Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
34

2006-11-23
M2006/4968/E
Affärsverket svenska kraftnät
Box 526
162 15 VÄLLINGBY
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Affärsverket svenska kraftnät
Riksdagen har beslutat om Affärsverket svenska kraftnäts verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 21, bet. 2005/06:NU3, rskr. 2005/06:95).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Affärsverket svenska kraftnät och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
EnergipolitikElmarknadspolitikElmarknad
Telekom
Övrig energimarknadspolitikNaturgasmarknad
TotalförsvarDet civila försvaretÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur
Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningarSvåra påfrestningarÅtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Energipolitik

Mål

Den svenska energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Energipolitiken skall skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.

Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.

Övriga relevanta mål för energipolitiken framgår av riksdagens beslut i juni 2002 (prop. 2001/02:143, bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).

1.1.1

Verksamhetsområde Elmarknadspolitik

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl fungerande konkurrens som genererar en säker tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en väl fungerande marknad med effektivt utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning. Målet omfattar en vidareutveckling av den gemensamma elmarknaden i Norden. Detta innebär en fortsatt satsning på harmonisering av regler och ett utökat samarbete mellan de nordiska länderna.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Elmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät har ansvar för den momentana nationella elbalansen och för den balansavräkning som krävs för en väl fungerande marknad.

Målet är att Sverige långsiktigt skall ha en god effekttillgång som minskar risken för effektbrist. För att bibehålla driftsäkerheten i elsystemet och möjligheten att upprätthålla effektbalansen vid extrema förbrukningstoppar skall Affärsverket svenska kraftnät arbeta för:

- att relevanta åtgärder kan vidtas för att minska risken för effektbrist i Sverige,

- att bevaka tillgången på höglastkapacitet i det svenska elsystemet,

- att förmedla relevant information löpande till marknadens aktörer,

- en ökad integration och harmonisering av de nordiska ländernas elmarknader och vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för att främja en inre marknad för el. Utgångspunken för denna verksamhet skall, utöver de övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska energiministermötena i Helsingör 1995, på Grönland 2000, Haugesund 2002, Göteborg 2003, Akureyri år 2004 och Grönland 2005.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsgren Elmarknad redovisa och kommentera mål samt resultat uppdelat på områdena Överföring på stamnätet och Systemansvar. Inom dessa områden skall Affärsverket svenska kraftnät redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Av årsredovisningen skall framgå hur kostnader som är gemensamma för flera områden fördelas.

Intäkter från s.k. flaskhalsavgifter som tas ut när den nordiska elmarknaden delas upp i skilda prisområden skall redovisas särskilt liksom direkta kostnader orsakade av motköp.

Pågående forsknings- och utvecklingsinsatser skall redovisas.

Insatser och resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska systemoperatörerna, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder, skall redovisas. Insatser och resultat av verksamheten på europeisk nivå skall också redovisas.

Åtgärder som under året vidtagits för att öka driftsäkerheten i stamnätet skall redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Telekom

Mål

Affärsverket svenska kraftnät skall driva ett kostnadseffektivt telenät med hög säkerhet. Telenätet skall användas för övervakning av och kommunikation i det egna elstamnätet.

Återrapportering Telekom

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa verksamhetsgren Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamhetsgren Telekom skall affärsverket redovisa och kommentera prestationer, resultat och måluppfyllelse. I redovisningen skall särredovisning av telekomverksamheten ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning skall ingå posterna försäljning, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat.

1.1.2

Verksamhetsområde Övrig energimarknadspolitik

Mål

Målet är att energipolitiken skall utformas så att energimarknaderna ger en säker tillgång på energi - värme, bränslen och drivmedel - till rimliga priser.

Målet för naturgasmarknadspolitiken är att vidareutveckla gasmarknadsreformen så att en effektiv naturgasmarknad med verklig konkurrens kan uppnås.

Målet för värmemarknadspolitiken är att genom ökad genomlysning stimulera till konkurrens och högre effektivitet.

Som vägledande mål för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige gäller att denna från och med 2005 skall utgöra minst tre (3) procent den totala användningen av bensin och diesel för transportändamål beräknat på energiinnehåll.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Naturgasmarknad

Mål

Affärsverket svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för naturgasmarknaden och har det övergripande ansvaret för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag i det svenska naturgassystemet och ansvaret för den balansavräkning som krävs för en väl fungerande naturgasmarknad i konkurrens.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät skall för verksamhetsgrenen Naturgasmarknad redovisa och kommentera mål samt resultat för området Systemansvar.

1.2

Politikområde Totalförsvar

Mål

Målet för politikområdet Totalförsvar är att
- bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,
- hävda vår territoriella integritet,
- försvara Sverige mot väpnat angrepp och
- värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1

Verksamhetsområde Det civila försvaret

Mål

Målet för verksamheten inom det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

1.2.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten skall anpassas utifrån den inriktning och hot- och riskbedömning som regeringen redovisar i proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar. Verksamheten skall bedrivas så att en betryggande försvarsförmåga kan säkerställas vid ett eventuellt framtida väpnat angrepp i sådan teknisk infrastruktur som är väsentlig för samhällets grundläggande behov.

Mål för Affärsverket svenska kraftnät inom verksamhetsgrenen Teknisk infrastruktur är

- att säkerställa att beredskapsarbetet inom elförsörjningen samordnas under höjd beredskap,

- att säkerställa att verksamheten inom elförsörjningen bedrivs så att under höjd beredskap totalförsvarets och det övriga samhällets behov av elkraft kan tillgodoses,

- att verka för att de resurser och den beredskap som skapas kan utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred och för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,

- att i samverkan med andra aktörer inom området verka för att det finns en god grundförmåga inom elförsörjningen,

- att verksamheten skall inriktas mot åtgärder som säkerställer att elsystemet så långt möjligt kan drivas nationellt sammanhållet. Kompetens och resurser skall finnas för att återställa elsystemets funktion vid omfattande skador. Åtgärder skall vidtas så att elsystemet som ett led i återuppbyggnaden kan drivas i separata delsystem(s.k. ö-drift)

- att dammsäkerhetsarbetet skall inriktas mot åtgärder som minskar risken för dammbrott och säkerställer handlingsberedskap för insatser i händelse av dammhaveri och höga flöden. Metoder och resurser för tillsyn, uppföljning och rapportering av dammsäkerheten skall utvecklas.

Återrapportering teknisk infrastruktur

Inom ramen för Affärsverket svenska kraftnäts uppgifter inom samverkansområdet skall affärsverket redovisa en bedömning av förmågan till anpassning vid ett förändrat omvärldsläge samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen.

Samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF)

Målet är att Affärsverket svenska kraftnät skall delta i samarbetet inom ramen för Partnerskap för fred (PFF). Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Sveriges individuella partnerskapsprogram med Nato. Affärsverket svenska kraftnät skall också delta i kontaktgruppen för civila myndigheter verksamma inom PFF-samarbetet som leds av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

Återrapportering PFF:

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa genomförd verksamhet samt kostnader och en analys av samarbetets inriktning och utveckling. Dessutom skall Affärsverket svenska kraftnät lämna underlag till KBM:s kvartalsrapporter vad avser PFF-verksamhet.

1.3

Politikområde Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar

Mål

Målet för politikområdet är att minska risken för och konsekvenserna av olyckor och svåra påfrestningar på samhället i fred och minska lidande och skadeverkningar av olyckor och katastrofer i andra länder.

1.3.1

Verksamhetsområde Svåra påfrestningar

Mål

Målet är att minska risken för och konsekvenserna av svåra påfrestningar på samhället i fred. Om en sådan påfrestning skulle inträffa skall kvinnors, mäns och barns liv, personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller i miljö hindras eller begränsas.

1.3.1.1

Verksamhetsgren Åtgärder inom Samverkansområde Teknisk infrastruktur

Mål

Verksamheten skall bedrivas så att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i samhället minimeras och att samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

Målet för Affärsverket svenska kraftnät beträffande beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred är

- att verka för att riskerna för en svår påfrestning på samhället genom omfattande störningar inom elförsörjningen och dammbrott eller höga flöden minskar,

- att verka för att elförsörjningens samlade resurser samt resurser från Försvarsmakten och från aktiviteter inom det civila försvaret kan samordnas och kraftsamlas i händelse av svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid,

- att verka för att handlingsberedskapen upprätthålls för snabba och effektiva lednings- och informationsinsatser i händelse av dammhaveri eller svåra störningar inom elförsörjningen i fredstid.

Återrapportering

Inom ramen för Affärsverket svenska kraftnäts uppgifter inom samverkansområdet skall affärsverket redovisa en bedömning av förmågan vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt en analys av prestationernas effekter på beredskapen och hur de har bidragit till att uppfylla målen. Väsentliga avvikelser från inriktning och planerad verksamhet skall redovisas. Insatser som genomförs inom ramen för myndighetens andra politikområden och som utgör ett väsentligt bidrag till detta politikområdes måluppfyllnad skall redovisas.

Affärsverket svenska kraftnät skall också redovisa de förhållanden och gränssättande faktorer i affärsverkets verksamhet eller inom affärsverkets ansvarsområde som utgör en allvarlig begränsning av samhällets förmåga vid svåra påfrestningar på samhället i fred.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa utgiftsprognoser för 2006 - 2009, i tillämpliga delar i det ekonomiadministrativa systemet Hermes, för samtliga anslag/anslagsposter, inkl. äldre anslag, som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten.

- 19 januari 2006,
- 8 mars 2006,
- 2 maj 2006,
- 21 augusti 2006 och
- 2 november 2006.

Miljöledningsarbete

Affärsverket svenska kraftnät skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 (dnr M2005/4563/Hm).

Energieffektivisering i lokaler

Statliga myndigheter skall vara ledande i omställningen till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt samhälle och i detta syfte verka för en ökad energieffektivisering i sina lokaler. Vid upphandling av all energirelaterad utrustning skall, med beaktande av funktionskrav och andra relevanta krav, det alternativ väljas som är det mest fördelaktiga med hänsyn tagen till merkostnaden vid inköpet och den minskade energianvändningen under produktens tekniska livslängd.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa storleken på den totala energianvändningen i sina lokaler och vilken energiform som har använts. Affärsverket skall vidare redovisa vilka åtgärder inklusive upphandlingsförfaranden som har vidtagits för att minska och effektivisera den totala energianvändningen.

3

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen skall framgå:

- i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2006 har uppnåtts,

- vilka åtgärder som har vidtagits och

- vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2007 och 2008-2009.

Inom ramen för detta skall affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och ökad hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen skall göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året genomföra en ratingprocess. En årlig rating av affärsverket tillsammans med den fortsatta utvecklingen av redovisningen och uppföljningen per verksamhetsgren skall förbättra genomlysningen av verksamheten samt kommunikationen gentemot elmarknaden och andra intressenter.

Affärsverket svenska kraftnät skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskningsrapport om markinlösen (RiR 2005:15) redovisa vilka insatser man hittills gjort och avser att genomföra beträffande Riksrevisionens rekommendationer samt i övrigt kommentera rapporten. Uppdraget skall redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) senast den 30 juni 2006.

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa omfattningen av ärenden rörande markinlösen. Av redovisningen skall minst framgå hur mycket som utbetalats för marklösen samt hur många fastigheter som berörts.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året ta fram skriftliga rutiner för hantering av ärenden rörande etablering av förnybar elproduktion, främst vindkraft, i den mån en sådan etablering påverkar verksamheten.

Affärsverket svenska kraftnät skall under året, aktivt och på ett tidigt stadium i processen, delta i samråd för etablering av förnybar elproduktion i hela landet, främst vindkraft, i syfte att finna lämplig lokalisering för nätanslutning av sådana anläggningar.

4

Uppdrag

Elmarknad

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 augusti 2006 redovisa hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under vintern 2005/2006, prognos för kraftbalansen under vintern 2006/2007 samt redovisa de aktiviteter och prestationer som genomförts vad gäller informationsinsatser till marknadens aktörer.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 15 april 2006 redovisa hur arbetet fortskrider med att ta fram en marknadsbaserad lösning för att upprätthålla effektbalansen vid extrema förbrukningstoppar efter februari 2008.

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 10 januari 2006, den 10 april 2006, den 10 juli 2006, den 10 oktober 2006 samt den 10 januari 2007 redovisa vissa statistiska uppgifter om elimport från tredje land enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre markanden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG. Uppgifterna skall avse elimport för föregående kvartal.

Affärsverket svenska kraftnät skall vidta nödvändiga förberedelseåtgärder utifrån Europaparlamentets och rådets direktiv av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EG så att producenter kan begära ursprungsgarantier från högeffektiv kraftvärme från den 1 juli 2006.

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen och när så är motiverat i sin kvartalsrapportering redovisa läget för utbyggnaden av ett stomnät, optofibernät, med hög överföringskapacitet mellan alla kommuner.

Affärsverket svenska kraftnät skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion, främst vindkraft, i den mån en sådan anslutning påverkar verksamheten. Av redovisningen skall även framgå hur många samråd för etablering av förnybar elproduktion som affärsverket deltagit samt hur dessa fördelat sig över landet.

Naturgasmarknad

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 30 juni 2006 redovisa förslag till hur en funktion med anvisad gasleverantör skall utformas för den svenska naturgasmarknaden. Redovisningen skall även omfatta författningsförslag, konsekvensanalys och förslag till hur funktionen anvisad gasleverantör skall finansieras.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa sitt arbete som systemansvarig myndighet för naturgas. Redovisningen skall särskilt innehålla uppgifter om hur naturgasföretagen har efterlevt sin underrättelseskyldighet enligt 17 b § naturgasförordningen (2000:673), hur systemet med informationsutbyte och balansavräkning har fungerat, hur samarbetet med angränsande nät och marknadens aktörer har utvecklats och övriga förhållanden av betydelse för en utvärdering av gasmarknadsreformen. Redovisning skall avse perioden den 1 oktober 2005- 30 september 2006 och lämnas senast vid utgången av 2006.

Affärsverket svenska kraftnät skall samråda med Energimarknadsinspektionen inom Statens energimyndighet vid utförande av inspektionens uppdrag att senast den 30 juni 2006 utarbeta en årlig rapport om försörjningstryggheten för naturgas i enlighet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/55/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om uppphävande av direktiv 98/30/EG.

 

FINANSIERING

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 500 000
- varav Affärsverk1 500 000
Belopp angivna i tkr

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Avgiftsbelagd verksamhet
Elcertifikat2 000011 00011 00002 000
Ursprungsgarantier000000
Summa2 000011 00011 00002 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elcertifikat

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgifter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande och kontoföring av elcertifikat.

Ursprungsgarantier

Affärsverket svenska kraftnät disponerar avgiftsintäkter som tas ut för att täcka kostnaderna för utfärdande av ursprungsgarantier.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

- Affärsverket svenska kraftnät skall uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt på 6 procent,
- Affärsverket svenska kraftnät skall ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 55 procent,
- Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät skall vara lika hög som i jämförbara företag,
- Affärsverket svenska kraftnät skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverket svenska kraftnäts redovisning i delårsrapporter och årsredovisning skall följa policy och riktlinjer i statens ägarpolitik, där dessa är tillämpliga för associationsformen affärsverk. Delårsrapporterna skall lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören. För inrapportering av uppgifter till Regeringskansliets kvartalsrapporter 2006 och regeringens årliga redogörelse över företag med statligt ägande gäller tidpunkter enligt brev från Näringsdepartementet daterat den 3 november 2005.

Affärsverket svenska kraftnät skall redovisa elcertifikatverksamheten skilt från annan verksamhet. I redovisningen skall särredovisning ske av posterna intäkter, kostnader, inklusive gemensamma kostnader, och resultat. Med intäkter avses intäkter från avgifter för kontoföring och registrering av överlåtelser av elcertifikat. Redovisningen av intäkter skall delas upp i kontoavgift, överföringsavgift och administrativ avgift. Även verksamheten rörande ursprungsgarantier skall redovisas skilt från annan verksamhet.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen skall, utöver redan nämnda och de nyckeltal affärsverket själv bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

- Avkastning på sysselsatt kapital,
- Soliditet,
- Nettoskuld,
- Kapitalomsättningshastighet,
- Rörelsemarginal,
- Räntetäckningsgrad,
- Självfinansieringsgrad,
- Internt tillförda medel (FFO) och
- Investeringar (CAPEX) [3].


[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 72 procent av det fria egna kapitalet.
[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.
[3] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

Totalförsvar

Ett beräknat avgiftsuttag för avgifterna avseende verksamheten inom samverkansområde Teknisk infrastruktur, inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 250 000 000 kr under 2006 (prop. 2005/06:1, UO 6, bet. 2005/06:FöU1, rskr. 2005/06:82). Villkoren för anslaget 7:5 Krisberedskap anslagsposten 3 Elberedskapsåtgärder, redovisas i regleringsbrevet för Krisberedskapsmyndigheten.

Uppdrag att företräda staten vid bolags- och årsstämma m.m.

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och företag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Borgen och kreditgarantier

Riksdagen har bemyndigat regeringen att för 2006 teckna borgen för lån och lämna kreditgarantier intill ett belopp om 1 520 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier.

Regeringen avser att i samband med tecknande av statens borgen för lån till bolag i vilket Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier ta ut en avgift som motsvarar statens ekonomiska risk och övriga kostnader för åtagandet.

Affärsverket svenska kraftnäts befogenheter

Ram för upplåning

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt belopp om 1 500 000 000 kronor.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2006 besluta om förvärv och bildande av bolag som skall verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 10 000 000 kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 10 000 000 kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2006 lämna delägarlån om högst 300 000 000 kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Full ersättning för statens risk i samband med långivning skall erhållas.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel skall ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2006-2008

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 100 000 000 kronor skall underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar skall utan dröjsmål anmälas till regeringen. Alla projekt skall rymmas inom investerings- och finansieringsplan som är fastställd av regeringen.

Regeringen fastställer följande investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2006-2008 för affärsverkskoncernen (miljoner kronor)

 


 

Budget 2006

Budget 2007

Budget 2008

Investeringar exkl. SwePol Link, Gasturbiner AB och optofiberutbyggnaden

610

625

700

Optofiberutbyggnad

40

45

-

Gasturbiner AB

20

20

20

Amortering av externa lån, SwePol Link

130

130

130

Summa investeringar och amorteringar

800

820

850

Egen finansiering

800

820

850

Extern upplåning

-

-

-

Summa finansiering

800

820

850Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som skall inlevereras till statsverket. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N98/850). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen till statsverket för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare skall inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 28 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet skall ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Extra utdelning

Affärsverket svenska kraftnät skall senast den 31 januari 2006 inleverera 1 000 miljoner kronor i extra utdelning till inkomsttitel 2116 Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt.

 

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras12 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avser bidrag för verksamhet som finansieras från sjätte utgiftsområdets anslag 7:5 Krisberedskap, samverkansområdet Teknisk infrastruktur.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

 

 

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Affärsverket svenska kraftnät skall vid inlösen av en elektrisk anläggning med stöd av 1 kap. 5 § lagen (2004:875) om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar vid förhandstillträde till anläggningen enligt 5 kap. 17 § expropriationslagen (1972:719), för statens räkning tillträda och förvalta egendomen och svara för de kostnader som är förenade med tillträdet och förvaltningen.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Erik Thornström
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Försvarsdepartementet/CIV och ESU
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Näringsdepartementet/BS och SÄ
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ek/Red
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Statens energimyndighet
Krisberedskapsmyndigheten