Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II.4

2006-12-21
UD2006/60899/RIM (delvis)
Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
c/o Länsrätten Box 17062
104 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
Riksdagen har beslutat om Utlänningsnämndens avvecklingsorganisations verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 08, bet. 2006/07:SfU2, rskr. 2006/07:33).

Utöver vad som anges i direktiven för förberedelser för en ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden (2004:149) samt tilläggsdirektiv till utredningen om domstolsprövning av utlänningsärenden (2005:119 och 2006:35) beslutar regeringen att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Avvecklingsorganisationen skall senast den 30 mars 2007 lämna en redovisning av ställningen på räntekontot respektive övriga tillgångar och skulder samt lämna förslag till hur det bör hanteras till regeringen.

Ordföranden har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att upprätta och lämna ett bokslut. Redovisningen skall senast den 15 maj 2007 lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Ordförandens ansvar omfattar även hanteringen av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av det slutliga bokslutet enligt 13 § verksförordningen (1995:1322).

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

12:9

Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation (Ramanslag)

Disponeras av Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation 21 500
ap.2Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation (ram)21 500

Villkor för anslag 12:9

ap.2 Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation

Anslaget finansierar Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation.

Anslaget får även användas för engångspremie till Statens pensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning när Avvecklingsorganisationen upphör.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
12:9 Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Migration

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
12:9 Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
12:1012:9 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
12:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.3ram
ap.5ram
12:9 (2006) Utlänningsnämnden
ap.1 (2006)ram
ap.2 (2006)ram
ap.3 (2006)ram
ap.4 (2006)ram

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation s räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-251 791
2007-02-251 791
2007-03-251 791
2007-04-251 791
2007-05-251 791
2007-06-251 791
2007-07-251 791
2007-08-251 791
2007-09-251 791
2007-10-251 791
2007-11-251 791
2007-12-251 799
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation s disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:9 ap.2Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation undantas från kravet enligt 4 § 2 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag vad gäller upprättande av finansieringsanalys, samt de väsentliga uppgifter i ESV:s föreskriver till ovanstående förordning andra stycket, samt jämförelsetal. Avvecklingsorganisationen undantas också från kravet enligt 1 § 3 kap. nämnda förordning avseende resultatredovisning.

På regeringens vägnar
Tobias Billström
Gun Enlund
Kopia till

Utrikesdepartementet/RS, PLAN
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets revisionskontor, SB
Socialförsäkringsutskottet, Riksdagen
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Migrationsverket