Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:10

2006-12-21
UD2006/60203/EIM
UD2006/61721/EIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 39:6  Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:63).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet29 604
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)29 604

Villkor för anslag 39:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet skall, efter rekvistion, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
39:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Nils-Gunnar Forsberg
Kopia till

UD/Plan
UD/EKO
UD/RS
Fi/Ba
N/ITFoU
N/BS
N/ARM
JO/KO
M/KN
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges standardiseringsråd
SIS-Swedish Standards Institute
Svenska Elektriska Kommissionen
ITS-Informationstekniska Standardiseringen
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB