Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:6

2006-12-21
UD2006/60200/EIM
UD2006/61721/EIM (delvis)
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Kommerskollegium
Riksdagen har beslutat om Kommerskollegiums verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1, rskr. 2006/07:63).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Kommerskollegium och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjandeInternationell handelspolitik och inre marknadenInre marknaden
Yttre handelspolitiken

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

Mål

En effektiv inre marknad och en öppen handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO, ökad svensk handel och ökade utländska direktinvesteringar i Sverige.

1.1.1

Verksamhetsområde Internationell handelspolitik och inre marknaden

Mål

Bidra till ett förstärkt multilateralt handelssystem samt en öppen handelspolitik och en effektiv inre marknad i EU.

Återrapportering

En sammanfattande bedömning hur verksamheten har bidragit till att uppfylla målet, inkluderande en bedömning av tillståndet och utvecklingen inom kollegiets ansvarsområde.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Inre marknaden

Mål

1. Att bidra till en effektiv inre marknad inbegripet att bidra till en effektivisering av de horisontella instrumenten på den inre marknaden samt handelspolitiska aspekter på Nya metodendirektiven och standardisering.

2. Att bidra till ökad handel och tillväxt, liksom åtgärder som bidrar till Lissabonstrategins genomförande.

3. Att minska eller eliminera handelshinder och andra problem

a. inom EU/EES, inklusive Turkiet, och i relevanta fall WTO, genom att granska och påverka utformningen av såväl utländska som svenska förslag till tekniska föreskrifter, och när det gäller utländska förslag aktivt förmedla information om anmälningsprocedurerna för tekniska regler, och

b. på den inre marknaden genom rollen som SOLVIT-center (samordningscentral och central kontaktpunkt för företag och enskilda)

4. Att öka svenska myndigheters och allmänhetens kunskaper om den inre marknaden samt de rättigheter - och för myndigheter, de skyldigheter - som följer av EU-medlemsskapet.

Återrapportering

1-2. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och viktigare utredningar inbegripet insatser avseende horisontella instrument i form av nya rättsakter om nya metoden och ömsesidigt erkännande. I årsredovisningen skall även redogöras för hur det samlade svenska intresset och det svenska näringslivets och konsumenternas intressen har beaktats.

3. En redovisning, innehållande jämförande uppgifter från de senaste tre årens redovisningar, skall lämnas tre gånger per år (senast den 15 maj och den 15 september samt i årsredovisningen) enligt följande för respektive punkt

a. svenska och utländska anmälningar fördelat på sektorer och länder och en analys av de relevanta reaktioner dessa anmälningar utlöst samt de åtgärder kollegiet har vidtagit i enskilda ärenden för att avvärja att handelshinder uppstår och för att öka information om procedurernas innehåll och möjligheter, och 

b. anmälda problem och vidtagna åtgärder fördelat på de fyra friheterna, länder och hindertyper.

En sammanfattande bedömning hur verksamheten bidragit till att nå målen skall lämnas i årsredovisningen.

4. Vidtagna åtgärder.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Yttre handelspolitiken

Mål

1. Att bidra till en öppen yttre handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt handelssystem inom WTO samt vidareutvecklade bilaterala handelsrelationer och regionala frihandelsavtal samt partnerskapsavtal.

Under året skall följande områden prioriteras:

  • de områden som förhandlas inom ramen för WTO:s Dohadagordning,
  • de områden som behandlas och följs upp inom ramen för EU-kommissionens meddelande om “Global Europe” (den externa dimensionen av Lissabonstrategin),
  • regionala och bilaterala frihandelsavtal, avseende innehåll, utformning och WTO-förenlighet, inbegripet nya områden,
  • EU:s antidumpnings-, utjämnings- och skyddsåtgärder,
  • tvistlösning inom WTO, inklusive de konsekvenser som följer av detta för svenskt näringsliv och
  • anslutningsförhandlingar samt handelspolitiska granskningar i WTO.

Vidare ska det samlade svenska intresset och särskilt det svenska näringslivets och konsumenternas intressen beaktas. I arbetet ska också beaktas regeringens övergripande mål för tillväxt och sysselsättning samt utvecklingsländernas intressen och integrering i handelssystemet.

2. Att öka kunskapen om en öppen handels betydelse för den ekonomiska utvecklingen samt om det globala handelssystemet.

3. Att möta ett ökat behov av och en ökad efterfrågan på kapacitetsuppbyggnad och stöd till utvecklingsländer samt till EU:s grannländer på det handelspolitiska området.

4. Att uppnå tullättnader för svenskt näringsliv.

5. Att inom den nationella kontaktpunktfunktionen Open Trade Gate Sweden (OTGS) bistå exportörer från utvecklingsländerna med att förstå och komma till rätta med problem relaterade till det handelspolitiska regelverket. Beslut om finansiering fattas i särskild ordning.

Återrapportering

1-2. En sammanfattande redogörelse av verksamhetens omfattning och viktiga utredningar.

3. En sammanfattande redogörelse av genomförda biståndsinsatser och deras omfattning.

4. Redovisa antal ärenden samt uppskattning av inbesparade tullbelopp för under året handlagda tullsuspensionsärenden.

5. En sammanfattande redogörelse avseende de ärenden och förfrågningar OTGS hanterat, fördelat ämnes- och ländervis och kopplat till marknadsföringsinsatserna.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007-2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

2 augusti

30 oktober

Jämställdhetsintegrering

Att motverka diskriminering och att stärka kvinnors tillgång till resurser och medinflytande är avgörande för en effektiv bekämpning av fattigdom världen över. Detta gäller i högsta grad handelspolitiken. Kommerskollegium bör därför aktivt arbeta för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Chefer och handläggare bör ha grundläggande kunskaper om hur jämställdhet kan integreras i det egna området.

Återrapporteringskrav

Kommerskollegium skall redovisa på vilket sätt ett jämställdhetsperspektiv beaktats i verksamheten.

Hållbar utveckling

Myndigheten ska i sitt arbete verka för en hållbar utveckling beträffande miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner och beakta den för myndigheten relevanta delen av regeringens strategi med hållbar utveckling för fyra strategiska framtidsfrågor: Miljödriven tillväxt och välfärd, En god hälsa-framtidens viktigaste resurs, En samlad politik för hållbart samhällsbyggande samt Den demografiska utmaningen.

 

Återrapporteringskrav

Redovisning av hur myndigheten bidragit till genomförandet av regeringens strategi för hållbar utveckling

3

Organisationsstyrning

 

4

Uppdrag

Politiken för global utveckling

Kollegiet ska bidra till det övergripande målet för Sveriges politik för global utveckling (prop.2002/03:122; bet. 2003/04:UU3; rskr. 2003/04:112) om att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. Som ett bidrag till regeringens resultatskrivelse till riksdagen om politiken för global utveckling skall myndigheten senast den 31 oktober 2007 rapportera om myndighetens verksamhet i dessa avseenden.

Regelförenkling

Kollegiet skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till år 2010.

Kollegiet skall i ett första steg redovisa underlag till Utrikesdepartementet senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som kollegiet bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag till regeringen om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Kollegiet skall i ett andra steg senast den 19 oktober 2007 ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder och pågående förenklingsprojekt, inklusive vidareutveckling och konkretiseringar av tidigare planerade åtgärder.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

39:2

Kommerskollegium (Ramanslag)

Disponeras av Kommerskollegium67 901
ap.1Kommerskollegium (ram)67 901

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
39:2 Kommerskollegium
ap.12 0373 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 790
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Kommerskollegiums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-255 658
2007-02-255 658
2007-03-255 658
2007-04-255 658
2007-05-255 658
2007-06-255 658
2007-07-255 658
2007-08-255 658
2007-09-255 658
2007-10-255 658
2007-11-255 658
2007-12-255 663
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kommerskollegiums disposition enligt detta regleringsbrev är:
39:2 ap.1Kommerskollegium
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Orestis Papadopoulos
Kopia till

UD/RS
UD/EKO
UD/EC
UD/IH
UD/PLAN
Fi/Ba
Regeringskansliet/FA-Ekonomi
N/BS
Internrevisionen SB
Information Rosenbad
Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret