Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1:21

2006-12-14
U2006/2053/IS
U2006/9555/BIA (delvis)
Svenska unescorådet
Utbildningsdepartementet
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Svenska unescorådet
Riksdagen har beslutat om Svenska unescorådets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Svenska unescorådet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utbildningspolitik-Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde -

1.1.1.1

Verksamhetsgren Svenskt medlemskap i Unesco m.m.

Mål 1

Sverige skall ha en sammanhållen strategi för den svenska Unescopolitiken. Svenska unescorådet skall bidra till att målen i strategin uppfylls.

Återrapportering

Återrapport 1. Svenska unescorådet skall senast den 31 januari 2007 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med ett förslag till svensk Unescostrategi för 2007-2010 med utgångspunkt i Sveriges politik för global utveckling.

Återrapport 2. Svenska unescorådet skall senast den 1 december 2007 inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en rapport från Unescos 34:e generalkonferens, särskilt avseende resultatet angående hållbar utveckling.

Återrapport 3. Rådet skall i samband med verksamhetsberättelsen för 2007 även presentera en plan för 2008 för det fortsatta arbetet med implementeringen av den svenska Unescostrategin, särskilt avseende hållbar utveckling.

Mål 2

Sverige, genom Svenska unescorådet, skall verka för att Unescos generalkonferens, styrelse, sekretariat, program och budgetprocess reformeras för att uppnå högre effektivitet inom organisationen.

Återrapportering

Rådet skall inkomma till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) med en rapport över hur rådet under 2007 har arbetat med reformeringsarbetet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Svenska unescorådet skall till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) skriftligt redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras både i förhållande föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas.

Utgiftsprognoser för åren 2007-2010 lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, och

- den 30 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:79

Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet32 225
ap.1Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter m.m. (ram)28 925
ap.2Svenska unescorådet (ram)3 300

Villkor för anslag 25:79

ap.1 Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter m.m.

Medlen skall användas för årsbidrag till Unesco, avgift som följer av konventionen om världens kultur- och naturarv, medlemsavgift till International Centre of the Preservation and the Restoration of Cultural Property in Rome (ICCROM) samt avgifter till fonden kopplad till konventionen om det immateriella kulturarvet.

ap.2 Svenska unescorådet

Anslagsposten får belastas med utgifter för utrednings-, informations- och programverksamhet inklusive möten samt bevakning av Unescos verksamhet i Paris. Bidrag från Unesco för ändamål som avser utrednings- och programverksamheten skall i förekommande fall tillföras denna anslagspost. Från anslagsposten skall även utbetalas arvoden till rådets ledamöter. Användningen av medlen under anslagsposten beslutas av Svenska unescorådet.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
25:79 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
ap.19673 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Helena Bjelvenius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, DOM
Utrikesdepartementet
Finansdepartementet, Ba
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagens utbildningsutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingsamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för skolutveckling
Högskoleverket
Vetenskapsrådet
Ungdomsstyrelsen
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet