Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet


Regeringsbeslut
25

2006-12-21
M2006/5959/A (delvis)
Lantmäteriverket
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Lantmäteriverket
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Lantmäteriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
BostadspolitikLantmäteriverksamhetFastighetsindelning
Geografisk information och fastighetsinformation
Uppdragsverksamhet

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Bostadspolitik

Mål

Alla skall ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljön skall bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid planering, byggande och förvaltning skall en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling vara grund för verksamheten.

1.1.1

Verksamhetsområde Lantmäteriverksamhet

Mål

Ökad samhällsnytta skall åstadkommas genom en verksamhet som bidrar till en effektiv och långsiktigt hållbar användning av fastigheter, mark och vatten. Lantmäteriverksamheten skall inriktas mot att åstadkomma en effektiv förrättningsverksamhet och en ändamålsenlig fastighetsindelning samt en effektiv försörjning med grundläggande geografisk information och fastighetsinformation för tillskapandet av goda miljöförhållanden, en god livsmiljö och för en god ekonomisk tillväxt inom många samhällssektorer.

Återrapportering

Lantmäteriverket skall övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet för verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Fastighetsindelning

Mål Fastighetsbildning

Förrättningsverksamheten skall kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret skall vara aktuell och tillförlitlig.

Målet innebär bl.a. att Lantmäteriverket skall:

 • vidmakthålla ett fortsatt förtroende för och en hög rättssäkerhet inom förrättningsverksamheten,
 • förkorta handläggningstiderna och minska kostnaderna för sakägarna genom fortsatta rationaliseringar och effektiviseringar, samt
 • värna om och utveckla tillförlitligheten i den information som förs över till fastighetsregistret.

Återrapportering Fastighetsbildning

Lantmäteriverket skall för den senaste treårsperioden redovisa och analysera:

 • genomsnittliga kostnader och handläggningstider för den totala mängden fastighetsbildningsärenden samt för de vanligast förekommande ärendetyperna, inklusive enlottsavstyckningar och fastighetsreglering som berör två fastigheter (samt deras andel av det totala antalet ärenden),
 • totala ärendebalanser, äldsta ärende, antal inkomna och antal avslutade ärenden avseende både den statliga och kommunala verksamheten.

Lantmäteriverket skall även redovisa och analysera:

 • utfallet av de mätningar avseende kundnöjdhet som gjorts samt vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultaten. En jämförelse av utfallet vid de tre senaste mätningarna skall göras,
 • antalet överklagade och återförvisade ärenden samt deras andel av den totala ärendemängden för både statliga och kommunala lantmäterimyndigheter,
 • antal ärenden som avser fastighetsbildning i flera plan samt för vilket ändamål. Redovisningen skall avse såväl det statliga som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet,
 • aktiviteter och resultat med anledning av verkets tillsyn över statliga och kommunala lantmäterimyndigheter samt andra iaktagelser som gjorts, t.ex. avseende handläggningstider och förrättningskostnader.

Mål Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Verksamheten skall bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.

Återrapportering Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Lantmäteriverket skall redovisa:

 • hur verksamheten bidragit till en effektivisering och förenkling för kunderna,
 • uppdragsverksamhetens totala omfattning samt fördelning på de i verkets instruktion angivna verksamheterna samt på berörda kundgrupper. Omfattningen i respektive län skall också redovisas.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Geografisk information och fastighetsinformation

Övergripande mål

Det övergripande målet inom verksamhetsgrenen geografisk information och fastighetsinformation är att:

 • öka användningen av den grundläggande informationen.
 • upprätthålla långsiktighet, stabilitet och säkerhet i informationsförsörjningen,
 • erbjuda rikstäckande och tillförlitliga data,
 • stödja vissa särskilda samhällsbehov,
 • verka för en nationell samordning och utveckling inom geodataområdet.

Återrapportering Övergripande mål

Lantmäteriverket skall övergripande redogöra för hur det statliga lantmäteriets verksamhet bidragit till målet. Av redovisningen skall även framgå vilka resultat som uppnåtts med avseende på verkets insatser som samordningsansvarig myndighet inom geodataområdet. Verket skall även redovisa en reviderad geodatastrategi senast den 28 mars 2008. 

Mål Informationsutveckling

 • Databaserna skall över tiden ha ett aktuellt och väl specificerat och beskrivet informationsinnehåll som kvalitetsmässigt och tekniskt motsvarar användarkraven och förändringar i omvärlden inklusive nya EG-direktiv,
 • databaserna och distributionen skall följa teknik- och metodutvecklingen och utformas för användning i geografiska informationssystem samt anpassas för integrering med andra databaser i samhället,
 • information och tjänster skall vara lätt tillgängliga och geografiskt heltäckande,
 • informationsutvecklingen skall vara kontinuerlig och stabil över tiden.

Återrapportering Informationsutveckling

Lantmäteriverket skall ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • totalkostnaden för årets uppbyggnad respektive förvaltning av grundläggande geografisk information respektive fastighetsinformation,
 • vilken typ av verksamhet samt hur stor del av den totala kostnaden för informationsutveckling (uppbyggnad och förvaltning) av geografisk information och fastighetsinformation som utgörs av kostnader för informationsutveckling i samverkan med andra myndigheter respektive kostnader för produktion som upphandlats i konkurrens. I återrapporteringen skall ingå att redovisa de ekonomiska ersättningar som betalas ut till kommunerna inom ramen för de olika avtalen om informationsutveckling i samverkan,
 • hur kontinuerlig och periodisk ajourhållning för olika informationsslag framskrider samt aktualitet och täckningsgrad för ett urval av geografisk information och fastighetsinformation,
 • lägesrapport för verkets pågående större utvecklingsprojekt inom området. Av rapporten skall bl.a. framgå beräknad kostnad, tidsmässigt utförande samt i vilken omfattning projekten utförs och genomförs med stöd av intern personal respektive upphandlas i konkurrens. Verket skall även informera om större utvecklingsprojekt som planeras.

Mål Tillhandahållande

 • Användningen av den grundläggande informationen skall öka och komma till nytta hos allt fler användare och inom allt fler tillämpningsområden så att största möjliga samhällsnytta uppnås,
 • tillhandahållandet skall tillgodose angelägna samhällsbehov och svara mot användarnas behov och efterfrågan, bl.a. genom ett brett utbud av standardiserade grunddataprodukter/tjänster,

 • regelverket kring tillhandahållandet av och prissättningen på grundläggande information och tjänster skall utformas så att de på ett bättre sätt tillgodoser nuvarande och potentiella användare inom bl.a. näringslivet, konsultmarknaden, sektorsmyndigheter, kommuner och andra organisationer samt den bredare allmänheten. Regelverket skall också anpassas till krav som ställs i EG-direktiv som berör verksamhetsområdet.

Återrapportering Tillhandahållande

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • hur användningen av den grundläggande geografiska informationen respektive fastighetsinformationen har utvecklats för olika användargrupper (slutkunder),

 • vilka åtgärder som genomförts för att öka spridning och användningen av informationen,

 • antalet återförsäljare som engagerats för distribution av geografisk information och fastighetsinformation samt erfarenheter av återförsäljarmodellen,

 • intäkter som influtit via olika försäljningskanaler,

 • intäkter och försäljningsvolymer fördelade på olika kundkategorier (slutkund) och produktgrupper under en treårsperiod,

 • tillgängligheten till informationen i fastighetsregistret vid direktåtkomst,

 • vilka åtgärder som vidtagits i syfte att förenkla tillhandahållandet och prissättningen på olika produkter och tjänster i enlighet med angivna mål.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Uppdragsverksamhet

Mål Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten skall:

 • bidra till att bredda och effektivisera användningen av Lantmäteriverkets och annan offentlig lägesrelaterad information,

 • rymmas inom verkets kärnverksamhet avseende geografisk informationsteknik,

 • i huvudsak inriktas mot områden där Lantmäteriverket kan bidra till en utveckling av marknaden för geografisk informationsteknik och tillgodose användarnas behov,

 • bedrivas med hög kvalitet, på ett konkurrensneutralt sätt samt med full kostnadstäckning.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå de angivna målen genom att särskilt redovisa:

 • typer av uppdrag och volymer fördelat på kundgrupper,

 • en översiktlig bedömning av de andelar av uppdragsintäkterna som härrör från konkurrensupphandlade uppdrag, som utförts inom ramen för myndighetssamverkan och övriga uppdrag,

 • kundernas tillfredsställelse med uppdragsverksamheten,

 • verkets inriktning på tjänster kring geografisk informationsteknik, särskilt med avseende på nya eller utökade användningsområden för offentliga geodata samt geografiska informationsinfrastrukturer (SDI),

 • vilka åtgärder som vidtagits för att minska det balanserade underskottet i verksamheten och hur det balanserade underskottet skall elimineras.

Verket skall tillsammans med Marknads- och konkurrensrådet ta fram en reviderad marknads- och konkurrenspolicy. Denna skall redovisas separat i samband med årsredovisningen.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Lantmäteriverket skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

23 januari
7 mars
2 maj
2 augusti
30 oktober

Miljöledning

Lantmäteriverket skall årligen i samband med årsredovisningen, dock senast den 1 mars, redovisa sitt miljöledningsarbete enligt riktlinjer i regeringsbeslut den 10 november 2005 med ändring den 25 oktober 2006 (dnr M2006/4485/Hm).

Regelförenkling

Lantmäteriverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Miljödepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 (dnr N2006/10426/NL). Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010.

Lantmäteriverket skall i ett första steg redovisa underlag till Miljödepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Lantmäteriverket skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

Lantmäteriverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

Mål Global utveckling

Lantmäteriverket skall inom ramen för sin egen verksamhet medverka till att uppfylla målet för politiken för global utveckling: att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/04:UU3, rskr. 2003/04:112).

Återrapportering Global utveckling

Lantmäteriverket skall rapportera till regeringen senast den 31 oktober 2007 om hur man inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av den svenska politiken för global utveckling.

EU ordförandeskapet 2009

Lantmäteriverket skall löpande bistå departementet i förberedelserna inför ordförandeskapet i EU:s ministerråd 2009. Som ett led i detta skall verket senast den 1 juni 2007 översiktligt redovisa eventuella förberedelser vid myndigheten inför ordförandeskapet samt om det finns några EU-relaterade sakfrågor inom myndighetens ansvarsområde som Sverige särskilt bör uppmärksamma inför ordförandeskapet.

4

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket skall, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen - efter samråd med Domstolsverket - senast den 1 juni 2007 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning skall uppnås. Redovisningen skall avse 2006.

INSPIRE

Lantmäteriverket skall i samråd med Geodatarådet samt berörda myndigheter utreda om och i så fall vilka förändringar som behöver göras i nationell lagstiftning med anledning av ramdirektivet för INSPIRE. Uppdraget skall redovisas senast den 31 oktober 2007.

Informationssäkerhet

Lantmäteriverket skall med utgångspunkt i Riksrevisionens granskning av verkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten (RiR 2006:26), redovisa vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Uppdraget skall redovisas senast den 30 november 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

31:8

Lantmäteriverket (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriverket351 172
ap.1Lantmäteriverket (ram)351 172

Villkor för anslag 31:8

ap.1 Lantmäteriverket

Anslaget disponeras av Lantmäteriverket för verksamhetsgrenarna Fastighetsindelning, Geografisk information och fastighetsinformation.

Anslaget får av Lantmäteriverket disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2007.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
31:8 Lantmäteriverket
ap.110 5353 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)270 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)235 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2558 529
2007-02-2358 529
2007-03-2329 264
2007-04-2529 264
2007-05-2529 264
2007-06-2529 264
2007-07-2529 264
2007-08-2429 264
2007-09-2529 264
2007-10-2529 266
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
31:8 ap.1Lantmäteriverket

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Förrättningsverksamhet30 2170580 000590 000-10 00020 217
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet-104 97710 000415 000410 0005 000-89 977
Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning22 238-1 000120 000125 000-5 00016 238
Summa-82 7399 000535 000535 0000-73 739
Övrig avgiftsfinansierad verksamhet
Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem64 7835 00032 00033 000-1 00068 783
Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation113 307-24 000240 000270 000-30 00059 307
Summa178 090-19 000272 000303 000-31 000128 090
Belopp angivna i tkr

Villkor

Förrättningsverksamhet

Återbetalning 2006 enligt regeringsbeslut dnr M2006/711/Bo belastar ingående balans.

Uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning

Återbetalning 2006 enligt regeringsbeslut dnr M2006/711/Bo belastar ingående balans.

Pantbrevsregistrering och Kreditmarknadssystem

Återbetalning 2006 enligt regeringsbeslut dnr M2006/711/Bo belastar ingående balans.

Grundläggande geografisk information och fastighetsinformation

Återbetalning 2006 enligt regeringsbeslut dnr M2006/711/Bo belastar ingående balans.

7.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Offentligrättslig verksamhet
Expeditionsavgifter251100315 000315 00000
Samfällighetsföreningsregister2531002 0002 00000
Summa00317 000317 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Expeditionsavgifter

Lantmäteriverket är uppbördsmyndighet för stämpelskatt och expeditionsavgifter som beslutats av inskrivningsmyndighet. Uppbördsintäkter skall redovisas mot inkomsttitel 9341 Stämpelskatt respektive 2511 Expeditionsavgifter.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid skall finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser av informationssystem beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriverket skall redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys över resultatet, för

 • förrättningsverksamhet
 • uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning
 • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem
 • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation
 • uppdragsverksamhet

Lantmäteriverket skall redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriverket, dock ej i de fall som avses i förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna och i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriverket och statlig lantmäterimyndighet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriverket. Avgifterna skall motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna skall framgå av en särskild av Lantmäteriverket beslutad taxa. Bestämmelserna i 23-24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Avgifterna för att tillhandahålla och upplåta rätt att utnyttja geografisk information och fastighetsinformation, samt information från den allmänna kartläggningen, skall bestå av en del som skall täcka kostnaderna för uttag och expediering samt en del som skall bidra till kostnaderna för uppbyggnad, drift och utveckling av informationssystemen, dvs. en användarfinansiering. Användarfinansieringen får för 2007 uppgå till högst 250 000 000 kr.

4. Lantmäteriverket skall tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport skall i huvudsak ske i samarbete med Swedesurvey AB. Lantmäteriverket deltar också i det svenska utvecklingssamarbetet genom en ramöverenskommelse med Sida. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB samt för samarbetet med Sida skall ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191).

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till

Justitiedepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Internrevisionen SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens Civilutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Domstolsverket
Boverket
Naturvårdsverket
Sveriges geologiska undersökning
Sjöfartsverket
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Sveriges kommuner och landsting
Bolagsverket