Socialdepartementet


Regeringsbeslut
36

2006-12-21
S2006/10212/SK (delvis)
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Kammarkollegiet Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
Riksdagen har beslutat om Alkohol- och läkemedelssortimentsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 09, bet. 2006/07:SoU1, rskr. 2006/07:59).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

14:9

Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet212
ap.2Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK (ram)212

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
14:9 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden
ap.263 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2517
2007-02-2517
2007-03-2517
2007-04-2517
2007-05-2517
2007-06-2517
2007-07-2517
2007-08-2517
2007-09-2517
2007-10-2517
2007-11-2517
2007-12-2525
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
14:9 ap.2Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 4§ kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att en myndighets investeringar i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål skall inte tillämpas på Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden. Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden undantas från förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden skall dock senast vid budgetårets slut lämna in en resultaträkning och anslagsredovisning. Nämnden skall också redovisa hur många ärenden som inkommit under året, antalet handlagda ärenden, handläggningstiden per ärende, översiktligt ange innehållet i ärendena samt information om hur många ärenden som nämnden bifaller eller avslår per år. Kammarkollegiet behöver inte lämna balansräkning, finansieringsanalys och delårsrapport för nämnden.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regerlingsbrev är:

14:9 ap.2 Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden - del till KAMK

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Bengt Rönngren
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Socialutskottet
Systembolaget AB
Apoteksbolaget AB