Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
105

2006-12-21
Ju2006/3271/D (delvis)
Ju2006/3527/D (delvis)
Ju2006/7838/D m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 30:1 Stöd till idrotten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 30:1 Stöd till idrotten för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:KrU1, rskr. 2006/07:38).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

30:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet443 500
ap.2Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen (ram)323 000
ap.4Insatser mot dopning (ram)23 000
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)13 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)39 000
ap.8Bidrag för olympisk och paralympisk verksamhet (ram)45 500
Disponeras av regeringen2 051
ap.7Till regeringens disposition (ram)2 051

Villkor för anslag 30:1

ap.2 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2007 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Riksidrottsförbundet skall avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader för anslaget. Medel har även beräknats för ett riksidrottsmuseum.

ap.4 Insatser mot dopning

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2007 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Av anslagsposten 4 har 1 500 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt 1 500 000 kronor för medfinansiering av Dopingjouren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2007 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Anslagsposten 5 har beräknats som bidrag till idrottsforskning, främst genom Centrum för idrottsforskning.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Medel som inte förbrukats under 2007 för de angivna ändamålen skall återbetalas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.8 Bidrag för olympisk och paralympisk verksamhet

Utbetalas efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal av Kammarkollegiet till Riksidrottsförbundet. Av dessa medel utgör 40 000 000 kronor bidrag till Sveriges Olympiska Kommitté för administration, talangsatsning, förberedelser och deltagande i olympiska spel samt 5 500 000 kronor bidrag till Svenska Handikappidrottsförbundet för talangsatsning, förberedelser och deltagande i Paralympics.

Med ändring av regeringsbeslut den 15 december 2005 medger regeringen att de medel som inte förbrukats av Sveriges Olympiska Kommitté för finansiering av förberedelser och deltagande i olympiska spel 2006 samt att de medel som inte förbrukats av Svenska Handikappidrottsförbundet för finansiering av förberedelser och deltagande i Paralympics 2006 (ap.9) inte skall återbetalas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Dessa medel får i stället användas för anslagspostens (ap.8) ändamål.

Riksidrottsförbundet skall lämna en delredovisning av bidragens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2008 och en slutredovisning senast den 31 mars 2009. Av redovisningarna skall framgå vilken verksamhet som genomförts med stöd av bidraget. De ekonomiska redovisningarna skall vara styrkta av en revisor. Medel som inte förbrukats för de angivna ändamålen under 2007 och 2008 skall återbetalas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
30:1 Stöd till idrotten
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.703 %0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
30:1 Stöd till idrotten
ap.9ram
ap.10ram
ap.11ram
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Keneth Wising
Kopia till

Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/F
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EK/Red
Centrum för idrottsforskning
Sveriges Riksidrottsförbund
Svenska Handikappidrottsförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 105, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/3271/D (delvis)
Ju2006/3527/D (delvis)
Ju2006/7838/D
Ju2006/10278/D (delvis)