Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2006-12-14
U2006/9407/SV
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Norra Stationsgatan 8 B
281 48 HÄSSLEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Nationellt centrum för flexibelt lärande
Riksdagen har beslutat om Nationellt centrum för flexibelt lärandes verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Nationellt centrum för flexibelt lärande och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikVuxnas lärandeUtveckling för flexibelt lärande
Gymnasial vuxenutbildning
Rådgivning, kompetensutveckling och information
Läromedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Utveckling för flexibelt lärande

Mål för intern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende personal, material och teknik inom den interna verksamheten.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa

- omfattningen av och inriktningen på den interna kompetensutvecklingen samt utvecklingen av kurser och läromedel anpassade för distansutbildning samt

- hur de interna utvecklingsinsatserna har påverkat kursutformning och utbildningsinnehåll.

 

Mål för extern utveckling

Höja den pedagogiska och metodiska nivån avseende flexibelt lärande hos verksamma inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning i syfte att öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning.

Återrapportering

Redovisa de projekt som stöds av myndigheten inom folkhögskolor, studieförbund och kommunernas vuxenutbildning, fördelade på inriktning och mottagare.

Redovisa antalet personer som berörs av projektverksamheten.

En ekonomisk redovisning av projektverksamheten skall lämnas.

 

1.1.1.2

Verksamhetsgren Gymnasial vuxenutbildning

Mål för anslagsfinansierad utbildning

Öka tillgängligheten till gymnasial vuxenutbildning genom att komplettera kommunernas utbildningsverksamhet med sådana kurser på distans som kommunerna själva inte kan erbjuda sina invånare.

Återrapportering

Tillgängligt utbildningsutbud och genomförda utbildningar fördelade efter allmänna och yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå samt påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna kurser och yrkesinriktade kurser.

Antal utfärdade betyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser.

Antal antagna deltagare i förhållande till antal sökande.

Antal studieavbrott.

Kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Mål för avgiftsfinansierad utbildning

Att utveckla centrets förutsättningar att stödja vuxnas lärande på gymnasial nivå med hänsyn till privata och offentliga arbetsgivares behov av kompetensutveckling av personal.

Återrapportering

Antalet genomförda utbildningar fördelade på statliga, kommunala och privata uppdragsgivare. Redovisningen skall även visa fördelning av utbildningarna efter allmänna och yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå och inom påbyggnadsutbildningar.

Antal deltagare fördelade på ålder, utbildningsform och utbildningsnivå samt geografisk spridning.

Antal producerade verksamhetspoäng fördelade på allmänna och yrkesinriktade kurser.

Antal utfärdade betyg och intyg fördelade på allmänna respektive yrkesinriktade kurser.

Debiterad kostnad per verksamhetspoäng och deltagare.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Rådgivning, kompetensutveckling och information

Mål för kompetensutveckling

Höja kompetensen hos verksamma inom folkbildning och kommunernas vuxenutbildning genom att erbjuda fortbildning om främst pedagogiska metoder och arbetssätt samt om teknik och organisation inom distansutbildning och flexibelt lärande.

Återrapportering

Genomförda insatser.

Antal deltagare i myndighetens verksamheter fördelade på utbildningsanordnare, yrkeskategori och inriktning.

All statistik som rör individer skall vara uppdelad på kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Mål för rådgivning och information

Sprida information hos verksamma inom kommunernas vuxenutbildning och folkbildning om främst pedagogiska metoder och arbetssätt samt om teknik, organisation, läromedel och forskningsresultat som stöder distansutbildning och övriga former för flexibelt lärande.

Tillhandahålla nätburen information för IT-stödd distansutbildning inom ansvarsområdet.

Återrapportering

Omfattning och inriktning av publiceringsverksamheten.

Nyttjande av myndighetens webbplats och databaser.

Omfattning av myndighetens seminarie- och konferensverksamhet.

I övrigt vidtagna åtgärder för att följa och sprida resultat av forskning och utvecklingsarbete.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Läromedel

Mål

Öka förutsättningarna för vuxna med teckenspråk som första språk att delta i vuxenutbildningen och folkbildningen.

Återrapportering

Utvecklade läromedel, inriktning och omfattning.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

De regionala tillväxtprogrammen

Myndigheten skall vara en samverkanspart i de regionala tillväxtprogrammen genom att bidra med analys-, metod- och kompetensstöd inom sitt ansvars- och kompetensområde. I mån av tillgängliga resurser får myndigheten vara medfinansiär av regionala tillväxtprogram.

Myndigheten skall inom sitt verksamhetsområde bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljningen av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Myndigheten skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen.

Myndigheten skall redovisa vidtagna åtgärder.

 

 

 

Samarbete med andra myndigheter

I syfte att främja och utveckla formerna för flexibelt lärande och distansutbildning skall myndigheten redovisa omfattningen och inriktningen av samarbetet med Folkbildningsrådet, Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Övriga återrapporteringskrav

1. Redovisa hur etniska och språkliga minoriteters behov beaktats i verksamheten.

2. Redovisa uppdragsverksamhetens inriktning och uppdragsgivare, lämna en ekonomisk redovisning av den externt finansierade verksamheten samt redovisa en analys av balansen mellan den anslagsfinansierade och den uppdragsfinansierade verksamheten.

3. Redovisa hur samarbetet med Specialpedagogiska institutet har bedrivits samt resultatet av samarbetet.

Prognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2007 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till statsbudgeten

  • den 19 januari

  • den 8 mars

  • den 2 maj

  • den 21 augusti

  • den 2 november

3

Organisationsstyrning

1. Myndigheten får medverka i utvecklingen och genomförandet av modeller för flexibelt lärande inom kriminalvården och Statens institutionsstyrelse. Verksamheten skall bedrivas som uppdragsverksamhet.

2. Myndigheten får mot ersättning från Nordiska ministerrådet vara koordinator för det nordiska nätverket för vuxnas lärande (NVL) under perioden 2006-2008.

Återrapportering

Myndigheten skall redovisa verksamheternas omfattning.

Myndigheten skall redovisa sitt miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 10 november 2005.

4

Uppdrag

Statens folkhälsoinstitut

Myndigheten skall bistå Statens folkhälsoinstitut i arbetet med att följa och utvärdera det nationella folkhälsoarbetet genom att på begäran tillhandahålla statistikuppgifter eller andra uppgifter inom myndighetens verksamhetsområde som institutet identifierar som vitala.

Valideringsdelegationen

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen under 2006.

Kommunerna

Myndighetens skall verka för att kommunerna senast hösten 2007 skall kunna erbjuda utbildning på distans av det slag som myndigheten hittills har erbjudit.

 

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:13

Nationellt centrum för flexibelt lärande (Ramanslag)

Disponeras av Nationellt centrum för flexibelt lärande100 151
ap.1Förvaltning (ram)65 151
ap.2Utvecklingsmedel (ram)35 000

Villkor för anslag 25:13

ap.1 Förvaltning

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2001:1201) om instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande.

Högst 2 miljoner kronor av det ackumulerade underskottet i den bidragsfinansierade verksamheten får täckas från denna anslagspost.

ap.2 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får belastas med utgifter för utvecklingsprojekt inom folkbildningen och kommunernas vuxenutbildning samt för utveckling av Folkbildningsnätet enligt förordningen (2001:1201) om instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande. Även utgifter för utveckling av läromedel för vuxna med teckenspråk som första språk får belasta anslagsposten.

Högst 1,2 miljoner kronor av det ackumulerade underskottet i den bidragsfinansierade verksamheten får täckas från denna anslagspost.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:13 Nationellt centrum för flexibelt lärande
ap.13 0053 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:13 Nationellt centrum för flexibelt lärande
25:14 ap.325:13 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:13 Nationellt centrum för flexibelt lärande
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Nationellt centrum för flexibelt lärandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-258 345
2006-02-258 345
2006-03-258 345
2006-04-258 345
2006-05-258 345
2006-06-258 345
2006-07-258 345
2006-08-258 345
2006-09-258 345
2006-10-258 345
2006-11-258 345
2006-12-258 356
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationellt centrum för flexibelt lärandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:13 ap.1Förvaltning
25:13 ap.2Utvecklingsmedel

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Gymnasial vuxenutbildning
Uppdragsverksamhet enligt förordning-2 281191 0001 0000-2 262
Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)449215 2005 2000470
Summa-1 832406 2006 2000-1 792
Avgifter enligt 4 §1
Ansökningsavgifter44105005000441
Uppdragsverksamhet
Värdmyndighet för Valideringsdelegationen-109009000-1
Kontaktmyndighet för det nordiska nätverket för vuxnas lärande107 0007 00001
Utveckling av flexibelt lärande inom andra statliga myndigheter271121 4001 4000283
Summa271129 3009 3000283
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet enligt förordning

Myndighetens uppdragsverksamhet enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid Nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Uppdragsverksamhet enligt överenskommelse med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Myndighetens verksamhet på uppdrag åv Sida enligt förordningen (1986:64) om uppdragsutbildning vid nationellt centrum för flexibelt lärande skall finansieras med avgifter. Avgifter bestäms av styrelsen.

Ansökningsavgifter

Myndigheten har enligt förordningen (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordnignen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Avgifter bestäms av styrelsen.

Värdmyndighet för Valideringsdelegationen

Myndigheten skall mot ersättning tillhandahålla ekonomiadministration, personaladministration och kontorsservice för Valideringsdelegationen.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Viveka Wetterberg
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket