Finansdepartementet


Regeringsbeslut
27

2006-12-21
Fi 2006/6937(delvis)
Verket för förvaltningsutveckling
Box 214
101 24 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Verket för förvaltningsutveckling
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Verket för förvaltningsutveckling för budgetåret 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU2, rskr. 2005/06:126, prop. 2005/06:100, utg.omr. 02, bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370, prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU11, rskr. 2006/07:17).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Verket för förvaltningsutveckling och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Effektiv statsförvaltningStyrning, ledning, verksamhetsutvecklingStatsförvaltningens utveckling
Kompetensstöd i statsförvaltningen
IT-upphandling

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Effektiv statsförvaltning

Mål

Att skapa en effektiv statsförvaltning som i sin helhet kännetecknas av hög produktivitet, god kvalitet och bra service till nytta för beslutsfattare, medborgare och näringsliv.

1.1.1

Verksamhetsområde Styrning, ledning, verksamhetsutveckling

Mål

Målen för verksamheten är att utveckla styrning och ledning, ekonomisk styrning och organisering av statlig förvaltning samt att säkerställa att alla myndigheter systematiskt och kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning i syfte att uppnå en effektiv statsförvaltning. Förvaltningspolitiken syftar till att öka värdet av den statliga kärnverksamheten så att förvaltningens förmåga att lösa olika samhällsproblem stärks.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Statsförvaltningens utveckling

Mål

Verket skall

 1. stödja och utveckla arbetet med verksamhetsutveckling och strategisk kompetensförsörjning i statsförvaltningen genom generella utvecklingsinsatser och insatser för enskilda myndigheter,

 2. driva på utvecklingen och användningen av elektroniska tjänster för att öka nyttan för medborgare och företag,

 3. bidra till ökad användning av för förvaltningen gemensamma grundfunktioner för elektroniska tjänster och elektronisk kommunikation,

 4. initiera och stimulera samverkan mellan relevanta delar av forskarvärlden och statsförvaltningen samt sprida resultat och kunskap,

 5. verka för att utvecklingen av elektronisk förvaltning står sig väl i internationell jämförelse och för att en harmonisering med europeisk utveckling av elektroniska tjänster och elektronisk kommunikation blir möjlig,

 6. ge underlag för utveckling av en ändamålsenlig verksamhetsstyrning av statsförvaltningen.

Återrapportering

 1. Verket skall redogöra för insatser och redovisa en bedömning av resultaten inom områdena verksamhetsutveckling och strategisk kompetensförsörjning.

 2. Verket skall redogöra för vidtagna åtgärder för att driva på utvecklingen och användningen av elektroniska tjänster. Vidare skall verket redogöra för hur man avser följa och redovisa utvecklingen av elektroniska tjänster i statsförvaltningen och effekterna av sådana tjänster.

 3. Verket skall redogöra för sina insatser och beslut om föreskrifter gällande gemensamma grundfunktioner för offentliga elektroniska tjänster och elektronisk kommunikation. Vidare skall verket redogöra för hur man samverkar med övrig offentlig sektor och näringsliv. Verket skall också redogöra för utvecklingen och driften av rättsinformationssystemet på nätplatsen lagrummet.se och samhällsinformationen på nätplatsen sverige.se.

 4. Verket skall redovisa åtgärder vidtagna för att stimulera samverkan mellan forskningen/forskarvärlden och statsförvaltningen. Verket skall beskriva eventuella gemensamma utvecklingsprojekt.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Kompetensstöd i statsförvaltningen

Mål

 1. Verket skall ge efterfrågestyrt och behovsrelaterat stöd till statsförvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning, bl.a. genom utveckling av ledningskompetens och spridning av grundläggande förvaltningskunskap inklusive öppenhet och insynsfrågor. Ett brett genomslag för utbildningen i hela statsförvaltningen skall uppnås.

 2. Verket skall tillhandahålla utbildningar som tidigare anordnats av Regeringskansliet, i huvudsak med inriktning på ekonomi och EU-utbildningar av generellt intresse för statsförvaltningen. Innehållet i utbildningarna skall bestämmas i samråd med Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen och Finansdepartementet).

Återrapportering

 1. Verket skall redovisa statistik (om möjligt könsuppdelad) över målgrupper och deltagande myndigheter avseende gemensamma förvaltningspolitiska utbildningsprogram.

 2. Verket skall redovisa statistik över målgrupper och deltagande avseende utbildningar och kompetensstöd som överförts från Regeringskansliet.

 3. Verket skall redovisa insatser som gjorts inom området nordisk utbytestjänstgöring.

1.1.1.3

Verksamhetsgren IT-upphandling

Mål

I syfte att effektivisera statsförvaltningen och öka nyttan för medborgare och företag skall verket i upphandlingen stimulera användningen av ändamålsenliga varor och tjänster inom området informationsteknik till effektivare villkor och låga kostnader.

Återrapportering

Verket skall redovisa statistik gällande användningen av ramavtale inom området och beräknade besparingar samt uppskatta besparingar för stat, kommun respektive landsting.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Verket skall redovisa utgiftsprognoser för 2006-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 8 mars, 2 maj, 21 augusti och 2 november 2006.

Fr.o.m. den 1 januari 2006 skall verket överta ansvaret för uppdrag som Utredningen om bildandet av en ny myndighet med förvaltningspolitisk inriktning (Fi2005:65) har enligt tilläggsdirektiv (2005:143) när det gäller överföring av verksamhet från Regeringskansliet.

Verket skall överta det uppdrag för ökad e-handel i offentlig sektor (N2002/2901/ITFoU, N2002/6357, 11589 och 12061) som tidigare givits till Statskontoret, liksom tilläggsuppdraget att verka för en ökad användning av elektronisk offentlig upphandling (Fi2004/3053 och Fi 2004/6345).

4

Uppdrag

 

 1. Verket skall löpande biträda Regeringskansliet (Finansdepartementet) i det arbete med att utveckla den horisontella styrningen som beskrivs i prop. 2005/06:1, utgiftsområde 2, avsnitt 5.

 2. Verket skall i samverkan med Kungl. biblioteket, Riksarkivet och Verket för innovationssystem bedriva sådant utvecklingsarbete som föreslagits i den till regeringen lämnade rapporten om en söktjänst för statliga rapporter (dnr Fi2005/4854). Arbetet skall bedrivas så att verket kan ges i uppdrag att ansvara för att en söktjänst kan sättas i drift under 2007. Myndigheten skall senast den 1 juni 2006 redovisa beräknade kostnader för en framtida tjänst och senast den 2 oktober 2006 redovisa genomfört arbete samt förslag till arbetsfördelning mellan berörda myndigheter och till det fortsatta arbetet.

 3. Verket skall se över gällande ramavtal som är av betydelse för användningen av elektronisk identifiering. Syftet med översynen är att främja förvaltningens nyttjande av elektroniska legitimationer i verksamheten. Myndigheten skall redovisa sina förslag till åtgärder senast den 31 januari 2006.

 4. Verket för förvaltningsutveckling skall redovisa hur man avser att beakta ett jämställdhetsperspektiv i de utvecklingsinsatser som verket genomför och som riktar sig till den statliga förvaltningen.

 5. Verket skall efter samråd med Integrationsverket utarbeta en modell för analys och uppföljning av de statliga myndigheternas insatser för att öka den etniska och kulturella mångfalden i statsförvaltningen. En analys utifrån modellen och förslag till insatser som kan leda till ökad måluppfyllelse skall redovisas till Finansdepartementet senast den 15 november 2006.

 6. Verket skall följa sjukfrånvarostatistiken i staten per kvartal för 2006. Med utgångspunkt från statistikunderlag inhämtat från SCB, skall verket övergripande bedöma utvecklingen av sjukfrånvaron i staten. Verket skall också följa utvecklingen uppdelat på kvinnor och män. Myndigheter eller län där sjukfrånvaron är särskilt hög skall uppmärksammas.

E-legitimationer

För att främja användningen av e-legitimationer i offentlig förvaltning skall verket genomföra ett treårigt program med början år 2006. Programmet riktar sig till de statliga myndigheter, kommuner och landsting, vilka är avropsberättigade enligt ramavtalen Elektronisk identifiering (eID) 2004 och Infratjänst 2003, och som under perioden sätter nya elektroniska tjänster i drift och ännu inte ingått avtal för elektronisk identifiering (eID). Verket skall under en begränsad och inledande period, hos ovan nämnda enheter, svara för nyuppkomna kostnader för elektronisk identifiering (eID). Som stöd för fördelning av ekonomiska medel skall verket kartlägga berörda myndigheters, kommuners och landstings planer på driftsättning av e-tjänster som förutsätter eID. Verket skall vidare ta fram standardiserade former för avrop under ramavtalen Elektronisk identifiering (eID) 2004 och Infratjänst 2003. Kostnader får endast finansieras i mån av medel. Verket skall löpande hålla regeringen informerad och redovisa resultatet i årsredovisningen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Nya förvaltningspolitiska myndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling54 151
ap.1Verket för förvaltningsutveckling (ram)54 151

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Verket för förvaltningsutveckling

Anslaget får även användas för att täcka avvecklingskostnader för Statens kvalitets- och kompetensråd.

1:14

E-legitimationer (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling12 068
ap.1E-legitimationer (ram)12 068

Villkor för anslag 1:14

ap.1 E-legitimationer

Anslagsposten får användas för att täcka nyuppkomna kostnader hos de myndigheter, kommuner och landsting som sätter nya elektroniska tjänster i drift och som ännu inte ingått avtal för elektronisk identifiering (eID). Verva får efter ansökan besluta om att subventionera delar av enskilda myndigheters och kommuners anslutnings-, abonnemangs- och licenskostnader för eID-tjänster. Fördelning av 2006 års subventioner till enskilda myndigheter och kommuner skall ske efter bedömd samhällsnytta. Beslut avseende 2006 får ej överstiga tilldelade medel för året. Utbetalning får ske i anslutning till att avtal om eID-tjänst tecknats. Myndigheter, kommuner och landsting får ansöka om medel för detta ändamål hos Verket för förvaltningsutveckling.

5.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2005

1:8

Statens kvalitets- och kompetensråd (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.3Kvalitetsrådet - del till VERVA (ram)0

Budgetår 2004

1:12

Utveckling av 24-timmarsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.324-timmarsmynd - del till VERVA (ram)0

Villkor för anslag 1:12

ap.3 24-timmarsmynd - del till VERVA

Anslagsposten får användas för att finansiera insatser kring utveckling av offentliga e-tjänster.

Budgetår 1998

D:003

Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området (Ramanslag)

Disponeras av Verket för förvaltningsutveckling0
ap.2Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området (ram)0

Villkor för anslag D:003

ap.2 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området

Anslaget får användas för ändamål inom ramen för myndighetens verksamhetsfält.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2006Indrag av anslagsbelopp
1:8 Nya förvaltningspolitiska myndigheten
ap.11 4143 %0
1:8 (2005) Statens kvalitets- och kompetensråd
ap.3 (2005)03780
1:12 (2004) Utveckling av 24-timmarsmyndigheten
ap.3 (2004)0Allt0
1:14 E-legitimationer
ap.10Allt0
D:003 (1998) Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området
ap.2 (1998)0Allt0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:8 (2005) Statens kvalitets- och kompetensråd
1:8 ap.1 (2005)1:8 ap.3 (2005)100 %
1:8 ap.2 (2005)1:8 ap.3 (2005)100 %
1:12 (2004) Utveckling av 24-timmarsmyndigheten
1:12 ap.1 (2004)1:12 ap.3 (2004)100 %
1:12 ap.2 (2004)1:12 ap.3 (2004)100 %
D:003 (1998) Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området
D:003 ap.1 (1998)D:003 ap.2 (1998)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2005 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:8 (2005) Statens kvalitets- och kompetensråd
ap.1 (2005)ram
ap.2 (2005)ram
1:12 (2004) Utveckling av 24-timmarsmyndigheten
ap.1 (2004)ram
ap.2 (2004)ram
D:003 (1998) Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området
ap.1 (1998)ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 714
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Verket för förvaltningsutvecklings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2006-01-253 928
2006-02-253 928
2006-03-253 928
2006-04-253 928
2006-05-253 928
2006-06-253 928
2006-07-12681
2006-07-253 928
2006-08-12681
2006-08-253 928
2006-09-12681
2006-09-253 928
2006-10-12681
2006-10-253 928
2006-11-12681
2006-11-253 928
2006-12-12685
2006-12-253 929
2007-01-042 924
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för förvaltningsutvecklings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Verket för förvaltningsutveckling

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2004+/- 2005Int. 2006Kost. 2006+/- 2006Ack. +/- utgå. 2006
Uppdragsverksamhet
IT-upphandling05 23441 12042 120-1 0004 234
Kompetensutveckling07 2003 30011 000-7 700-500
Summa012 43444 42053 120-8 7003 734
Belopp angivna i tkr

Villkor

Kompetensutveckling

Underskottet i kompetensutvecklingen skall täckas med medel från anslaget (1998) D3 Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Om en avgiftssättning inom området kompetensutveckling enligt myndigheten motverkar syftet med verksamheten får principen i det enskilda fallet om att uppnå full kostnadstäckning frångås. Den sammanlagda omfattningen av undantagen från målet bör kommenteras.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Verket får ta ut avgifter för verksamhet enligt 2 § 5-8 förordningen (2005:860) med instruktion för Verket för förvaltningsutveckling utan hinder av de begränsningar som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191). Så vitt gäller kursdeltagare anställda vid Regeringskansliet gäller följande. Verket får ta ut kursavgift motsvarande rörliga kostnader vid internat och resor i samband med utrikes EU-utbildningar men inte vid utbildningar i övrigt som förts över från Regeringskansliet.

 • Verket får disponera intäkterna från uppdragsverksamheten. Avgiftens storlek bestäms av myndigheten, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

 

 

 

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får träffa avtal med icke-statliga organ om finansiering av särskilda projekt och program av intresse för statsförvaltningens utveckling. Intäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Myndigheten undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Verket får även undantag från kravet att lämna finansieringsnanalys i årsredovisningen.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Kopia till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SMS