvärdering skall utformas för att en regelbunden och systematisk uppföljning och analys av hela området skall kunna genomföras. Utgångspunkten bör vara att samtliga projekt som erhåller statsbidrag enligt överenskommelsen skall bli föremål för en utvärdering vart tredje år. För tidsbegränsade projekt som löper under en period om två år eller kortare genomförs utvärderingen i samband med att projektet slutförs. Högst fem procent av projektens totala budget får användas för utvärdering. Uppdraget skall redovisas senast den 15 augusti 2007.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall, utifrån data i befintliga register, redovisa statistik över olycksfall bland barn och skador bland barn till följd av avsiktligt självdestruktiv handling. Redovisningen skall lämnas dels på 1-årsbasis, dels på 5-årsbasis i likhet med den redovisning som sker av statistik över våld mot barn. I årsredovisningen för år 2006 skall Socialstyrelsen rapportera vilka åtgärder som har vidtagits för att möjliggöra en sådan redovisning.

2. För att stärka det alkoholförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården genomför regeringen en förlängning av satsningen riktad till landstingen inom ramen för den alkoholpolitiska handlingsplanen. Satsningen syftar till att skapa strukturer och metoder för alkoholförebyggande arbete och höja personalen kompetens i det dagliga arbetet. Det handlar framförallt om insatser för tidig upptäckt och behandling av riskpatienter inom primärvården. En särskilt viktig grupp är gravida kvinnor för att minska risken att barn föds med skador orsakade av mammans alkoholkonsumtion. Regeringen genomför även en utbildningssatsning för att öka kunskapen om alkoholprevention bland läkare och övrig personal inom primärvård, inklusive mödrahälsovård, och företagshälsovård, det s.k. Riksbruksprojektet. Socialstyrelsen skall utvärdera dessa satsningar och därmed skapa en grund för kommande landstingssatsningar och för kompetensutveckling. En utvärdering skall lämnas senast den 31 mars 2008.

3. Socialstyrelsen skall i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Stockholms läns landsting ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om att leverera vacciner vid en influensapandemi. Socialstyrelsen skall avlämna en delrapport till regeringen om läget i upphandlingen innan avtal sluts (regeringsbeslut 1 a den 20 april 2006).

4. Vid WHO:s fjärde ministermöte om miljö och hälsa i Budapest den 23-25 juni 2004 antogs en deklaration där medlemsstaterna förband sig att ta fram nationella handlingsplaner för barns miljö och hälsa. Socialstyrelsen skall ta fram ett förslag till en sådan handlingsplan, i samråd med berörda myndigheter. Uppdraget skall redovisas till regeringen på svenska och engelska senast den 31 mars 2007, med delrapportering den 1 oktober 2006.

5. Socialstyrelsen skall utreda förutsättningarna för en nationell databas för rapportering och uppföljning av barns längd och vikt, inklusive en uppskattning av kostnaderna för olika typer av datainsamling samt hur uppgifter om amningsfrekvens kan inkluderas. Uppdraget skall genomföras i samråd med Statens folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting samt representanter för barn- och skolhälsovården. Uppdraget skall avrapporteras senast den 30 juni 2007.

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Nya uppdrag

1. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka för att intentionerna i avtalet genomförs. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2007 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2008.

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsen skall upprätthålla en beredskap i form av en central fältepidemiologisk grupp (CFG) för att kunna bistå myndigheter och organisationer i frågor som rör utredning och utvärdering av risker och behov av förebyggande åtgärder vid konstaterade eller misstänkta utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar. Vid nationella händelser skall gruppen vara tillgänglig för att kunna ställas till sjukvårdshuvudmännens förfogande. Gruppen bör också vara tillgänglig för bistånd vid katastrofer eller allvarliga utbrott i andra länder och kunna stödja svenska civila och militära internationella krishanteringsinsatser. Socialstyrelsen får endast besluta om internationella insatser under förutsättning att det finns extern finansiering av insatserna. Socialstyrelsen skall före beslut om internationella insatser samråda med Regeringskansliet (Socialdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd skall Socialstyrelsen dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (SIDA).

2. Socialstyrelsen skall vara sammanhållande myndighet i fråga om 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal. Socialstyrelsen skall redovisa effekterna under 2006 av det nordiska beredskapssamarbetet. Uppdraget skall redovisas senast den 28 februari 2007.

Politikområde Utbildningspolitik

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

1. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) skall tillsammans med LO och TCO verka för enhetlighet när det gäller tillämpningsföreskrifter och hantering av bidrag vid korttidsstudier. Sametinget skall hållas informerat samt ges möjlighet att komma med synpunkter under arbetets gång. Resultatet av detta arbete skall redovisas senast den 31 januari 2007 till Utbildnings- och kulturdepartementet.

Övriga uppdrag

Nya uppdrag 

1. Socialstyrelsen skall följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor avseende relevanta politikområdesmål för politikområde Ungdomspolitik. Uppföljningen skall innehålla en redovisning utifrån ett urval av de indikatorer som Socialstyrelsen har identifierat inom ramen för det uppdrag som gavs i regleringsbreven för åren 2005 och 2006 med anledning av den ungdomspolitiska propositionen (prop. 2004/05:2). Uppdraget skall redovisas i anslutning till årsredovisningen avseende budgetåret 2007, som utöver regeringen, även skall tillställas Ungdomsstyrelsen. Socialstyrelsen skall även redovisa hur myndigheten inom ramen för sin verksamhet har bidragit till att förbättra ungdomars levnadsvillkor. 

2. Socialstyrelsen skall se över processen för leverans av verksamhetsstatistik till SCB samt lämna förslag som syftar till att påskynda denna. Detta skall ske i samråd med relevanta aktörer. Uppdraget skall redovisas senast den 31 augusti 2007.

3. Socialstyrelsen skall löpande till SCB leverera registerdata ur registren för insatser till äldre personer, personer med funktionshinder, personer med ekonomiskt bistånd och register för läkemedel samt data från den brukarenkät som genomförs årligen inom äldreomsorgen. SCB samkör uppgifterna med andra registerdata samt avidentifierar dem. Periodicitet och andra tekniska villkor bestäms i samråd mellan Socialstyrelsen och Socialdepartementet.

4. Socialstyrelsen skall i samarbete med länsstyrelserna vartannat år redovisa en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna som gjorts inom ramen för länsstyrelsernas sociala tillsyn. För 2006 och 2007 skall en rapport lämnas senast den 30 juni 2008. Socialstyrelsens kostnader för uppdraget skall fördelas på politikområdena Handikappolitik, Äldrepolitik och Socialtjänstpolitik.

5. Socialstyrelsen skall inom sitt ansvarsområde bistå regeringskansliet (Socialdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010. Socialstyrelsen skall i ett första steg redovisa underlag till Socialdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Socialstyrelsen skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. Socialstyrelsen skall vid utformning av föreskrifter och allmäna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

6. Socialstyrelsen skall tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen stödja utvecklingen av finansiell samordning. Förbundet Sveriges Kommuner och Landsting skall ges möjlighet att delta i arbetet. 

7. Socialstyrelsen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsstyrelsen fick 2003 i uppdrag att utveckla och förvalta ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet skall kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Försäkringskassan skall senast den 15 augusti 2007 samlat för myndigheterna redovisa resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Regeringbeslut nr 2 den 6 juli 2006.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att närmare analysera varför vissa pojkar, företrädesvis pojkar i förkoleåldern, omskärs av personer utanför hälso- och sjukvården samt lämna förslag på åtgärder som syftar till att förebygga att ingen pojke far illa inom omskärelseverksamheten som helhet.

Uppdraget skall redovisas senast den 30 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

13:2

Bidrag för läkemedelsförmånerna (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen21 367 000
ap.1Bidrag för läkemedelsförmånerna (ram)21 367 000

Villkor för anslag 13:2

ap.1 Bidrag för läkemedelsförmånerna

I enlighet med den mellan staten och Landstingsförbundet träffade överenskommelsen avseende läkemedelsförmånernas kostnader åren 2005-2007 skall staten utge bidrag till landstingen. Statens bidrag till landstingen för läkemedelskostnaderna avseende november 2006 utbetalas i januari 2007 och bidraget avseende kostnaderna för december 2006 utbetalas i februari 2007. Bidragen fördelas enligt den mellan staten och Landstingsförbundet gällande överenskommelsen om fördelning mellan landstingen av statens ersättning för läkemedelsförmånernas kostnader som godkändes av regeringen den 13 september 2004. Bidragen utbetalas med en tolftedel per månad enligt bilaga 2 och bilaga 3.

13:3

Bidrag till hälso- och sjukvård (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen390 735
ap.2Tillgänglighet (ram)52 100
ap.2.4Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning (ram)43 600
ap.2.6Insatser mot vårdrelaterade infektioner (ram)0
ap.2.7Väntetider i vården (ram)8 500
ap.3Systematiskt förbättringsarbete (ram)10 000
ap.5IT-samordning (ram)5 165
ap.5.2Uppföljning av IT-strategin (ram)3 165
ap.5.3Kvalitativ utvärdering av informationshantering (ram)2 000
ap.7Nationellt uppföljningsarbete (ram)34 000
ap.7.1Nationella kvalitetsregister (ram)23 000
ap.7.2Nationella kvalitetsindikatorer (ram)3 000
ap.7.3Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser (ram)8 000
ap.11Vaccinationsförsörjning (ram)1 350
ap.44Informationsstruktur och terminologi (ram)8 000
ap.44.1SNOMED (ram)8 000
ap.45Teknisk infrastruktur (ram)33 000
ap.45.1Säker informationsförsörjning (ram)15 000
ap.45.2Adressregister för hälso- och sjukvården (ram)5 000
ap.45.3Elektronisk remisshantering (ram)2 000
ap.45.4Samordnad vårdplanering (ram)11 000
ap.46Nationellt riktlinjearbete (ram)10 000
ap.46.1Prioriteringscentrum (ram)2 500
ap.46.2Nationella riktlinjer för flera sjukdomsgrupper (ram)4 500
ap.46.3Nationella riktlinjer för tandvård (ram)3 000
ap.47Systematiska kunskapsöversikter (ram)2 000
ap.12Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.12.1Ersättning till smittbärare (ram)8 752
ap.4Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård (ram)7 000
ap.4.1Kunskapsspridning (ram)5 000
ap.4.2Utbildningsinsatser (ram)2 000
ap.6Bidrag inom hjälpmedelsområdet (ram)49 305
ap.6.1Ersättning Hjälpmedelsinstitutet (ram)43 805
ap.6.2Metod- och kunskapsutveckling (ram)5 500
ap.9Rett Center (ram)7 000
ap.13Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar (ram)424
ap.14Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen (ram)994
ap.18Bidrag till Vidarkliniken (ram)3 000
ap.20Särskilda medel för utvecklingsarbete (ram)5 500
ap.24Läkemedelsförteckning (ram)3 000
ap.30Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring (ram)4 000
ap.31Högspecialiserad vård (ram)10 000
ap.32Bidrag för medicinteknik (ram)5 645
ap.34Specialistkompetenskurser (ram)3 000
ap.36Producentobunden läkemedelsinformation (ram)5 000
ap.37Prioriteringar (ram)2 000
ap.38Blodverksamhet (ram)500
ap.39Whiplashuppdrag (ram)3 000
ap.40Ersättningssystem och metoder för klassifikation (ram)30 000
ap.41Öppna jämförelser (ram)30 000
ap.42Avknoppningsstöd (ram)40 000
ap.43Nationell informationsstruktur och enhetlig terminologi (ram)17 000
Disponeras av Försäkringskassan983
ap.27Statlig ålderspensionsavgift (ram)983
Disponeras av regeringen5 000
ap.23Komplementärmedicin (ram)0
ap.35Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet2 385
ap.21European Observatory on Health Care Systems (ram)2 385

Villkor för anslag 13:3

ap.2.4 Nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.2.6 Insatser mot vårdrelaterade infektioner

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen för att avsluta projektet.

ap.2.7 Väntetider i vården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.3 Systematiskt förbättringsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.4.1 Kunskapsspridning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.4.2 Utbildningsinsatser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering.

ap.5.2 Uppföljning av IT-strategin

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Socialdepartementets Nationella ledningsgrupp för IT i vård och omsorg.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.5.3 Kvalitativ utvärdering av informationshantering

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.6.1 Ersättning Hjälpmedelsinstitutet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

ap.6.2 Metod- och kunskapsutveckling

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition månadsvis i efterskott till Hjälpmedelsinstitutet.

ap.7.1 Nationella kvalitetsregister

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.7.2 Nationella kvalitetsindikatorer

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.7.3 Utvecklad uppföljning och öppna jämförelser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Av medlen skall 6 miljoner kronor utbetalas till Sveriges Kommuner och Landsting utan särskild rekvisition.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.9 Rett Center

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Jämtlands läns landsting.

ap.11 Vaccinationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Apoteket AB.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.12.1 Ersättning till smittbärare

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för finansiering av vissa kostnader för läkemedel m.m. enligt smittskyddsförordningen (1989:301) som uppkommit före ikraftträdandet av smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255).

Myndigheter kan erhålla medel under anslagsposten för att finansiera viss verksamhet. Medel utbetalas av Socialstyrelsen efter särskild rekvisition till följande myndigheter och för nedanstående verksamhet:

 • Kammarkollegiet för utbetalning av ersättning enligt förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom.
 • Försäkringskassan för utbetalning av ersättning enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare.

Socialstyrelsen skall kvartalsvis redovisa utfallet för anslagsposten till regeringen.

ap.13 Kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för utbetalning och ersättningar avseende kostnader för patientförsäkring för hälso- och sjukvård som bedrivs i statlig regi. Upphandling och administration av patientförsäkring hanteras av Socialstyrelsen. Medlen under anslagsposten skall också användas för skada till följd av BCG-vaccin m.m. enligt beslut av Justitiekanslern.

ap.14 Stöd till nationellt utvecklingsarbete inom vården och omsorgen

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas i enlighet med beslut av regeringen.

ap.18 Bidrag till Vidarkliniken

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Vidarkliniken.

ap.20 Särskilda medel för utvecklingsarbete

Medlen disponeras av Socialstyrelsen. Utav medlen skall 4 575 000 kronor användas för verksamhet inom Centrum för patientklassificering och fördelas mellan Socialstyrelsen och Landstingsförbundet, varav för år 2007 utbetalas 1 920 000 kronor till Landstingsförbundet efter rekvisition. Utöver detta skall 925 000 kronor användas för Socialstyrelsens projekt Hur mår Sverige? (statistikpresentationsprogram på Internet).

ap.21 European Observatory on Health Care Systems

Medlen disponeras av Regeringskansliet och skall användas för Sveriges deltagande som samarbetspartner i The European Observatory on Health Care Systems and Policies och för stöd till observatoriets forskningsverksamhet.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.23 Komplementärmedicin

Anslagssparandet disponeras av regeringen.

ap.24 Läkemedelsförteckning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas till Apoteket AB utan rekvisition för upprättande och drift av läkemedelsförteckning.

ap.27 Statlig ålderspensionsavgift

Medlen disponeras av Försäkringskassan och skall i enlighet med förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas för statlig ålderspensionsavgift avseende ersättning till smittbärare.

ap.30 Nationellt råd för specialiseringstjänstgöring

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall användas för ett nationellt råd för specialiseringstjänstgöring.

ap.31 Högspecialiserad vård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med prop. 2005/06:73 avsnitt 5.6 och 8.

ap.32 Bidrag för medicinteknik

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.34 Specialistkompetenskurser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). Medlen skall användas för specialistkompetenskurser (SK-kurser).

ap.36 Producentobunden läkemedelsinformation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Läkemedelsverket.

ap.37 Prioriteringar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

ap.38 Blodverksamhet

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för de nya arbetsuppgifter som uppkommit med anledning av lagen (2006:496) om blodsäkerhet och förordningen (2006:497) om blodsäkerhet. Dessa arbetsuppgifter består i framtagande av föreskrifter, kartläggning av tillsynsobjekten, utbildning av personal samt arbete med Socialstyrelsens avvikelsedatabas.

ap.39 Whiplashuppdrag

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.40 Ersättningssystem och metoder för klassifikation

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.41 Öppna jämförelser

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.42 Avknoppningsstöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.43 Nationell informationsstruktur och enhetlig terminologi

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

ap.44.1 SNOMED

Medlen disponeras av Socialstyrelsen i enlighet med beslut av regeringen.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.45.1 Säker informationsförsörjning

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.45.2 Adressregister för hälso- och sjukvården

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.45.3 Elektronisk remisshantering

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.45.4 Samordnad vårdplanering

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.46.1 Prioriteringscentrum

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas efter rekvisition till Prioriteringscentrum.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.46.2 Nationella riktlinjer för flera sjukdomsgrupper

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.46.3 Nationella riktlinjer för tandvård

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

ap.47 Systematiska kunskapsöversikter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och utbetalas utan särskild rekvisition till Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) för spridning och användning av utländska kunskapsöverskikter.

Anslagsposten omfattas av Dagmaröverenskommelsen för 2007.

13:6

Socialstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen537 989
ap.1Förvaltningsmedel (ram)478 859
ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten (ram)42 872
ap.4Miljömålsfrågor (ram)1 226
ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården (ram)4 083
ap.7Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (ram)8 949
ap.8Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m. (ram)2 000

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Förvaltningsmedel

Ansvaret för marknadsbevakning av medicintekniska produkter har genom ändring av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter överförts från Socialstyrelsen till Läkemedelsverket från den 1 september 2001. För denna verksamhet skall Socialstyrelsen under år 2007 utbetala 13 152 185 kronor till Läkemedelsverket, utan särskild rekvisition.

Den 1 september 2002 övergick ansvaret för administrationen av SK-kurser till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS). För 2007 skall totalt 17 254 054 kronor utbetalas till IPULS kvartalsvis i förskott efter rekvisition.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har fått utökade ansvarsområden till följd av lagen (2006:496) om blodsäkerhet. För detta ändamål anslås 3 600 000 kr till Socialstyrelsen, av vilka Läkemedelsverket skall rekvirera 1 800 000 kr.

Den 1 januari 2007 övergår ansvaret för administrationen av medel till nationella kvalitetsregister från Socialstyrelsen till Sveriges Kommuner och Landsting. För 2007 skall totalt 13 200 000 kronor (12 000 000 kronor till nationella kvalitetsregister och 1 200 000 kronor till administration) utbetalas efter rekvisition till Sveriges Kommuner och Landsting.

ap.2 Utvecklingsmedel inom socialtjänsten

Medlen skall användas till utvecklingsinsatser inom det sociala området.

ap.4 Miljömålsfrågor

Medlen skall användas för Socialstyrelsens övergripande ansvar för miljöfrågor relaterade till hälsa i enlighet med propositionen Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier.

ap.5 Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården

Medlen skall användas för att, i samarbete med länsstyrelserna, förstärka tillsynsinsatserna inom vården och omsorgen om äldre. Ytterligare riktlinjer och villkor för medlens användning specificeras i regeringsuppdraget Uppdrag om förstärkt tillsyn vid länsstyrelserna och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet (regeringsbeslut nr 3 den 13 februari 2003).

ap.7 Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall finansiera verksamheten vid Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus).

ap.8 Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m.

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för tillsynsaktiviteter som utifrån ett patientperspektiv bidrar till att förbättra kvaliteten i sjukskrivningsprocessen.

13:9

Bidrag till psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen500 000
ap.1Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri (ram)500 000

Villkor för anslag 13:9

ap.1 Bidrag till psykiatri - Bidrag till psykiatri

Av medlen skall Socialstyrelsen utbetala 5 miljoner kronor till Föreningen Nationella Hjälplinjen i enlighet med regeringens beslut nummer 3 den 18 januari 2007.

Resterande medel skall användas i enlighet med kommande regeringsbeslut.

14:1

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen151 937
ap.4Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS (ram)151 937

Villkor för anslag 14:1

ap.4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar - del till SoS

1. Av de totala medlen skall bidrag om 6 000 000 kronor betalas ut i form av organisationsstöd till Riksförbundet för sexuellt likaberättigande.

2. Av de totala medlen skall i avvaktan på en framtida lösning även för år 2007 ett bidrag om 330 000 kronor betalas ut i form av organisationsstöd till frivilligorganisationer riktade till homo- och bisexuella samt transpersoner. Detta bidrag motsvarar det som Statens folkhälsoinstitut tidigare år har hanterat. Stödet bör ta sin utgångspunkt i hela det spektrum av frågor som präglar homo- och bisexuella samt transpersoners situation i samhället.

3. I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar skall 20 907 000 kronor av de totala medlen betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

4. Av de totala medlen skall 95 000 000 kronor betalas ut i enlighet med överenskommelsen mellan staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2007.

5. Av de totala medlen skall 29 700 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m.

14:7

Folkhälsopolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens folkhälsoinstitut50 304
ap.2Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) (ram)12 479
ap.3Insatser för att förebygga spelberoende (ram)27 893
ap.4Tobaksförebyggande åtgärder (ram)9 932
Disponeras av Socialstyrelsen45 781
ap.1Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl. (ram)39 781
ap.7Skaderegistreringssystemet EHLASS (ram)1 500
ap.10Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)4 500
Disponeras av Smittskyddsinstitutet15 500
ap.8STRAMA (ram)10 000
ap.11Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar (ram)5 500

Villkor för anslag 14:7

ap.1 Bidrag till sammanslutningar av f d alkoholmissbrukare, vissa nykterhetsorg m.fl.

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och skall utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagspost 3. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet.

Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.2 Bidrag till Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN)

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut för utbetalning till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel per kvartal.

ap.3 Insatser för att förebygga spelberoende

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser. En del av medlen skall användas i enlighet med bilagan till regeringsbeslut nr 10 den 18 september 2003. Medlen kan också användas för riktade utbildningsinsatser till yrkesverksamma och för stöd till självhjälpsgrupper, anhöriga samt föreningar för spelberoende.

ap.4 Tobaksförebyggande åtgärder

Medlen disponeras av Statens folkhälsoinstitut och skall användas för förebyggande insatser mot tobak. Av medlen skall vardera hälften användas till Centrum för tobaksprevention för verksamhet med telefonrådgivning respektive till stöd till organisationer på tobaksområdet.

ap.7 Skaderegistreringssystemet EHLASS

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för drift av det nationella skaderegistreringssystemet EHLASS. Socialstyrelsen skall vid prognostillfället i augusti utförligt kommentera förväntad medelsanvändning på anslagsposten.

ap.8 STRAMA

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för verksamhet inom ramen för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens (STRAMA).

ap.10 Samordning av beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Socialstyrelsen för:

 • att stärka myndighetens förmåga att planera för och hantera nationell samordning av insatser under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,
 • att stärka myndighetens arbete med att utveckla den nationella beredskapsplaneringen inom smittskyddsområdet, både i generisk riktning och för specifika hot,
 • att stärka myndighetens förutsättningar att ge stöd till den regionala och lokala nivån (sjukvårdshuvudmännen, länsstyrelser och andra aktörer) i utvecklandet av en förbättrad beredskap för en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott,
 • att utveckla system för att under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott samla in, analysera och sprida information om vilka effekter som en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott har på hälso- och sjukvården och andra samhällsviktiga funktioner,
 • att inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen och i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla en beredskap för att möta de behov av information som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser.

ap.11 Beredskap för utbrott av allvarliga smittsamma sjukdomar

Medlen disponeras av Smittskyddsinstitutet för:

 • att stärka myndighetens generella förmåga att, i enlighet med rollen som expertmyndighet, lämna underlag till Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och andra berörda myndigheter under en pandemi och andra allvarliga smittutbrott,
 • att tillsammans med Socialstyrelsen avgöra vilka övervakningssystem som behövs för att bedöma behov av åtgärder under en pandemi eller andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser (Smittskyddsinstitutet skall därefter utveckla dessa system),
 • att inom ramen för sin roll enligt smittskyddslagen och i samverkan med andra berörda myndigheter utveckla en beredskap för att möta de behov av information som uppkommer under en pandemi eller vid andra allvarliga smittutbrott inom eller utanför Sveriges gränser.

16:1

Personligt ombud (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen109 460
ap.1Personligt ombud (ram)89 460
ap.2Personligt ombud (ram)20 000

Villkor för anslag 16:1

ap.1 Personligt ombud

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen fördelar medlen till samtliga länsstyrelser utifrån en anpassad fördelningsmodell där hela anslaget går till verksamhet med personliga ombud.

ap.2 Personligt ombud

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

Medlen skall oavkortat gå till att utöka antalet personliga ombud förutom högst 1 000 000 kronor som Socialstyrelsen får använda för kostnader som myndigheten har för att stödja, följa och utveckla verksamheten.

16:2

Vissa statsbidrag inom handikappområdet (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen273 350
ap.1Rådgivning och annat stöd (ram)199 000
ap.2Tolktjänst (ram)74 350

Villkor för anslag 16:2

ap.1 Rådgivning och annat stöd

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

ap.2 Tolktjänst

Socialstyrelsen fördelar bidraget till landstingen (motsvarande) på grundval av antalet invånare i respektive landsting (motsvarande) den 31 december året före bidragsåret. Bidrag utges enligt riktlinjer som anges i prop. 1992/93:159 (bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321). Bidraget till Örebro läns landsting vad avser tolktjänsten utgår dock med ett bidrag per invånare som är 80 procent högre än för riket i övrigt (prop.1994/95:100 bil. 6, bet. 1994/95:SoU15, rskr. 1994/95:294). Medlen utbetalas per kvartal i efterskott utan särskild rekvisition.

16:3

Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen177 399
ap.4Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd (ram)171 000
ap.5Bidrag till nationellt kunskapscenter (ram)6 399

Villkor för anslag 16:3

ap.4 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd

Anslaget disponeras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) administrerar det statliga bidraget till särskilt utbildningsstöd.

ap.5 Bidrag till nationellt kunskapscenter

Medlen disponeras av Socialstyrelsen och avser dövblindverksamhet vid Mo Gård som bedrivs i enlighet med avtal mellan staten och Resurscenter Mo Gård AB. Bidraget utbetalas efter rekvisition i förskott med en fjärdedel per kvartal.

16:4

Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen79 900
ap.1Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder (ram)79 900

Villkor för anslag 16:4

ap.1 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

Bidrag för 2007 utbetalas kvartalsvis med högst en fjärdedel av beloppet per kvartal. Bidraget utbetalas i förskott utan särskild rekvisition till nedan angivna verksamheter. Om redovisningen av bidraget visar att det inte förbrukats under budgetåret regleras överskottet vid följande års utbetalning. En organisation som har fått statsbidrag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna det underlag som behövs för myndighetens granskning. Om oriktiga uppgifter från sökanden är orsak till att bidraget felaktigt beviljats ska detta betalas tillbaka till Socialstyrelsen. Ansökan av medlen görs till Socialstyrelsen.

1. Synskadades riksförbund (SRF) med högst 9 230 000 kronor för Iris Hantverk Aktiebolags sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade hantverkare. För verksamheten gäller i tillämpliga delar brev av den 22 maj 1953 angående depåverksamheten till stöd för blinda hantverkare.

2. SRF med högst 23 903 000 kronor för anskaffning och placering av ledarhundar för synskadade och därmed sammanhängande åtgärder. Av dessa medel skall minst 12 500 000 kronor användas för inköp av ledarhundar. Härvid får skillnad inte göras mellan SRF:s medlemmar och andra synskadade.

3. Hjälpmedelsinstitutet med högst 450 000 kronor för administration av upphandling av ledarhundar.

4. SRF med högst 10 071 000 kronor för sysselsättningsfrämjande verksamhet för synskadade, delaktighetsfrämjande verksamhet för personer med synskada och ytterligare funktionshinder, utgivning av tidningar på tal och i punktskrift, lästjänst via fax samt produktion av material i punktskrift, i enlighet med den inriktning som anges i prop. 1986/87:100 bil. 7, prop. 1988/89:100 bil. 7 samt prop. 1996/97:1 utg.omr. 9.

5. Föreningen Sveriges Dövblinda (FSDB) och föreningen Fruktträdet med högst 6 160 000 kronor för produktion av informationskällor för dövblinda personer. Medlen får inte användas för medlemstidningar eller funktionärsinformation. Därutöver utbetalas högst 497 000 kronor till FSDB för kunskapsutveckling, nätverksbyggande och informationsspridning .

6. Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) med högst 2 802 000 kronor för verksamhet för att stärka teckenspråkets ställning enligt riktlinjer i prop. 1984/85:100 bil. 7.

7. Stiftelsen Rikstolktjänst med högst 6 890 000 kronor för att tillhandahålla tolkservice för förtroendevalda i vissa organisationer enligt de grunder som framgår av prop. 1986/87:100 bil. 7. Medlen avser kostnader för rikstolktjänst som ges under budgetåret 2007.

8. Naturhistoriska riksmuseet, Palynologiska laboratoriet med högst
670 000 kronor för prognostisering och rapportering av pollen- och sporallergener samt för därmed sammanhängande uppgifter.

9. Föreningen rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering med högst
2 390 000 kronor för lägerverksamhet och uppsökande verksamhet främst för personer med ryggmärgsskada.

10. Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) med högst
1 121 000 kronor för verksamheten med kunskapsspridning om förflyttningslösningar för personer med funktionshinder vid Hjälpmedelscenter Väst i Göteborg.

11. Ågrenska stiftelsen med högst 2 795 000 kronor för riksverksamhet för familjer med barn som har sällsynta diagnoser.

12. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar med högst
12 921 000 kronor enligt bestämmelser i förordningen (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar.

16:5

Bidrag till handikapporganisationer (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen163 660
ap.1Bidrag till handikapporganisationer (ram)163 660

Villkor för anslag 16:5

ap.1 Bidrag till handikapporganisationer

Anslaget fördelas av Socialstyrelsen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer.

Utbetalningen skall ske kvartalsvis i förskott.

Av de totala medlen skall 7 360 000 kronor kronor användas för att begränsa de negativa effekterna som uppkommit för ett fåtal handikapporganisationer på grund av de nya reglerna för bidrag till handikapporganisationer. Utbetalningen skall ske som ett engångsbelopp.

16:6

Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen16 786
ap.1Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (ram)16 786
Disponeras av regeringen6 500
ap.2Till regeringens disposition (ram)6 500

Villkor för anslag 16:6

ap.1 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Bidraget utbetalas enligt förordningen (2001:638) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation. Socialstyrelsen fördelar bidraget i början av varje kvartal med en fjärdedel av det beräknade statsbidraget för det löpande kalenderåret till landstingen eller kommunalförbund som förskriver sådan utrustning.

ap.2 Till regeringens disposition

Medlen står till regeringens disposition.

17:1

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen21 347
ap.1Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet (ram)9 940
ap.3Bidrag till pensionärsorganisationer (ram)7 916
ap.6Stöd till anhörigorganisationer (ram)3 491
Disponeras av regeringen2 091 790
ap.4Stöd till anhörigvården (ram)119 850
ap.5Stöd till longitudinella områdesdatabaser (ram)9 940
ap.8Till regeringens disposition (ram)1 962 000
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet4 000
ap.7Till Regeringskansliets disposition (ram)4 000

Villkor för anslag 17:1

ap.1 Stimulansbidrag till FoU center inom äldreområdet

Bidraget utges enligt de riktlinjer som anges i prop. 1999/2000:149 (bet. 2000/01:SoU5, rskr. 2000/01:53).

Medlen skall användas och fördelas i enlighet med regeringens beslut nr 11 den 22 november 2001 Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende Socialstyrelsens verksamhet och medelsdisposition m.m. avseende anslag 17:1 Stimulansbidrag och andra åtgärder inom äldrepolitiken.

Ersättning till Socialstyrelsen för kostnader i samband med uppdraget får utgå under 2007 med högst 550 000 kronor.

ap.3 Bidrag till pensionärsorganisationer

Bidraget utbetalas enligt bestämmelserna i förordningen (2003:752) om statsbidrag till pensionärsorganisationer. Högst 500 000 kronor avser pensionärsorganisationer som bedöms omfattas av § 3 i förordningen och de närmare föreskrifter som Socialstyrelsen meddelar enligt § 13.

ap.4 Stöd till anhörigvården

Medlen disponeras av regeringen för vidareutveckling av stödet till dem som hjälper och vårdar närstående. Den huvudsakliga målgruppen för stödet är anhöriga eller närstående till personer som är 65 år och äldre.

ap.5 Stöd till longitudinella områdesdatabaser

Anslagsposten används för att finansiera fortsatt stöd till longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet i enlighet med regeringens beslut nr 6, 7, 8 och 9 den 9 juni 2005.

ap.6 Stöd till anhörigorganisationer

Medlen skall användas för stöd till verksamhet som bedrivs av en ideell organisation med syfte att stödja dem som vårdar och hjälper någon närstående. Den huvudsakliga målgruppen för stödet är anhöriga eller närstående till personer som är 65 år och äldre. Organisationen skall ha en riksomfattande organisation med ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län för att få del av medlen, om inte särskilda skäl finns. Med särskilda skäl avses i detta fall att organisationens medlemmar är en geografiskt avgränsad grupp som inte har förutsättningar att bli rikstäckande, eller att det är en innovativ verksamhet för anhöriga eller närstående som en ideell organisation vill starta. Medel kan inte beviljas för samma ändamål som organisationen får annat statsbidrag för. Bidrag beviljas med hänsyn till verksamheternas innehåll och omfattning. Utbetalning skall ske kvartalsvis i efterskott. Ansökan om medel görs till Socialstyrelsen.

ap.7 Till Regeringskansliets disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för att finansiera Kompetensstegens (S2004:10) uppdrag att leda och följa upp regeringens satsning för att höja den grundläggande kompetensen för omvårdnadspersonal och för att ge fler anställda specialiserade kunskaper för avancerade uppgifter.

ap.8 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för att finansiera regeringens satsningar på vården och omsorgen om äldre. Medlen skall användas i enlighet med regeringens särskilda beslut.

18:1

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen141 116
ap.2Kunskapsutveckling om internationella adoptioner (ram)0
ap.3Bidrag till org. på det sociala området (ram)28 580
ap.4Motverka våld mot kvinnor (ram)112 536
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 400
ap.9Statistiska undersökningar (ram)4 400
Disponeras av regeringen465 980
ap.1Utvecklingsmedel (ram)26 880
ap.5Till regeringens disposition (ram)439 100
ap.6Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet1 980
ap.7Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition (ram)1 980

Villkor för anslag 18:1

ap.1 Utvecklingsmedel

Medlen disponeras av regeringen för utveckling av ungdoms- och missbrukarvård samt för en fortsatt satsning på kunskapsutveckling inom socialtjänsten.

Av medlen skall 7 000 000 kronor användas i enlighet med regeringsbeslut nr 6 den 29 april 2004 om Nationellt stöd till kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten.

ap.2 Kunskapsutveckling om internationella adoptioner

Anslagssparandet disponeras av Socialstyrelsen (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS) för kunskapsutveckling om internationella adoptioner.

ap.3 Bidrag till org. på det sociala området

Medlen disponeras av Socialstyrelsen.

1.  Av de totala medlen skall 27 180 000 kronor utbetalas till sammanslutningar som avses i 1 § förordningen (1998:1814) om statsbidrag till vissa organisationer inom det sociala området. Medlen skall fördelas med hänsyn till målen för bidrag till organisationer på det sociala området och användas tillsammans med medlen under anslag 14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder, anslagspost 1. Beslut om fördelning skall ske i ett sammanhang och de båda anslagsposterna skall således ses som en helhet. Medel skall fördelas till kvinnojourernas riksorganisationer samt för kvinnojourernas verksamhet. Medel skall även utgå till invandrarorganisationer, kvinno- och mansorganisationer m.fl. som arbetar för att motverka våld mot kvinnor. Stöd till lokala kvinnojourer skall prioriteras liksom stöd till lokala mansmottagningar med verksamhet inriktad på att motverka mäns våld mot kvinnor och barn. Stödet bör huvudsakligen fördelas av riksorganisationerna i enlighet med riktlinjer som Socialstyrelsen meddelar. Riksorganisationerna skall redovisa skälen för bifall och avslag till lokala organisationer till Socialstyrelsen. De som inte tillhör någon riksorganisation kan söka medel direkt från Socialstyrelsen. Stöd kan också ges till organisationer som ansvarar för opinionsbildning, egna insatser och metodutveckling när det gäller utsatta barn och deras familjer. Fördelningen skall ske med utgångspunkt från riksdagens skrivelse (rskr. 2001/02:94). Utbetalning skall ske i förskott med högst en fjärdedel perkvartal.

2.  Av de totala medlen skall 1 400 000 kronor utbetalas till Riksförbundet för sexuellt likaberättigade (RFSL) i syfte att förstärka och utveckla förbundets brottsofferverksamhet/jour för homosexuella, bisexuella eller transpersoner (HBT-personer) efter det att förbundet lämnat en verksamhetsplan för hur medlen skall användas. RFSL skall sedan till Socialstyrelsen lämna en redovisning för hur medlen används och vilket resultat som uppnåtts. Socialstyrelsen skall i sin redovisning till regeringen bedöma behovet av fortsatta insatser på området.

ap.4 Motverka våld mot kvinnor

Anslagsposten skall användas för att finansiera regeringens insatser för våldsutsatta kvinnor.  

Medlen skall användas och fördelas i enlighet med regeringens särskilda beslut.

ap.5 Till regeringens disposition

Anslagsposten används för att finansiera regeringens satsning på en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården och inom ungdomsvården.

1. I enlighet med regeringens beslut nr 10 den 22 december 2004 skall 249 100 000 kronor användas för att stödja en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården. Därutöver skall 100 000 000 kronor användas i enlighet med regeringens beslut nr 8 den 12 januari 2006.

2. I enlighet med regeringens beslut nr 2 den 29 juni 2006 skall
90 000 000 kronor användas för att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården.

ap.6 Utveckling av den sociala välfärdsstatistiken

ap.7 Utv sociala välfärdsstatistiken - RKs disposition

Medlen disponeras av Regeringskansliet för utveckling av den sociala välfärdsstatistiken.

ap.9 Statistiska undersökningar

Medlen disponeras av Statistiska centralbyrån för att finansiera statistiska undersökningar av levnadsförhållanden (ULF och Barn-ULF).

18:3

Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen32 940
ap.1Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa (ram)9 940
ap.2Utvecklingsmedel för åtgärder för hemlösa (ram)23 000

Villkor för anslag 18:3

ap.1 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa

Socialstyrelsen disponerar 9 940 000 kronor som skall användas i enlighet med regeringens särskilda beslut nr 6 den 27 januari 2005 för fortsatt utvecklingsarbete mot hemlöshet.

ap.2 Utvecklingsmedel för åtgärder för hemlösa

Kronofogdemyndigheten får rekvirera 450 000 kronor från Socialstyrelsen för uppdraget att utveckla statistik om avhysningar och vräkningar. Övriga medel skall användas i enlighet med regeringens särskilda beslut.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2006

13:9

Bidrag till psykiatri och social psykiatri (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.2Verksamhetsutveckling (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Verksamhetsutveckling

Anslagssparandet skall utbetalas i enlighet med regeringsbeslut nr 2 a den 20 januari 2005, med följande tillägg.

Socialstyrelsen får av anslagssparandet disponera ytterligare högst 8 miljoner kronor för administration, uppföljning, utvärdering samt vissa nationella projekt med kvalitets- och kunskapsinriktning. Av beloppet får högst 2 miljoner kronor disponeras av Socialstyrelsen för administration, uppföljning och utvärdering. Anslagssparandet får i denna del disponeras över budgetåren dock längst till den 31 december 2008.

Socialstyrelsen får vidare av anslagssparandet disponera totalt 40 miljoner kronor för initierande av dels ett nationellt kunskapsprojekt avseende psykosociala insatser för personer med psykiska funktionshinder, dels ett projekt med en utbildningssatsning för Case Managers, i enlighet med regeringsbeslut nr 8 och 9 den 14 september 2006. Av beloppet får totalt högst 4 miljoner kronor disponeras av Socialstyrelsen för administration, uppföljning och utvärdering. Anslagsparandet får i denna del disponeras över budgetåren dock längst till den 31 december 2011.

Budgetår 2005

16:9

Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Socialstyrelsen0
ap.4Statens institut för särskilt utbildningsstöd (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna
ap.1641 0103 %0
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.403 %0
ap.2.60Allt0
ap.2.703 %0
ap.303 %0
ap.4.103 %0
ap.4.203 %0
ap.5.203 %0
ap.5.303 %0
ap.6.103 %0
ap.6.203 %0
ap.7.103 %0
ap.7.203 %0
ap.7.303 %0
ap.903 %0
ap.1103 %0
ap.12.103 %0
ap.1303 %0
ap.1403 %0
ap.1803 %0
ap.2003 %0
ap.2103 %0
ap.2303 %0
ap.2403 %0
ap.270Inget0
ap.3003 %0
ap.3103 %0
ap.3203 %0
ap.3403 %0
ap.3503 %0
ap.3603 %0
ap.3703 %0
ap.3803 %0
ap.3903 %0
ap.4003 %0
ap.4103 %0
ap.4203 %0
ap.4303 %0
ap.44.103 %0
ap.45.103 %0
ap.45.203 %0
ap.45.303 %0
ap.45.403 %0
ap.46.103 %0
ap.46.203 %0
ap.46.303 %0
ap.4703 %0
13:6 Socialstyrelsen
ap.114 36635 9850
ap.21 2863 %0
ap.4373 %0
ap.51223 %0
ap.72683 %0
ap.8603 %0
13:9 Bidrag till psykiatri
ap.103 %0
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.2 (2006)0Allt0
14:1 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.44 5583 %0
14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.11 1933 %0
ap.23743 %0
ap.38373 %0
ap.42983 %0
ap.7453 %0
ap.83003 %0
ap.101353 %0
ap.111653 %0
16:1 Personligt ombud
ap.103 %0
ap.203 %0
16:2 Vissa statsbidrag inom handikappområdet
ap.103 %0
ap.203 %0
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.45 3223 %0
ap.503 %0
16:4 Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder
ap.10Inget0
16:5 Bidrag till handikapporganisationer
ap.10Inget0
16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
ap.16993 %0
ap.203 %0
16:9 (2005) Statens institut för särskilt utbildningsstöd
ap.4 (2005)0Allt0
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.103 %0
ap.30Inget0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.60Inget0
ap.70Allt0
ap.803 %0
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
ap.103 %0
ap.20Allt0
ap.303 %0
ap.40Allt0
ap.50Allt0
ap.603 %0
ap.70600
ap.903 %0
18:3 Utvecklingsmedel till åtgärder för hemlösa
ap.103 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
13:3 ap.713:3 ap.7.1100 %
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
17:1 ap.217:1 ap.5100 %
18:1 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.
18:1 ap.618:1 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård
ap.2.1ram
ap.2.3ram
ap.3.1ram
ap.3.2ram
ap.3.3ram
ap.3.6ram
ap.3.7ram
ap.3.8ram
ap.5.1ram
ap.15ram
ap.17ram
ap.25ram
ap.29ram
ap.33ram
13:9 (2006) Bidrag till psykiatri och social psykiatri
ap.1 (2006)ram
14:7 Folkhälsopolitiska åtgärder
ap.5ram
ap.9ram
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.2ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
16:3 Statsbidrag till särskilt utbildningsstöd
ap.483 00082 000
2009
17:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken
ap.110 00010 000
ap.45 0005 000
ap.510 00010 000
ap.85 0005 000
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)500 000
- varav SPECIAL500 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

Låneram i Riksgäldkontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, inklusive beredskapsinvesteringar enligt rskr. 2006/07:31 från Försvarsutskottet. Förnödenheter som kommer att avvecklas t.o.m. år 2007 skall undantas från lånefinansiering av beredskapsfinansieringar.

6.2

Utbetalningsplan

Till Socialstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2544 829
2007-02-2544 829
2007-03-2544 829
2007-04-2544 829
2007-05-2544 829
2007-06-2544 829
2007-07-2544 829
2007-08-2544 829
2007-09-2544 829
2007-10-2544 829
2007-11-2544 829
2007-12-2544 870
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Socialstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
13:6 ap.1Förvaltningsmedel
13:6 ap.2Utvecklingsmedel inom socialtjänsten
13:6 ap.4Miljömålsfrågor
13:6 ap.5Särskilda tillsynsinsatser inom äldrevården
13:6 ap.7Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd
13:6 ap.8Tillsyn för förbättrad kvalitet i sjukskrivningsprocessen m.m.

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
EpC data och statistik, produktion001 3001 30000
Offentligrättslig verksamhet
Försäljning12 8574 2008 2004 5003 70020 757
Belopp angivna i tkr

Villkor

Försäljning

För publikationer ingår endast tryck- och formgivningskostnader, ej personalkostnader.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Utfärdande av legitimationer, intyg m.m.25520011 00011 00000
Blodverksamhet2552001 8001 80000
Summa0012 80012 80000
Belopp angivna i tkr

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras160 300
Belopp angivna i tkr

Villkor

Av de beräknade inkomsterna avser 158 800 000 kronor bidrag från Krisberedskapsmyndigheten för Socialstyrelsens arbete inom beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och det civila försvaret.

1 500 000 kronor avser bidrag från Konsumentverket för det nationella skaderegistreringssystemet EHLASS.

På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Gun-Britt Lundin
Likalydande till

Försäkringskassan
Statens institutionsstyrelse
Smittskyddsinstitutet
Statens folkhälsoinstitut
Statistiska centralbyrån
Kopia till

Samtliga departement
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet - Enheten för kommunal ekonomi
Finansdepartementets rättssekretariat
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksrevisionen
Krisberedskapsmyndigheten
Statens räddningsverk
Läkemedelsverket
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Institutet för psykosocial medicin
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Handikappombudsmannen
Hjälpmedelsinstitutet
Barnombudsmannen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Läkemedelsförmånsnämnden
Apoteket AB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Kommuner och Landsting
Statistiska centralbyrån
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Boverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Skolverket
Arbetsmiljöverket
Kriminalvårdsstyrelsen