Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
109

2006-12-21
Ju2006/10512/IM (delvis)
Ju2006/6753/IM
Ju2006/8780/IM m.fl.
Se bilaga 1
Integrationsverket
Box 633
601 14 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Integrationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om att Integrationsverket skall avvecklas per den 1 juli 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:87).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under perioden den 1 januari till och med den 30 juni 2007 för Integrationsverkets verksamhet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Integrationsverkets ansvarsområde.

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
IntegrationspolitikLika rättigheter, skyldigheter och möjligheterNyanländas etablering
Främja integration
Tillståndet och utvecklingenNationell uppföljning och utvärdering

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Integrationspolitik

Mål

  • Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,

  • en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund samt

  • en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.

1.1.1

Verksamhetsområde Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Mål

Öka myndigheters, kommuners och andra aktörers förutsättningar att beakta allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Nyanländas etablering

Mål

Integrationsverket skall senast två veckor efter att en begäran om en introduktionsplats inkommit från Migrationsverket anvisa en plats i en kommun som kan erbjuda bra introduktion.

Återrapportering

- En redovisning av verkets bidrag till mottagning, bosättning och introduktion av nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar. Av redovisningen skall framgå:

  1. Hur många kommuner som verket träffat överenskommelser med om att ta emot nyanlända invandrare samt vilka kriterier som legat till grund för valet av kommuner.
  2. I vilken omfattning Integrationsverket medverkat vid bosättningen av nyanlända invandrare. Den genomsnittliga väntetiden från det att begäran om introduktionsplats inkommit till Integrationsverket dels till dess att introduktionsplats anvisas i en kommun och dels till dess att mottagning sker i kommunen.

- Förberedelser som gjorts för att möjliggöra en uppföljning av i vilken grad den statliga ersättningen enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. täcker kommunernas genomsnittliga kostnader för försörjningsstöd för flyktingar mottagna 2002-2003.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Främja integration

Mål

Statens stöd till ideella organisationer verksamma inom integrationsområdet fördelas i enlighet med villkoren för respektive stödform.

Återrapportering

- Integrationsverket skall lämna en samlad redovisning till regeringen om användning av statens stöd till

  • verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering,
  • verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande organisationer,
  • Centrum mot rasism, samt
  • Quick Response.

Regeringen återkommer med närmare anvisningar om redovisningen av stöden för 2007.

1.1.2

Verksamhetsområde Tillståndet och utvecklingen

Mål

Kunskapen om levnadsvillkor och utvecklingen inom olika samhällsområden ur ett integrationsperspektiv skall öka.

1.1.2.1

Verksamhetsgren Nationell uppföljning och utvärdering

Mål

Tillståndet och utvecklingen för integration och utanförskap belyses i rapporter enligt nedan.

Återrapportering

- En statistikrapport med statistik, relevanta nyckeltal och indikatorer om integration. Redovisas senast den 30 juni 2007.

- Utvecklingen i de stadsdelar som omfattas av lokala utvecklingsavtal med utgångspunkt från databasen STATIV. Redovisas senast den 30 mars 2007.

- En analys av tillståndet och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet inklusive antisemitism och islamofobi i Sverige. Redovisas i rapporten Integrationsbarometern senast den 30 maj 2007.

- Metodkunskap som erhållits genom myndighetens uppdrag att kartlägga förekomst och omfattning av diskriminering, inklusive  de enkäter som använts vid uppföljningar av upplevd diskriminering, integrationsbarometern m.m.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

All individstatistik skall delas upp på kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Integrationsverket skall för samtliga anslag/anslagsposter som verket disponerar redovisa utgiftsprognoser för åren 2007-2009 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna skall redovisas. Om möjligt skall prognosen månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

För anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande skall dessutom det ackumulerade utfallet redovisas för år 2007. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 15 januari, den 26 februari och den 23 april. Prognosen skall före redovisningen vara avstämd med Migrationsverket.

I anslutning till redovisningen av prognoser skall verket också redovisa utvecklingen av arbetet med överenskommelser med kommuner om introduktionsplatser samt bosättningen i kommunerna och ange eventuella hinder.

3

Organisationsstyrning

Organisationsstyrning

Integrationsverket skall senast den 1 september 2007 lämna en årsredovisning för verksamheten till och med den 30 juni 2007 i enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Styrelsen och myndighetens chef har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig årsredovisning. Redovisningen skall lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen samt myndighetens chef. Styrelsens och myndighetens chefs ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga årsredovisningen enligt 14 § verksförordningen (1995:1322). Regeringen återkommer med närmare anvisningar om vad som skall gälla för verksamhetens avveckling samt krav på slutredovisning avseende ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat.

4

Uppdrag

Samlat system för uppföljning och analyser av integrationspolitikens resultat (pågående uppdrag)

Integrationsverket skall ansvara för att en samlad övergripande analys genomförs av integrationspolitikens utveckling och resultat. Analysen skall bygga på sektorsmyndigheternas analyser och redovisning av indikatorer. Där det är relevant, skall barns och ungdomars levnadsvillkor analyseras särskilt. Med ungdomar avses i huvudsak gruppen 13-25 år. Integrationsverket skall även bistå myndigheterna med kunskap om och metodik för integrationspolitisk analys. Rapporten skall lämnas till Integrations- och jämställdhetsdepartementet senast den 30 juni 2007.

Ökat genomslag av integration och mångfald i det regionala utvecklingsarbetet (pågående uppdrag)

Integrationsverket skall utifrån sin roll och sitt kompetensområde i samarbete med Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, Glesbygdsverket, IPTS och Nutek samt några pilotlän utveckla metoder och verktyg för att öka genomslaget för integration, mångfald och arbete mot diskriminering i det regionala utvecklingsarbetet. Integrationsverket skall särskilt bistå i arbetet att definiera och konkretisera vad begreppen innebär i ett regionalt tillväxt- och utvecklingssammanhang samt hur de kan operationaliseras till mätbara mål som kan användas av verksamheter på lokal och regional nivå.

Nutek skall koordinera uppdraget, tillhandahålla processtöd samt svara för en gemensam avrapportering av uppdraget. En första avrapportering av hur det gemensamma arbetet är tänkt att läggas upp samt en informationsplan har lämnats till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 16 juni 2006. Arbetslivsinstitutets och Integrationsverkets insatser under 2007 kommer med anledning av myndigheternas avveckling 30 juni 2007 att bli begränsade.

Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare (nytt uppdrag)

Under förutsättning av Europarlamentets godkännande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare avser regeringen senare besluta om vilken myndighet som skall ha ansvaret för fonden. Integrationsverket skall tillsammans med den myndighet regeringen beslutar medverka i framtagande av en nationell strategi samt fleråriga och årliga program som skall ligga till grund för den svenska delen av fondens insatser.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

10:1

Integrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket46 730
ap.1Integrationsverket (ram)46 730
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

10:2

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket61 864
ap.1Statsbidrag till organisationer som främjar integration (ram)21 964
ap.2Lokal och regional samverkan om introduktion för nyanlända (ram)20 000
ap.4Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
ap.5Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar (ram)2 400
ap.6Stöd till Centrum mot rasism (ram)3 000
ap.7Stöd till Quick Response (ram)500
Disponeras av Rikspolisstyrelsen0
ap.10Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld (ram)0
Disponeras av regeringen73 878
ap.3Insatser i syfte att bryta utanförskap (ram)30 000
ap.8Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld (ram)41 378
ap.9Till regeringens disposition (ram)2 500
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet1 000
ap.11Europeiska året för lika möjligheter för alla (ram)1 000

Villkor för anslag 10:2

ap.1 Statsbidrag till organisationer som främjar integration

Anslagsposten avser bidrag enligt förordningen (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration. Av tilldelade medel skall högst 9 000 000 kronor avse organisationsbidrag och
högst 9 000 000 kronor avse verksamhetsbidrag. Resterande medel skall fördelas som projektbidrag. Insatser för att underlätta nyanlända invandrares etablering skall prioriteras vid fördelning av projektbidrag.

ap.2 Lokal och regional samverkan om introduktion för nyanlända

Anslagsposten avser kostnader för utvecklingsarbete i syfte att åstadkomma en snabbare och effektivare introduktion på regional och lokal nivå bl.a. genom ökad samverkan. Medlen skall användas i enlighet med regeringsbeslut Ju2006/1330/IM.

ap.3 Insatser i syfte att bryta utanförskap

Regeringen avser att senare besluta om medlens användning.

ap.4 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering. Från anslagsposten får högst en miljon kronor användas till insatser för att öka kompetensen hos personer i verksamheten. Integrationsverket skall ta fram en plan för insatserna i samverkan med Ombudsmannen mot Etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Jämställdhetsombudsmannen och Handikappombudsmannen. Fram till Integrationsverkets avveckling får ombudsmännen rekvirera medel för insatser från Integrationsverket inom ramen för planen. 

ap.5 Stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar.

ap.6 Stöd till Centrum mot rasism

Anslagsposten avser finansiering av Centrum mot rasism. Med ändring av regeringens beslut den 2 oktober 2003 (Ju2003/6982/IM) skall följande villkor gälla för stödet:

Verksamheten som stödet avser skall huvudsakligen inriktas mot rasism och främlingsfientlighet, inklusive antisemitism, islamofobi och antiziganism samt homofobi och diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Delar av stödet får användas för arbete med andra frågor som har nära anknytning till huvudverksamheten.

Stödet skall användas för löpande drift i form av personal, lokaler, administration samt verksamhet i syfte att

· förstärka och utveckla samarbetet med frivilligorganisationer som arbetar med de i sammanhanget aktuella frågorna,

· bedriva verksamhet för kunskapsbyggnad, dokumentation, information och opinionsbildning,

· bedriva och utveckla den webbaserade kunskapsbanken,

· följa upp och utvärdera bedriven verksamhet.

Medlen får inte tas i anspråk för att finansiera verksamhet som bedrivs av de enskilda frivilligorganisationer som ingår i Centrum mot rasism.

Integrationsverket får ställa sådana villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet som behövs för att säkerställa att stödet används så att det bidrar till de ovan angivna inriktningarna och syftena. Integrationsverket får från Centrum mot rasism begära in det underlag som behövs för bedömningen. Vid fördelning av medel skall verket beakta att det statliga stödet avbryts från och med 2008.

ap.7 Stöd till Quick Response

Anslagsposten avser basfinansiering av Quick Response.

Integrationsverket får ställa nödvändiga villkor för utbetalning och krav på redovisning och uppföljning av stödet. Myndigheten får från Röda Korsets ungdomsförbund begära in det underlag som behövs.

ap.8 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld samt för stöd och samordning i uppbyggnad av skyddat boende. Medlen får även avse andra insatser som kan behövas för ungdomar som hotas av sina anhöriga av hedersrelaterade orsaker. Vidare får en mindre del av medlen avse fortsatt internationellt erfarenhetsutbyte i dessa frågor.

ap.9 Till regeringens disposition

Regeringen avser att senare besluta om medlens användning.

ap.10 Skyddat boende och vissa utbildningsinsatser m.m. för ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld

Från anslagsposten finansieras kostnader för att utveckla utbildningen av anställda inom polisväsendet med avseende på ungdomar som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och för att utvärdera hela satsningen.

 

De myndigheter som har fått regeringens uppdrag att vidta insatser mot hedersrelaterat våld bör hålla varandra informerade om sina aktiviteter för att undvika dubbelarbete och för att dra fördel av varandras kunskap och erfarenheter.

ap.11 Europeiska året för lika möjligheter för alla

Medlen får finansiera kostnader som Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju2006:02) har för att i enlighet med direktiven (dir. Ju2006:27) stödja insatser som görs inom ramen för EU:s initiativ Europeiska året för lika möjligheter för alla.

Medlen får användas för stöd till sådana aktiviteter och projekt som tas fram i den nationella strategin för året samt för nationell samordning av informationsinsatser.

Delegationen skall senast den 31 mars 2008 redovisa medlens användning till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).

10:3

Kommunersättningar vid flyktingmottagande (Ramanslag)

Disponeras av Integrationsverket3 831 904
ap.1Grundersättning (ram)133 725
ap.2Schablonersättning (ram)3 021 554
ap.3Ersättningar för äldre och funktionshindrade (ram)189 625
ap.4Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare (ram)112 750
ap.5Extraordinära ersättningar (ram)100 000
ap.6Sjukvårdsersättningar (ram)174 250
ap.8Särskild ersättning för utökat flyktingmottagande (ram)0
ap.9Tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006 (ram)100 000

Villkor för anslag 10:3

ap.1 Grundersättning

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 9 §.

ap.2 Schablonersättning

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 10 - 13 §§.

Utöver anslagna medel på anslagsposten skall den sista bankdagen i juni 2007, från anslaget 12:3 Migrationspolitiska åtgärder, anslagsposten 6, överföras belopp som motsvaras av under första halvåret 2007 mottagna antal organiserat överförda flyktingar multiplicerat med 150 500 kronor.

ap.3 Ersättningar för äldre och funktionshindrade

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 16 - 20 och 37 §§.

ap.4 Ersättningar för barn utan egna vårdnadshavare

Anslagsposten avser ersättning enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 21 §.

ap.5 Extraordinära ersättningar

Anslagsposten avser ersättningar för extraordinära kostnader enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 26, 27 och 38 §§.

ap.6 Sjukvårdsersättningar

Anslagsposten avser ersättningar enligt bestämmelser i förordningen (1990:927) om statlig ersättning till flyktingmottagande m.m. enligt 34 - 36 §§.

ap.9 Tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006

Anslagsposten avser ersättning enligt förordning (2006:1005) om tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagande under 2006.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
10:1 Integrationsverket
ap.11 402Allt0
ap.20Allt0
10:2 Integrationsåtgärder
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.80Allt0
ap.90Allt0
ap.100Allt0
ap.110Allt0
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.15 349Inget0
ap.2354 841Inget0
ap.35 000Inget0
ap.48 000Inget0
ap.50Inget0
ap.610 000Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
Belopp angivna i tkr

5.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:1 Integrationsverket
10:1 ap.110:1 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2006 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2007 års nomenklatur

5.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad

Anslag/apAnslagstyp
10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
ap.7ram

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 300
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 795
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Integrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-2511 682
2007-02-2511 682
2007-03-2511 682
2007-04-2511 684
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Integrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
10:1 ap.1Integrationsverket
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Justitiedepartementet/LED
Justitiedepartementet/STO
Utrikesdepartementet/RIM
Socialdepartementet/ST
Socialdepartementet/HS
Socialdepartementet/FH
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LS
Finansdepartementet/BO
Utbildningsdepartementet/SV
Utbildningsdepartementet/G
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/UNG
Näringsdepartementet/A
Näringsdepartementet/NL
Näringsdepartementet/RUT
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EK
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Jämställdhetsombudsmannen
Handikappombudsmannen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Migrationsverket
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Samtliga länsstyrelser
Statens skolverk
Ungdomsstyrelsen
Arbetsmarknadsstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 109, 2006-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2006/10512/IM (delvis)
Ju2006/6753/IM
Ju2006/8780/IM
Ju2006/8843/IM
Ju2006/9510/IM
Ju2006/10036/IM
Ju2006/10061/IM