Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 9

2006-12-21
N2006/9791/ARM
N2006/12094/BS(delvis)
Arbetsmiljöverket
Ekelundsvägen 16
171 84 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Arbetsmiljöverket
Riksdagen har beslutat om Arbetsmiljöverkets verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 14, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Arbetsmiljöverket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ArbetslivspolitikArbetsmiljöRegler och standarder
Tillsyn
Internationellt arbete
Arbetsskadestatistik
Information
Partsmedel

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Arbetslivspolitik

Mål

Goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för både kvinnor och män.

1.1.1

Verksamhetsområde Arbetsmiljö

Mål

En arbetsmiljö som förebygger ohälsa och olycksfall, är anpassad till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar samt är utvecklande för individen.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall redovisa en bedömning av hur verksamheten bidrar till att uppfylla verksamhetsområdesmålet. En bedömning skall göras av hur yttre faktorer påverkar resultatet av verkets insatser och förutsättningarna att nå verksamhetsområdesmålet. I redovisningen skall bl.a. ingå en redogörelse för utvecklingen med avseende på de indikatorer för arbetsmiljön som anges i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr.14, avsnitt 4.4.1), dvs.

- Antal dödsolyckor i arbetet (Källa: Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan)

- Antal anmälda arbetsolyckor (Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska Centralbyrån (AKU) och Eurostat)

- Antal anmälda arbetssjukdomar (Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska Centralbyrån)

- Besvär. Anställda och ohälsa (Källa: Arbetslivsinstitutet och Statistiska Centralbyrån)

- Krav/kontroll i arbetslivet. Andel som dels inte kan koppla av tankarna från arbetet när de är lediga, dels har lågt handlingsutrymme. (Källa: Arbetsmiljöverket och Arbetslivsinstitutet)

Samtliga indikatorer skall redovisas efter kön.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Regler och standarder

Mål

Tydliga och lättillgängliga regler och standarder som effektivt medverkar till att skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall beskriva och kommentera verksamheten under året. I detta ingår en översiktlig redogörelse för innebörden av och motiven för under året utfärdade författningar.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn

Mål

Inspektionsverksamheten skall vara enhetlig utformad.

Den riktade inspektionsverksamheten skall avse de arbetsställen med störst risk för ohälsa och olycksfall samt produkter/ämnen med störst hälsorisker.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva och kommentera tillsynsinsatserna, inklusive marknadskontrollen. Av redogörelsen skall framgå antal ställda krav i inspektionsmeddelanden samt förelägganden och förbud, huvudsaklig inriktning av ställda krav samt antal besökta arbetsställen totalt och andelen uppföljningsbesök.

Vad gäller de ställda kraven i inspektionsmeddelanden m.m. skall verket redogöra för hur dessa fördelar sig på kvinno- respektive mansdominerade näringsgrenar.

1.1.1.3

Verksamhetsgren Internationellt arbete

Mål

Bidra till utvecklingen av internationellt samarbete och internationella normer som främjar det internationella och nationella arbetsmiljöarbetet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt kommentera insatser inom de olika delarna av verksamhetsområdet under året och vilket genomslag svenska ståndpunkter har fått i arbetet på nordisk, EU- och övrig internationell nivå.

1.1.1.4

Verksamhetsgren Arbetsskadestatistik

Mål

En tillförlitlig och tillgänglig arbetsskadestatistik.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall översiktligt beskriva verksamheten under året. Häri ingår en redogörelse för vilka slag av statistik som produceras.

1.1.1.5

Verksamhetsgren Information

Mål

Informationsverksamheten skall ge ökad kunskap om arbetsmiljöfrågor hos arbetsgivare, arbetstagare och andra berörda och på så sätt medverka till att arbetsmiljöarbetet utvecklas. Informationen skall inriktas på de områden där den bedöms vara ett effektivt medel att förbättra arbetsmiljön och där behov finns med hänsyn tagen till information från andra aktörer.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall lämna en översiktlig beskrivning av verksamheten under året och göra en bedömning av hur informationen uppfattas av olika målgrupper. Verket skall beskriva vilken information som sprids respektive efterfrågas samt grunden för större informationsinsatser som genomförts under året.

1.1.1.6

Verksamhetsgren Partsmedel

Mål

Bidra till förbättringar i arbetsmiljöarbetet genom stöd till regional skyddsverksamhet och standardiseringsverksamhet.

Återrapportering

Arbetsmiljöverket skall redogöra för verksamheten under året. Av redogörelsen skall framgå hur bidraget fördelas på regional skyddsombudsverksamhet, utbildning av regionala skyddsombud samt standardiseringsverksamhet, bidragens fördelning på olika branscher, vilka bedömningar som ligger till grund för denna fördelning, liksom en översiktlig bedömning av effekterna av insatserna. Vad gäller den del av bidraget som används till utbildning skall verket översiktligt beskriva innehållet i utbildningen. I beskrivningen skall ingå en redogörelse av på vilket sätt kunskap om kvinnors och mäns arbetsvillkor ingår i utbildningen.

En översiktlig redovisning skall också göras av mottagarnas egna bidrag och insatser inom de områden där bidrag lämnas till regional skyddsverksamhet.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten skall redovisa utgiftsprognoser för 2007–2010 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

* 23 januari 2007

* 7 mars 2007

* 2 maj 2007

* 2 augusti 2007

* 30 oktober 2007.

4

Uppdrag

Minskade anslag

Arbetsmiljöverket skall senast den 1 maj 2007 lämna en redogörelse för hur verksamheten anpassas till de minskade anslagen under perioden 2007–2009, utifrån följande utgångspunkter:

  • Minskningen av anslagen skall så långt som möjligt belasta andra delar av verksamheten än den regionala tillsynen.
  • Tillsynen skall inriktas mot de arbetsställen med störst risk för ohälsa och olycksfall, fokusera på konkreta arbetsmiljöproblem samt utformas med beaktande av inspektionens effekter på arbetsmiljöförhållandena.

Verket och Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) skall föra en fortlöpande dialog beträffande större verksamhetsanpassningar.

Förenklingsarbete

Arbetsmiljöverket skall inom sitt ansvarsområde bistå Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i arbetet med att ta fram underlag för regeringens handlingsplan för regelförenkling i enlighet med regeringsbeslut den 30 november 2006 dnr N2006/10426/NL. Handlingsplanen syftar till att uppnå regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av samtliga statliga regelverk skall minska med minst 25 procent till 2010.

Verket skall i ett första steg redovisa sitt underlag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 februari 2007. Underlaget skall närmare beskriva inriktningen och arten av det regelförenklingsarbete som myndigheten bedriver och avser att bedriva. Redovisningen kan också innehålla förslag om förändringar i lagar och förordningar som skulle kunna minska företagens administrativa kostnader.

Verket skall i ett andra steg, senast den 19 oktober 2007, ta fram ett kompletterande underlag och redovisa genomförda förenklingsåtgärder samt pågående förenklingsprojekt, inklusive vidarutveckling och konkretiseringar av tidigare planerande åtgärder.

Arbetsmiljöverket och Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) skall föra en fortlöpande dialog angående detta uppdrag.

Arbetsmiljöverket skall vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten skall bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

23:1

Arbetsmiljöverket (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsmiljöverket608 906
ap.1Förvaltningskostnader (ram)507 319
ap.2Partsmedel (ram)101 587
Disponeras av regeringen30 000
ap.3Arbetsmiljöverket - Regeringens disposition (ram)30 000

Villkor för anslag 23:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Arbetsmiljöverket får använda högst 3 000 000 kronor för att delta i standardiseringsarbete. Medlen får användas för uppdrag till SIS (Swedish Standards Institute), Svenska Elektriska Kommissionen eller ITS (Informationstekniska Standardiseringen) inom Arbetsmiljöverkets ansvarsområde.

ap.2 Partsmedel

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 100 087 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för den regionala skyddsombudsverksamheten.

Arbetsmiljöverket skall betala ut högst 1 500 000 kronor efter rekvisition från arbetsmarknadens parter för stöd till parternas deltagande i standardiseringsverksamheten.

ap.3 Arbetsmiljöverket - Regeringens disposition

Anslagsposten får användas till insatser avseende företagshälsovården.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.115 2193 %0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.7ram

5.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsliv

Anslag/ap200720082009 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
23:1 Arbetsmiljöverket
ap.218 55018 501
2009
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)60 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 422
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsmiljöverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2542 276
2007-02-2542 276
2007-03-2542 276
2007-04-2542 276
2007-05-2542 276
2007-06-2542 276
2007-07-2542 276
2007-08-2542 276
2007-09-2542 276
2007-10-2542 276
2007-11-2542 276
2007-12-2542 283
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsmiljöverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
23:1 ap.1Förvaltningskostnader

7

Avgifter och bidrag

7.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2005+/- 2006Int. 2007Kost. 2007+/- 2007Ack. +/- utgå. 2007
Uppdragsverksamhet
Informationssystemet om arbetsskador, försäljning00303000
Särskild informationsverksamhet3 77812422 95425 206-2 2521 650
Summa3 77812422 98425 236-2 2521 650
Belopp angivna i tkr

Villkor

Särskild informationsverksamhet

Kostnaderna avser den särskilda informationsverksamhet som bedrivs vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet. I samband med överlåtelse av tidningen Arbetarskydd till ny ägare den 1 januari 2007 disponerar Arbetsmiljöverket det ackumulerade överskottet inom den särskilda informationsverksamheten, vilket innebär att överskottet överstiger 10% av omsättningen vid ingången av 2007.

7.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Den särskilda informationsverksamheten får finansieras med avgifter i lämplig omfattning med hänsyn till syftet med verksamheten.

Den särskilda informationsverksamheten avser den informationsverksamhet vid Arbetsmiljöverkets informationsenhet som riktar sig till externa målgrupper inom Arbetsmiljöverkets verksamhetsområde i syfte att åstadkomma arbetsmiljöförbättringar. Den institutionella informationen ingår inte i den särskilda informationsverksamheten.

7.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Den avgiftsbelagda verksamhetens storlek bestäms av Arbetsmiljöverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

7.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arbetsmiljöverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av verket.

8

Övriga intäkter

Beräknade övriga inkomster som disponeras1 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Per Ewaldsson
Kopia till

Riksrevisionen
Riksdagen, arbetsmarknadsutskottet
Internrevisionen SB
Utrikesdepartementet/EIM
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/ESA
Utbildnings- och kulturdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/ITFOU
Näringsdepartementet/BS
Näringsdepartementet/ADM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Verket för innovationssystem
Arbetslivsinstitutet
Försäkringskassan
Statens folkhälsoinstitut
Föreningen Svenskt näringsliv
LO
TCO
SACO
Svenska Hamnarbetareförbundet
Myndigheten för handikappolitisk samordning