Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
29

2006-12-21
Jo2006/3374
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 40:6
Riksdagen har beslutat om och anslaget 40:6 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

40:6

Bidrag till miljömärkning av produkter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet4 374
ap.1Det nordiska miljömärkningssystemet (ram)2 187
ap.2EU:s miljömärkningssystem (ram)2 187

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Emilia Högquist
Kopia till

Riksdagen, Civilutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Finansdepartementets budgetavdelning
Jo/SAU
Jo/KO
M/Hm
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret