Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:7

2006-12-21
UD2006/60202/EIM
UD2006/61721/EIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 39:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 39:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:63).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet185 500
ap.1Exportrådet (ram)185 500
Disponeras av regeringen6 836
ap.4Till regeringens disposition (ram)6 836
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet31 500
ap.2Till regeringskansliets disposition (ram)14 000
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)2 500
ap.6Projektexportfrämjande (ram)15 000

Villkor för anslag 39:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och skall utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt regeringsbeslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2007.

ap.2 Till regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten skall bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
39:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.10Inget0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.6014 4540
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

SB/Samordningskansliet
UD/RS
UD/EKO
UD/EC
UD/PIK
UD/Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet
UD/PLAN
UD/UrH
Fi/Ba
N/BS
N/NL
N/PS
FA/EK Red
Information Rosenbad
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges exportråd