Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
III:31

2006-12-14
U2006/9270/BIA (delvis)
Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Arkitekturmuseet
Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 17, bet. 2005/06:KrU1, rskr. 2005/06:85, prop. 2006/07:1, utg.omr. 17, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:18).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
KulturpolitikMuseer och utställningarBevarande
Förmedling
Kunskapsuppbyggnad

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Kulturpolitik

Mål

Riksdagen har beslutat om mål för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

 

Riksdagen har beslutat om mål för statens engagemang i arkitektur, formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225):

Målet för Arkitekturmuseet är att bevara vårt kulturarv. Myndigheten skall utveckla och förmedla kunskap om och upplevelser av kulturarvet och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.

Övergripande verksamhetsmål

Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall integreras i hela Arkitekturmuseets verksamhet. Under 2006 skall särskild tonvikt läggas på insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald.

Ett starkt, utvecklat och varierat internationellt utbyte och samarbete skall främjas, bl.a. genom utveckling av ett internationellt perspektiv i verksamheten.

Arkitekturmuseet skall redovisa måluppfyllelse i förhållande till målet. Museet skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Arkitekturmuseets verksamhet skall redovisas per verksamhetsgren.

1.1.1

Verksamhetsområde Museer och utställningar

1.1.1.1

Verksamhetsgren Bevarande

Mål 1

Förbättrade förutsättningar för samlingarnas bevarande.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Förmedling

Mål 1

Ökad tillgänglighet till samlingarna. Särskilda åtgärder skall vidtas för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 2

Nå fler och nya besökare.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

 • antal besökare med fördelning på bl.a. ålder, kön, utbildningsbakgrund, geografisk hemvist samt antal skolbesök. Besökare till utställningar med entréavgift skall särredovisas.

 • åtgärder som vidtagits för att möta en ny och större publik med avseende på bl.a. fri entréreformen.

Mål 3

Utvecklad pedagogiska verksamhet i samarbete med bl.a. skola samt universitet och högskola.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

Mål 4

Öka samlingarnas rörlighet i hela landet, bl.a. i samarbete med Riksutställningar och regionala kulturinstitutioner.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Kunskapsuppbyggnad

Mål 1

Ökad kunskap inom det område myndigheten verkar, bl.a. genom forskning och samverkan med universitet och högskolor.

Återrapportering

Arkitekturmuseet skall redovisa:

 • måluppfyllelsen i förhållande till målet. Myndigheten skall även ge förklaringar till resultatet samt redovisa förslag till åtgärder i syfte att öka graden av måluppfyllelse.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Regionalt utfall

Arkitekturmuseet skall kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2005 respektive 2006 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen skall avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisningen skall ske till Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2006. Redovisningen skall, där så är möjligt, fördelas på lokaler för publik verksamhet, magasin och kontorslokaler och omfatta hyreskostnader inkl. uppvärmning och elektricitet. Dessutom skall kostnader för övrig skötsel av fastigheten anges och specificeras. Om myndigheten har fler än en hyresvärd skall anges hur stor hyresandel som betalas till resp. hyresvärd.

Lönebidragsanställda

Arkitekturmuseet skall redovisa antal anställda personer som helt eller delvis finansieras med lönebidrag samt de individuella bidragens storlek för dessa.

Prognoser 2006 - 2009

Arkitekturmuseet skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2006

- den 8 mars 2006

- den 2 maj 2006

- den 21 augusti 2006

- den 2 november 2006

Arkitekturmuseet skall, i samband med prognoserna, lämna rapporter till Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet) med uppgifter om utgifter och anslagsbelastning samt lämna prognoser för helåret. I rapporten skall ingå en beskrivning av vidtagna åtgärder samt resultatet av dessa för att uppnå en anslagsförbrukning som håller sig inom tilldelade medel 2006.

4

Uppdrag

Fri entré

Arkitekturmuseet skall till Statens kulturråd senast den 5:e i varje månad lämna uppgifter om besöksutvecklingen på museet. Uppgifterna skall innehålla:

 • Utfall av antal besökare per månad, samt aggregerat för hela året.

 • Förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år (eller jämförbart år) i antal och i procent.

Redovisningen skall kommenteras med avseende på eventuella effekter av fri entréreformen.

Barnkulturåret 2007

Regeringen har utlyst 2007 till ett särskilt barnkulturår. Arkitekturmuseet skall förbereda aktiviteter inför Barnkulturåret 2007. Resultatet av arbetet skall redovisas till Regeringskansliet, (Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2006. Regeringen har för avsikt att utveckla och förtydliga uppdraget under 2006.

Tillgänglighet

De handlingsplaner som Arkitekturmuseet upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Arkitekturmuseet vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar Arkitekturmuseet - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

28:28

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Arkitekturmuseet41 717
ap.7Arkitekturmuseet (ram)41 717

Villkor för anslag 28:28

ap.7 Arkitekturmuseet

Anslagsposten tillförs 6 miljoner kronor på tilläggsbudget. Dessa medel skall användas för att täcka kvarvarande omställningskostnader i samband med omorganisation och uppsägningar av personal beslutade under 2005.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
28:28 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 4293 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-252 976
2006-02-252 976
2006-03-252 976
2006-04-252 976
2006-05-252 976
2006-06-252 976
2006-07-252 976
2006-08-252 976
2006-09-252 976
2006-10-252 976
2006-11-252 976
2006-12-252 981
2007-01-033 000
2007-01-253 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arkitekturmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
28:28 ap.7Arkitekturmuseet

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter004 00004 0004 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsintäkter

Budgeten för avgiftsbelagd verksamhet 2006 avser endast intäkterna.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet skall ha fri entré till sina basutställningar. Myndigheten får därutöver mot avgift till myndigheter och enskilda tillhandahålla artiklar och tjänster. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av myndigheten.Myndigheten skall i årsredovisningen specificera följande avgiftsintäkter:

 • Entréer och visningar

 • Butiksförsäljning

 • konferensverksamhet

 • avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen

 • övrigt

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arkitekturmuseet kan söka kompletterande finansieringskällor för särskilda ändamål eller särskild verksamhet som inte ryms inom anslag och avgiftsintäkter. Sådan finansiering kan ske i form av bidrag från offentliga eller enskilda bidragsgivare eller genom samarbetsavtal, där ett företag eller en organisation tillskjuter kontanta medel, varor eller tjänster i utbyte mot vissa förmåner (s.k. sponsring). Bidrag eller samarbetsavtal får inte vara förenade med villkor som avviker från de mål och riktlinjer för verksamheten som regeringen har beslutat om.

Återrapportering: Arkitekturmuseet skall i årsredovisningen för 2006 redovisa

- för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,

- andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras2 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofia Granqvist
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd