Finansdepartementet


Protokoll
49
vid regeringssammanträde
2006-12-21
Fi2006/7384 (delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 90:2 inom UO 2
Riksdagen har beslutat om och anslaget 90:2 för budgetåret 2007 (prop. 2006/07:1, utg.omr. 02, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 80).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2007 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Anslag

5.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

90:2

Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet925 660
ap.2Ersättning SL AB m.m. (ram)925 660
Disponeras av Vägverket0
ap.3Investeringar för och administration av trängselskatt (ram)0
Disponeras av Skatteverket0
ap.1Skatteadministration av trängselskatt (ram)0
Disponeras av Domstolsverket4 200
ap.5Domstolsverket (ram)4 200

Villkor för anslag 90:2

ap.1 Skatteadministration av trängselskatt

Anslagsposten skall användas för att finansiera Kronofogdemyndighetens utgifter för uppbörd och indrivning av trängselskatt.

ap.2 Ersättning SL AB m.m.

Anslagsposten skall användas för att finansiera kostnader som följer av avtal med Stockholms kommun och AB Storstockholms lokaltrafik (AB SL) om ersättning från staten för kostnader som dessa har haft för försöket med trängselskatt. Kvarvarande kostnader som följt av information, genomförande och uppföljning av försöket samt kvarvarande kostnader för finansiering av depåer och infartsparkeringar.

ap.3 Investeringar för och administration av trängselskatt

Anslagsposten skall användas för att finansiera Vägverkets kostnader för drift av systemet för trängselskatt. Anslagsposten skall vidare användas för att finansiera Vägverkets kvarvarande administrativa kostnader för försöket med trängselskatt.

ap.5 Domstolsverket

Anslagsposten skall användas för att finansiera utgifter inom Domstolsverket som avser försöket med trängselskatt.

5.3

Finansiella villkor

5.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2007Indrag av anslagsbelopp
90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.30Allt0
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Likalydande till

Vägverket
Skatteverket
Domstolsverket
Utdrag till

Riksdagen, Finansutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets internrevision, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK EK
Justitiedepartementet/DOM
Näringsdepartementet/IR
Ekonomistyrningsverket
Finansdepartementet, Ba1, S6, SMS