Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
48

2006-12-21
Ju2006/10120/PO
Ju2006/10085/PO (delvis)
Säkerhetspolisen
Box 8304
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Säkerhetspolisen
Riksdagen har beslutat om Säkerhetspolisens verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 04, bet. 2005/06:juU1, rskr. 2005/06:119, prop. 2006/07:1, utg.omr. 04, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:13).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Säkerhetspolisen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

4

Uppdrag

Personskyddsverksamhet

/…/ . Uppdraget skall redovisas den 2 april 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

4:2

Säkerhetspolisen (Ramanslag)

Disponeras av Säkerhetspolisen698 631
ap.1Säkerhetspolisen (ram)698 631
Disponeras av regeringen0
ap.2Säkerhetspolisen - Regeringens disposition (ram)0

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
4:2 Säkerhetspolisen
ap.120 9573 %252
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
4:2 Säkerhetspolisen
4:2 ap.24:2 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)138 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)69 863
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Säkerhetspolisens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2558 219
2006-02-2558 219
2006-03-2558 219
2006-04-2558 219
2006-05-2558 219
2006-06-2558 219
2006-07-2558 219
2006-08-2558 219
2006-09-2558 219
2006-10-2558 219
2006-11-2558 219
2006-12-2557 970
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Säkerhetspolisens disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:2 ap.1Säkerhetspolisen
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Egeryd
Kopia till

Fi/Ba (Henrik Jönsson)
Riksgäldskontoret