Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 16

2006-12-21
N2006/11589/A
N2006/12094/BS(delvis)
N2006/12095/RS(delvis)
Arbetsmarknadsstyrelsen
Vattugatan 17
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmarknadsstyrelsen  (AMS) och anslag inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
Riksdagen har beslutat om Arbetsmarknadsverkets (AMV) verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88, prop. 2006/07:15, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för AMS och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetMatchning på arbetsmarknaden

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Matchning på arbetsmarknaden

Målet är att Arbetsmarknadsverket (AMV) skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

AMS skall utifrån det övergripande målet sätta mål för verksamheten utifrån följande delmål:

- Bidra till en mer effektiv matchning mellan lediga arbeten och arbetssökande kvinnor respektive män (strukturmål).

- Anpassa åtgärderna och programmen till efterfrågan på arbetskraft och arbetsmarknadens behov (stabiliseringspolitiskt mål).

- Bidra till att korta arbetslöshetstiderna för kvinnor och män som står allra längst från arbetsmarknaden (fördelningspolitiskt mål).

För att uppnå målet skall AMV effektivt utföra uppgifterna enligt förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och förordning (2001:623) med instruktioner för Arbetsmarknadsverket samt tillse att arbetsförmedlingens uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen tillämpas korrekt och rättssäkert.  

AMV skall där det är relevant utifrån arbetsmarknadspolitikens mål och regelverk samverka med verksamheter inom andra politikområden, bl.a. integrations- regional utvecklings-, ungdoms-, storstads- och folkhälsopolitiken. AMS skall medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. 

All återrapportering av individbaserad statistik skall genomgående vara könsuppdelad. I de fall det inte är möjligt skall orsaken redovisas. Resultaten skall analyseras och kommenteras.

Regionala skillnader i resultaten skall där det är lämpligt belysas och analyseras.

Uppföljning

a. AMS skall i samråd med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) ta fram relevanta indikatorer som beskriver arbetsmarknadens funktionssätt. AMS skall återrapportera till  Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 12 februari 2007. 

b. AMS skall ta fram indikatorer för hur verksamheten bidrar till att uppnå målet och föreskrifterna för den arbetsmarknadspolitiska verksamheten samt hur verksamheten bidrar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Indikatorerna skall även belysa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Indikatorerna skall redovisas och analyseras i en sammanhängande rapport som skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), IFAU och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) senast den 28 maj och den 19 november 2007. AMS skall i samband med publiceringen av rapporten inbjuda relevanta myndigheter och aktörer till en presentation rörande rapportens innehåll.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Funktionshindrade

- AMS skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts under 2007 utifrån myndighetens sektorsansvar för handikappolitiken. Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2007.

- Arbetskraftsdeltagandet är betydligt lägre för personer med funktionshinder jämfört med övriga befolkningen. Många av de myndigheter som har ett särskilt sektorsansvar för att genomföra handikappolitiken skall medverka till att underlätta och möjliggöra att fler personer med funktionshinder ges möjlighet att försörja sig genom eget arbete. AMS, Försäkringskassan, Skolverket och Socialstyrelsen skall inom ramen för sina respektive sektorsansvar formulera en gemensam strategi för hur fler personer med funktionshinder skall kunna försörja sig genom eget arbete. En viktig utgångspunkt för strategin är att myndigheternas insatser koordineras bättre och att befintliga resurser används på ett mer effektivt sätt. Myndigheterna delar lika på ansvaret för uppdraget men AMS är sammankallande myndighet. Strategin skall tas fram i samråd med Arbetsmiljöverket och Stockholms universitet. Strategin skall redovisas till Regeringenskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i ett gemensamt dokument senast den 29 februari 2008.

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

a. Försäkringskassan skall tillsammans med AMS och Socialstyrelsen stödja utvecklingen av finansiell samordning. Sveriges Kommuner och Landsting skall ges möjlighet att delta i arbetet. 

b. Försäkringskassan och AMV skall gemensamt inom ramen för samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet verka för att

  • antalet sjukskrivna arbetslösa kvinnor respektive män,
  • sjukskrivna anställda kvinnor respektive män som behöver byta anställning på grund av ohälsa,
  • kvinnor respektive män med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning

som återfår arbetsförmågan och får ett arbete skall öka.

Försäkringskassan och AMS skall följa upp hur de statliga medlen för denna samverkan har använts med avseende på Försäkringskassans och AMV:s kostnader uppdelat på förvaltningskostnader och arbetsmarknadspolitiska program, målgrupper, insatser samt resultaten av vidtagna åtgärder. Uppdraget skall delredovisas senast den 8 augusti 2007 och omfatta insatser under 2006 respektive första halvåret 2007. En samlad redovisning för 2007 skall lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2007 till Regeringskansliet (Social- och Arbetsmarknadsdepartementen).

c. Sedan 2003 har Försäkringskassan, AMS och Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla ett sektorsövergripande system för löpande uppföljning av resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Försäkringskassan skall i samverkan med AMS och Socialstyrelsen utveckla och förvalta detta system (SUS). Systemet skall kunna utgöra en riksomfattande struktur för lokal uppföljning. Försäkringskassan skall samlat för myndigheterna lämna en lägesbeskrivning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 15 augusti 2007.

Nyanlända invandrare

AMS skall fortsatt följa upp hur riktlinjerna för arbetsförmedlingens service till nyanlända invandrare använts för att säkerställa en mer enhetlig service i landet. Uppföljningen skall göras i samverkan med andra berörda aktörer. En redovisning, avseende perioden fram till den 1 juli 2007, skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 8 augusti 2007. Redovisningen skall innehålla uppgifter om hur många som tagit del av servicen, vilka resultat som uppnåtts samt hur och i vilken omfattning samverkan med övriga aktörer skett. Uppföljningen skall även innehålla en lägesbeskrivning av den tvååriga försöksverksamheten för nyanlända (N2006/6969/A) med fokus på införandet av de nya arbetsformerna, målgrupper för arbetsförmedlingens samordnande uppdrag, vilken service som erbjudits, hur många som tagit del av servicen samt hur och i vilken omfattning samverkan med kommunerna skett i fråga om planering av introduktionen på individnivå samt hur individens utbildning i svenska kombinerats med arbetsförmedlingens service. Uppföljningen skall omfatta försöksverksamhetens första år.

Regionala tillväxtprogram avseende 2006

AMV är medfinansiär av de regionala tillväxtprogrammen och medverkar med kompetens- och metodstöd inom ramen för arbetsmarknadspolitikens mål, prioriteringar och gällande regler. AMV skall bistå Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) med underlag vid uppföljning av regionala tillväxtprogram avseende 2006 enligt närmare anvisningar från NUTEK. Länsarbetsnämnderna skall vid förfrågan från länens programansvariga redovisa beslutade och utbetalade belopp inom ramen för de regionala tillväxtprogrammen i enlighet med de riktlinjer som presenteras av AMS.

Felaktiga utbetalningar skall förhindras och regeltillämpningen förbättras

a. AMS skall mer effektivt använda de 120 miljoner kronor som är avsatta för tillfälliga personalförstärkningar för ökad kontrollverksamhet inom arbetslöshetsförsäkringen. Resurserna skall användas för att säkerställa en likartad tillämpning av försäkringens regelverk över hela landet, bl.a. utifrån de brister som IAF och Riksrevisionen påvisat. AMS skall säkerställa att det inom myndigheten finns en funktion som underlättar och en rättssäker och likartad tillämpning av regelverket i samband med att arbetsförmedlaren gör ett ifrågasättande av arbetslöshetsersättning. AMS skall under 2007 genomföra granskningar av arbetsförmedlingarnas handläggning av ärenden i förhållande till regelverket för arbetslöshetsförsäkringen i syfte att säkra kvaliteten samt vidareutbilda personalen i kontrollfunktionen. AMS skall senast den 12 februari 2007 redovisa tidsplan och upplägg för detta arbete till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) och till IAF. Slutrapport lämnas senast den 15 oktober 2007.

b. AMS skall tillsammans med övriga berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används optimalt. Myndigheterna skall därvid redovisa vilka åtgärder som vidtagits mot bakgrund av de åtgärder som Statskontoret föreslår i sin rapport Informationsutbyte kräver bra förutsättningar (2006:7). Av redovisningen skall bl.a. framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten till befintlig information och hur informationsutbytet kan utvecklas och utvidgas till fler förmåner för att optimera ändamålsenligheten ur ett myndighetsövergripande perspektiv. Av redovisningen skall även framgå vilka övriga åtgärder som vidtagits i syfte att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet. I de fall myndigheternas förbättringsåtgärder rör arbetslöshetskassorna skall Arbetslöshetskassornas samorganisation beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan skall ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2007.

c. AMV, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall tillsammans under året genomföra en effektmätning motsvarande de som gjordes 2003, 2004 och 2006. Arbetslöshetskassornas samorganisation skall beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan ansvarar för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2007.

d. AMV, Centrala studiestödsnämnden, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan skall bistå varandra för att förhindra felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. De insatser och åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget skall avrapporteras till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 september 2007.

e. AMS skall redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga betalningar. Redovisningen skall avse perioden 2003-2007. AMS skall i samband med detta redovisa hur myndigheten utvecklat sina metoder för riskhantering och riskanalys inom detta område och hur den myndighetsgemensamma modell för riskhantering som myndigheter i Delegationen mot felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) utvecklar även integreras i myndigheten. AMS skall utifrån risk- och väsentlighetsanalyser motivera sina prioriteringar i kontrollarbetet samt ange hur rutiner och samarbete med andra myndigheter utvecklats för att minska identifierade risker. En första redovisning av de insatser och åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 augusti 2007, en andra i anslutning till årsredovisningen för 2007.

Prognoser m m.

1. AMS skall månadsvis återrapportera utgifter och inkomster vad avser;

- utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av AMS,

- inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-2006, undertitel 01,

- beslutade belopp om skattekreditering fördelat på samtliga former av anställningsstöd, nystartsjobb samt skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),

- antalet deltagare i konjunkturberoende program exklusive anställningsstöd fördelat per insats, som inte uppbär aktivitetsstöd.

2. AMS skall den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti samt den 30 oktober 2007 redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas 2007-2010 per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av AMS. Prognoserna skall kommenteras med förklaringar till förändringar i jämförelse med senast lämnade prognos samt annan väsentlig information kring lämnad utgiftsprognos. Utgiftsprognoserna och övrigt underlag skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i elektronisk form (e-post) samt inrapporteras i Hermes. Utgiftsprognosen för 2007 skall vara månadsfördelad. Utöver detta gäller att även följande skall redovisas:

Anslagen för arbetslöshetsersättning och program

- De antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för prognosen.

- En månadsfördelad bedömning av utvecklingen av antalet inskrivna arbetssökande i sökandekategori 21 (deltidsarbetslösa) och sökandekategori 22 (timanställda) under åren 2007 och 2008.

- Antalet deltagare i konjunkturberoende program exklusive anställningsstöd fördelat per insats, som inte uppbär aktivitetsstöd.

- Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslag 22:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Prognosen i januari skall innehålla uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag för 2006.

Skatteutgifter

- Beräknade skatteutgifter samt antalet anställda per månad med anställningsstöd, utbildningsvikariat och OSA.

3. AMS skall i samband med årsredovisningen för 2006 redovisa hur arbetet med avslutsdeklarationerna för Europeiska socialfondens mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal genomförs.

4. AMS och Svenska ESF-rådet skall senast i samband med årsredovisningarna för 2006 redovisa hur arbetet med kontroller enligt artikel 4 i Kommissionens förordning (EG) nr. 438/2001 genomförs.

4

Uppdrag

Nystartsjobb

AMS skall säkerställa att arbetsförmedlingarna och de arbetssökande snarast möjligt har kunskap om reglerna kring nystartsjobb som införs den 1 januari 2007 samt att de arbetssökande som är i målgruppen enkelt och effektivt matchas till lediga arbeten. AMS skall redovisa vilka insatser som gjorts för att informera de arbetssökande samt för att implementera kunskapen om nystartsjobben inom AMV samt vilka insatser som gjorts för att målgruppen kommer till arbetsgivarnas kännedom. Redovisning skall lämnas senast den 12 februari och senast den 28 maj 2007 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Kompletterande arbetsförmedlingar

AMS skall mer aktivt använda kompletterande aktörer i syfte att förbättra matchningen och motverka utanförskap för arbetssökande. Genom att andra aktörers kunskaper och erfarenheter blir en kompletterande del till den offentliga arbetsförmedlingen kan  arbetssökande få mer individuellt anpassade tjänster och service i syfte att korta arbetslöshetstiden. AMS skall säkerställa och tydliggöra att andra kompletterande aktörer är en del av tjänsteutbudet och att andelen/antalet sökande som får och kan ta del av andra aktörers kunskaper och erfarenheter ökar. AMS skall redovisa vilka aktörer som kompletterar den offentliga arbetsförmedlingen, hur många sökande som får del av dessa tjänster samt vilka resultat som uppnåtts. Redovisningen skall lämnas senast den 8 augusti 2007 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet)

Regelförenkling

AMS skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Näringdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010. AMS skall i ett första steg redovisa underlag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader. AMS skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder. AMS skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Motverka brist på arbetskraft

AMS skall redovisa en bedömning av vilka yrken som riskerar att bli s.k. flaskhalsar på arbetsmarknaden i olika delar i landet samt vilka åtgärder som vidtagits för att motverka detta. AMS skall prioritera utvecklingen av insatserna för att säkerställa en aktiv matchning av arbetssökande för att öka den geografiska och yrkesmässiga rörligheten. AMS skall vidare tillse att verksamheten inte motverkar en effektiv matchning på arbetsmarknaden genom brister i t.ex. registerkvalitet, kartläggningen av sökande, inlåsningseffekter i arbetsmarknadspolitiska program och kontakterna med arbetsgivarna. Redovisningen lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 12 februari 2007 och skall därefter ingå som en del i återrapportering b under rubriken Uppföljning samt senast den 11 februari 2008.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:1

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsstyrelsen5 057 506
ap.1Förvaltningskostnader för AMV (ram)5 057 506

Villkor för anslag 22:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AMV

1. AMS skall lämna bidrag enligt villkoren för anslagsposten till Länsstyrelsen i Gotlands län med en tolftedel varje månad av det belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till länsstyrelsens konto i räntebärande flöde. AMS skall föreskriva villkoren för medelsanvändningen av bidraget. Länsstyrelsen skall, i sådan tid att det är AMS tillhanda senast brytdag för delårsbokslut, redovisa förbrukade medel per den 30 juni 2007. Ej förbrukade medel inklusive ränta skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdag för bokslut avseende räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdag och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

2. AMS får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av Europeiska socialfonden mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000-2006 samt i det nationella socialfondsprogrammet inom mål Regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning för programperioden 2007-2013 enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000-2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. AMS får använda anslagsbeloppet för utgifter som avser en tilläggsundersökning till Statistiska Centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU) om de funktionshindrades situation på arbetsmarknaden. AMS har beställaransvar och skall i samarbete med SCB och Handikappombudsmannen initiera undersökningen.

4. Av anslagsbeloppet får högst 34 000 000 kronor användas för verksamhet enligt förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare.

5. Av anslagsbeloppet skall minst 120 000 000 kronor användas för ökad kontrollverksamhet i enlighet med återrapportering a om felaktiga utbetalningar och förbättrad regeltillämpning.

6. AMS får använda anslagsbeloppet för att köpa tjänster från kompletterande aktörer för genomförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser i enlighet med uppdrag uppdraget om Kompletterande arbetsförmedlingar.

22:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsstyrelsen38 368 302
ap.1Aktivitetsstöd (ram)7 009 519
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)27 011 457
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)4 347 326

Villkor för anslag 22:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd enligt 4-6 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av Europeiska socialfonden mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000-2006 samt i det nationella socialfondsprogrammet inom mål Regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning för programperioden 2007-2013 enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000-2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

4. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan skall månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut skall denna redovisning ske i sådan tid att den är AMS tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp skall överenskommas mellan AMS och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som länsarbetsnämnderna fattat. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning, som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning vid arbetslöshetskassor.

5. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

6. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor i dess lydelse från och med den 1 januari 2007.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet skall i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

22:3

Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsstyrelsen3 205 377
ap.1Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m. (ram)3 205 377
Disponeras av regeringen30 000
ap.3Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)30 000

Villkor för anslag 22:3

ap.1 Köp av arbetsmarknadsutbildning m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning. Arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning som insats för arbetslösa ungdomar bör endast användas för ungdomar med särskilda behov och skall inte vara ett alternativ till utbildningar där ordinarie studiestöd kan lämnas.

2. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till kommuner enligt 2 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för arbetslösa ungdomar till dess de fyller 20 år. Under inledningsskedet av anvisningsperioden då den unge deltar i jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi får ersättningen till kommuner endast omfatta den ersättning som kommunen lämnar till den som deltar i verksamheten.

3. Anslagsbeloppet får användas för utvecklingsersättning enligt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar mellan 20 och 24 år.

4. AMS skall efter rekvisition ersätta kommuner för kostnader för ungdomar som deltagit i åtgärder inom ramen för ungdomsgarantin med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom. Vidare skall AMS efter rekvisition ersätta kommuner för utgifter de haft enligt 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program. Under inledningsskedet av anvisningsperioden då den unge deltar i jobbsökaraktiviteter i arbetsförmedlingens regi utgår dock ingen ersättning till kommunen.

5. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

6. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till förberedande insatser i form av datorteksverksamhet enligt övergångsbestämmelser i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt övriga villkor som gällt i samband med anvisningen.

7. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt 15-22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

8. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till förhöjda dagsverkskostnader i samband med anställningsstöd enligt förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Bidraget får lämnas i samband med anställningsstöd för arbeten som medför investeringar vad avser skogliga arbeten samt arbeten inom miljö-, natur-, byggnads- och fornvård. Undantag från ovanstående bestämmelser gäller 2006-2008 för ombyggnaden av flygplatsen i Pajala kommun samt bygginvesteringar i Överkalix kommun inom handlingsplanen för Ett helhetsgrepp för Överkalix. Det samlade stödet i form av bidrag och skattekreditering för anställningsstöd med förhöjda dagsverkskostnader får uppgå till i genomsnitt högst 1 800 kronor per dag.

9. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag till anordnare av arbetspraktik enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

10. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till anordnare som i samverkan med AMV anordnar en aktivitet inom aktivitetsgarantin enligt 25 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller särskilt anställningsstöd enligt 5 a och 20 c §§ förordningen (1997:1275) om anställningsstöd, för de merkostnader som föranleds av verksamheten eller anställningen. Bidraget får uppgå till högst 150 kronor per anvisningsdag och person. Stödet beräknas till ett fast belopp per anvisningsdag under hela anvisningstiden som bestäms vid anvisningen.

11. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till merkostnader i samband med att anställningsstöd i form av plusjobb lämnas enligt förordning (1997:1275) om anställningsstöd för personer som anvisats plusjobb före den 24 oktober 2006.

12. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare med aktivitetsstöd i arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, aktivitetsgarantin, ungdomsinsatser med undantag för om en kommun enligt 2 eller 4 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program svarar för den enskildes ersättning, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning för:

a. grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program,

b. ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.,

c. ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

13. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen (1999:594) om flyttningsbidrag.

14. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av Europeiska socialfonden mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000-2006 samt i det nationella socialfondsprogrammet inom mål Regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning för programperioden 2007-2013 enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000-2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

15. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende särskilda yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av egen näringsverksamhet.

16. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid arbetsförmedlingen.

17. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av länsarbetsnämnden endast om utbildningen är yrkesinriktad.

18. AMS svarar för att det, på sätt som AMS finner lämpligt, träffas avtal i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen den 18 december 2006 som har ingåtts mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. AMS skall centralt finansiera utbildningsplatserna och ställa dem till länsarbetsnämndernas förfogande för riksintag utan särskild kostnad för länsarbetsnämnderna. AMS skall säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

19. AMS får använda högst 400 000 000 kronor för aktivitetsstöd i enlighet med villkoren för anslaget 22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

20. AMS får efter rekvisition från Folkbildningsrådet utbetala bidrag för anordnande av utbildning för arbetslösa enligt 30 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. Tyngdpunkten i kurserna skall vara i kärnämnen och jobbsökaraktiviteter skall anordnas under utbildningstiden. Syftet skall vara att ge arbetslösa baskunskaper som krävs för att påbörja yrkesinriktade studier eller kunna återgå till arbetslivet.

21. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konto, inom SCR-flödet, hos länsstyrelsen. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

22. Anslagsbeloppet får användas för yrkeskompetensbedömning enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

23. Anslagsbeloppet får användas för försöksverksamhet med bemanningföretag eller liknande kring arbetslösa akademiker riktad till små- och medelstora företag för personer som anvisats till verksamheten före den 24 oktober 2006. Dessa medel får dock ej användas för förvaltningsändamål inom AMV.

24. Av anslagsbeloppet får högst 41 000 000 kronor användas enligt ändamålen för anslagsposten för verksamhet enligt förordningen (2006:396) om försöksverksamhet med särskilda arbetsmarknadspolitiska insatser för nyanlända invandrare.

25. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för interpraktikstipendier samt eventuella försäkringspremier för deltagarna enligt övergångsbestämmelser i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

26. AMS får använda anslagsbeloppet för att köpa tjänster från kompletterande aktörer för genomförandet av arbetsmarknadspolitiska insatser i enlighet med uppdrag uppdraget om Kompletterande arbetsförmedlingar.

22:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmarknadsstyrelsen12 601 146
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)7 708 365
ap.2Bidrag till Samhall AB (ram)4 043 851
ap.3Trygghets- och utvecklingsanställningar (ram)848 930

Villkor för anslag 22:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga, för stöd till anställning med lönebidrag inklusive särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS).

2. Anslagsbeloppet får användas för utgifter enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga för stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet.

3. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31-32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand skall denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionshinder att få arbete.

4. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

5. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent enligt 29 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

6. AMS skall svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av Europeiska socialfonden mål 3 och mål 3-insatser i mål 1-området för programperioden 2000-2006 samt i det nationella socialfondsprogrammet inom mål Regional konkurrenskraft, entreprenörsskap och sysselsättning för programperioden 2007-2013 enligt villkoren för anslagsposten. AMS får därutöver medfinansiera sådana projekt inom mål 1, mål 2 och gemenskapsinitiativen för programperioden 2000-2006 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

7. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos länsstyrelsen. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

8. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 63,0 procent under 2007 och andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete skall öka jämfört med föregående år.

9. De ökade resurserna för lönebidrag skall komma de allmännyttiga organisationerna till del och deras andel av lönebidragsplatserna skall öka jämfört med andra arbetsgivare. 

ap.2 Bidrag till Samhall AB

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till merkostnadsersättning till Samhall AB enligt 34 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. AMS skall månadsvis betala ut till Samhall AB en tolftedel av anslagsbeloppet.

2. Avtalet mellan AMS och Samhall AB enligt 3 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga skall reglera att bidraget motsvarar det av regeringen fastställda antalet arbetstimmar som Samhall AB skall ge arbete till anställda med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Som villkor för att bidrag skall lämnas gäller även att;
- Samhall AB även fortsättningsvis skall erbjuda sina anställda med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga möjlighet att återanställas inom 12 månader efter att den anställde övergått till arbete utanför Samhall.
- Andelen övergångar från Samhall AB till arbete skall motsvara minst 5 procent brutto av de anställda inom ramen för skyddat arbete hos Samhall AB som finansieras via detta bidrag. Samhall AB skall verka för att andelen kvinnliga anställda som finansieras via detta bidrag som lämnar bolaget till ett reguljärt arbete ökar.
- Under 2007 skall det till gruppen med anställda som finansieras via detta bidrag rekryteras minst 40 procent från de prioriterade grupperna enligt de definitioner som Samhall AB och AMS enats om.

- Samhall AB skall kvartalsvis i kvartalsrapporten redovisa antalet årsanställda med funktionshinder och antalet timmar dessa arbetat. Som antalet årsanställda avses de årsarbetskrafter som ligger till grund för bidraget. Bolaget skall även särredovisa antalet årsanställda med funktionshinder som har haft en faktisk månadslön som understiger, respektive överstiger eller är lika med 16 700 kronor. Även uppgifter om genomsnittlig lön för dem som har en lön under 16 700 kronor skall redovisas.  

3. Anslagsbeloppet är beräknat för minst 23,4 miljoner arbetstimmarvilket uppskattningsvis motsvarar 17 470 årsanställda. AMS skall göra en avräkning efter budgetårets slut utifrån det av staten fastställda antalet timmar och återkräva eventuell mellanskillnad i bidrag om antalet arbetstimmar understiger 23,4 miljoner timmar. I det antal årsanställda som ligger till grund för bidraget till Samhall AB får inte inräknas anställningar som finansieras genom andra stödformer. Samhall AB skall efter anmodan från AMS redovisa sådant underlag som är nödvändigt för att fatta beslut kring avtalet och bidraget till merkostnadsersättning. En avstämning och eventuell återbetalning från Samhall AB till AMS skall ske i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende budgetåret 2007. Denna redovisning skall ske mot 2007 års anslag. En slutlig avräkning som redovisas mot 2008 års anslag skall ske senast den 1 mars 2008.

4. AMS beslutar, i samråd med Samhall AB, om den regionala fördelningen av arbetstillfällen för funktionshindrade anställda i bolaget som kommer till stånd enligt 33 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

ap.3 Trygghets- och utvecklingsanställningar

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till trygghetsanställning enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

2. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag för merkostnader vid trygghetsanställningar enligt 37 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

3. Under 2007 skall det till trygghetsanställningar rekryteras minst lika stor andel funktionshindrade som till Samhall AB från de prioriterade grupperna enligt de definitioner som Samhall AB och AMS enats om.

4. Anslagsbeloppet får användas för bidrag till utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

5. Anslagsbeloppet får användas för anordnarbidrag vid utvecklingsanställningar enligt 36 § förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga.

6. AMS skall månadsvis lämna bidrag till Länsstyrelsen i Gotlands län för utbetalningar enligt villkoren för anslagsposten för belopp som annars skulle tilldelas för länsarbetsnämndens verksamhet i Gotlands län. Bidragen skall betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos länsstyrelsen. Bidraget skall lämnas i nära anslutning till den samlade bidragsutbetalningen, dock senast i slutet av månaden. AMS skall närmare föreskriva villkoren för medelsanvändningen. Ej förbrukade medel skall återbetalas till AMS i sådan tid att de är AMS tillhanda senast brytdagen för bokslut avseende räkenskapsåret 2007. Utbetalningar till eller återbetalningar från länsstyrelsen som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2007 skall redovisas mot 2007 års anslag.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
ap.1151 7253 %0
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.1350 476Inget0
ap.21 350 572Inget0
ap.30Inget0
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.1160 268285 0000
ap.30Inget0
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1385 418Inget0
ap.20Inget0
ap.342 446Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
22:1 ap.1.122:1 ap.1100 %
22:1 ap.1.322:1 ap.1100 %
22:1 ap.1.422:1 ap.1100 %
22:1 ap.1.522:1 ap.1100 %
22:1 ap.1.622:1 ap.1100 %
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
22:2 ap.522:2 ap.3100 %
22:2 ap.822:2 ap.2100 %
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
22:3 ap.8.122:3 ap.1100 %
22:3 ap.8.222:3 ap.1100 %
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
22:4 ap.422:4 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
ap.1.1ram
ap.1.3ram
ap.1.4ram
ap.1.5ram
ap.1.6ram
22:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.5ram
ap.8ram
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.8.1ram
ap.8.2ram
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.4ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader
ap.11 475 0001 200 000275 0002010
ap.325 00020 0005 0002010
22:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.15 050 0003 600 000977 8432010
ap.3850 000580 000100 0002010
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna infriade förpliktelser anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli respektive period.

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)549 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)365 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmarknadsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25421 458
2007-02-25421 458
2007-03-25421 458
2007-04-25421 458
2007-05-25421 458
2007-06-25421 458
2007-07-25421 458
2007-08-25421 458
2007-09-25421 458
2007-10-25421 458
2007-11-25421 458
2007-12-25421 468
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmarknadsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:1 ap.1Förvaltningskostnader för AMV

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsfinansierad verksamhet
Aske kursgård-1 7621 04027 30026 2641 036314
Tjänsteexport8 1631 51519 60016 3003 30012 978
Summa6 4012 55546 90042 5644 33613 292
Belopp angivna i tkr

Villkor

Aske kursgård

Verksamheten vid Aske kursgård får finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av AMS, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna får disponeras av AMS för att täcka kostnaderna för uppdragsverksamheten.

Tjänsteexport

AMS får använda högst 4 000 000 kronor per år 2007-2009 av det ackumulerade resultatet för verksamhet inom projektet Work Life Mobility Programme (WLMP).

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. AMS får under anslaget 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsningar som följer av andra stycket i nämnda paragraf för Aske kursgård samt under en övergångsperiod under 2007 rehabiliteringstjänster för döv-, hörsel- eller synskadade samt administrativa tjänster enligt avtal mellan AMS och bolaget Arbetslivsresurs AR AB.

2. AMS får använda statsverkets checkräkning för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska socialfonden för beslutade projekt och tekniskt stöd inom mål 3 och Equal samt utbetalningar av den statliga medfinansieringen av insatsområde 1 Kompetensutveckling för sysselsatta och insatsområde 4 Lokal utveckling i mål 3 under tiden tills bidrag för utbetalningarna lämnats från Svenska ESF-rådet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 22:1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 1285, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 8111, Anställningsstöd.

4. Rättelser i form av återkrav för beslut om utbildningsvikariat i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 8112, Stöd till utbildningsvikariat.

5. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 8118, Stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare.

6. Anställningsstöd som sker i form av skattekreditering får lämnas till arbetsgivare som för samma insats får stöd enligt villkor 8 under anslaget 22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader, anslagspost 1.

7. AMS får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2007 om sammanlagt högst 6 164 000 000 kronor för anställningsstöd och utbildningsvikariat samt högst 785 000 000 kronor för stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).

8. AMS får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering under 2007 för nystartsjobb.

9. Återbetalning av näringshjälp i form av lån skall redovisas mot inkomsttitel 4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag. 

10. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel redovisas mot inkomsttitel 6412, undertitel 01 Mål 3 och Equal.

11. AMS gemensamma kostnader skall fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Klas Falk
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Finansdepertementet/ESA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet
Miljödepartementet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Svenska ESF-rådet
Skogsstyrelsen
Riksantikvarieämbetet
Verket för näringslivsutveckling
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Arbetsmiljöverket
Länsstyrelsen i Gotlands län
Sveriges Kommuner och Landsting
Statens pensionsverk
Statens trygghetsnämnd
Integrationsverket
Folkbildningsrådet

Senast uppdaterad: