Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 18

2006-12-21
N2006/11877/A
N2006/12094/BS(delvis)
N2006/12095/RS(delvis)
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Box 210
642 22 KATRINEHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Riksdagen har beslutat om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88, prop. 2006/07:15, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU4, rskr. 2006/07:86).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Återrapporteringar, redovisningar m.m skall lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) om inget annat anges.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetsmarknadspolitikArbetsmarknadspolitisk verksamhetTillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadspolitiken skall bidra till en väl fungerande arbetsmarknad

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmarknadspolitisk verksamhet

1.1.1.1

Verksamhetsgren Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen

Målet är att IAF skall bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Månadsvis rapportering

a. IAF skall månadsvis rapportera:

- utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF,

- inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor,

Redovisning kvartalsvis

- IAF skall den 23 januari, den 7 mars, den 2 maj, den 2 augusti samt den 30 oktober 2007 redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010. Prognoserna skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) samt till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

a. IAF skall kvartalsvis redovisa:

- antalet utförsäkrade,

- antalet underrättelser från arbetsförmedlingen om ifrågasatt rätt till arbetslöshetsersättning och hur många av dessa underrättelser som leder till beslut från arbetslöshetskassan om nedsättning av ersättningen eller andra sanktioner.

Redovisning i årsredovisningen

- IAF skall i årsredovisningen redovisa omfattningen av handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 och tillämpningsförordningen 574/72 vid personers rörlighet mellan EU/EES-staterna. Redovisningen skall också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om rörlighet med Schweiz och andra länder med vilka Sverige har avtal om social trygghet vid arbetslöshet med.

- IAF skall i årsredovisningen lämna en samlad bedömning av hur myndighetens insatser har bidragit till att nå målen för politik- och verksamhetsområdet.

Övrig redovisning

- IAF skall senast den 15 februari 2007 redovisa och analysera effekter för arbetslöshetskassan Alfa utifrån det slopade studerandevillkoret. Analysen skall även innehålla förslag på hur det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet kan förändras.

-IAF skall senast den 1 juli 2007 redovisa slutsatser från den granskning av utbetalningen av statsbidrag som skett under året.

- IAF skall den 1 juli och den 1 november 2007 redovisa effekterna av den förhöjda finansieringsavgiften, speciellt en analys av medlemsutvecklingen inom arbetslöshetskassorna, rutinerna för avisering och betalning av den förhöjda avgiften, kassornas redovisning till IAF av underlag för fakturering av den förhöjda avgiften, kassornas kontroller och justeringar i efterhand av denna avgift gentemot medlemmar och IAF och i vad mån avgiftsintäkterna till staten av den förhöjda avgiften motsvarar beräknade intäkter.

- IAF skall mot bakgrund av de beslutade förändringarna med anledning av propositionen En arbetslöshetsförsäkring för arbete (prop. 2006/07:15) senast den 1 juli och den 1 november 2007 analysera hur dessa förändringar påverkat arbetslöshetsförsäkringen.

- IAF skall senast den 31 december 2007 redogöra för hur myndigheten genom sin tillsyn verkat för att tillämpningen av regelverket för arbetslöshetsförsäkringen vid arbetsförmedlingarna genomförts på ett korrekt och likformigt sätt.

- IAF skall senast den 28 september 2007 lämna en redovisning av hur arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna tillämpar regelverket för arbetslöshetsförsäkringen avseende de deltidsarbetslösa.

- AMS har i regleringsbrevet för 2007 fått uppdraget att säkerställa relevanta indikatorer för arbetsmarknadens funktionssätt och samt att ta fram indikatorer som skall belysa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Indikatorerna och analys av dessa skall av AMS skriftligen redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 28 maj och den 19 november 2007. IAF skall till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) lämna synpunkter på den av AMS framtagna analys som är relevant för IAF inom ramen för sitt tillsynsuppdrag. IAF:s synpunkter skall lämnas senast den 7 juni och den 28 november 2007.

4

Uppdrag

1. IAF skall senast den 1 november 2007 redovisa slutsatser från granskningen av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program samt vilka brister inspektionen påtalat för AMS.

Åtgärder för förbättrat informationsutbyte

2. IAF skall tillsammans med övriga berörda myndigheter och organisationer säkerställa att det elektroniska informationsutbytet fungerar och används optimalt. Myndigheterna skall därvid redovisa vilka åtgärder som vidtagits mot bakgrund av de åtgärder som Statskontoret föreslår i sin rapport Informationsutbyte kräver bra förutsättningar (2006:7). Av redovisningen skall bl.a. framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten till befintlig information och hur informationsutbytet kan utvecklas och utvidgas till fler förmåner för att optimera ändamålsenligheten ur ett myndighetsövergripande perspektiv. Av uppdragsredovisningen skall även framgå vilka övriga åtgärder som vidtagits i syfte att vidareutveckla samarbetet och informationsutbytet, vilket utvecklingsarbete som planeras och en tidsplan för arbetet.

I de fall myndigheternas förbättringsåtgärder rör arbetslöshetskassorna skall Arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan skall ansvara för att uppdraget redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 oktober 2007.               

Effektmätning

3. IAF, Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden skall tillsammans under året genomföra en effektmätning motsvarande de som gjordes 2003, 2004 och 2006. Arbetslöshetskassorna skall beredas möjlighet att aktivt delta i arbetet. Försäkringskassan skall ansvara för att uppdraget  redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 december 2007.

Samverkan för att förhindra felaktiga utbetalningar

4. Berörda myndigheter och organisationer skall bistå varandra för att förhindra felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. De insatser och åtgärder som vidtas med anledning av uppdraget skall avrapporteras senast den 28 september 2007. Myndigheterna har fått likalydande uppdrag i respektive regleringsbrev för 2007.

5. IAF skall redovisa och analysera omfattningen av, orsakerna till samt utvecklingen av felaktiga betalningar. Redovisningen skall avse perioden 2003-2007. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen skall fullgöra detta uppdrag i samråd med arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingen. Redovisningen skall göras senast den 15 oktober 2007. 

Stärkt tillsyn

6. IAFskall lämna förslag på hur myndighetens tillsyn över arbetslöshetskassornas insatser inom ramen för informationsutbytet med myndigheterna bör utvecklas, preciseras och stärkas. Tillsynen bör även omfatta de tekniska lösningar och systemsamband som berör arbetslöshetskassorna. Kräver förslaget författningsändringar skall författningsförslag lämnas. IAFskall redovisa uppdraget senast 15 maj 2007.

7. IAF skall följa upp hanteringen av felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning och hanteringen av återkrav vid arbetslöshetskassorna, bl.a.

– arbetslöshetskassornas åtgärder vad gäller felaktig utbetald arbetslöshetsersättning,

– kassornas rutiner vad gäller hanteringen av återkrävda belopp och

– uppföljning av faktiskt återbetalda belopp och kvarstående fordringar.

Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

22:9

Bidrag till administration av grundbeloppet (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen49 186
ap.3Bidrag till utbetalning av grundbeloppet (ram)49 186

Villkor för anslag 22:9

ap.3 Bidrag till utbetalning av grundbeloppet

1. Anslagsbeloppet får användas till delfinansiering av nödvändiga administrationskostnader som Alfa-kassan har för handläggningen av grundförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för dem som inte är anslutna till kassan och inte är medlemmar i en annan arbetslöshetskassa.

2. IAF skall med en tolftedel per månad betala ut anslagsbeloppet till Alfa-kassan.

22:12

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen52 979
ap.1Förvaltningskostnader (ram)52 979

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
22:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
ap.303 %0
22:12 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
ap.11 5893 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-254 414
2007-02-254 414
2007-03-254 414
2007-04-254 414
2007-05-254 414
2007-06-254 414
2007-07-254 414
2007-08-254 414
2007-09-254 414
2007-10-254 414
2007-11-254 414
2007-12-254 425
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens disposition enligt detta regleringsbrev är:
22:12 ap.1Förvaltningskostnader

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

IAF undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Återbetalningar från Schweiz avseende avgifter enligt tilläggsprotokoll till bilaga II 1.3 till avtalen om fri rörlighet för personer mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater och Schweiz, redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 02 Bidrag från Schweiz.

Återbetalningar avseende den förhöjda finansieringsavgiften skall redovisas mot inkomsttitel 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, undertitel 03 Förhöjd finansieringsavgift.

På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Johannes Sjögren
Kopia till

Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/Ekonomienheten/Red
Internrevisionen/SB
Försäkringskassan, huvudkontoret
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsmarknadsstyrelsen
Statens pensionsverk

Senast uppdaterad: