Utbildnings- och kulturdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2006-12-14
U2006/9555/BIA (delvis)
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU1, rskr. 2006/07:54).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

PolitikområdeVerksamhetsområdeVerksamhetsgren
ForskningspolitikForskningens infrastrukturEtikprövningsverksamhet
Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

1

Verksamhetsstyrning

1.1

Politikområde Forskningspolitik

Mål

Sverige skall vara en ledande forskningsnation, där forskning bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet.

1.1.1

Verksamhetsområde Forskningens infrastruktur

Mål

En effektiv infrastruktur som ger goda förutsättningar för forskning.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa en samlad bedömning av hur nämnden har bidragit till måluppfyllelse inom sin del av verksamhetsområdet.

1.1.1.1

Verksamhetsgren Etikprövningsverksamhet

Mål

Ett effektivt skydd för den enskilda människan och människovärdet vid forskning som avser människor samt rättsäkerhet för dem som deltar.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal ärenden per månad, och

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen skall vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare skall antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare skall Centrala etikprövningsnämnden redovisa

- nämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden inom nämnden.

1.1.1.2

Verksamhetsgren Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Mål

Att utöva effektiv tillsyn av efterlevnaden av lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Återrapportering

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa

- tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som initierats av nämnden, och

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder.

2

Övriga mål och återrapporteringskrav

Centrala etikprövningsnämnden skall redovisa utgiftsprognoser för åren 2007 och 2008 för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen skall kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle. De antaganden som ligger till grund för prognosen skall redovisas. Om möjligt, skall prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall.

Centrala etikprövningsnämnden skall i samband med redovisningen av utgiftsprognos, senast den 2 augusti respektive den 30 november 2007, till regeringen inlämna en kostnads- och intäktsredovisning samt en redovisning av antal inkomna ärenden och antal sammanträden. Redovisningarna skall avse uppgifter per den 30 juni respektive den 30 september 2007.

Utgiftsprognoser skall lämnas senast:

- den 23 januari 2007,

- den 7 mars 2007,

- den 2 maj 2007,

- den 2 augusti 2007, samt

- den 30 oktober 2007.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

26:8

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden4 239
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 239

Villkor för anslag 26:8

ap.1 Centrala etikprövningsnämnden

 

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
26:8 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11273 %0
Belopp angivna i tkr

6

Övriga villkor

6.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)418
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2007-01-25353
2007-02-25353
2007-03-25353
2007-04-25353
2007-05-25353
2007-06-25353
2007-07-25353
2007-08-25353
2007-09-25353
2007-10-25353
2007-11-25353
2007-12-25356
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
26:8 ap.1Centrala etikprövningsnämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport och finansieringsanalys enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet