Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 39

2006-12-21
N2006/11346/ITFoU
N2006/11945/BS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 38:11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv (rskr. 2006/07:62)
Riksdagen har beslutat om anslaget 38:11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:62).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

38:11

Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 937
ap.3TNC (ram)3 937
Disponeras av Verket för innovationssystem38 151
ap.6Bidrag till FoU (ram)38 151

Villkor för anslag 38:11

ap.3 TNC

Medel ur anslagsposten skall av Kammarkollegiet utbetalas efter rekvisition till AB Terminologicentrum (TNC) för bidrag till finansieringen av bolagets verksamhet.

ap.6 Bidrag till FoU

Medlen ur anslagsposten skall användas för finansiering av verksamhet på Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB. Verket för innovationssystem (Vinnova) skall utbetala medlen till SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB med en fjärdedel av tilldelade medel under första månaden i varje kvartal.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
38:11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
ap.303 %0
ap.603 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
38:11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
38:12 ap.438:11 ap.3100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
38:11 Bidrag till FoU inom experimentell teknik m.m.
ap.4ram
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Olof Sandberg
Likalydande till

Verket för innovationssystem
Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Näringsdepartementet/ADM
Näringsdepartementet/BS
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Internrevisorer, SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket