Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2006-12-21
U2006/9606/G
Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 16, bet. 2005/06:UbU1, rskr. 2005/06:103, prop. 2005/06:100, utg.omr. 16, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 370).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Statens skolverk (Skolverket) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
UtbildningspolitikFörskoleverksamhet och skolbarnsomsorgUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Barn- och ungdomsutbildningUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument
Vuxnas lärandeUppföljning
Utvärdering
Utbildningsinspektion
Styrdokument

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utbildningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa.

1.1.1

Verksamhetsområde Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Mål

Erbjuda alla barn stöd och stimulans för utveckling och lärande samt underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete och studier med vård av och ansvar för barn.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Sameskolstyrelsen, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen skall framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Producera och tillhandahålla uppföljningsinformation i syfte att underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen skall vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation skall vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant skall informationen även redovisas efter social bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet samt

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan såväl olika huvudmän som verksamheter.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov,

 • insatser för att öka kunskapen om hur kön och social bakgrund samt utländsk respektive svensk bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat samt

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av verksamhetens kvalitet.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen skall bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och dess förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma det lokala kvalitetsarbetet i kommunerna samt hur de fullgör sina skyldigheter gällande barn i behov av särskilt stöd,

 • utbildningsinspektionens tillsyn över hur kommunerna utövar tillsyn över enskild verksamhet och åtgärdar eventuella brister,

 • effekter av genomförda inspektioner i kommunerna i relation till målet för verksamhetsgrenen,

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen samt

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla barnets, föräldrarnas och samhällets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder samt

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.2

Verksamhetsområde Barn- och ungdomsutbildning

Mål

Öka andelen elever som når målen för utbildningen.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk, Specialpedagogiska institutet, Specialskolemyndigheten, Sameskolstyrelsen, Internationella programkontoret för utbildningsområdet och Svenska institutet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen skall framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Producera och tillhandahålla uppföljningsinformation i syfte att underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen skall vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation skall vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant skall informationen även redovisas efter social bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund. Elever med utländsk bakgrund som anlänt sent till Sverige under grundskoletiden skall så långt möjligt särredovisas.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet,

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen samt

 • omfattning, kostnader och utvecklingsarbete för genomförande av de nationella proven.

 

 

 

 

1.1.2.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån skolornas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av skolverksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och social sammanhållning samt

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.2.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen skall bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och alla skolor skall omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning och då särskilt beskriva insatserna för att kunna bedöma skolornas arbete med att följa upp elevernas språk-, läs och skrivutveckling samt kunskapsutveckling i matematik - särskilt i de lägre åldrarna, hur kommunerna fullgör sina skyldigheter när det gäller elever i behov av särskilt stöd, kvalitetsarbetet i kommuner och skolor, huvudmännens åtgärder för att säkra tillgång på lärarkompetens samt skolbibliotekens funktion och deras roll i elevernas lärande,

 • effekter av genomförda inspektioner i relation till målet för verksamhetsgrenen,

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen samt

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

 

1.1.2.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder samt

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

1.1.3

Verksamhetsområde Vuxnas lärande

Mål

Ge alla vuxna möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt, sysselsättning och rättvis fördelning.

Myndigheter vars verksamhet skall bidra till målet är Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Valideringsdelegationen, Specialpedagogiska institutet, Stockholms universitet och Socialstyrelsen.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa en samlad bedömning av hur myndigheten har bidragit till måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet. Av redovisningen skall framgå vilka mått Skolverket anser lämpliga för att beskriva resultat och effekter av sitt arbete samt på vilka grunder måtten har valts ut.

1.1.3.1

Verksamhetsgren Uppföljning

Mål

Producera och tillhandahålla uppföljningsinformation i syfte att underlätta jämförelser mellan olika huvudmän och verksamheter samt internationella jämförelser. Informationen skall vara tillgänglig för olika målgrupper och utgöra underlag för beslut om insatser på såväl nationell nivå som huvudmannanivå. All individbaserad uppföljningsinformation skall vara könsuppdelad. Där det bedöms relevant skall informationen även redovisas efter social bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • genomförda åtgärder i uppföljningssystemet med avseende på innehållets aktualitet, tillgänglighet och kvalitet samt

 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar uppföljningsinformationen.

 

1.1.3.2

Verksamhetsgren Utvärdering

Mål

Öka kunskapen om hur verksamhetsområdet utvecklas i förhållande till de nationella målen och orsakerna bakom de variationer som kan iakttas i resultat och måluppfyllelse.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka utvärderingar som genomförts,

 • genomförda insatser för att öka kunskapen om hur huvudmännen fördelar och anpassar resurser utifrån verksamheternas olika förutsättningar och behov samt för att öka kunskapen om hur den lokala organisationen av verksamheten påverkar likvärdighet, utbildningsresultat och möjlighet till integration och social sammanhållning samt

 • åtgärder för att utveckla rapporteringen så att den i ökad utsträckning kan användas av huvudmän för utveckling av utbildningens kvalitet.

1.1.3.3

Verksamhetsgren Utbildningsinspektion

Mål

Utbildningsinspektionen skall bidra till ökad kvalitet, likvärdighet och måluppfyllelse inom verksamhetsområdet.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • utbildningsinspektionens omfattning, med utgångspunkt i regeringens mål att varje kommun och dess verksamhet för att stödja vuxnas lärande skall omfattas av inspektion vart sjätte år,

 • utbildningsinspektionens inriktning och då särskilt beskriva insatser för att kunna bedöma verksamheternas arbete med att följa upp de studerandes kunskapsutveckling och med utvecklingen av kvalitetsarbetet,

 • effekter av genomförda inspektioner i relation till målet för verksamhetsgrenen,

 • metodutvecklings- och kvalitetssäkringsarbetet inom verksamhetsgrenen samt

 • omfattning och kostnad för olika delar av verksamhetsgrenen.

1.1.3.4

Verksamhetsgren Styrdokument

Mål

Styrdokument skall vara effektiva instrument för ökad måluppfyllelse samt spegla individens, samhällets och arbetslivets aktuella behov.

Återrapportering

Skolverket skall redovisa:

 • vilka förändringar av styrdokumenten som gjorts och på vilka grunder samt

 • verkets bedömning av styrdokumentens styrfunktion i verksamheten.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

1. Senast den 1 november 2006 skall Skolverket redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive verksamhetsområde. Bedömningen skall rymma en fördjupad analys av områden som verket bedömer särskilt angelägna mot bakgrund av den uppföljning, utvärdering och utbildningsinspektion som genomförts sedan föregående samlade bedömning. I redovisningen skall ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Skolverket skall särskilt belysa följande områden: huvudmännens kvalitetsredovisningar utifrån hur de uppfyller kraven i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m., samt hur de i övrigt bedriver sitt systematiska kvalitetsarbete. Redovisningen skall avse såväl förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som skola och vuxenutbildning. Skolverket skall vidare redovisa sin bedömning av skolornas arbete med att följa upp elevernas språk-, läs- och skrivutveckling samt kunskapsutveckling i matematik - särskilt i de lägre åldrarna, huvudmännens åtgärder för att tillgodose sina behov av lärarkompetens samt orsaker till variationer i resultat mellan olika skolor, program i gymnasieskolan, grupper av elever utifrån kön och social bakgrund samt utländsk respektive svensk bakgrund i grund- och gymnasieskolan. Skolbibliotekens roll i det pedagogiska arbetet skall uppmärksammas särskilt utifrån en granskning av hur kommunerna lever upp till sitt lagstadgade ansvar beträffande skolbiblioteken och hur dessa används för att stärka elevernas lärande.

Skolverket skall, inom ramen för myndighetens sektorsansvar för handikappfrågor med anknytning till dess samlade verksamhetsområde, för varje verksamhetsområde i den samlade bedömningen redovisa erfarenheter och slutsatser kring villkoren för funktionshindrades utbildning.

Redovisningen skall ske tudelat:

a) En del skall riktas till regeringen (Utbildnings- och kulturdepartementet) och visa bedömningen av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket skall peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av lägesbedömningen. Redovisningen skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet.

b) I den andra delen skall Skolverket lämna sin bedömning av behovet av åtgärder på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Förslag till åtgärder kan riktas till samtliga huvudmän och verksamheter eller differentieras utifrån en analys av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Rapporten skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet samt tillgängliggöras på lämpligt sätt för skolhuvudmännen.

2. Skolverket skall se till att redovisning av det särskilda verksamhetsstödets användning (anslag 25:11) finns tillgänglig hos verket senast den 15 februari 2006.

3. Skolverket skall begära redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund över hur tilldelade medel från anslag 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever. Redovisningen skall lämnas för kännedom till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 28 februari 2007.

4. Skolverket skall begära redogörelser av styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 25:14 Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildningen, anslagspost 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar har använts och resultatet av verksamheten samt uppgifter om finansiering, kostnader och studerande. Redovisningen skall lämnas för kännedom till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 28 februari 2007.

5. Skolverket skall senast den 1 april 2007 redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar (SFS 2000:251) samt statligt finansierade påbyggnadsutbildningar (SFS 2005:676). Av redogörelsen för kompletterande utbildningar skall bl.a. framgå antalet elever som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Av redogörelsen för påbyggnadsutbildning skall bl.a. framgå hur bidrag fördelats till olika huvudmän, vilka utbildningar som erhållit statsbidrag, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare. Alla uppgifter om elever i såväl påbyggnadsutbildning som kompletterande utbildning skall vara fördelade på ålder och kön.

6. Skolverket skall senast den 15 juni 2006 lämna en redovisning till Utbildnings- och kulturdepartementet av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2005 och vårterminen 2006. En jämförelse mellan de tre senaste åren skall göras. Skolverket skall vidare redovisa eventuella genomförda förändringar i verkets hantering av statsbidraget samt lämna förslag till eventuella författningsförändringar med anledning av kostnadsutvecklingen.

7. Skolverket skall redovisa kostnader för administrationen av statsbidrag från anslag 25:6, 25:8, 25:9, 25:10, 25:11, 25:12, 25:14 och 25:16 samt göra en bedömning av effektiviteten i myndighetens bidragshantering.

8. Skolverket skall särredovisa utgifterna under anslaget 25:11 anslagspost 2 uppdelat på de olika verksamheterna.

9. Skolverket skall särredovisa utgifterna under anslaget 25:12 uppdelat på bidrag till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna. Redovisningen skall innehålla en analys av behovet av förändringar av anslagets fördelning.

10. Skolverket skall redovisa sitt pågående arbete med internationella studier.

11. Skolverket skall redovisa vilka åtgärder verket vidtagit med anledning av verkets rapport Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet (dnr. U2005/8328/SV).

12. Skolverket skall redovisa utvecklingen av utbildningsnivå och resultaten från för-, grund- och gymnasieskola i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal. Verket skall vidare redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt reguljära arbete bidragit i arbetet med de lokala utvecklingsavtalen i de sju kommuner som omfattas av dessa, samt redogöra för hur verkets arbete på området har utvecklats sedan den senaste rapporteringen. Redovisningen av uppdraget skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet respektive Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2006 .

13. Skolverket skall redovisa hur verket inom ramen för sitt reguljära arbete bidragit till genomförandet av politiken för global utveckling. Redovisningen skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet respektive Utrikesdepartementet senast den 31 oktober 2006.

14. Skolverket skall arbeta i enlighet med de förslag till handikappolitiska etappmål som verket redovisat till regeringen i september 2002. Skolverket skall redovisa de insatser som genomförts under 2006. I relevanta delar skall Skolverket samverka med Myndigheten för skolutveckling och Specialpedagogiska institutet. Verket skall särskilt redovisa hur ansvarsfördelningen mellan myndigheterna har tydliggjorts och lämna förslag till åtgärder som ytterligare kan tydliggöra de olika myndigheternas ansvarsområden.Verket skall även analysera och kommentera uppfyllelsen av de mål som satts upp för 2006.

15. Skolverket skall redovisa myndighetens insatser inom området utbildning för hållbar utveckling, varvid såväl begreppets miljömässiga och sociala som ekonomiska dimensioner skall beaktas.

3

Organisationsstyrning

Mål

Skolverket skall verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapportering

Utöver den återrapportering gällande myndighetens kompetensförsörjning som föreskrivs i 3 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall Skolverket redovisa följande uppgifter om myndighetens kompetensförsörjning i förhållande till verksamhetens mål och resultat:

- vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa verkets utrednings- och utvärderingskompetens, samt åtgärder för att vidmakthålla och utveckla goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna; särskilt barnets rättigheter, rätten till utbildning och skyddet mot diskriminering samt

- vilka principer verket tillämpar vid beslut om huruvida en utvärdering eller andra uppgifter skall utföras av verkets egen personal eller om extern kompetens skall anlitas.

Övrig återrapportering

Skolverket skall redovisa hur verket samverkat med Myndigheten för skolutveckling, särskilt vad gäller insatser för att främja utvecklingen inom nationellt prioriterade områden och insatser för att stödja Myndigheten för skolutveckling i dess arbete som sektorsansvarig myndighet för miljömålen. Skolverket skall vidare redovisa sin samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Kvalitetsarbete inom Skolverket skall redovisas, särskilt vad avser verkets interna kvalitetssäkringsrutiner. Av redovisningen skall framgå hur verket arbetat med att utveckla sambanden mellan olika verksamhetsgrenar och organisatoriska enheter i syfte att förbättra den interna beredningen och stärka kvalitetssäkringen av verkets arbete och produkter.

Vidare skall redovisas vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra verkets budgeterings- och verksamhetsplaneringsarbete samt sambandet däremellan.

Skolverket skall redovisa verksamhet och resursåtgång enligt följande: utbildningsinspektion, uppföljning, utvärdering samt styrdokument. Skolverket skall även redovisa sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande. Rapporteringen skall därutöver fördelas på samtliga verksamhets- respektive skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer erforderligt. Med resursåtgång avses här såväl använda medel som årsarbetskrafter. Skolverket skall redovisa hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning samt för uppgifter i enlighet med instruktionen.

Skolverket skall redovisa sitt miljöledningsarbete enligt särskilda riktlinjer beslutade av regeringen den 10 november 2005.

 

4

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Den 1 augusti 2006 skall Skolverket bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, kommunala vuxenutbildningen - fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare. Kostnaderna skall fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.

2. Skolverket skall vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

den 19 januari 2006

den 8 mars 2006

den 2 maj 2006

den 21 augusti 2006

den 2 november 2006.

3. Senast den 1 februari 2006 skall Skolverket göra statistik tillgänglig över utbildningsresultat inom verksamhetsområdena barn- och ungdomsutbildning samt vuxnas lärande för föregående läsår. I redovisningen skall ingå resultat inom Skolverkets ansvarsområde gällande de integrationspolitiska målen, som presenterades i budgetpropositionen för 2006 (prop. 2005/06:1). Skolverkets statistik skall möjliggöra en uppföljning av de indikatorer som fastställts på området samt en jämförelse mellan de tre senaste åren. Integrationsverket skall underrättas när statistiken finns tillgänglig.

Skolverkets statistik skall även möjliggöra uppföljning av ett urval av de indikatorer som verket i samverkan med Ungdomsstyrelsen identifierat i rapporten Indikatorer för uppföljning av ungdomars levnadsvillkor (U2005/7090/UNG). En sammanställning av resultaten för var och en av indikatorerna skall lämnas till Utbildnings- och kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen. Skolverket skall också redovisa hur verket inom ramen för sitt reguljära arbete har bidragit till att förbättra ungdomars levnadsvillkor. En kopia av redovisningen skall lämnas till Ungdomsstyrelsen.

4. Enligt regeringsbeslut den 13 december 2001 skall Skolverket ansvara för administration, uppföljning och utvärdering av maxtaxan och kvalitetssäkring inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg samt följa upp de delar av reformen som avser förskoleverksamhet för barn till arbetslösa eller föräldralediga för vård av barn samt den allmänna förskolan. Uppdraget skall redovisas årligen den 1 april. Slutredovisning skall lämnas den 1 april 2007.

5. Enligt förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem skall Skolverket betala ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Förutom administration av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen skall årligen rapporteras i årsredovisningen. Av rapporteringen skall framgå vilka åtgärder Skolverket vidtagit med anledning av de rekommendationer som riktats till myndigheten i samband med Riksrevisionens granskning av statsbidraget (RiR 2005:2). Utvärderingen skall slutredovisas senast den 1 april 2007.

6. Enligt förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola skall Skolverket betala ut statsbidrag till kommuner för nämnda syfte. Förutom administration av utbetalningen ansvarar Skolverket för uppföljning och utvärdering av hur statsbidraget utnyttjas. Uppföljningen skall årligen rapporteras i årsredovisningen. Utvärderingen skall slutredovisas senast den 1 december 2008.

7. Skolverket skall i samverkan med Högskoleverket och Statistiska centralbyrån senast den 15 juni varje år redovisa en samlad bedömning av tillgång och behov av lärare inom förskola, skola och vuxenutbildning. Verket skall därvid särskilt uppmärksamma behovet av lärare i yrkesämnen. Skolverket skall även årligen följa upp och redovisa viktiga förändringar som inverkar på tillgången och behovet av lärare både på kort och på lång sikt. Verket skall dessutom redovisa lärare med utländsk bakgrund. Redovisning skall även ske till Arbetsmarknadsstyrelsen.

8. Enligt regeringsbeslut den 15 november 2001 skall Skolverket främja yrkesutbildningens utveckling genom vissa insatser med internationell inriktning. Uppdraget innebär upprättande och drift av ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning samt förmedlande av stöd till arbetsplatsförlagd utbildning (APU) utomlands för gymnasieelever. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen från och med årsredovisningen för 2005.

 

Nya uppdrag

1. Skolverket skall utarbeta riktlinjer för hur delar av nuvarande resurser för verksamhetsstöd till riksrekryterande utbildningar kan omvandlas till ett etableringsstöd från 2007. Riktlinjerna skall utgå ifrån intentionerna med den översyn av systemet med verksamhetsstöd, som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2006, dvs. att det är rimligt att delar av stödresurserna i framtiden omvandlas till ett tidsbegränsat stöd i en etableringsfas för utbildningar av särskilt nationellt intresse och höga initiala investeringskostnader. Uppdraget skall redovisas senast den 1 september 2006.

2. Skolverket skall belysa eventuella ekonomiska effekter av de förslag som innebär en utökad rätt till undervisning i de nationella minoritetsspråken som Skolverket redovisat i rapporten De nationella minoriteternas utbildningssituation (U2005/8017/S). Uppdraget skall redovisas senast den 1 maj 2006.

3. Under förutsättning av erforderligt riksdagsbeslut om regeringens proposition Trygghet, respekt och ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (prop. 2005/06:38) skall Skolverket arrangera fyra nationella konferenser under våren 2006 för att informera om propositionens innehåll. Målgruppen för konferenserna är huvudmännen för verksamheterna som omfattas av den föreslagna nya lagen, rektorer och myndigheter med ansvar för skollagsreglerad verksamhet. Syftet är att informera om den föreslagna lagen och intentionerna som ligger till grund för denna samt vilka krav som lagen kan komma att ställa på verksamheterna. I sammanhanget är det viktigt att den föreslagna lagens samband med de mänskliga rättigheterna och de internationella konventioner som finns på området uppmärksammas. Konferenserna skall planeras i samverkan med elevorganisationerna och diskrimineringsombudsmännen. En skriftlig dokumentation av konferenserna skall lämnas senast den 15 juni 2006.

4. Skolverket skall utvärdera hur kommunerna tillämpar de kursplaner för svenskundervisning för invandrare som gäller sedan den 1 januari 2003. Redovisningen skall innehålla uppgifter om hur kursplanerna påverkar utbildningens organisation och uppläggning. Vidare skall verket undersöka hur genomströmning och fullföljandegrad har påverkats av de nya kursplanerna. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 2006.

5. Skolverket skall utarbeta en plan för en förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget, som aviserades i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175), skall redovisas senast den 1 november 2006.

6. Skolverket skall samverka med Socialstyrelsen i dess uppdrag att analysera förutsättningarna för samordning av olika individuella planer som barn, ungdom eller vuxen med funktionshinder kan ha. Uppdraget skall redovisas senast den 31 mars 2007.

7. De handlingsplaner som Skolverket upprättar enligt 2 § förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken skall redovisas till Myndigheten för handikappolitisk samordning senast den 1 mars 2007. Om Skolverket vid den tidpunkten ännu inte har upprättat någon handlingsplan skall myndighen till regeringen redovisa när detta kommer att ske samt ange skälen till fördröjningen. Beslutar verket - under åberopande av att det är uppenbart att det inte behövs med hänsyn till verksamhetens art - att inte upprätta några handlingsplaner, skall myndigheten lämna en redogörelse för de omständigheter som ligger till grund för detta ställningstagande till regeringen senast den 1 mars 2007.

Uppdrag ur tidigare regleringsbrev som ännu ej är slutredovisade

1. Skolverket skall halvårsvis följa upp och redovisa omfattning, innehåll och form för kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda, den senare i den mån den omfattats av det riktade statsbidraget. Uppdraget skall avseende första halvåret kalenderåret innan redovisas senast den 15 januari och avseende andra halvåret kalenderåret innan senast den 15 maj för åren 2004-2007.

2. Skolverket skall fullfölja det arbete som påbörjats med att utveckla en Internet-baserad portal för information och vägledning. Skolverket skall i detta arbete samråda med Arbetsmarknadsstyrelsen och Högskoleverket samt andra berörda aktörer. Skolverket skall också redovisa en långsiktig plan för hur denna IT-portal skall övergå till reguljär verksamhet. Uppdraget skall slutrapporteras den 31 mars 2006.

3. Skolverket skall, efter samråd med Statens folkhälsoinstitut, utveckla metoder för bedömning av hälsokonsekvenser av Skolverkets insatser inom det egna ansvarsområdet. Metoderna skall utgå från de folkhälsopolitiska målområdena 2, 3, 8 och 11. Uppdraget skall redovisas till Utbildnings- och kulturdepartementet, Socialdepartementet och Statens folkhälsoinstitut senast den 31 december 2006.

4. Skolverket skall efter samråd med Ungdomsstyrelsen fr.o.m. den 1 juli 2005 följa upp dels hur kommunerna håller sig informerade om de ungdomar under 20 år som fullgjort sin skolplikt men som inte är sysselsatta, dels vilka individuella åtgärder som kommunerna erbjuder dessa ungdomar. Uppdraget skall delredovisas senast den 30 juni 2006 och en slutredovisning skall lämnas senast den 1 november 2006.

Uppdrag givna i särskild ordning som ännu ej är slutredovisade

1. Regeringsbeslut den 26 augusti 2004 angående uppföljning och rapportering av vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Slutrapportering skall lämnas senast den 15 maj 2006.

2. Regeringsbeslut den 2 september 2004 med uppdrag att förbereda de förändringar av gymnasieskolan som föreslås i propositionen Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan (prop. 2003/04:140). Uppdraget har delvis redovisats. De delar av uppdraget som rör gymnasial lärlingsutbildning, gymnasiearbete och gymnasieexamen bör redovisas senast den 1 februari 2006 och en uppföljning av systemet med s.k. frisökning bör redovisas senast den 1 december 2008.

3. Regeringsbeslut den 16 december 2004 (U2004/5167/SV) att utbetala statsbidrag till vissa påbyggnadsutbildningar och kompletterande utbildningar. Skolverket skall i samband med årsredovisningen för 2005 redovisa utfallet och resultatet av de åtgärder som vidtagits och hur anslaget 25:21 ap. 3 har använts.

4. Regeringsbeslut den 21 april 2005 med uppdrag att utarbeta information om utbildningssystemet och möjligheterna till inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppdraget skall i denna del redovisas senast den 20 december 2007. Uppdraget innebär även att en översyn av grundskolans kursplaner för de samhällsorienterande ämnena skall göras. Uppdraget skall i denna del redovisas senast den 31 maj 2006.

5. Regeringsbeslut den 21 april 2005 med uppdrag att utfärda allmänna råd för individuella utvecklingsplaner i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan och sameskolan, m.m. De allmänna råden redovisades den 15 oktober 2005. Skolverket skall därutöver genomföra informationsinsatser riktade till skolor och lärare om de allmänna råden. Senast den 1 juni 2006 skall Skolverket redovisa vilka informationsinsatser som har genomförts. Vidare skall verket senast den 1 juni 2007 redovisa en uppföljning och utvärdering av tillämpningen av bestämmelserna.

6. Regeringsbeslut den 12 maj 2005 med uppdrag att göra en översyn av målen för sex- och samlevnadsundervisningen. Uppdraget skall i den del som gäller gymnasieskolans kursplaner redovisas senast den 1 februari 2006 och i den del som gäller grundskolans kursplaner senast den 1 november 2006.

7. Regeringsbeslut den 12 maj 2005 med uppdrag att göra en studie av vissa läroböcker. Slutredovisning skall lämnas senast den 1 december 2006.

8. Regeringsbeslut den 14 april 2005 med uppdrag att, inom ramen för nuvarande system för statlig styrning inom skolområdet, redogöra för de behov av omedelbara förtydliganden i vissa av grundskolans kursplaner och i det nationella uppföljningssystemet, som verket bedömer nödvändiga utifrån resultaten i verkets utvärdering av grundskolan samt de internationella studierna PISA och TIMSS. Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2006.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket skall samverka med denna myndighet

1. Regeringsbeslut den 3 november 2005 med uppdrag till Myndigheten för skolutveckling att samordna genomförandet av en konferensserie om individuella utvecklingsplaner. Myndigheten för skolutveckling skall, i samverkan med Skolverket, genomföra regionala konferenser under våren 2006.

2. Regeringsbeslut den 21 april 2005 om tillsättande av arbetsgrupp med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken. Företrädare för Skolverket skall ingå i arbetsgruppen, vars arbete skall avslutas senast den den 31 december 2006.

3. Regeringsbeslut den 15 december 2005 med uppdrag till Specialskolemyndigheten att i samråd med Statens skolverk analysera och redovisa eventuella skillnader i måluppfyllelse mellan specialskolans elever och elever som är döva eller hörselskadade men deltar i annan skolform.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk305 191
ap.1Statens skolverk (ram)305 191

Villkor för anslag 25:1

ap.1 Statens skolverk

Av medlen skall minst 3 000 000 kronor användas för Barn- och elevombudet för likabehandling.

25:3

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk80 000
ap.3Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk (ram)80 000

Villkor för anslag 25:3

ap.3 Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk

Medel får användas till:

 • utveckling av nationella prov,

 • internationella studier samt

 • kostnader för nationella experter.

Medlen får även användas till arbetsplatsförlagd utbildning utomlands för gymnasieelever i enlighet med regeringsbeslut den 15 november 2001 samt för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige.

Vidare får medel användas till insatser för implementering av beslutade förändringar i gymnasieskolan och för implementeringsinsatser med anledning av aktuella kursplanefrågor i grundskolan, bestämmelser om kvalitetsredovisningar m.m. samt till uppdraget att utarbeta information om utbildningssystemet och möjligheterna till inflytande i förskola, skola och vuxenutbildning.

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för fördelning till dem som väljs ut att lämna in en fullständig projektansökan i 2006 års ansökningsomgång inom EU-programmet Leonardo da Vinci. Medlen omfattar även insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

25:6

Särskilda insatser på skolområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk182 000
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)182 000

Villkor för anslag 25:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten skall användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Medlen skall även användas för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser skall för vårterminen 2006 och höstterminen 2006 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan.


Antal elevplatser vårterminen 2006

Tilläggsbidrag (kr)

Göteborgs kommun

43

12 586 000

Kristianstads kommun

44

12 878 000

Stockholms kommun

64

18 732 000

Umeå kommun

23

7 334 000

Örebro kommun

419

98 319 000


Medlen skall utbetalas till respektive kommun under februari och november 2006 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

Från anslagsposten skall vidare till Örebro kommun betalas 4 200 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2006 till stöd för dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtalet den 20 december 2001 mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket skall betala ut bidraget under februari 2006.

Från anslagsposten skall även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län och Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting/kommun. Utbetalning skall ske enligt vad som framgår av avtalen.

Från anslagsposten skall även betalas statsbidrag enligt förordning (SKOLFS 2002:21) om statsbidrag till vissa elever vid Salbohedskolan. Bidragets storlek skall för vårterminen 2006 vara 103 400 kronor för varje elev.

25:8

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i barnomsorgen m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 25:8

ap.1 Maxtaxa i barnomsorgen m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 2 400 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.

25:9

Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk2 000 000
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i förskola (ram)2 000 000

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2005:23) om statsbidrag till personalförstärkningar i förskola.

Skolverket får disponera högst 1 800 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.

25:10

Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 000 000
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem (ram)1 000 000

Villkor för anslag 25:10

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:36) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem.

Resterande bidrag för bidragsåret 2005/06 skall betalas ut i mars 2006.

Skolverket får disponera högst 2 000 000 kronor för kostnader för administration samt uppföljning av statsbidraget. Dessa kostnader skall särredovisas.

25:11

Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk139 461
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)22 146
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)117 315

Villkor för anslag 25:11

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket skall göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning skall ske under månaderna februari och september 2006 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 495 000 kronor till Hammarö kommun för utbildning i sågverksteknik

 • 374 000 kronor till Jönköpings kommun för utbildning i gjuteriteknik

 • 374 000 kronor till Markaryds kommun för utbildning i pappers- och pappersmasseteknik

 • 374 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik

 • 1 110 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning

 • 555 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning

 • 1 961 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst

 • 7 812 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2006 utgöra 1 000 000 kronor i grundbidrag och 20 400 kronor i bidrag per elev.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten skall användas till följande ändamål:

1. Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

2. Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2006 utgöra 67 000 kronor respektive 47 800 kronor per årselevplats.

3. Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser skall för vår- och höstterminerna 2006 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning.

4. Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

5. Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal skall för bidragsåret 2006 utgöra beträffande 4 § 66800 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal skall för bidragsåret 2006 utgöra 47 800 kronor, respektive 13 000 kronor per elev i gymnasieutbildning och 10 300 kronor per elev i grundskoleutbildning.

6. Statsbidrag enligt förordningen (1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor.

7. Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning skall för bidragsåret 2006 utgöra 33 500 kronor per termin och elev.

8. Vidare får Skolverket, efter rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med högst 1 250 000 kronor. Skolverket skall begära redogörelse av internatskolan Sundsgården för verksamheten läsåret 2005/06 och för planerad verksamhet 2006/07 samt prognos för kostnader och intäkter budgetåret 2007. Redovisningen skall vidarebefordras till Utbildnings- och kulturdepartementet senast den 1 oktober 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
25:1 Statens skolverk
ap.19 06518 1930
25:3 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.303 %0
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.25 3153 %0
25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.103 %0
25:9 Bidrag till personalförstärkningar i förskola
ap.10Allt0
25:10 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
ap.10Allt0
25:11 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola
ap.12003 %0
ap.29 1003 %0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
25:7 ap.325:6 ap.1304
25:7 ap.325:6 ap.23 606
25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
25:9 ap.225:8 ap.1100 %
25:11 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola
25:12 ap.325:11 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
25:1 Statens skolverk
ap.2ram
25:6 Särskilda insatser på skolområdet
ap.3ram
25:8 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.2ram
25:10 Bidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem
ap.2ram
25:11 Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola
ap.3ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)40 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-2531 848
2006-02-2531 848
2006-03-2531 848
2006-04-2531 848
2006-05-2531 848
2006-06-2531 848
2006-07-2531 848
2006-08-2531 848
2006-09-2531 848
2006-10-2532 848
2006-11-2532 848
2006-12-2532 863
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
25:1 ap.1Statens skolverk
25:3 ap.3Utveckling av nationella prov m.m. genom Statens skolverk
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Maria Palm
Kopia till

Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för kommunal ekonomi
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket